Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Биология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 6D060700 – Биология
Білім беру деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Биология» бағыты бойынша докторант келесі кәсіби қызметтерге дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу институттары мен биология, медицина, экология, биотехнология бағдарындағы ЖОО-да ғылыми және оқытушылық қызмет;
• Биология, экология және медициналық бағыттағы орталықтарда, зертханаларда және басқада бөлімшелерде басшылық қызметтер.
Профильдік пәндер:
• Клеткалық биологияның заманауи әдістері
• Биоэнергетика
• Молекулалық генетиканың өзекті мәселелері
• Реттеуші процестер биофизикасы
• Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
• Даму биологиясының заманауи әдістері
• Функциональды жүйелердің жалпы теориялық принциптері
• Клеткалардың қартаюы және антиэйджинг
• Гендер және геномдар эволюциясының қазіргі аспектілері

Білім беру артықшылықтары:
 Бірегей авторлық курстар және білім берудің заманауи әдістері;
 Құралдық жабдықтау мен зерттеудің инновациялық әдістерін қолдану;
 Заманауи биологияның басты бағыттарын терең зерттеу;
 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын шетелдік ЖОО және ғылыми орталықтарда жүргізу.
Халықаралық қатынастар:
- Пьер және Мари Кюри Университеті (Париж қ., Франция),
- Вавилов атындағы жалып генетика институты РҒА (Ресей),
- Томск мемлекеттік университеті (Ресей),
- Техас Университетінің Медициналық бөлімі (Галвестон қ., АҚШ),
- Сен-Бернар атындағы Университет (Лион қ., Франция),
- Техникалық университет (Дармштадт қ., Германия),
- Бен-Гурион Университеті (Израиль),
- Roma III Университеті (Рим қ., Италия),
- Мак-Гилл Университеті (Монреаль қ., Канада) және т.б.
Практикадан өту және жұмысқа орналасу мүмкін жерлер:
- М.А.Айтхожин атындағы молекулярлы биология және биохимия ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Микробиология және вирусология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Адам және жануарлар физиологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Алматы және Қазсқтанның ЖОО,
- Ұлттық табиғи қорықтар, мамандандырылған лабораториялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биология
Мамандық шифры
6D060700
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
191
ОРЫС
191

пәндер

Заманауи биологияның мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам және жануарлар генетикасының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биожүйелердің уақытша құрылымының негізгі принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биологиялық белсенді заттың метаболизмы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биологиялық мембраналардың молекулалық ұйымдасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс биотехнология мембраналық процестерді пайдалану мүмкіндігін зерттейді. Курс мазмұны: биотехнология мембраналық процестерді пайдалану және медициналық өнеркәсіп - биологиялық белсенді заттардың оқшаулау және тазарту үшін, вакциналар, ферменттер, т.б.;. Жеміс және көкөніс шырындарын концентратын, сүт, қант және жоғары сапалы м р өңдеу суда мембраналық процестер мен сулы ерітінділер, ағынды суларды - азық-түлік өнеркәсібінде... Мембраналық процестердің өнеркәсіптік қолдану. Өнеркәсіптік ж

Биофизикалық реттеуші процесс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты жүйке, гуморальдық тетіктерін, геномдық және метаболикалық реттеу, жасушаішілік сигнал негізгі қадамдар, оң және теріс кері байланыс шлейф және ағзадағы физиологиялық процестердің реттеу деңгейдегі тұжырымдамасын дамыту болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білуі керек: жүйке, гуморальдық, геномдық және метаболикалық реттеу, нормативтік тізбектерінің иерархиясының молекулалық механизмдерін теориялық негіздерін. Олардың болашақ

Биоэнергетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты тірі ағзаның электрмен жабдықтау мембраналық жүйесін енгізу болып табылады. Курс мазмұны: тірі организмдер үшін био-энергия мәні. тірі клеткаға (биоэнергетика бірінші, екінші және үшінші заңдары) энергиясын негізгі заңдары. Генераторлар әлеуетті Протон биологиялық мембраналар белок түсіну энергия Трансформация: тыныс алу, ферменттер, ферменттік bacteriorhodopsin фотосинтездеуші тотығу-тотықсыздану тізбек. ATP синтетазаның іс-қимыл тетіктері. энергия Жасушалық қабықшаның кеңісті

Бұзылған жерлердің фитомелиорациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендер және геномдар эволюциясының қазіргі аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – заманауи молекулалық-генетикалық тәсілдерді қолдану негізінде әртүрлі организмдердің геномдары мен гендерінің эволюциясы бойынша кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру. Пәннің міндеттері –эволюция тарихы, эволюциялық үрдістің молекулалық негізі, геномдар және гендерді зерттеу әдістері және олардың эволюция үрдісі барысындағы экспрессиясы туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста, эволюция тарихы; эволюциялық ілім, генетика және эмбриология арасындағы байланыс; морфологиялық және молекулалық эволюцияның принциптері; организмдердің жеке даму үрдісінің генетикалық реттелу механизмдері; даму үрдісі кезіндегі дифференциалды гендер экспрессиясы; даму үрдісі кезіндегі гендре экспрессиясының адаптация сұрақтары; популяциялық деңгейдегі тұқымқуалаушылықпен өзгергіштік заңдылықтары; популяция динамикасының факторлары; синтетикалық эволюциялық теория көзқарасы бойынша түрдің пайда болу үрдістері қарастырылады. Сондайақ, хромосомалық және геномдық мутацияның рөлі, будандастыру; түрдің пайда болуындағы гендердің горизонтальды тасымалдануы; эволюиямен морфогенетикалық үрдістердің арақатынасы талқыланады. Пәнді оқу барысында докторанттар төмендегідей біліктілікті меңгерулері қажет: білуі қажет: геном және гендер эволюциясының генетикалық негізін; жеке геномдар және гендер экспрессиясын зерттейтін заманауи әдісін; геномның реттеуші ауданы деңгейінде гендердің белсенділігін анықтайтын тәсілді; транскриптер мен белок туралы; істей білуі керек: бір немесе бірнеше гендер бар жағдайда, транскрипция, трансляция немесе геномның реттеуші ауданындағы модификация деңгейінде, invivo және invitro жағдайында гендер экспрессиясы бойынша тәжірибелерді жоспарлауды; қарапайым және одан да күрделі жүйелердің гендерінің экспрессиясы бойынша эксперименттер нәтижелерін интерпретациялау; ракциялық қоспаларды және жұмыстың басталуын қадағалау, зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажет құралдар мен материалдармен жұмыс ыстей білу. меңгеруі қажет: гендер экспрессиясының жүйесін талдау және дайындау; сәйкес препараттарды халықаралық нарықта іздеу жолдарын; осы курстан алған білім негізінде қысқа хабарламалармен тезистер, және тәжірибелік мақалалар жазу; гендер экспрессиясының заманауи жүйесі бойынша талдау және презентациямен отчет дайындау.

Даму биологиясының заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және молекулалық генетиканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зат алмасу мен энергияның физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: энергия және зат алмасу жүйелеріне толық түсініктеме беру және қоршаған орта байланыстарының оның бөліктерінде бірігуі. Пәннің міндеттері: физиологиялық білімде және оның перспективті дамуында жаңа жетістіктерімен танысу; - доктаранттарға энергия мен зат алмасуда барлық физиологияның бөлімдерінде фундаментальді білім беру, және де ойларын физиологиялық тұрғыда тәжірибеде қолдануда оларды өңдеу; Қысқаша мазмұны: тірі ағзада энергия және зат алмасуда физиологиялық, физикалық және химиялық тиімділігін осы курста қарастыру және де қоршаған орта мен ағза арасында зат және энергия алмасуын қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды білу қажет: Тірі жүйелердегі зат алмасу заңдарын зат алмасу процестерінің реттелу механизмін қалыпты және патология кезінде түсіну. Патологиялық процестерде энергия және зат алмасу бұзылыстарының мүмкіндігін білу. Ие болу алынған білімнің анализі мен синтезіне икемділігі, физиологиялық тәжірибенің қойылуын және жүргізілуін білу, базалы-ақпараттық және электронды әдебиеттерді талдап қолдануды білу. Істей алу ағзаға қажеттіліктер мен жүйелерді сыртқы орта факторларының әсерінен болатын әртүрлі қызметтік жағдайларды анықтау.

Клеткалардың қартаю және антиэйджинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты омыртқалы жануарлардың клеткаларының қартаюының физиологиялық, молекулалық механизмдері зерттеу болып табылады, сондай - ақ ағзаның қартаю құбылыстарын зерттеу және геропротекторларды антиэйджингтік терапияда қолдану. Курстың мақсаты: қартаю құбылысының негізінде жатқан негізгі тұжырымдар мен болжамдарды қарастыру; жасқа байланысты әлеуеттік биомаркерлардың өзгеруін сараптап, салауатты ұзақ өмір сүрудің ең тиімді индикаторын табу; ағзаның дамуы кезіндегі қалыпты және паталогия жағдайындағы ерекшеліктердің құрылымдық-қызметтік бірлікті, өзара байланыстағы білімді тереңдету. Қысқаша мазмұны: қартаюдың болжамдары. Бос-радикалды, генетикалық, қабыну, нейроэндокриндік, теломеразды теория. Лимит Хейфлика. Мутацияның жинақталуы. Клетка қартаюының молекулярлы механизмдері. Жастық өзгерудің биомаркерлері. Геропротекторлар. Берілген курсты оқу нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды меңгеру қажет: - Түсіну қазіргі таңда болатын қартаю теориясы; қартаю құбылысының негізгі физиологиялық және генетикалық заңдылықтары; қартаю құбылысына әсер етуші факторлар; геропротекторлардың жұмыстеу механизмдері; жасты онтогенездің инволюциясының белгілі бір ерекше кезеңдері ретінде түрлі факторларын анықтау; - Меңгеру қартаюмен байланысты клеткадағы құбылыстарды түсіне білу; қартаю құбылысының клетка ішілік және клетка үстілік реттелуін; заманауи эксперименталды, аналитикалық және математикалық әдістерді кәсіби мәселелерді шешу жұмыстарына қолдануды біліктілігін меңгеру; - пән бойынша қажетті информацияны іздеуді іске асыра білу; Алған білімін кәсіби жұмыста және басқа да пәндерді зерттегенде қолдану.

Клеткалық биологияның заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Қазақстанның өсімдіктер жабынын түсінуге және оның тірі табиғаттың ғылыми негізі екендігіне, флоралық талдау жасауға және Қазақстанның өсімдіктер жабынын қалыптасуының заңдылықтарын ұғынуға мүмкіндік береді. - Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - өсімдіктер әлемін қорғаудың ғылыми негіздерін білуі қажет; - Қазақстанның өсімдіктер жамылғысының қалыптасуының негіздерін білуі қажет.

Қазақстанның кәсіптік жануарлар популяциясының мониторингісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманның клеткалық және молекулалық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктердің қазіргі жағдайы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: доктаранттардың қызыл кітапқа енген және сирек өсімдік түрлерінің биологиясы, таралуы, табиғи статусын бағалау әдістері мен принциптері және оларды қорғау шараларын ұйымдастыру туралы білімдерін қалыптастыру Курстың міндеттері: - сирек және қорғалатын өсімдік түрлерінің алуантүрлігі мен олардың биологиялық ерекшеліктерін және Қазақстандағы өсімдік түрлерінің таралуын зерттеу және таныстыру. - сирек өсімдік түрлерін созологиялық зерттеу әлістерімен таныстыру; - сирек өсімдіктерді қорғау шаралары. Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс Қазақстандағы негізгі (ірі) тұқымдастардағы сирек және жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін, олардың қазіргі жағдайымен, сонымен қатар, алуантүрлілікті сақтаудың in-situ және ex-situ жағдайында Қазақстандағы өткізілетін шаралармен таныстырады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттілікке ие болуы тиіс: Білуі: сирек кездесетін және ең құнды өсімдіктердің түрлерінің таксономиялық және биологиялық сипаттамаларын; - қызыл кітапқа енген өсімдіктер түрлерін қорғау шараларын; Жасай білу: қорғалатын түрлердің созологиялық таладауын жасай білу; қорғауға алынған өсімдік түрлері популяциялары жағдайын бақылау; Меңгеруі: өсімдіктерді қорғау әдістерін.

Омыртқалы жануарлардың салыстырмалы экоморфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік шаруашылығы және өсімдік аурулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер генетикасының өзекті мәселері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер онтогенезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты өсімдіктің жеке дамуының зерттеудің практикалық және теориялық нәтижелерімен таныстыру Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - өсімдіктердің жастық күйін анықтаудағы негізгі критерийлерін білу; жеке дамуының зерттеуде қолданылатын әдістемелерді білу. -онтогенездің әртүрлі кезеңдеріне сипаттама беруді игеру қажет; - практикада өсімдіктердің жастық кезеңін анықтай білу.

Функционалды жүйелердің жалпы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение