Докторантура
Математика

Математика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - докторPhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Математика
Мамандық шифры
6D060100
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
169
ОРЫС
169

пәндер

Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ықтималдықтар теориясы, математикалық талдаулар мен алгебраның өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Айқындалатын сызықтық тәртіптегі толық теориялардың классификациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Анықталымдылық және есептелімділік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Арифметикалық иерархиядағы есептелімді нөмірлеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банах кеңістігіндегі экстремалдік есептер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банах кеңістіктеріның геометриясының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Белгілі сызықтық мақсатында толық теориялардың жіктелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бонус-малус жүйесі және оның сақтандырудағы қолданулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гиперболалық жүйелер үшін жоғары дәрежелі сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гиперболалық типті сингулярлы ауытқыған дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Демографиялық болжау және науқастықтың және өлім-жітімнің тәуекелдерін бағалаудың математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер теориясының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелер басқарымды теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Енгізу теориясы және функционалдық кеңістіктер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ершов иерархиясындағы есептелімді нөмірлеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпылама және арнайы функциялар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпылама Ляпунов көрсеткіштер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалды теңдеулердің сызықты жүйесінің жалпыланған көрсеткіштері және олардың сызықты емес векторлы дифференциалды теңдеулерді зерттеу жұмыстарында қолданылуы оқытылады. Курстың мақсаты - болашақтағы ғылыми және кәсіптік бағдарлар үшін қажетті жалпыланған көрсеткіштер теориясының әдістерін меңгеру.

Кездейсоқ параболалық теңдеулер және тнңдеулер жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кездейсоқ үдерістерді тиімді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кездейсоқорталар теориясының модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Комбинаторика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты және ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау мәндерін ашу, ұлттық қауіпсіздік, анықтау, теориялық, тұжырымдамалық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін, ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету, байланыс орнату және логикалық ұйымдастыру, оның құрамына кіретін компоненттер. Міндеті модуль - ақпараттық қауіпсіздік саласындағы аппарат түсінігімен танысу және ақпаратты қорғау мақсаттары мен принциптерін анықтау, ақпаратты қорғау; ақпаратты қорғауға әсер ететін факторларды анықтау; қорғалатын ақпараттықауіп құрылымын белгілеу

Коммутативті алгебра
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпбейнелі математикалық анализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кіші параметрлі дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманың базис теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қарапайым дифференциалдық операторлар үшін кеңейту және сығылу теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ли сақина және алгебра
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Локалды емес динамикалық жүйенің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теңдеулер үшін шеттік есептер теориясы таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теңдеулер үшін шеттік есептер теориясы таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теңдеулері теориясындағы функционалды нализ әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теориясының заманауй мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физикадағы клас-сикалық дифференциалдық теңдеулердің шеттік есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нөмірленген жиындар категориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Омега-стабильдік группалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Операторлардың спектрлік теориясы және дифференциалдық операторларды зерттеудің аналитикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өрнектер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реттелген топтар мен өрістер модельдерінің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сақтандыру сыйақылары мен резервтерін деректердің сапасын ескерте отырып статистикалық бағалау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сараң алгоритмдер мен қосымшалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық дифференциалдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық талдаудың қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сығылмайтын тұтқыр сұйық динамикасының математикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықты емес теңдеулер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: белгісіз бір сызықтық теңдеулерді шешу әдістерін зерттеу және эксперименттік жұмыс оларды тексеру үшін. сызықтық емес теңдеулерді шешу сызықтық емес оптика, плазма физикасы, өткізгіштік және криогендік теориясы болуы керек. Осы тақырып бойынша әдебиет жеткілікті сомасы бар, бірақ көптеген кітаптар мен мақалалар, ол студенттің орта мектеп түсіну қиын. Бұл қағаз физика және химия қолданбалы міндеттерді шешу үшін пайдаланылуы мүмкін сызықты теңдеулерді шешу әдістерін, талқылайды. математика теңдеулер және проблемаларды шешу үшін ақпараттық технологияларды пайдалану қызықты аспектісі Пән докторант зерделеу нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: білуі керек: - бірінші және екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер Сыныптар; - нақты процестердің математикалық модельдерін қолдануға және салынған модельдер ішінде қажетті есептеулерді жүзеге асыруға; (Әдістері, әдістері) :

Тепе-теңдіксіз фильтрациялық үдерістердің математикалық моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Толық теориялардың санау модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Толық теорияның есептік моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Турбуленттілік модельдеу: LES-тәсілдеме
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұрақтылық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалдық кеңістіктер теориясының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ортаның белгісізідік шарттарындағы басқарушылық шешімдерді қолдаудың математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электр контактарының дəнекерлеу процестерінің математикалық модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген