Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Лингвистика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: білім беру сапасын қадағалайтын сертификацияланған және аккредитациялық комиссия AQA (Австрия).
Бағдарлама: «6D021300 – Лингвистика»
Оқу деңгейі: доктор PhD дәрежесі
Емтихан: шет тілі, мамандық бойынша емтихан
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Лингвистика» мамандығы бойынша доктор PhD келесі кәсіби қызметтерге дайындалады:
• Ғалым-лингвист, ЖОО оқытушысы;
• Тіл теориясы, салыстырмалы, салғастырмалы тіл білімінің зерттеушісі;
• Филология саласының (әлеуметтік лингвистика, психолингвистика, когнитивті лингвистика, сот-лингвистикалық сараптама, лингвистикадағы компьютерлік бағдарламалар т.б.) маманы
• Білім беру басқармасының басшысы;
• Филология факультетінің кафедра меңгерушісі
Профилдік пәндер:
Жалпы фонетика және фонология
Конгитивті лингвистика: зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі
Сөйлеу коммуникациясының теориясы
Макро- және микро әлеуметтану
Жалпы грамматика және семантика
Дискурс теориясы: дискурсивті талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикалық семантика мен прагматика
Тіл типі және тілдегі тип
Психо- және нейролингвистика
Қостілділіктің әлеуметтік-лингвистикалық және психолингвистикалқы негіздері
Контрастивтік лингвистика
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Лингвистикалық антропология
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Лингвистикадағы корпустық лингвистика және инновациялық технологиялар
Гендерлік лингвистика
Білім беру бағдарламасының артықшылықтары:
• Ежелгі шетел және отандық ғылыми мектептердің дәстүрлі бірізділігі
• Қазіргі лингвистиканың жаңа бағыттарын қамтитын білім беру траекториясын оқыту
• Тіл теориясын шет тілінде терең оқытудың әдіснамасы мен мәселенамасының кең спектрі
Халықаралық байланыстар: міндетті ғылыми іс-сапар (бірінші оқу жылынан кейін), Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жетекші шетел университеттерінде оқу мүмкіндігі. Әлемнің озық университеттерінде және ғылыми-зерттеу институттарында шетел профессорларының дәрістеріне қатысу, семинарлар және мастер-кластарға қатысу
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру орындары:
Педагогикалық тәжірибе базасы – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультеті.
Ғылыми зерттеу базасы – «Қазақ тілі: социо- және психолингвистикалық зерттеулер» оқу-зерттеу лабораториясы, British Center, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультетінің компьютерлік лингвистика орталығы, А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ҒА БҒМ ҚР

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Лингвистика
Мамандық шифры
6D021300
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика зерттеулерінің әдіснамасы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Гендерлік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискурс теориясы және типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы грамматика және семантика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы грамматика мен семантика / Общая грамматика и семантика / General Grammar and Semantics

Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы лингвистика: құрылым және семантика

Жалпы фонетика мен фонология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интонология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивті грамматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивная грамматика/Когнитивті грамматика/ Cognitive Grammar

Когнитивті лингвистика: зерттеу әдіснамасы және әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивті терминология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивная терминология Когнитивті терминология Cognitive terminology

Контрастивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ағылшын, қазақ, орыс тілдерін салғастырмалы зерттеу; генетикалық жақындықтарының деңгейіне қарамастан тілдер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талдау. - контрастивтік лингвистиканың нысаны мен пәнін, әдістемелік негіздерін білу, тіл білімінің осы бағытының даму кезеңдерін, метатілдік аппаратты , таксономиялық категорияларды және контрастивтік лингвистиканың қағидаларын білу; - туған тіл мен оқылатын тілді салғастырмалы және контрастивті талдау жасй білу, қоғам мен тілдің тепе-теңдігін қағидаларын жіктеу; - түрлі құрылымдық тілдерді салғастыру кезінде контрастивті анализ жасаудың тәсілдері мен дағдысын меңгеру.

Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Қазақ мәдениетінің концептосферасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - /

Қазақ тілінің фонетикалық корпусы: сөйлеу корпустарын просодиялық аннотациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фонетический корпус казахского языка: просодическое аннотирование речевых корпусов /Қазақ тілінің фонетикалық корпусы: сөйлеу корпустарын просодиялық аннотациялау/ Phonetic casing Kazakh language: prosodic annotation of speech casing

Қостілділіктің әлеуметтік-лингвистиквлық және психолингвистикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Лингвистикадағы корпустық лингвистика және инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық антропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық семантика мен прагматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвокультурография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвокультурография Лингвокультурография Lingvoсulturografiya

Макро-және микро әлеуметтіктану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Ономасиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ономасиология Ономасиология Onomasiology

Паралингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психо-және нейролингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Соттық-филологиялық сараптама негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Сөйлеу коммуникацияның теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / / Theory of Verbal Communication

Түп және тектілдік түркі компаративистикасына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі жазба ескерткіштерінің тарихи корпусы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Исторический корпус тюркских письменных памятников Түркі жазба ескерткіштерінің тарихи корпусы

Түркі синкретизмі: шығу тегі мен модельденуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл, сана және ұлттық менталитет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тілдік және мәдени семиотика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Языковая и культурная семиотика/Тілдік және мәдени семиотика/ Linguistic and cultural semiotics

Тілдің түрі және тілдегі үлгі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық ономастиканың лингвомәдениеттанулық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвокультурологические основы национальной ономастики/ Ұлттық ономастиканың лингвомәдениеттанулық негіздері/ Lingvoculturological basis of national onomastics

Фонология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалды грамматика теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Теория функциональной грамматики/Функционалды грамматика теориясы/ The theory of functional grammar

Функционалды синтаксис
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Функционалды синтаксис

Этимология және тарихи лексикология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Этнотілдік сана және мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Этноязыковое сознание и культура/Этнотілдік сана және мәдениет/ Ethno-linguistic consciousness and culture

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение