Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Лингвистика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: білім беру сапасын қадағалайтын сертификацияланған және аккредитациялық комиссия AQA (Австрия).
Бағдарлама: «6D021300 – Лингвистика»
Оқу деңгейі: доктор PhD дәрежесі
Емтихан: шет тілі, мамандық бойынша емтихан
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Лингвистика» мамандығы бойынша доктор PhD келесі кәсіби қызметтерге дайындалады:
• Ғалым-лингвист, ЖОО оқытушысы;
• Тіл теориясы, салыстырмалы, салғастырмалы тіл білімінің зерттеушісі;
• Филология саласының (әлеуметтік лингвистика, психолингвистика, когнитивті лингвистика, сот-лингвистикалық сараптама, лингвистикадағы компьютерлік бағдарламалар т.б.) маманы
• Білім беру басқармасының басшысы;
• Филология факультетінің кафедра меңгерушісі
Профилдік пәндер:
Жалпы фонетика және фонология
Конгитивті лингвистика: зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі
Сөйлеу коммуникациясының теориясы
Макро- және микро әлеуметтану
Жалпы грамматика және семантика
Дискурс теориясы: дискурсивті талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикалық семантика мен прагматика
Тіл типі және тілдегі тип
Психо- және нейролингвистика
Қостілділіктің әлеуметтік-лингвистикалық және психолингвистикалқы негіздері
Контрастивтік лингвистика
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Лингвистикалық антропология
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Лингвистикадағы корпустық лингвистика және инновациялық технологиялар
Гендерлік лингвистика
Білім беру бағдарламасының артықшылықтары:
• Ежелгі шетел және отандық ғылыми мектептердің дәстүрлі бірізділігі
• Қазіргі лингвистиканың жаңа бағыттарын қамтитын білім беру траекториясын оқыту
• Тіл теориясын шет тілінде терең оқытудың әдіснамасы мен мәселенамасының кең спектрі
Халықаралық байланыстар: міндетті ғылыми іс-сапар (бірінші оқу жылынан кейін), Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жетекші шетел университеттерінде оқу мүмкіндігі. Әлемнің озық университеттерінде және ғылыми-зерттеу институттарында шетел профессорларының дәрістеріне қатысу, семинарлар және мастер-кластарға қатысу
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру орындары:
Педагогикалық тәжірибе базасы – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультеті.
Ғылыми зерттеу базасы – «Қазақ тілі: социо- және психолингвистикалық зерттеулер» оқу-зерттеу лабораториясы, British Center, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультетінің компьютерлік лингвистика орталығы, А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ҒА БҒМ ҚР

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Лингвистика
Мамандық шифры
6D021300
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Оқу түрлері
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика зерттеулерінің әдіснамасы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика метатілі және метасөздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистика метатілі және метасөздігі

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлеуметтік лингвистиканың жаңа бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Новые направления социолингвистики/ Әлеуметтік лингвистиканың жаңа бағыттары/ New directions of sociolinguistics

Гендерлік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискурс теориясы және типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни дискурстың мәні, қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сущность, современные проблемы религиозного дискурса/ Діни дискурстың мәні, қазіргі мәселелері/The essence, modern problems of religious discourse

Жалпы грамматика және семантика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы грамматика мен семантика / Общая грамматика и семантика / General Grammar and Semantics

Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы лингвистика: құрылым және семантика

Жалпы фонетика мен фонология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интонология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивті грамматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивная грамматика/Когнитивті грамматика/ Cognitive Grammar

Когнитивті лингвистика: зерттеу әдіснамасы және әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивті терминология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивная терминология Когнитивті терминология Cognitive terminology

Контрастивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ағылшын, қазақ, орыс тілдерін салғастырмалы зерттеу; генетикалық жақындықтарының деңгейіне қарамастан тілдер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талдау. - контрастивтік лингвистиканың нысаны мен пәнін, әдістемелік негіздерін білу, тіл білімінің осы бағытының даму кезеңдерін, метатілдік аппаратты , таксономиялық категорияларды және контрастивтік лингвистиканың қағидаларын білу; - туған тіл мен оқылатын тілді салғастырмалы және контрастивті талдау жасй білу, қоғам мен тілдің тепе-теңдігін қағидаларын жіктеу; - түрлі құрылымдық тілдерді салғастыру кезінде контрастивті анализ жасаудың тәсілдері мен дағдысын меңгеру.

Корпустық лингвистика және компьютерлік құралдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпустық лингвистиканың теориялық мәселелері және корпустар жасау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Қазақ мәдениетінің концептосферасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - /

Қазақ сөйлеу тілі мәдениетінің ғылыми негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - NOKKR 8304 и/ Қазақ сөйлеу мәдениетінің ғылыми негіздері/

Қазақ тілінің фонетикалық корпусы: сөйлеу корпустарын просодиялық аннотациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фонетический корпус казахского языка: просодическое аннотирование речевых корпусов /Қазақ тілінің фонетикалық корпусы: сөйлеу корпустарын просодиялық аннотациялау/ Phonetic casing Kazakh language: prosodic annotation of speech casing

Қостілділіктің әлеуметтік-лингвистиквлық және психолингвистикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Лингвистикадағы корпустық лингвистика және инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық антропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық семантика мен прагматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвокультурография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвокультурография Лингвокультурография Lingvoсulturografiya

Макро-және микро әлеуметтіктану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Ономасиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ономасиология Ономасиология Onomasiology

Паралингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психо-және нейролингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Соттық-филологиялық сараптама негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Сөйлеу коммуникацияның теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / / Theory of Verbal Communication

Түп және тектілдік түркі компаративистикасына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі жазба ескерткіштерінің тарихи корпусы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Исторический корпус тюркских письменных памятников Түркі жазба ескерткіштерінің тарихи корпусы

Түркі синкретизмі: шығу тегі мен модельденуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл, сана және ұлттық менталитет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тілдік және мәдени семиотика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Языковая и культурная семиотика/Тілдік және мәдени семиотика/ Linguistic and cultural semiotics

Тілдің түрі және тілдегі үлгі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық ономастиканың лингвомәдениеттанулық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвокультурологические основы национальной ономастики/ Ұлттық ономастиканың лингвомәдениеттанулық негіздері/ Lingvoculturological basis of national onomastics

Фонология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалды грамматика теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Теория функциональной грамматики/Функционалды грамматика теориясы/ The theory of functional grammar

Функционалды синтаксис
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Функционалды синтаксис

Этимология және тарихи лексикология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Этнопсихолингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Этнопсихолингвистика/ Этнопсихолингвистика/

Этнотілдік сана және мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Этноязыковое сознание и культура/Этнотілдік сана және мәдениет/ Ethno-linguistic consciousness and culture

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение