Докторантура
Аударма ісі

Аударма ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Доктор философии (PhD)по специальности Переводческое дело

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQUIN (2016)
Бағдарлама: 6D0020700 – Аударма ісі.
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: үш жыл.
"Аударма ісі" оқыту бағыты бойынша дайындалған PhD философия докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне сайланады:
• аудармашы - мәдениет және мәдениетаралық қарым-қатынас саласында;
• аудармашы-синхронист - халықаралық байланыстар саласындағы;
• аудармашы-референт - әкімшілік-басқару саласында;
• аудармашы-лингвист - бұқаралық ақпарат құралдары саласында;
• гид-референт - ақпараттық-талдау саласында;
• көркем аударма бойынша аудармашы - баспа ісі саласында;
• аударматану пәнінің оқытушысы - білім және ғылым саласында;
Бейінді пәндер:
• Аударма сынының қазіргі тенденциялары;
• Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы;
• Заманауи аударматанудың этнолингвистикадағы рөлі
• Модернизм эстетикасындағы мәтін ұғымы;
• Көркем аударманың когнитивті аспектілері;
• Аудармадағы қиындықтар типологиясы;
• Жүйелік зерттеу әдістері және аударматану;
• Аударма экспрессивтілігі.
Білім беру артықшылықтары:
• мамандандырылған аударма тақырыбына жүйелі білім алу мүмкіндігі;
• шетелдік тағылымдамалар мен кәсіптік меңгерту, шет тілін;
• заманауи аударматануды сыни бағалау бойынша мастер-класстар және авторлық курстар;
• жаңа ғылыми бағыттар бойынша өз бетімен ғылыми зерттеу жүргізу;
• қазіргі заманғы технологиялар мен әртүрлі әдіснамалық тәсілдерді шығармашылықпен қолданып оқыту;
Халықаралық байланыс: докторанттар оқуға мүмкіндіктері бар оқу орындары:
• Ыстамбұл мәдени университеті (Түркия, Ыстамбұл)
• Малайя университеті, (Малайзия, Куала-ЛумпурА
• Оңтүстік Каролина университеті (АҚШ, Оңтүстік Каролина)
• Торонто университеті (Канада, Торонто)
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми білім беру орталықтары және аударма агенттіктерінде

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аударма ісі
Мамандық шифры
6D020700
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Заманауи аудармалық тұжырымдамалар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи аударматанудың өзекті теориялық және әдіснамалық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аударма сынының қазіргі тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударма экспрессивтілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты: субъектінің сезімдері, эмоциялары мен бағалауы арқылы көрінетін сөйлеушінің даралығын, тілдік экспрессияны. анықтау. Міндеттері: авторлық экспрессияның тілде, тілдік құралдардағы көрінісін, адресатқа (тыңдаушы мен оқырман) белгілі бір әсерін зерттеу; экспрессивтілік тілдік тұлға құбылысын зерттеу. Қысқаша сипаттама: субъектінің сезімдері, эмоциялары мен бағалауы арқылы көрінетін сөйлеушінің даралығын анықтаушы ретінде қарастырылатын тілдік экспрессия. Бұл авторлық экспрессия тілде, тілдік құралдарда көрініс тауып, адресатқа (тыңдаушы мен оқырман) белгілі бір әсер етеді. Осылайша, экспрессивтілік тілдік тұлға құбылысы ретінде әрекет етеді. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: • экспрессивтілік категорияларының зерттеулерін білу, оның шешеннің сөзіндегі көрінісін, экспрессивтілікті аудармада беру тәсілдерін білу, • экспрессивтіліктің публицистикалық мәтіндерде, негізінен көпшілік арасында сөйлеу, саяси және шешеннің сөздерінде қолданысқа ие болатынын ескеру.

Аудармадағы қиындықтар типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи аударматанудағы этнолингвистика рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі аударматанудағы этнолингвистика рөлі / Роль этнолингвистики в современном переводоведении

Зерттеудің жүйелік әдістері және аударматану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты: аударманы дайындау, орындау және таныстыру мен қызмет етуінің түрлі қырларын біріктіріп зерттеу. Міндеттері: аудармашылық қызметтің басқа да негізгі құрылымдарымен байланысты аудармалардың бірегей типологиясын құруға мүмкіндік беретін аударма тәжірибесі мен қазіргі аударматанудың мағыналық өрісін зерттеу. Қысқаша сипаттама: пән аясында аударманы дайындау, орындау және таныстыру мен қызмет етуінің түрлі қырларын біріктіретін және аудармашылық қызметтің басқа да негізгі құрылымдарымен байланысты аудармалардың бірегей типологиясын құруға мүмкіндік беретін аударма тәжірибесі мен қазіргі аударматанудың мағыналық өрісін зерттеледі. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: • жүйелі зерттеу әдісінің негізгі қағидаларын – ұғымдар мен тәсілдер жүйесін (олардың арасында декомпозиция тәсілі болуы тиіс) меңгеру мен қолдану; • жүйелі талдаудың жүзеге асырылуын сипаттау, осындағы пайда болатын пәнаралық мәселелерді сипаттай алу; сонымен қатар жалпы ережелер, тәсілдер, құрылымдық зерттеу әдістерін сипаттай алу.

Көркем аударманың когнитивті аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көркем аударманың когнитивті аспектілері

Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы Методология лингвистических, литературоведческих, переводческих исследований Methodology of Linguistic, Literary, Translational Investigations

Модернизм эстетикасындағы мәтін ұғымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модернизм эстетикасындағы мәтін ұғымы / Понятие текста в эстетике модернизма / The Concept of the Text in the Aesthetics of Modernism

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген