Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Әлеуметтану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 6D050100 - Əлеуметтану
Оқыту деңгейі: докторантура
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандық бойынша кіріспе емтихан (жазбаша)
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту уақыты: 3 жыл
"Əлеуметтану" мамандығы бойынша PhD докторы келесі мамандандырылған қызмет түрлеріне дайындалады:
• Əлеуметтанушы-аналитик; əлеуметтанушы-зерттеуші;
• Мемлекеттік жəне зерттеулік құрылымдарда əлеуметтанушы-кеңесші;
• ЖОО-ы мен колледждерде қоғамдық пəндер бойынша оқытушы;
• Өндіруші, жеке жəне консалтингтік компанияларда əлеуметтанушы, маркетолог, HR бойынша қызметкер;
• Демография жəне миграция бөлімдерінде демограф.
Профильдік пəндер:
• Әлеуметтік зерттеулердегі дизайн және анализ;
• Әлеуметтік білім берудегі қазіргі парадигмалар;
• Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі;
• Әлеуметтік теңсіздік: тәуекелдер мен оны игеру стратегиясы;
• Қалалық зерттеулер мен тәжірибелер.
Оқытудың артықшылықтары:
• Елдегі əлеуметтанудың институционализациялауына айтарлықтай еңбек сіңіген, əлеуметтанулық мектептер дəстүрінің ерекшелікгі;
• Ерекше авторлық дəрістер, оқытудың жаңа методикалары, ақпараттарды өңдеудің арнайы бағдарламаларының қолданылуы (SPSS жəне басқалары);
• Əлеуметтанулық зерттеулердің методологиясы мен бағыттарының кең ауқымы, факультеттің жəне кафедраның жобаларына қатысу;
• Əлеуметтанулық талдаудың сұранысқа ие салаларын терең зерттеу.
Халықаралық байланыстар: докторанттар шетелдің кеңесшісі ретінде жоғары аталу индексі бар əлем бойынша алдыңғы қатарлы ғалымдармен байланысқа түседі, алдыңғы қатарлы АҚШ, Ұдыбритания, Оңтүстік Корея, Германия жəне басқа да серіктес-универтситеттерде академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өте алады.
Тəжірибеден өту жəне жұмысқа орналасуы мүмкін орындары: университеттер, ғылыми-зерттеулік институттар, əлеуметтанулық зерттеу орталықтары, мемлекеттік басқару органдарының аналитикалық орталықтары, əкімшіліктің ішкі істер бөлімі, маркетингтік, демографиялық жəне қоғамдық зерттеу орталықтары, əлеуметтанулық жəне маркетигтік зерттеулер, компанияның HR-менедженті бойынша бөлімшелер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтану
Мамандық шифры
6D050100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Әлеуметтанулық зерттеулердегі дизайн және анализ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанулық зерттеулердегі дизайн және анализ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық жоспарлау және қалалық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Академиялық хат: ғылыми мақала мен диссертация жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанудағы антропологиялық дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанулық білім берудегі қазіргі парадигмалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанулық дискурс және ғылыми зерттеу техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтанулық зерттеулерді математикалық үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік және экономикалық саясаттың гендерлік сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: гендерлік талдау теориясын игеру, мемлекеттік және қоғамдық саясатқа әлеуметтік және гендерлік сараптама жүргізудің мақсаттары, міндеттері мен әдістері туралы жүйеленген түсініктеме алу. Берілген курстың негізгі тақырыптары: - гендердің негізгі концепциялары мен теориялары және қоғамдағы гендерлі қатынасты экономикалық талдау; - әлеуметтік, еңбектік және экономикалық өмірдегі гендерлік теңсіздіктің негізгі мәселелері; - жұмысбастылық пен жұмыссыздық, еңбек және экономикалық м

Әлеуметтік мәселелер мен әлеуметтік ландшафтарды құрылымдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-экономикалық зерттеулерді бағдарламалық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль әлеуметтанулық мәліметтерді талдаудың негізгі статистикалық принциптері мен амалдарын, мәліметтерді жүйелеу және өңдеу үшін арнайы компьютерлік бағдарламаларды білуді қамтамасыз етеді. Модуль өзіне статистикалық индикаторларды құрылымдау әдістерін және әлеуметтік-экономикалық зерттеу барысындағы мәліметтерді талдаудың статистикалық әдістерін енгізеді. Бұл модульды игеру келесі тақырыптармен танысуды білдіреді: - мәліметтерді статистикалық талдаудың негізгі амалдары, олардың классификаци

Глобальды торлар және ақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: интернет-кеңістікті әлеуметтік кеңістік ретінде қарастыру және глобалды торлар ролін мен қазіргі қоғамдағы ақпараттық кеңістікті анықтау. Нақты тақырыптар өзіне келесілерді енгізеді: - ақпарат, ақпарат кеңістігі, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік торлар, интернет, глобалды торлар, виртуалды қауымдастық түсініктері; - ақпараттық қоғам дамуы және жаһанданудың қазіргі әлемдегі ролі, әлеуметтік торлардың қазіргі қоғамдағы ерекшелігі; - қазіргі адам өміріндегі виртуалды кеңістіктің ро

Ғылыми зерттеуді жазбаша презентациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Даму және әлеуметтік теңсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұмысбастылық тенденциясы мен қазіргі жұмыстың шынайылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттарды еңбек пен жұмыспен қамтудың қазіргі әлеуметтанулық концепцияларымен таныстыру, қоғамдағы жұмыстың қазіргі шынайылығын және модернизация және жаһандану контексінде жұмысбастылықтың жаңа тенденцияларын түсінуін қамтамасыз ету. Берілген курстың негізгі тақырыптары: - классикалық және қазіргі әлеуметтанудағы еңбек және жұмысбастылықтың негізгі концепциялары; - жұмыс түсінігі, оныі қазіргі адам және қоғам өміріндегі мәні, жүмыстағы репрезентативтіліктің ерекшелігі,

Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі тәжірибедегі интернет-технологиялар мен инновациялық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалалардың дамуы және қалалық қауымдастықтарды зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қаланың және қалалық кеңістіктің, қаланың даму саясатын, қалалық өмірдің әлеуметтік және мәдени контекстерін дамытудың өзекті мәселелерін қарастыру. Нақты тақырыптар өзіне келесілерді енгізеді: - урбан әлеуметтануындағы, қаланың әлеуметтік, мәдени және экономикалық дамуының қазіргі әлеуметтанулық зерттеулер; - қаланы әлеуметтік ұйымдастыру, әлеуметтік өмірдің әлеуметтік байланыстары мен моделдері, мәдени контекстері; - қалалық топ және қауымдастық, олардың институционалды құр

Қалалық зерттеулер мен тәжірибелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамның әлеуметтік институттардың трансформациялануы және оны талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультивариативті статистика, мәліметтерді талдау негізі және әлеуметтік процестер статистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өмір сапасы мен әл-ауқат концепциясы және оның өлшемдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сапалық зерттеулерді бағдарламалық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Социальное неравенство: риски и стратегии преодоления
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тереңдетілген сұхбат техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сапалы әлеуметтанулық зерттеу әдістемесін, әдістері және техникасы туралы білімді қалыптастыру, өз бетінше зерттеуді жоспарлау және әлеуметтанулық мәліметтерді сапалы талдау әдістерін негізді түрде қолдану. Нақты тақырыптар өзіне келесілерді енгізеді: - сапалық зерттеудің теориялық негізі және жүргізу стратегиясы, сапалық зерттеудің негізгі әдістері мен тактикасын қолдану ерекшелігі; - тереңдетілген сұхбат ерекшелігі, оны ұйымдастыру және өткізу, әлеуметтанулық сұхбат этикасы

Үй шаруашылығының экономикалық стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: үй шаруашылығын статистикалық зерттеудің ұйымдастырушылық және әдістемелік ережелерін, үй шаруашылығының қауіптер жағдайында өмір сүру және өмір сапасын жақсарту үшін экономикалық стратегиясын қарастыру және талдау. Пәннің нақты тақырыптары өзіне келесілерді енгізеді: - үй шаруашылығы түсінігі және үй шаруашылығын таңдамалы зерттеудің негізгі принциптері; -үй шаруашылығы статистикасының негізгі көрсеткіштері және үй шаруашылығының әлеуметтік-экономикалық мінез-құлқының әлеумет

Этнодемографиялық, аймақтық және миграциялық процестерді реттеу мен талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение