Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Психология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 6D050300 – Психология
Оқыту деңгейі: Докторантура
Емтихандар: Шет тілі (тест), мамандық бойынша оқу түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 3 жыл
«Психология» бағыты бойынша оқитын бакалавр келесі кәсіби іс-әрекет түрлеріне дайындалады:
• Даярлаудың осы бағыты шеңберінде республикалық және халықаралық деңгейдегі жоғары оқу орындарында кәсіби педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру;
• Психологиялық кеңес беру, клиникалық психология және денсаулық психологиясы салаларында ғылыми-зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыру;
• Денсаулық сақтау, әкімшілік органдарында, елдің қорғаныс салаларында кәсіби-сараптамалық міндеттерді орындау;
• Интеллектілік инновацияны өңдеу және ендіру саласында жұмыс жасау, психологиялық ғылымының қолданбалы салаларында ғылыми еңбектің нәтижелерін коммерциализациялау.
Профильді пәндер:
• Психологияның өзекті мәселелері
• Өзгеріс, даму және денсаулық
• Тұлғаның әлеуметтік психологиясы
• Мінез-құлықтық Нейроғылым
• Клиникалық психология
• Ми және когниция және т.б.
Білім берудің артықшылықтары:
PhD бағдарламасы халықаралық стандарттар деңгейінде PhD студенттердің кәсіби өзіндік сәйкестілігін қалыптастыру мақсатында психология ғылымының ғылым мен тәжірибе саласының кешенді оқыту әдіснамасын ұстанады. Даярлау бағдарламасы шеңберінде PhD студенттер халықаралық деңгейде психология саласында сараптамалық-психологиялық бағалау, ғылыми зерттеуді сыни талдау және т.б. сияқты кәсіби маңызды құзіреттерді қалыптастыру мақсатында өзінің зерттеулік қызығушылықтарымен сәйкес ғалым-практик моделімен оқиды. Сонымен бірге бағдарлама шығармашылық танымдық белсенділікті арттыратын психологиялық эксперименттің қазіргі бағыттары негізінде PhD докторларды даярлауды жүзеге асырады. «Психология» мамандығы бойынша докторантура психологиялық білімде инновациялық психотехнологиялар мен моделдеу әдістерінің қазіргі даму тенденцияларының жүйелік білімдерін меңгеруді қамтамасыз етеді. PhD докторанттар қазіргі психология саласындаға ғылыми-зерттеулік және қолданбалы білімдерді ағылшын тілінде оқиды және меңгереді.
Халықаралық байланыстар:
• «Протекта» инновация және білім беру орталығы (Бургас қ., Болгария);
• Zayed University (Филадельфия, АҚШ);
• University of Reading (Беркшир, Ұлыбритания);
• Канада Онтарио, Трент университеті;
• SWPS әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар университеті (Польша, Варшава);
• Канадалық психологиялық ассоциация жанындағы кросс-мәдени психология орталығы, Гельф (Канада);
• Штихтинг Еврорегион университеті (Нидерланды).
Тәжірибеден өту орындары және жұмыспен қамту мүмкіндіктері: халықаралық ЖОО, халықаралық зерттеу лабораториялары, ҒЗИ, консалтингтік ұйымдар, психологиялық орталықтар және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Психология
Мамандық шифры
6D050300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
187
ОРЫС
187

пәндер

Жалпы психологияның өзекті мәселелері: отандық және шетелдік зерттеулерге салыстырмалы талдауы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық психологиясындағы жүйелік бағыт
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ерекшелік, бірдейлік және мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивті процестер және ми
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когниция, эмоция және психопатология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейроғылымдағы зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқыту және ес
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзара қатынастың гендерлік динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пән қарым-қатынас процесіндегі өзара әрекеттің гендерлік динамикасын зерттеудің әдіснамалық мәселесін таныстыруды қамтамасыз етеді. Докторанттар гендерлік динамиканың қалыптасуы мен дамуының негіздерімен, конфликтілі жағдайлардағы мінез-құлық тәсілдерімен, қазіргі қоғамдағы зерттеу нәтижелерін өлшеу және қолдану ерекшеліктерімен танысады. Докторант пәнді оқыту қорытыңдысы бойынша келесі құзыреттерге ие болуы қажет: Білу: гендерлік өзара әрекеттің әдіснамалық мәселелері бойынша қазіргі базалық психологиялық концепциялардың негізгі сипаттамасын және ғылыми зерттеу барысында құрылған эксперименттік модель негізінде оның әртүрлі компоненттерін басқару мүмкіндіктерін; Игеру: гендерлік өзара әрекет ерекшеліктері туралы білімдер негізінде зерттеу процесі мен құрылымын басқару бағдарламасын құру. Менгеру: жүргізілген зерттеуден алынған нәтижелерді жүйелі талдау дағдысын, гендерлік өзара әрекет аясында және осы сипаттағы зерттеулерге білімдерді қолдану дағдысын. Курс соңында докторанттар гендерлік өзара әрекет ерекшеліктерін есепке ала отырып психологияның зерттеу әдістерін түсінеді және білімін жетілдіреді.

Өзгеріс психологиясы және тұлғалық даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топтар психологиясы және ұйымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға және мінез-құлықтық шешім қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс докторанттарға тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастар мәселесімен байланысты білімдер мен түсініктерді алады. Ол өзіне топаралық қатынастарды олардың мазмұнды және процестік жағын кешенді қарастыратын тұлғааралық түсіну процесін зерттеу негізінде жүйелі принципті зерттеуді көрсетеді. Материал мүмкіндігінше интегралды бейнеде құрылған, мысалы, тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастар процестерінің теориясы еңбек, таным және қарым-қатынас саласында әртүрлі тәжірибеде өзара әрекетпен тығыз байланысты. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі керек: Білу: ғылыми зерттеу барысында тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастартың қазіргі базалық психологиялық концепциясының негізгі сипатын; Игеру: психологиялық эксперимент барысында тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастардың психологиялық концепциялары негізінде ғылыми зерттеулерді басқару бағдарламасын құру; Меңгеру: жүргізілген зерттеуден алынған нәтижені жүйелі талдау дағдысын, тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастар саласы бойынша білімдерді қолдану дағдысын. Сонымен бірге, курс докторанттарға мазмұнды және процессуалды негізде тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастар нені білдіреді деген мәнді түсіндіреді.

Эмоциялар және денсаулық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение