Докторантура
Жобаны басқару

Жобаны басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру мақсаты мен нәтижелері:
Білім беру бағдарламасының мақсаты – командада да, жеке де жұмыс iстей алатын терең бiлiмге ие, ынталы, еңбек нарығының және қазiргi технологиялардың құбылмалылығына адаптивтi, әрі қазiргi заманғы мамандардың формациясының талаптарына сай дайындау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері

- докторанттарды даярлау барысында жеке тұлғалық дамудың теориялық және тәжерибелік тұстарына көңіл бөліп, олардың сапалы білім алуына және жоғары деңгейлі мамандыққа ие болуға жағдай жасау;

-отандық экономика және бизнес, ғылым және білім беру салаларының сұранысына сай тәжiрибесi жоғары деңгейлі мамандарды әзiрленуге мүмкiндiк беретiндей білім беру бағдарламаларын тәжірибемен байланыстаруды күшейту;

-оқу барысын жылдам және ыңғайлы етіп жоспарлау үшін жағдай жасау, білім беруде пән аралық тепе-теңдік орнату, аудиториялық және өзiндiк жұмыстарды ұтымды байланыстыру;

-білім алушылардың өзін ізі жетілдіруге және өздiгiнен дамуға деген қабілеттерін дамыту, қазiргi бiлiмдердi және дағдыларды дербес шығармашылық түрде меңгеруге дағдыландыру.

PhD докторы

түсінігі болу керек:

заманауи экономикалық ғылым және бизнес саласындағы даму, инновациялық өзгерістер және жаһандану мен ұлттандыру үрдістері туралы;

әлемдік және Қазақстандық экономикалық ғылымдардың мектептері мен олардың басқару саласы бойынша ғылыми жетістіктерін;

мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы әдістемелер, әдістер мен ұстанымдарды ұйымдастыру мен ғылыми зерттеулер туралы;

зерттеуші ғалымның педагогикалық және ғылыми этикасы, оның ынталандыруы мен кәсіби қасиеттері

таңдалған мамандық және сабақтас салалардағы алдыңғы қатарлы білім туралы.

білуі керек:

-жобаларды басқарудың және тепетеңдік көрсеткіштер жүйесінің теоретикалық және тәжирибелік негіздерін;

-жобаларды басқарудағы мамандырылған қолданбалы бағдарламаларды;

-жобаларды басқару ғылымның жетістіктерін, алғы қазақстандық және әлемдік тәжірибесін;

-ғылыми байланыс пен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін жеткілікті деңгейде шет тілін.

істей білуі керек:

-заманауи талдау әдістері негізінде әр түрлі қайнар көздерден алынатын құнды ақпараттарды өңдеп, өз бетінше зерттеу жұмыстарын жүргізу;

-ғылыми зерттеушілік және педагогикалық қызметі аясында өз бетінше толық циклді жұмыс жасай;

-жобаларды жасауға және жүзеге асыруға мамандырылған теориялық және тәжірибелік білімдерді қолдану;

-жобаның бизнес- жоспарын жасау;
-жобалардың сараптамасын жүргізу;

-жобаны барлық өмірлік циклының кезеңдерінде жоспарлау, жүзеге асыру, бақылау;

-жобалық талдауды жасау;
-жобалық құжаттарды жүргізу;

игеру:

-ғылыми-зерттеушілік және ғылыми-педагогикалық қызметті жүргізу дағдылары;

-заманауи техникалық құралдардың көмегімен ақпараттарды алу, өңдеу және алынған ақпаратты жеткізу дағдылары;

-жұмысты декомпозициялау және жұмыстың иерархиялық құрылымын құру;-

-жүйелік графигтерді, кестені, жобаның бюджетін, тәуекелдерді ескеруді құрастыру дағдылары;

-жобаларды басқару бойынша ақпараттық технологияларды қолдану бойынша өзін-өзін дамыту;

құзіретті болу:

- жобаларды басқару саласында;

-маңызды мәселелер мен оларды шешу бойынша өзіндік және бірлескен ғылыми жобаларды ұйымдастыру және оларды жүзеге асыру;

- жобаларды жүзеге асырғанда пайда болатын дау-жанжалдарды шешу;

меңгеруі тиіс:

-кәсіби және тұлғааралық құзіреттерді.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Жобаны басқару
Мамандық шифры
6D051800
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Жобаны басқарудағы әдістер мен модельдер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

АӨК-дегі жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - АӨК-дегі жобалардың ресурстары. АӨК-дегі жобаларды басқару ерекшеліктері. АӨК-дегі жобалардың ресурстарын басқару үдерістері. АӨК-дегі жобалардың ресурстарын жоспарлау. АӨК-дегі жобаларды орындауда жеткізілімдерді жоспарлау мен ұйымдастыру және қорларды басқару. АӨК-дегі жобаларды басқарудағы логистика тұжырымдамасы. АӨК-дегі жобалардың тиімділігін бағалау: қағидалары, есептеу үшін бастапқы деректер, негізгі көрсеткіштер. АӨК-дегі жобалардың тиімділігін бағалаудағы белгісіздіктің және тәуекелдің әсерін есептеу.Пәнді оқып білу негізінде докторант келесі құзырларға ие болуға тиіс: - АӨК-дегі жобалау жөніндегі білім; - АӨК-дегі жобаларды жүзеге асыру үшін ресурстарды сатып алуды жоспарлау дағдысы. - АӨК-дегі логистикалық операцияларды басқара білу.

Басқарушылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды басқарудағы ресурстрады пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды басқарудағы талдау және шешімдерді қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалардың сапасы мен тәукелдерін талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Замануи стратегиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Портфельдік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ірі жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту докторанттарға ұлттық экономикасындағы әр салаларында ірі жобаларды жасақтауда қорларды басқаруды жоспарлау мен ұйымдастырудың мәнін білуге мүмкіндік береді. Ірі жобаларды басқарудағы логистика тұжырымдамасы. Салалардағы ірі жобалардың тиімділігін бағалау: қағидалары, есептеу үшін бастапқы деректер, негізгі көрсеткіштер. Ірі жобалардың тиімділігін бағалаудағы белгісіздіктің және тәуекелдің әсерін есептеу.Пәнді оқып білу негізінде докторант келесі құзырларға ие болуға тиіс: - өнеркәсіп салаларындағы жобалардың құрылымын, пәндік саласын және мақсаттарды анықтау; - ірі жобалардың желілік үлгісін құру; - ірі жобаның күнтізбелік жоспарын есептеу; - ірі жобалардың жиынтық жоспарының негізгі бөлімдерін жасау; - ірі жобалар барысын реттеу және бақылауды жүзеге асыру; -жобаның ұйымдастырушылық- технологиялық үлгісін жасау; - жобалық циклдің әр түрлі кезеңдерінде ірі жобаларды басқару;

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген