Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Химия

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN
Бағдарлама: 6D060600-ХИМИЯ
Оқыту деңгейі: Ph-докторантура
Емтихандар: шет тілі, химия
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

«Химия» бағытының Ph-докторы келесі құзыреттіліктерге иеленеді
• Органикалық және бейорганикалық заттар химиясы саласында іргелі жүйелі білімге ие болу, қазіргі заманғы ғылыми пәндер күйінің, іргелі ғылыми зерттеу салаларының, сондай-ақ химиялық өнеркәсіппен байланысты профессионалды практика саласын қамтитын үрдістер, тәсілдер мен мәселелерді шығармашылықты және сынды бағалай алу;
• Химия ғылымы саласына сәйкес өзекті бағыттар бойынша жаңа білім немесе тәжірибелік қосымшаларды құрастыру мен өндіруді қамтамасыз ететін жобаларды жасау және іске асыру, сондай-ақ болжанбаған мәселелік жағдайларға тез және әрекет жасай білу;
• химия саласында халықаралық талаптарға сәйкес жоғары ғылыми деңгейде теориялық және практикалық ғылыми зерттеулерді жасап, химия ғылымының сәйкес салаларында жаңа ғылыми идеялар мен әдіснамалардың қалыптасуына айтарлықтай үлес қосу;
• Фундаменталды және қолданбалы химия саласында алынған білімдері мен біліктіліктерін критикалық талдай білуі, айтылған саладағы әлемдік еңбек нарығының талаптарына сай өзінің кәсіптік дайындығын салыстыра білу қабілеті, үздіксіз шығармашылық және кәсіптік өміріндегі өсуі;
• Химияның арнайы салаларында пайда болатын күрделі мәселелер бойынша құзіретті тұжырымдар және кәсіби ұсыныстар жасай білу, сонымен қатар толық обьективті мәлімет болмаған жағдайда химия саласындағы мамандармен қатар маман емес адамдар үшін де өз идеясы мен тұжырымдарын жеткізе білу;
Бейінді пәндер:
• Физикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілері
• Радиациялық экологияның өзекті мәселелері
• Аналитикалық химияның заманауи мәселелері
• Фармхимияның таңдаулы тараулары
• Білім берудіңартықшылықтары:
• Әлемдік еңбек нарығында жоғары бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететіндей, терең жауапкершілі пен қиын және болжанбаған жағдайларда өзіндік және шығармашылық ізденісті талап ететін еңбекпен қамтамасыз ететін арнайы салаларда іргелі білім мен жүйелі дағдыларға, тұлғалық сапаға ие болу.
Халықаралық қатынастар: Докторанттарды ғылыми іссапарға келесі білім ордалары қабылдай алады:
- Мемфис университетінің Инновациялар және Наноматериалдарды жасау институттары (АҚШ);
- Ходжатеппе университеті (Анкара қ., Түркия);
- Қарашы Университетінің Химия Ғылымдары Халықаралық орталығы (Пәкістан);
- Пәкістан Ғылыми академиясы, Химия зерттеу Институты;
- Панжуани Молекулалық Медицина және Дәрілерді зерттеу орталығы (Пәкістан);
- Фармакология орталығы, Хоши университеті (Қытай);
- Физика және химия институты, Үрімші қ. (Қытай);
- Сегед университеті (Венгрия);
- Империал Колледж (Англия);
- Рединг университеті (Англия).
• Жұмыспен қамтудың ықтимал орындары: жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттар, химия, мұнай-химия, металлургия өндірістері, фармацевтикалық зауыттар, химиялық зертханалар және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Химия
Мамандық шифры
6D060600
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
180
ОРЫС
180

пәндер

Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық химияның теориясы және мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аналитикалық химияның заманауи мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биологиялық дисперсиялардың коллоидтық химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – биологиялық дисперсияларды зерттеудің заманауи әдістерін докторанттарға меңгерту. Микроағзалар жасушаларының беттік қасиеттері: гидрофобтығы, электркинетикалық потенциалы. Микроағзалар жасушаларының бетіндегі адсорбция/десорбция процестерін қарастыру, қатты бетте микроағзалар жасушаларын иммобилизациялау, микроағзалар жасушаларының суспензияларындағы коагуляция және флокуляция процестерін реттеу. Бұл модульді игеру барысында докторанттар келесі білім мен білікті алады: - био- және наносорбенттердің қасиеттерін басқару; - биосорбенттерді алу үшін микроағзалар жасушаларын және ферменттерді қолдану; - полимерлік композиттер қатысында биомассаны сақтау жағдайларын оңтайландыру.

Дәрілік препаратты жасаудың инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер биосферасындағы радионуклидтердің күйі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заттар мен материалдарды зерттеудің қазіргі заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заттар мен материалдарды зерттеудің қазіргі заманғы физика-химиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық нанотехнологияны қолданып дәрілік препараттарды жасаудың қазіргі заманғы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Катализ және мұнай химиясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Катализдің қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кинетиканың қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коллоидтық химияның қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірді қайта өңдеудің жаңа аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутекті шикізатты өндеу технологиясындағы каталитикалық процестердің жана аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты көмірсутекті шикізатты өңдеу технологиясындағы негізгі процестерді оқытуда фундаменталды тұрғыдан теориялық және практикалық білімнің жаңа аспектілерін қарастыру болып табылады. Курстың міндеті көмірсутекті шикізатты өңдеудің қазіргі технологиясындағы проблемалармен мәселелердің күйін теориялық білім тұрғысынан, инженерлік есептеулердің дағдысын, сонымен бірге экономикалық тиімді және экологиялық қауіпсіз технологияны меңгеру. Пәнді оқыту барысында докторант келесі құзыреттілікті игеру керек: - көмірсутекті шикізатты өңдеу технологиясының теориялық негізін; - көмірсутекті шикізатты қазіргі катализдік өңдеу технологиясы туралы практикалық білімді.

Көміртектік материалдардың физикасы және химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күрделі реакциялардың химиялық кинетикасының қолданбалы аспектлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлер туралы ғылымның дамуының заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлік комплекстер және композициялық материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлік комплекстер және олардың негізіндегі композициялық материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Пән оқыту мақсаты – сулы және органикалық ортада макромолекулааралық комплекстердің түзілуінің негізгі заңдылықтарын, , сонымен қатар интерполимерлік комплекстер саласындағы соңғы жетістіктермен таныстыру. Полимер-полимерлік комплекстің құрылымы туралы мәлімет беру. Бұл курсты меңгере отырып келесі мәліметтер жайлы берік білім алады: - макромолекулалардың ерітіндідегі беталысының ерекшелігі туралы; - полимерлік комплекстерді алу және олардың қасиеттері туралы теориялық және тәжірибелік мәліметтер; - интерполимерлік комплекстер облысындағы соңғы жетістіктермен танысу.

Радиациалық экологияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - радиоактивтілік құбылысының физика-химиялық негіздерін, иондаушы сәулеленудің затпен әрекеттесуін, яғни, радиацияның тірі ағзаларға тигізетін әсерін, сонымен қатар дозиметрия мен радиоактивті сәулеленуден қорғау әдістерін қарастыру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: - радиацияның табиғи және жасанды көздері және сәулеленудың құрамы, радиациялық қорғаудың нормалары туралы теориялық білім алады; - ядролы-отындық циклдың (Я

Термодинамиканың қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фармхимияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық физиканың қазіргі кездегі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – көміртеқұрамды материалдардың құрылымы мен классификациясы туралы көзқарасты құрастыру:көміртекті нанотүтікшелер, фуллерендер,графендер, гидрофобты күйе. Пәнде көміртекті материалдардың классификациясы, қасиеттері, ашылу тарихы, даму кезеңі, құрылымы, номенклатура, морфологиялық ерекшеліктері қарастырылған. Оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді иеленеді: - нанобөлшектердің классификациясын білу, көміртекті нанотүтікшелердің, фуллерендердің және гидрофобты күйенің физика-химиялық ерекшеліктерін, құрылысын, морфологиясын білу - фуллерендердің, нанотүтікшелердің, гидрофобты күйенің құрылымдық ерекшеліктерін түсіну; - нанотүтікшелердің, фуллерендердің және гидрофобты алу алу әдістері туралы білімдері болады.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение