Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Биотехнология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASSIIN - 2020
Бағдарлама: 6D070100 - Биотехнология
Оқу деңгейі: Докторантура
Емтихан: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: Күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Биотехнология» бағыты бойынша докторанттар келесі кәсіби қызметке дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу қызметі:
- технологиялық үдерістің барлық кезеңінде биологиялық және физика-химиялық кинетиканың эксперименталды зерттеулері және олардың математикалық сипаттамасы;
- ғылыми-техникалық есеп, аналитикалық шолу және анықтама құжаттарын, ғылыми жоба байқауларына қатысу құжаттарын, фармакопиялық мақала жобаларының, (мемлекеттік стандарттар), ғылыми нәтижелерді жариялау, зияткерлік меншікті қорғау құжаттарын дайындау.
• Жобалық қызмет:
- қолданыстағы биотехнологиялық үдерістер мен өндірісті қайта құру және модернизация;
- микробиологиялық синтез үдерісі мен аппараттарын моделдеу және оптимизация;
- технологиялық сызбалардың негізгі кезеңдерін өңдеу, тәжірибе және тәжірибе-өндірістік қондырғыларда технологиялық үдерістерді зерттеу;
- технологиялық сызбалардың негізгі түйіндері мен қондырғыларын математикалық моделдеу және оптимизация;
- Өндіріс қалдықтары мен зиянды заттарды утилизациялаудың биологиялық әдістерін өңдеу, тұйық технологияларды құрастыру, биомониторинг әдістерін өңдеу және өткізу, қоршаған ортаны қорғаумен байланысты басқада мәселелерді шешу.
• Ұйымдастыру басқару қызметі:
- биотехнологиялық өнім сапасының менеджмент жүйесін өңдеу және жүзеге асыру;
- халықаралық талаптарға сәйкес өндірістің жергілікті норматив акт жүйелерін өңдеу;
- биотехнология саласында инновацияларды енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- өндірісте және қоршаған ортаны қорғауда техника қауіпсіздігі ережелерін сақтауды ұйымдастыру.
• Өндірісті-техникалық қызмет:
- қолданыстағы биотехнологиялық үдеріс пен өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау, басқару;
- биотехнологиялық өндіріске ғылыми зерттеу нәтижелерін ендіру бойынша координациялық жұмыстар;
- экспериментальды және өндірістік қондырғыларды эксплуатациялау.
• Педагогикалық қызмет:
- профильді пәндер бойынша студенттермен әртүрлі оқу сабақтарын өткізу және дайындау;
- оқу және оқу әдістемелік материалдарын, оның ішінде электронды түрде дайындау;
- -студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекішілік;
- өндірісте орта техникалық жұмысшыны оқыту.
Профильді пәндер:
• Молекулалық биотехнология әдістері;
• Клиникалық генетика;
• Табиғи полимерлерің және ксенобиотиктердің биотрансформациясы, биоқолжетімдігі;
• Микроорганизмдердің молекулалық биологиясы;
• Тағамдық шикізаттың биогенді потенциалы;
• Геномика және генодиагностика;
Білім берудің артықшылықтары:
• Аахен университеті (Германия); Витаутас Магнус университеті (Литва); Токио ғылым университеті (Жапония) және т.б. бірлескен халықаралық білім беру бағарламалары;
• Халықаралық білім беру бағдарламалар, білім беруде жаңа әдістер мен техникалық құралдар.
Халықаралық байланыстар:
• Аахен қолданбалы ғылымдар университеті (Германия),
• Пьер және Мария Кюри университеті (Франция),
• Токио ғылым университеті (Жапония),
• Остиндегі Техас университеті (АҚШ),
• Бен-Гурион университеті (Израиль),
• Вена университеті (Австрия) және т.б.
Практиканы өту және жұмысқа орналасу орындары:
• ҒЗИ мен ЖОО аға ғылыми қызметкер;
• Биотехнологиялық өндірістерде менеджерлер мен қызметкерлер;
• Стандартизация және сертификация орталығында, кеден және т.б. мекемелерде эксперт;
• Колледж, ЖОО оқытушы;
• СЭО врач лаборант.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биотехнология
Мамандық шифры
6D070100
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
181
ОРЫС
181

пәндер

Биотехнологиялық өнімдерді жасау және өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өнімдерді өндіру және алу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Азақ түліктік шикізатты қайта өңдеудің жаңа технологиясын өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән жануар және өсімдіктекті шикізатты қайта өңдеу технологияларының өзекті мәселелерін зерттеуге, тағам өнімдерінің, технологиялық қондырғыларының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, тағам өндірісі және қауіпсіздігі процестеріне, сонымен қатар тағам өнеркәсібінің әр саласындағы технологиялық процестердің ғылыми негіздерімен танысуға негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: - шикізат және энергетикалық шығындарды есепке ала отырып өнеркәсіптік өндірістің негізгі химиялық, физикалық және техникалық аспектілерін білу; - әртүрлі тағамдық азықты алудың негізінде жатқан технологиялық процестер мен қағидаларын білу; - анализ сызба-нұсқасын құра білу, өндірістік шикізат қауіпсіздігін, сапасын, құрамын бақылау әдістерін дұрыс таңдау және қолдану.

Бионанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: ары қарай наномедицинада және де медициналық нанороботтарды жасау технологиясы мен медициналық нанороботтарде қолдану үшін биологиялық объектілерге нано объектілердің әсерін зерттеумен айналысатын нанотехнологияның бір бөлігі ретіндегі бионанотехнология туралы білімнің қалыптасуы. Мазмұны: курс аясында нанодиапазондағы биологиялық объектілердің құрылымын, нанобөлшектердің наномедицинаның дамуы ушін осы объектілерге және дәрі-дәрмек жасауға, нанобөлшек негізіндегі диагностикалық жүйелерге әсерінің түрлерін студенттің оқып білуі.

Биоремедиацияның қазіргі заманғы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиядағы дисперсиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Генетикалық модификацияланған шикізаттың замануи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геномика және гендік диагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммерциялық биотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модуль коммерциялық-қызығушылық тудыратын биотехнологиялық өнімдерді, оларды өндіру жағдайларын, сату, маркетингін және инновациялық өнім алу мәселелерін қарастырады. Модуль бірқатар негізгі бөлімдерден тұрады және жаңа коммерциялық-рентабельді биотехнологиялық тауарлар мысалдарымен нақтыланып толықтырылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - ұлттық және трансұлттық деңгейдегі негізгі коммерциялық биотехнологиялық өндіріске шолу беріледі; - коммерциялық биотехнологиялық компанияларды құру, дамыту және қызметін талдау кезіндегі негізгі ережелер; - рентабельді биотехнологиялық бизнесті биотехнологиялық ғылымның негізі және алдынғы бөлімі ретінде қарастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - коммерциялық биотехнологияның ұлттық және трансұлттық деңгейде даму бағыттары мен әдістерін, қазіргі кездегі жағдайы туралы білімдерін кеңейту; - коммерциялық биотехнологиялық компанияларды құру, дамыту және қызметін талдау кезінде, соның ішінде студенттік ортада, қазіргі заманғы әдістер туралы толық түсінік қалыптастыру керек; коммерциалық биотехнология саласында кейс-стади және проектілерді құруда дағдыларын дамытуды.

Ксенобиотиктер және табиғи полимерлердің биожеткіліктілік пен биотрансформациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метаболикалық инженерия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде биотехнологияда қолданылатын микроорганизмдердің метаболиттік белсенділігін жоғарлату аспектілері қарастырылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: өндірістік микроорганизмдердің физиологиялық және клеткалық биологиясы; метаболиттік инженерияға физиологиялық көзқарастар; биосинтезді реттеу жүйелері; метаболиттік лимиттеу; іргелі ғылымның метаболиттік инженерияға негізделген өндіріспен байланысы. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: – биотехнологияда бағалы микроорганизмдердің физиологиялық және биохимиялық қасиеттерін білу қажет; - микроорганизмдер метаболизмінің ерекшеліктері жайында білімді игеру; - биологиялық белсенді заттардың продуценттері микроорганизмдердің метаболизмі жолдары жайындығы біліктілікке дағдылану.

Микроорганизмдердің клетка аралық қарым-қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдердің молекулалық биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Молекулалық биотехнологияның әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Про-және эукариоттың молекулалық биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Протеомдық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тамақ шикізатының биогенді потенциалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тамақтану биохимиясының теориялық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фитопатология және өсімдіктерді қорғау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотобиотехнологияның қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фототрофты микроорганизмдердің биоэнергетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде фототрофты микроорганизмдердің көмегімен жаңарып отыратын энергия көздерін микробиологиялық өндірудің принциптері қарастырылады. Нақты тақырыптарда келесі мәселелер қамтылады: фототрофтардың әртүрлі топтарының фотосинтезі; фотосинтез өнімі; фототрофты организмдерді жаппай дақылдау; биодизель жанармайын өндіруге май продуценттері микробалдырларды дақылдау технологиясы. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: - биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің биохимиясы мен физиологиясын білу; - биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің метаболиттік ерекшелігін игеру; - фототрофты микроорганизмдердің өнімділігін жоғарылатуды және жалпылама дақылдаудың тәсілдеріне дағдылану;

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение