Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Биотехнология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASSIIN - 2020
Бағдарлама: 6D070100 - Биотехнология
Оқу деңгейі: Докторантура
Емтихан: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: Күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Биотехнология» бағыты бойынша докторанттар келесі кәсіби қызметке дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу қызметі:
- технологиялық үдерістің барлық кезеңінде биологиялық және физика-химиялық кинетиканың эксперименталды зерттеулері және олардың математикалық сипаттамасы;
- ғылыми-техникалық есеп, аналитикалық шолу және анықтама құжаттарын, ғылыми жоба байқауларына қатысу құжаттарын, фармакопиялық мақала жобаларының, (мемлекеттік стандарттар), ғылыми нәтижелерді жариялау, зияткерлік меншікті қорғау құжаттарын дайындау.
• Жобалық қызмет:
- қолданыстағы биотехнологиялық үдерістер мен өндірісті қайта құру және модернизация;
- микробиологиялық синтез үдерісі мен аппараттарын моделдеу және оптимизация;
- технологиялық сызбалардың негізгі кезеңдерін өңдеу, тәжірибе және тәжірибе-өндірістік қондырғыларда технологиялық үдерістерді зерттеу;
- технологиялық сызбалардың негізгі түйіндері мен қондырғыларын математикалық моделдеу және оптимизация;
- Өндіріс қалдықтары мен зиянды заттарды утилизациялаудың биологиялық әдістерін өңдеу, тұйық технологияларды құрастыру, биомониторинг әдістерін өңдеу және өткізу, қоршаған ортаны қорғаумен байланысты басқада мәселелерді шешу.
• Ұйымдастыру басқару қызметі:
- биотехнологиялық өнім сапасының менеджмент жүйесін өңдеу және жүзеге асыру;
- халықаралық талаптарға сәйкес өндірістің жергілікті норматив акт жүйелерін өңдеу;
- биотехнология саласында инновацияларды енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- өндірісте және қоршаған ортаны қорғауда техника қауіпсіздігі ережелерін сақтауды ұйымдастыру.
• Өндірісті-техникалық қызмет:
- қолданыстағы биотехнологиялық үдеріс пен өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау, басқару;
- биотехнологиялық өндіріске ғылыми зерттеу нәтижелерін ендіру бойынша координациялық жұмыстар;
- экспериментальды және өндірістік қондырғыларды эксплуатациялау.
• Педагогикалық қызмет:
- профильді пәндер бойынша студенттермен әртүрлі оқу сабақтарын өткізу және дайындау;
- оқу және оқу әдістемелік материалдарын, оның ішінде электронды түрде дайындау;
- -студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекішілік;
- өндірісте орта техникалық жұмысшыны оқыту.
Профильді пәндер:
• Молекулалық биотехнология әдістері;
• Клиникалық генетика;
• Табиғи полимерлерің және ксенобиотиктердің биотрансформациясы, биоқолжетімдігі;
• Микроорганизмдердің молекулалық биологиясы;
• Тағамдық шикізаттың биогенді потенциалы;
• Геномика және генодиагностика;
Білім берудің артықшылықтары:
• Аахен университеті (Германия); Витаутас Магнус университеті (Литва); Токио ғылым университеті (Жапония) және т.б. бірлескен халықаралық білім беру бағарламалары;
• Халықаралық білім беру бағдарламалар, білім беруде жаңа әдістер мен техникалық құралдар.
Халықаралық байланыстар:
• Аахен қолданбалы ғылымдар университеті (Германия),
• Пьер және Мария Кюри университеті (Франция),
• Токио ғылым университеті (Жапония),
• Остиндегі Техас университеті (АҚШ),
• Бен-Гурион университеті (Израиль),
• Вена университеті (Австрия) және т.б.
Практиканы өту және жұмысқа орналасу орындары:
• ҒЗИ мен ЖОО аға ғылыми қызметкер;
• Биотехнологиялық өндірістерде менеджерлер мен қызметкерлер;
• Стандартизация және сертификация орталығында, кеден және т.б. мекемелерде эксперт;
• Колледж, ЖОО оқытушы;
• СЭО врач лаборант.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биотехнология
Мамандық шифры
6D070100
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
181
ОРЫС
181

пәндер

Биотехнологиялық өнімдерді жасау және өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өнімдерді өндіру және алу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам және жануарлардың клеткалық инженериясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Курс адам мен жануарлар соматикалық және ұрық клеткаларының дақылдаудың теориялық негіздерін оқытады. Биологиялық құрастырудың жаңа технологиялары мен клеткалық және эмбриоинженерия қарастырылады. Жасанды ұрықтандыруға, жануарлар соматикалық және ұрықтық клеткаларының криоконсервация тәсілдеріне, бағаналы клеткаларға, жануарларда адам ауруларын моделдеуге, өндірістік бағалы белоктардың клеткалық продуцентерін алудың тәсілдеріне аса көңіл бөлінеді. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды:

Азақ түліктік шикізатты қайта өңдеудің жаңа технологиясын өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән жануар және өсімдіктекті шикізатты қайта өңдеу технологияларының өзекті мәселелерін зерттеуге, тағам өнімдерінің, технологиялық қондырғыларының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, тағам өндірісі және қауіпсіздігі процестеріне, сонымен қатар тағам өнеркәсібінің әр саласындағы технологиялық процестердің ғылыми негіздерімен танысуға негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: - шикізат және энергетикалық шығындарды есепке ала отырып өнеркәсіптік өндірістің негізгі химиялық, физикалық және техникалық аспектілерін білу; - әртүрлі тағамдық азықты алудың негізінде жатқан технологиялық процестер мен қағидаларын білу; - анализ сызба-нұсқасын құра білу, өндірістік шикізат қауіпсіздігін, сапасын, құрамын бақылау әдістерін дұрыс таңдау және қолдану.

Биомедицинадағы есептеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторантты биомедицинадағы есептеуіш технологиялар мәселелерімен таныстыру. Пәнде биомедицинада қолданылатын оригинальді есептеуіш технологиялардың жиынтығы қарастырады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - есептеуіш технологияның биомедицинадағы рөлі; - дәрілік препараттарды өңдеудегі есептеуіш технологиялар - молекулалық диагностикалау әдістеріндегі есептеуіш технологиялар; - әлеуметтік маңызды адам ауруларын емдеудегі есептеуіш технологиялар. Пәнді игерудің нә

Биомониторингте және биоремедиациядағы фототрофты микроорганизмдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны: Биоремедиация - ластағыштарды зарасыздандырудың тиімді әдісі. Фототрофты микроорганизмдерді ағын суларды тазартуда қолдану. Фотосинтезделуші және гетеротрофты микроорганизмдердің симбиотикалық қарым-қатынастары. Микроорганизмдердің радионуклидтермен өзара әсерлесуі. Балдырлардың радионуклидтерді биосорбциялауы. Микрорганизмдер биомассы негізіндегі биосорбенттер және олардың артықшылықтары. Фототрофты микроорганизмдерді ластанған территорияларды мониторинг жасауда қолдану мәселел

Бионанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: ары қарай наномедицинада және де медициналық нанороботтарды жасау технологиясы мен медициналық нанороботтарде қолдану үшін биологиялық объектілерге нано объектілердің әсерін зерттеумен айналысатын нанотехнологияның бір бөлігі ретіндегі бионанотехнология туралы білімнің қалыптасуы. Мазмұны: курс аясында нанодиапазондағы биологиялық объектілердің құрылымын, нанобөлшектердің наномедицинаның дамуы ушін осы объектілерге және дәрі-дәрмек жасауға, нанобөлшек негізіндегі диагностикалық жүйелерге әсерінің түрлерін студенттің оқып білуі.

Биоремедиацияның қазіргі заманғы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиядағы дисперсиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнологиялық өнімдерді жасау және өндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Генетика және молекулалық биология Фототрофты микроорганизмдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны: фототрофты микроорганизмдердің клетка құрылысының ерекшеліктері, фототрофты микроорганизмдердің генетикалық аппаратының ерекшеліктер және олардың физиология, биохимия, экологиясы, ауылшаруашылығындағы практикалық маңызы. Фототрофты микроорганизмдер мембранасының энергия түзуші қасиетінің молекулалық ұйымдасуы. Цианобактериялардың май қышқылдарының десатуразы: гендер, экспрессия, қызметі. Цианобактериялардың плазмидалары – векторлық молекулалар ретінде. Цианобактерия және микроба

Генетикалық модификацияланған шикізаттың замануи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Генодиагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геномды құрастыру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл модулда докторанттарды гендік инженерияның молекулалық негіздерімен, биотехнология принциптерімен, трансгенді жануарлар және өсімдіктер алу принциптерімен таныстырады. Модульдің алдына қойған негізгі мақсаттары биотехнология, гендік инженерия және молекулалық биология бағыттағы заманауи әдістерді меңгеру болып табылады. Ондай әдістер қатарына: Рекомбинантты ДНҚ алу технологиясы, Полимеразды тізбекті реакция (ПТР), ПТР жүгізу кезіндегі стандартты шарттары мен жүргізу параметрлерін, ПТР әр тү

Геномдық зерттеулердегі молекулалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторанттарды геномды зерттеуде молекулалық технологиялар әдістерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: Геномдық зерттеулердің молекулалық технологиясын тереңдете түсіну және кеңейту негізіндегі оқу-әдістемелік ұсыныстарды қамтиды. Биотехнологиялық объектілерді геномдық зерттеулердегі есептеуіш технологиялардың оригинальді жиынтығыы бұл курстың пәні болып табылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - геномдарды секвенирлеудің молекулярлы технологиясы; - секвенирленген г

Геномика және гендік диагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геномика және геномды талдаудың молекулалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеуші технологиялар ара геномике
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторанттарды геномды зерттеуде молекулярлы технологиялар әдістерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: Геномдық зерттеулердің молекулалық технологиясын тереңдете түсіну және кеңейту негізіндегі оқу-әдістемелік ұсыныстарды қамтиды. Биотехнологиялық объектілерді геномдық зерттеуде есептеуіш технологиялардың жиыны бұл курстың пәні болып табылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - геномдарды секвенирлеудің молекулярлы технологиясы; - геномдарды зерттеудегі биоинформатика

Клеткаішілік сигналды жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Клеткаішілік сигналды жүйелер курсының негізгі мақсаты студенттерге фундаменталдық білім беру және клеткадағы метоболиттік үрдістерімен клеткалық функцияларды басқару механизмдері туралы қазіргі замаға сай көзқарас қалыптастыру. Курстың негізгі міндетіне, пролиферация, дифференцировка, секреция, агрегация, қозғалу және өсу сияқты клеткалық функциялардың рецепторға тәуелді белсенділігі кезінде сигналдарды берумен қамтамассыз ететін клеткаішілік сигнализация жүйесін зерттеу кіреді. Пәнді игеруд

Клиникалық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммерциялық биотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модуль коммерциялық-қызығушылық тудыратын биотехнологиялық өнімдерді, оларды өндіру жағдайларын, сату, маркетингін және инновациялық өнім алу мәселелерін қарастырады. Модуль бірқатар негізгі бөлімдерден тұрады және жаңа коммерциялық-рентабельді биотехнологиялық тауарлар мысалдарымен нақтыланып толықтырылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - ұлттық және трансұлттық деңгейдегі негізгі коммерциялық биотехнологиялық өндіріске шолу беріледі; - коммерциялық биотехнологиялық компанияларды құру, дамыту және қызметін талдау кезіндегі негізгі ережелер; - рентабельді биотехнологиялық бизнесті биотехнологиялық ғылымның негізі және алдынғы бөлімі ретінде қарастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - коммерциялық биотехнологияның ұлттық және трансұлттық деңгейде даму бағыттары мен әдістерін, қазіргі кездегі жағдайы туралы білімдерін кеңейту; - коммерциялық биотехнологиялық компанияларды құру, дамыту және қызметін талдау кезінде, соның ішінде студенттік ортада, қазіргі заманғы әдістер туралы толық түсінік қалыптастыру керек; коммерциалық биотехнология саласында кейс-стади және проектілерді құруда дағдыларын дамытуды.

Ксенобиотиктер және табиғи полимерлердің биожеткіліктілік пен биотрансформациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метаболикалық инженерия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде биотехнологияда қолданылатын микроорганизмдердің метаболиттік белсенділігін жоғарлату аспектілері қарастырылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: өндірістік микроорганизмдердің физиологиялық және клеткалық биологиясы; метаболиттік инженерияға физиологиялық көзқарастар; биосинтезді реттеу жүйелері; метаболиттік лимиттеу; іргелі ғылымның метаболиттік инженерияға негізделген өндіріспен байланысы. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: – биотехнологияда бағалы микроорганизмдердің физиологиялық және биохимиялық қасиеттерін білу қажет; - микроорганизмдер метаболизмінің ерекшеліктері жайында білімді игеру; - биологиялық белсенді заттардың продуценттері микроорганизмдердің метаболизмі жолдары жайындығы біліктілікке дағдылану.

Микроорганизмдер-деструкторлардың физиологиясы және экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдердің геофизиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты докторантты литосфераның трансформация микроорганизмдердің биологиялық және геохимиялық рөлімен таныстыру, гидро, атмосфера, қазіргі заманғы геохимиялық процестер олардың қатысуын таныстыру. Курс мазмұны: биогеохимиялық циклдардың тартылған микроорганизмдердің функционалдық әртүрлілігі; микроорганизмдердің шығу тегі және эволюциясы туралы қазіргі заманғы идеялар; Прокариот және биогеохимиялық цикл олардың негізгі лауазымдарға физиологиялық түрлілігі; , микробтық мұнай құру салас

Микроорганизмдердің клетка аралық қарым-қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдердің молекулалық биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Молекулалық биомедицина
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторантты биомедицинадағы молекулярлы технологиялар мәселелерімен таныстыру. Биомедицинадағы молекулярлы технологиялар жиынын жасау курстың пәні болып табылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - адам организмін зерттеудегі биомедицина рөлі; - биомедицина диагностика және емдеу әдістерін өңдеудің молекулалық негізі ретінде; - әлеуметтік маңызды адам ауруларының молекулалық негіздері; - ауруларды диагностикалаудың молекулалық әдістері; - әлеуметтік маңызды ада

Молекулалық биотехнологияның әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Онкогенетиканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль иммуноонкология мәселелері бойынша кең ауқымды түсініктер мен біліммен қамтамасыз етеді. Иммуноонкологияның негізгі басты мәселелері - ауруларды ерте молекулалық диагностикалау және терапия тиімділігін бақылау болып табылады. Онкодиагностикадағы болып жатқан қазіргі заманғы қадамдар туралы және ісік ауруларымен ауыратын адамдарды емдеудің жетістіктері қарастырылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - иммуноонкология пәні мен міндеттері; - ісік ауруларын диагностикалаудың қ

Өндіріске қосатын қазіргі заманғы микробиологиялық технология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кен өнеркәсібінлегі биотехнологияның негізгі бағыттары жайлы білімді қалыптастыру. Нақты тақырыптарда келесі мәселелер қамтылады: кен орнының хемолитотрофты миркроорганизмдерінің биоалуантүрлілігі және биохимиялық қызметі; мұнай және көмір пластарындағы микроорганизмдердің биоалуантүрлілігі; микробтық технологиялардың қолдану экологиясы, өндірісте қолданылатын микроорганизмдерді дақылдау әдістері. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: - өндір

Өсімдіктердің қазіргі заманғы молекулалық генетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модульде мәдени және ауылшаруашылық өсімдіктер селекциясының молекулалық-генетикалық негіздері, оларды геномдардың модификациясы мақсатында қолдануы және әдістері, биотикалық және абиотикалық факторларға өсімдіктің төзімділігін және өнімділігін жоғарылату қарастырылады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - мәдени және ауылшаруашылық өсімдіктер селекциясының негізін; - ғылыми әдістер және оларды геномдарды модификациялау мақсатында қолдану; - биотикалық және абиотикалық фа

Өсімдіктердің сигналомикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль жүйелік білімді кеңейтеді және сигналдық трансдукция және гүлді өсімдіктердің сигналомасын талдаудың қазіргі заманғы бағыт-бағдарларды және стратегияларды түсіндіреді. Модульдың негізгі міндетіне, пролиферация, дифференцировка, секреция, агрегация, қозғалу және өсу сияқты клеткалық функциялардың рецепторға тәуелді белсенділігі кезінде сигналдарды берумен қамтамасыз ететін клетка ішілік сигнализация жүйесін зерттеу кіреді. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - жалпы сигналдық тр

Про-және эукариоттың молекулалық биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Прокариоттардың молекулалық биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Протеомдық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тамақ шикізатының биогенді потенциалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тамақ шикізатының және ауылшаруашылық қалдықтарының биотехнологиялық потенциалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тамақтану биохимиясының теориялық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Транскриптомикадағы есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторанттарды траскриптомикадағы есептеуіш әдістер жайындағы мәселелермен таныстыру. Пән биотехнология объектілерін зерттеудегі транскриптомикадағы есептеуіш әдістердің оригинальді жиынтығын қарастырады. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: - транскриптомдарды зерттеудегі есептеуіш әдістер; - транскриптомдарды сараптаудағы биоинформатика әдістері; - транскриптомдардың құрылысын зерттеудегі есептеуіш әдістер; - жеке клеткалардың транскриптомдарын сараптаудағы ес

Транскриптомикалық зерттеулердегі молекулалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фитоаккумуляция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фитопатология және өсімдіктерді қорғау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотобиотехнологияның қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотосинтездеуші микроағзалардың молекулалық биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Фототрофты микроорганизмдердің биоэнергетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде фототрофты микроорганизмдердің көмегімен жаңарып отыратын энергия көздерін микробиологиялық өндірудің принциптері қарастырылады. Нақты тақырыптарда келесі мәселелер қамтылады: фототрофтардың әртүрлі топтарының фотосинтезі; фотосинтез өнімі; фототрофты организмдерді жаппай дақылдау; биодизель жанармайын өндіруге май продуценттері микробалдырларды дақылдау технологиясы. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: - биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің биохимиясы мен физиологиясын білу; - биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің метаболиттік ерекшелігін игеру; - фототрофты микроорганизмдердің өнімділігін жоғарылатуды және жалпылама дақылдаудың тәсілдеріне дағдылану;

Экожүйелерді қалыпқа келтіру үшін аралас препараттарды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эукариоттардың молекулалық биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение