Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Геоботаника

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN 2016
Бағдарлама: «6D061300 - Геоботаника»
Білім деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«6D061300 - Геоботаника» бағытындағы доктор келесідей кәсіби қызметтер бойынша дайындалады:
 Практикалық қорғау іс-шараларын әзірлеу мақсатында сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерінің популяцияларын, әртүрлі шаруашылық қызметтерінің әсерлерін зерттеу
 Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғауға байланысты салаларда ботаникалық зерттеулердің (геоботаника, экология) теориялық және практикалық білімдерін тереңдету
 Сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерімен қатысты өсімдіктер қауымдарының флорасын, құрамын және құрылымын зерттеу және оны қорғау.
Профильдік пәндер:
 Геоботаниканың өзекті мәселелері
 Аймақтық флора
 Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген өсімдіктер түрлерін қорғау
 Карталаудың заманауи әдістері
 Биогеоценология
Қалыптастыру артықшылығы:
 Ғылыми мектептердің көне дәстүр жалғастығы;
 Бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
 Кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары мамандарды дайындау, сапалы геоботаникалық зерттеулер, сақтау және қоршаған ортаға қатысты түрлі ұйымдарда зерттеу және әкімшілік қызметті жүзеге асыру үшін, ғылым және өнеркәсіп саласындағы қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу қабілеті.
Халықаралық қатынастар: докторанттар серіктес мекемелерде Грайфсвальд университетінің Ботаника және ландшафтық экология институтында (Германия), Синь-Цзян университетінде (Қытай), М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде (Ресей) және т.б. оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибе өтетін және ықтимал жұмыс орындары:
 Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 БҒМ ботаника и фитоинтродукция институты,
 әл-Фараби ат. ҚазҰУ, биология және биотехнология факультеті, биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы,
 «Кешенді іздеу бөлімі» ҒӨО.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Геоботаника
Мамандық шифры
6D061300
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
178
ОРЫС
178

пәндер

Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының бағасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының бағасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық флора
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аридті жерлер өсімдіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биогеография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде магистранттар биогеография пәні туралы оның ғылымдар жүйесіндегі орны, дамуының негізгі кезеңдері және практикалық маңызы туралы, организмдер қауымдарының (өсімдіктер, жануарлар) таралуы және байланыстары туралы олардың компоненттері туралы түсінік алады. Пәннің мақсаты – жер шарының әртүрлі региондары өсімдіктер жабынын, жануарлар әлемін жете білетін мамандар дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай құзыреттіліктерді меңгеру керек: • Өсімдіктер және жануарлар және олардың қауымдарының жер шарында және жеке теориторияларда таралуын білу. • Биогеогерафиялық обьектілердің табиғи орта жағдайларымен байланысына талдау жасауды білу. • Биоалуантүрлілікті бағалау және сактаудың негізгі принциптерін, биогеографиялық обьектілерге анализ жасаудың жалпы принциптерін игеру.

Биогеоценология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоморфология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоботаниканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы өсімдіктердің сигналомикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Қазақстанның өсімдіктер жабынын түсінуге және оның тірі табиғаттың ғылыми негізі екендігіне, флоралық талдау жасауға және Қазақстанның өсімдіктер жабынын қалыптасуының заңдылықтарын ұғынуға мүмкіндік береді. - Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - өсімдіктер әлемін қорғаудың ғылыми негіздерін білуі қажет; - Қазақстанның өсімдіктер жамылғысының қалыптасуының негіздерін білуі қажет.

Қазақстандағы экожүйенің алуантүрлілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның өсімдіктер жабынының заңдылықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның өсімдіктер ресурстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі картографиялау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста Қазақстандағы геоботаникалық картографияның негізгі сатыларын және карталардың сюжеттері мен типтерін, тақырыптық картографиялаудың осы саласындағы кейбір негізгі мәселелері, өсімдік жабынының кеңістіктік заңдылықтары зерттеудегі өсімдіктердің аналитикалық карталарының рөлін және өсімдіктердің биоалуантүрліліктерін қарастырады. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - фитоценоздардың контурын картаға ірі масштабпен карталау, комплекстері мен үйлесімде

Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктердің қазіргі жағдайы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: доктаранттардың қызыл кітапқа енген және сирек өсімдік түрлерінің биологиясы, таралуы, табиғи статусын бағалау әдістері мен принциптері және оларды қорғау шараларын ұйымдастыру туралы білімдерін қалыптастыру Курстың міндеттері: - сирек және қорғалатын өсімдік түрлерінің алуантүрлігі мен олардың биологиялық ерекшеліктерін және Қазақстандағы өсімдік түрлерінің таралуын зерттеу және таныстыру. - сирек өсімдік түрлерін созологиялық зерттеу әлістерімен таныстыру; - сирек өсімдіктерді қорғау шаралары. Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс Қазақстандағы негізгі (ірі) тұқымдастардағы сирек және жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін, олардың қазіргі жағдайымен, сонымен қатар, алуантүрлілікті сақтаудың in-situ және ex-situ жағдайында Қазақстандағы өткізілетін шаралармен таныстырады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттілікке ие болуы тиіс: Білуі: сирек кездесетін және ең құнды өсімдіктердің түрлерінің таксономиялық және биологиялық сипаттамаларын; - қызыл кітапқа енген өсімдіктер түрлерін қорғау шараларын; Жасай білу: қорғалатын түрлердің созологиялық таладауын жасай білу; қорғауға алынған өсімдік түрлері популяциялары жағдайын бақылау; Меңгеруі: өсімдіктерді қорғау әдістерін.

Лихенология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қыналардың морфо-анатомиялық құрылысын, қоректенуін, көбеюін, өсуін, цитологиялық, физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктерін, сонымен қатар экологиясы мен географиясын, тұрмыста, медицинада және жануарларға азық ретінде қолданылуын қарастырады. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - қыналардың зерттелу тарихын білуі тиіс ; - қыналар қалай көбейетінің білуі тиіс ; - қыналарға әсер ететін негізгі факторларды білуі тиіс; - қыналар қанда

Особьтар, популяциялар және қауымдастықтар экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер онтогенезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты өсімдіктің жеке дамуының зерттеудің практикалық және теориялық нәтижелерімен таныстыру Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - өсімдіктердің жастық күйін анықтаудағы негізгі критерийлерін білу; жеке дамуының зерттеуде қолданылатын әдістемелерді білу. -онтогенездің әртүрлі кезеңдеріне сипаттама беруді игеру қажет; - практикада өсімдіктердің жастық кезеңін анықтай білу.

Өсімдіктер популияциясы генетикасының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктердің популяциялық биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктердің салыстырмалы экоморфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Популяциялық биология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Популяцияның негізгі түсініктеріне сипаттама береді, ,популяциялық деңгейцде қауымдастықты басқару негіздерін түсіндіреді Курстың міндеттері: - популяцияның жалпы қасиеттерін сипаттау; - жыныстық жетілу, кеңістік, генетикалық, экологиялық популяция құрылымдарын түсіндіру. меңгереді: Харди-Вайнберг заңын, заңнан ауытқу процестерін, заңның жүзеге асу шарттарын біледі: білімдерін кәсіби жұмысында пайдалануды біледі. дағдыланады: заманауй ғылымдардың әдістемелері бойынша дағдылары қалыптасады.

Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстанның қызыл кітабына енген сирек кездесетін және жойылуға жақын түрлердің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін, олардың табиғатта таралуы, қорының кему себебтері түрді қоғау туралы жасалынып жатқан іс-шарлар туралы сөз болады. Пәнді өту барысында магистрант төмендегідей біліктілікке қол жеткізуі тиіс: Білуі тиіс: - аймақтағы өсімдіктер қауымдастықтарының және сирек кездесетін өсімдіктердің негізгі проблемаларын білулері тиіс: - Өсімдіктер қауымдастықтарының құрылысын

Техногендік ластанған жерлерде өсімдіктердің қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақ географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақ микрофлорасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фитоиндикация және фиторемедиация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шалғынтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: теориялық курсты, семинар сабақтарын өткізудің және өзіндік жұмыстарды орындаудың барысында магистранттарды шалғындық өсімдік қауымдастықтарының қалыптасуының заңдылықтарымен, өсуімен, дамуымен, түсімділігімен, пайдалану жолдарымен және шалғындықтарды жақсарту жолдарымен хабардар ету. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - докторанттарды шалғындық өсімдіктерінің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерімен таныстыру; - адамның шаруашылы

Экожүйелердің мониторингі және экологиялық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық сараптама және аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: инвестициялық жобалаудың түрлі кезеңдерінде пайда болатың эколого-экономикалық мәселелерді құрылыста, жұмыс істеп тұрған және жоюға дайындалған өндірістік объектілерді, сонымен қатар экономикалық, құқықтық, нормативтік-әдістемелік, ұйымдастырушылық, ақпараттық және экономико-математикалық аспектілерді және оларды шешу әдістерін қарастыру. Пәннің міндеттері: экологиялық аудиттің заңдар базасын зерттеу; экологиялық аудитты жүргізудің кезеңдері мен ережелерін зерттеу; экологиялық стандарттарын зерттеу; экологиялық аудиторлық қызметті жүргізу принциптерін зерттеу; экологиялық тәуекелді бағалау әдістерін зерттеу және оның қызметінің экологиялық қауіпсіздік дәрежесін көтеру шаралары; Пәннің негізгі бөлімдері: экологиялық аудиттің заңдар базасы; экологиялық аудит бойынша есеп беру және оның кезеңдері; ресурстарды пайдаланудың болжаудың, жоспарлаудың және талдаудың заманауи әдістері, түрлі өндірістік объектілердің жұмысы, аз қалдықты технологияларды еңгізу, табиғатты қорғау шараларын іске асыру. Пәнді оқу барысында студенттер: білу: экологиялық аудиторлық қызметті жүргізудіңпринциптерін, халықаралық практика негізінді және ҚР заңдарына сәйкес жасалған экологиялық аудиттың стандарттарын. игеру: экологиялық тәуекелді бағалауға және айқындауға бағытталған және олардың экологиялық қауіпсіздік дәрежесін көтеру шараларын жасау, аудиттенетін субъектілердің тәуелсіз шаруашылық және басқа қызметіне тексеру жүргізу. меңгеру: бағдарлаудың заманауи әдістерін, ресурстарды пайдаланудағы экологиялық-әлеуметтік нәтиже бойынша сараптама жасау

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение