Докторантура
Геоботаника

Геоботаника

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN 2016
Бағдарлама: «6D061300 - Геоботаника»
Білім деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«6D061300 - Геоботаника» бағытындағы доктор келесідей кәсіби қызметтер бойынша дайындалады:
 Практикалық қорғау іс-шараларын әзірлеу мақсатында сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерінің популяцияларын, әртүрлі шаруашылық қызметтерінің әсерлерін зерттеу
 Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғауға байланысты салаларда ботаникалық зерттеулердің (геоботаника, экология) теориялық және практикалық білімдерін тереңдету
 Сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерімен қатысты өсімдіктер қауымдарының флорасын, құрамын және құрылымын зерттеу және оны қорғау.
Профильдік пәндер:
 Геоботаниканың өзекті мәселелері
 Аймақтық флора
 Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген өсімдіктер түрлерін қорғау
 Карталаудың заманауи әдістері
 Биогеоценология
Қалыптастыру артықшылығы:
 Ғылыми мектептердің көне дәстүр жалғастығы;
 Бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
 Кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары мамандарды дайындау, сапалы геоботаникалық зерттеулер, сақтау және қоршаған ортаға қатысты түрлі ұйымдарда зерттеу және әкімшілік қызметті жүзеге асыру үшін, ғылым және өнеркәсіп саласындағы қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу қабілеті.
Халықаралық қатынастар: докторанттар серіктес мекемелерде Грайфсвальд университетінің Ботаника және ландшафтық экология институтында (Германия), Синь-Цзян университетінде (Қытай), М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде (Ресей) және т.б. оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибе өтетін және ықтимал жұмыс орындары:
 Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 БҒМ ботаника и фитоинтродукция институты,
 әл-Фараби ат. ҚазҰУ, биология және биотехнология факультеті, биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы,
 «Кешенді іздеу бөлімі» ҒӨО.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Геоботаника
Мамандық шифры
6D061300
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
178
ОРЫС
178

пәндер

Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының бағасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының бағасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық флора
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аридті жерлер өсімдіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биогеоценология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоботаниканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы экожүйенің алуантүрлілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның өсімдіктер жабынының заңдылықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның өсімдіктер ресурстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі картографиялау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста Қазақстандағы геоботаникалық картографияның негізгі сатыларын және карталардың сюжеттері мен типтерін, тақырыптық картографиялаудың осы саласындағы кейбір негізгі мәселелері, өсімдік жабынының кеңістіктік заңдылықтары зерттеудегі өсімдіктердің аналитикалық карталарының рөлін және өсімдіктердің биоалуантүрліліктерін қарастырады. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - фитоценоздардың контурын картаға ірі масштабпен карталау, комплекстері мен үйлесімде

Особьтар, популяциялар және қауымдастықтар экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер популияциясы генетикасының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Популяциялық биология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Популяцияның негізгі түсініктеріне сипаттама береді, ,популяциялық деңгейцде қауымдастықты басқару негіздерін түсіндіреді Курстың міндеттері: - популяцияның жалпы қасиеттерін сипаттау; - жыныстық жетілу, кеңістік, генетикалық, экологиялық популяция құрылымдарын түсіндіру. меңгереді: Харди-Вайнберг заңын, заңнан ауытқу процестерін, заңның жүзеге асу шарттарын біледі: білімдерін кәсіби жұмысында пайдалануды біледі. дағдыланады: заманауй ғылымдардың әдістемелері бойынша дағдылары қалыптасады.

Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстанның қызыл кітабына енген сирек кездесетін және жойылуға жақын түрлердің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін, олардың табиғатта таралуы, қорының кему себебтері түрді қоғау туралы жасалынып жатқан іс-шарлар туралы сөз болады. Пәнді өту барысында магистрант төмендегідей біліктілікке қол жеткізуі тиіс: Білуі тиіс: - аймақтағы өсімдіктер қауымдастықтарының және сирек кездесетін өсімдіктердің негізгі проблемаларын білулері тиіс: - Өсімдіктер қауымдастықтарының құрылысын

Техногендік ластанған жерлерде өсімдіктердің қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шалғынтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: теориялық курсты, семинар сабақтарын өткізудің және өзіндік жұмыстарды орындаудың барысында магистранттарды шалғындық өсімдік қауымдастықтарының қалыптасуының заңдылықтарымен, өсуімен, дамуымен, түсімділігімен, пайдалану жолдарымен және шалғындықтарды жақсарту жолдарымен хабардар ету. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - докторанттарды шалғындық өсімдіктерінің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерімен таныстыру; - адамның шаруашылы

Экожүйелердің мониторингі және экологиялық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген