Докторантура
Педагогика және психология

Педагогика және психология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация:ACQUIN, Германия
Бағдарлама: 6D012300 - Педагогика және психология
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Бағыт бойынша PhD доктор кәсіби әрекеттің келесідей түрлеріне даярланады:
 Білім беру саласындағы менеджер,
 ЖОО оқытушы,
 Білім беру саласындағы педагог-психолог,
 Білім берудің түрлі ұйымдарындағы ғылыми қызметкер,
 Практикалық педагог-психолог
Профильді пәндер:
• Қазіргі білім берудің теориялары мен тұжырымдамалары: отандық және шетелдік тәжірибе;
• Білім беру саясаты мен білім беру тарихының өзекті мәселелері;
• Дүниежүзіндегі жоғары білім беруді жаһандандыру;
• Басқару психологиясының өзекті мәселелері
• ҒЗЖ ұйымдастыру және психологиялық-педагогикалық зерттеулердің сараптамасы;
• Білім беру саласындағы гуманитарлық сараптау;
• Білім беру сапасын бағалаудың әлемдік жүйелері
• Педагогикалық квалиметрия және білім сапасын басқару;
• Білім беру аумағындағы тестілеу технологиялары;
• ЖОО мен мектептің білім беру бағдарламаларын жобалау;
• ЖОО-дағы оқу-әдістемелік және оқулық құжаттарын жасау технологиясы мен әдістері;
• Қазақстандағы және әлемдегі білім беруді басқару стратегиялары.
Білім берудің артықшылығы:
• Байырғы ғылыми мектептердің дәстүрлерінің сабақтастығы және жаhандану деңгейінде қазіргі ғылыми-педагогикалық зерттеуге сәйкес келуі;
• Қазақстандық жетекші ғалым-педагогтардың бірегей авторлық курстары;
• Оқытудың озық зерттеу технологиялары, оқытудың әр түрлі әдістері мен формалары;
• Университеттің ғылыми зерттеу жұмыстары негізінде әзірленген, тереңдетілген элективті курстар;
Халықаралық байланыстар: докторанттардың University of Leicester (Ұлыбритания), Корея, Канада, Түркия секілді мемлекеттердің жетекші ЖОО-да 3 айлық тағылымдамадан өтуге мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасуы мүмкін мекемелер: БбЖРБКИ «Өрлеу» орталығы, білім беруді басқару департаменттері, Қазақстанның Педагогика Ғылымдар Академиясы, Білім беру орталықтары, Этнопедагогикалық музей.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Педагогика және психология
Мамандық шифры
6D010300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
174
ОРЫС
174

пәндер

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Басқару психологиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру аймағындағы тестілеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру саласындағы гуманитарлық сараптау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – педагогикалық коммуникацияны зерттеудің әдіснамалық тұғырларымен, өлшеу құралдары және рәсімдерімен, соның ішінде педагогикалық өлшеуді қамтамасыз ететін диагностика әдістерімен, коммуникацияның нәтижелі және тиімділік бағасын қамтамасыз ететін педагогикалық өлшеу әдістерімен танысу. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі керек: - білім берудегі гуманитарлық сараптау ұғымын және негізгі категорияларын білу; - білім берудегі гуманитарлық сараптау

Білім беру сапасын бағалаудың әлемдік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҒЗЖ ұйымдастыру және психологиялық-педагогикалық зерттеулердің сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзіндегі жоғары білім берудің жаһандануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-дағы оқу-әдістемелік құжаттар мен оқулықтарды өңдеудің технологиясы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – оқулықтар, оқу құралдары, оқу-әдістемелік кешендердің мәні және ерекшелігін анықтау; оқулық және оқу-әдістемелік құжаттарды өңдеуде теориялық және әдіснамалық мәселелерді зерттеу; ОӘК жасау және сараптау саласын зерттеудің қазіргі жағдайын, сонымен қатар, Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде ОӘК тәжірибелік қолдану ерекшелігін білу. Пәннің міндеттері: - оқу-әдістемелік құжаттарының технологиялары мен әдістерімен докторанттарды таныстыру; -докторанттардың жоғары білім берудің әлемдік жүйесінде болып жатқан үдерістер жайлы айтарлықтай кең және үнемі өзгеріп тұратын ақпаратты өздігінен талдай білуін қалыптастыру және ары қарай оны өзінің оқыту іс-әрекетіндегі нәтижелілікті көтеру мен ұйымдастыру үшін қолдану; - ЖОО болашақ оқытушысын оқу-әдістемелік әдебиеттер мен оқулықтарды жобалау тәсілдеріне үйрету Курс орта және кәсіби жоғары білім беру жүйесі үшін оқу-әдістемелік кешен (ОӘК) сапасын мониторингілеу және жетілдіру мәселелерін зерттеу, оқулық және оқу құралы мазмұны және безендіру талаптарымен, оқу құралының әртүрімен танысу; нормативтік және оқу-әдістемелік құжаттар жүйесін зерттеу; сарапшылық құзыреттіліктің даму сұрақтарын зерделеуге бағытталған. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі керек: - оқулықтар мен оқу-әдістемелік құжаттарды тәжірибеде қолданудың ерекшелігін білу; - оқулық және оқу-әдістемелік құжаттарды жасауда қабылдау, зейін, ойлау, ес және т.б. танымдық психикалық үдерістер ерекшелігін ескере білу. - оқулық және оқу-әдістемелік құжаттарды жасауда оқушылардың жеке психофизиологиялық ерекшелігін ескере білу. - ЖОО-да оқулық және оқу-әдістемелік құжаттарды өңдеуде қазіргі ақпараттық және комуникациялық технологияларды қолдана алу.

Қазақстандағы білімдендіру саясатының және білім беру тарихының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы және әлемдегі білім беруді дамытуды стратегиялық басқару мен үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - бірегей әлемдік білім беру кеңістігіндегі Қазақстандағы интеграцияның маңызды сұрақтарын қарастыру. Пәннің міндеттері: - әлемдік білім берудің даму үдерістері жайлы білім қорын игеру; - стратегиялық талдау тәртібінің әдісін меңгеру; - басқарудың нақты нысандары үшін стратегияларды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Курстың мазмұны халықаралық деңгейдегі білім беру процесін нормативті-құқықтық қамтамасыз етуге, білім беру аумағындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мәселелеріне көңіл бөлінеді, шетелдегі білім беру жүйесін ұйымдастырудың сұрақтары, білім берудің сапасын бағалаудың, дамуының жаңа перспективті бағыттары, басқарушылық-талдаушылық құзыреттіліктер қарастыруға бағытталған. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі керек: - Қазақстандағы орта және жоғары білім беруді реформалаудың жеке мәселелерін бағалай білу және жоғарғы және орта мектептердегі реформалард тереңдету бойынша өз ұсыныстарын беру; - білім беру дамуының тенденцияларын анықтай білу; - білім беру дамуының логикалық тізбегін «тенденциялар-өлшемдер-ұстанымдар» құра білу; – білім беру дамуының айқындай білу; - стратегиялық талдаудың әдістемелік тәртібін; стратегиялық бағыттың диагностикалық әдістерін; басқарудың нақты бағыттары үшін стратегия талдамасының практикалық дағдыларын меңгеру.

Мектеп пен жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – мектептік және ЖОО білім беру бағдарламасын жүзеге асыру және жобалау ерекшелігін зерттеу, мектеп және ЖОО білім беру жүйесін жобалаудың жаңа технологияларымен танысу; жобалау құзыреттілігінің дамуы. Пәннің міндеттері: - докторанттарды жаңа типтік білім беру бағдарламасын жүзеге асыру технологияларымен таныстыру – құзыреттіліктерді құрастыруға бағытталған бағдарламалар; - докторантқа білім беру мазмұнын құрастыруға қажетті білім стандарттарымен жұмыс істеу әдістерін үйрету, бағалау құралдары мен бағдарламаларды құрастыруға, оқыту әдістері мен технологияларын таңдауда және білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың басқа да шараларын қамтамасыз етуге үйрету. Курс білім беру бағдарламаларын жобалау негіздерін зерделеуге бағытталған, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын жобалаудың жаңа технологияларын және мектептер мен ЖОО білім беру бағдарламаларының өзіне тән ерекшеліктерін қарастырады. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі керек: - мектеп және ЖОО білім беру жүйесін жобалау ерекшелігін білу; - білім беру үдерісі қатысушыларының жобалау әрекетінің педагогикалық шарттарын анықтай алу. - білім беру бағдарламасын жобалау диагностикасы өлшемдерін анықтай алу; - мектеп және ЖОО білім беру бағдарламасын жобалай алу.

Педагогикалық квалиметрия және білім беру сапасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – жүргізіліп отырған білім беру саясатын тиімді басқаруға мүмкіндік беретін халықаралық стандарттарға сәйкес бақылаудың ұлттық жүйесінің және білім беру сапасын бағалаудың теориялық негізін қалыптастыруды зерттеу; білім беру сапасын басқаруға квалиметриялық тұғыр, квалиметриялық тұғырды жүзеге асыру ұстанымдары; кешенді квалиметриялық бағалаудың негізгі бағыттары мен қолдану аймағы қарастырылады. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі керек: - білі

Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген