Докторантура
Логистика (Сала бойынша)

Логистика (Сала бойынша)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама: 6D090900-Логистика.
Оқыту деңгейі: докторантура PhD.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқыту нысаны: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
«Логистика» мамандығы бойынша PhD доктор келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
 өнеркәсіптік кәсіпорындарында қызмет ету;
 логистикалық оператор қызметін атқаратын компанияларда қызмет ету;
 көліктік-экспедициялық компанияларда қызмет ету;
 көліктік-логистикалық орталықтарда қызмет ету;
 қойма кешендерінде қызмет ету;
 сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын ұйымдарда қызмет ету;
 кеден саласында қызмет ету;
 логистикалық басқару саласында қызмет ету;
 ұлттық компанияларда қызмет ету;
 ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет ету;
 жоғары оқу орындарында оқытушылық қызмет;
Профильді пәндер:
 Логистикадағы реинжиниринг;
 Логистикалық үрдістерді зерттеудің математикалық әдістері мен модельдері;
 Логистиканы стратегиялық жоспарлау;
 Логистикалық жүйені жүйелік талдау және модельдеу;
 Басқарушылық экономика;
 Көлік жүйелерінің логистикалық орталықтары;
 Логистикадағы жобаларды басқару
Білім алу артықшылықтары:
 логистиканың ғылыми мектептерінің сабақтастығы;
 Қазақстан Республикасының танымал ғалымдарының бірегей авторлық курстары;
 шет елдік ғалымдардың авторлық курстары;
 ғылымның кіші бағыттары бойынша пәндердің тереңдетілген оқытылуы;
 білім алу мен зерттеушілік әрекет арасында оптималды тепе-теңдікті қамтамасыз ету;
 ғылыми кеңесшімен жұмыс жасау мен тағылымдама шеңберінде шетелдік тәжірибе алу мүмкіндігі;
 кең ғылыми, білімдік және әдістемелік дайындық алу
Халықаралық байланыстар: мамандық докторанттарының шетелдік ғылыми кеңесші жетекшілігімен шет елде төрт айлық тағылымдама өту мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: логистикалық орталықтар, көлік компаниялары, қойма кешендері, өндірістік кәсіпорындар, бизнес-құрылымдар, ғылыми-зерттеу мекемелері, жоғары оқу орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Логистика (Сала бойынша)
Мамандық шифры
6D090900
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
158
ОРЫС
158

пәндер

Логистикадағы реинжиниринг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Басқарушылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғаламдық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты менеджмент сферасында заманауи маманға қажетті логистикалық әдістерді зерттеу мен тәжірибелік қолдану сферасында біліктіліктер кешенін қалыптастыру; саудада, өндірісте және дистрибьюцияда өнімдер қорларын рационалды басқарудың тәжірибелік қабілеттерін, әлемдік нарықта компанияның стратегиялық позицияларын жақсарту мен тауарлар бағасын төмендету бойынша логистикалық шешімдерді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде мгистрант келесі біліктіліктерге ие болуы керек: • Логистикалы

Жүйелік талдау және логистикалық жүйені модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көлік жүйелерінің логистикалық орталықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қойма кешендерін басқару және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту докторанттарға келесі бағыттағы білімдер мен дағдыларды қалыптастуды қамтиды: қалыптастырылған қойма шаруашылығы мен қойма жүйесі шеңберінде логистикалық үрдісті басқарудың қағидалары мен әдістері; логистикалық жүйелерді қалыптастыру мен басқарудың және шешім қабылдаудың барлық деңгейінде қоймалау логистикасы саласындағы нақты мәселелерді шешудің интеграцияланған тәсілінің заманауи тұжырымдамасы аясындағы логистиканың қолданбалы аспектілері бойынша білімдер мен дағдыларды дамыту. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды меңгеруі тиіс: қойма жүйесі, қойма шаруашылығы және қойма арқылы өтетін тауралар ағымдарын басқаруға қатысты логистикалық қағидаларды меңгеру; ағымдарды жоспарлау әдістерін меңгеру; отандық және шетелдік нарықтың логистикалық қызметтер аутсорсингінің дамуымен танысу; логистиканың түрлі салаларындағы қойма жүйелерінің әрекеті мен басқару ерекшеліктерімен танысу; қойма шаруашылығы мен логистикалық инфрақұрылымның техникалық жабдықталуын дамытудың заманауи тенденцияларына бейімделе білу; қоймалау логистикасында бизнес-үрдістерді үлгілеу әдістерін зерттеу; қоймадағы үрдістерді басқарудың ақпараттық жүйелерімен танысу; қоймадағы логистикалық үрдістерді өңдеудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру; материалдық ағымдарды оңтайландыру мәселелерін шешу барысында шектес қызметтердің үйлестірілуін қамтамасыз ете білу; қоймадағы тиімді технологиялық шешімдерді өңдеу дағдыларын қалыптастыру.

Логистикадағы жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: логистикалық ағымның әр мазмұны мен анализы бойынша ұйым жүйесі немесе оның бөлімдері туралы студенттің жуйелендірілген білімін қалыптастыру. Курстың міндеті: Ғылыми білімді мына түрде беру:логистиканың басты теориялық проблемалары мен методологиясы; логистика жуйесін қалыптастырушы басты принциптер мен функциялар; логистикалық концепцияны стратегиялық және тактикалық мақсатта қолданудағы қасиеттерін анықтау. Бұл курсты оқып журген студент логистиканы экономиканың ерекше саласы ретінде толық мағлұмат алу керек; өнеркәсіптің, сауда-саттықтың, қорлардың, көліктік-экспедиторлық компаниялардың интеграциялық және координациялық логистиканың ақпараттық ресурстарын тиімді басқаруды студент білуі қажет.

Логистикалық үрдістерді зерттеудің математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистиканы стратегиялық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген