Магистратура
Экология

Экология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - жаратылыстану магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама атауы: 6М060800 – «Экология».
Оқу деңгейі: магистратура (ғылыми-педагогикалық дайындық бағыты).
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері:
Ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде: ғылыми-зерттеу; педагогикалық.
Ғылыми-зерттеу қызметін құрайтындар: ғылыми зерттеулердің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын жасау; эксперименттердің әдістемесін құрастырып, жүргізілуін ұйымдастыру; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтау, өңдеу, талдау және жүйелеу; орындалған зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды, басылымдарды дайындау. Атаулы мамандық түлегі интеллектуалды меншік нысандарын бекітіп, қорғауды жүргізуге, патенттік зерттеулерді жүргізуге, қабылданған техникалық шешімдерді негіздей отырып жобаланған нысандардың жұмыс істеу ұстанымдары мен құрылысына сипаттама беруге, жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалауға қабілетті.
Түлек орта кәсіби және жоғарғы оқу орындарында педагогикалық қызмет атқарып, мамандық бейініне қарай оқу-әдістемелік зерттемелер жасайды, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүргізеді.
Кәсіби пәндер:
Қоршаған ортаның биогеохимиясы;
Қауыпты бағалаудың қазіргі заманғы әдістері;
Биологиялық және шикізат ресурстарын тиімді пайдаланудың жаңа технологиялары;
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;
Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық негіздері.
Білім беру артықшылықтары:
• кәсіби қарым-қатынас мәдениетінің деңгейі жоғары, заманауи ғылыми және тәжірибелік мәселелердің шешімін қалыптастыра алатын және тәжірибелі түрде шеше алатын, зерттеулермен қатар басқаруды қоса алып жүретін, докторантурада ғылыми дайындығын жалғастыруға қабілетті мамандарды дайындау;
• ЖОО педагогика және психология саласына қажетті білім мен ұстаздық тәжірибе алу;
• академиялық ұтқырлық, оның ішінде халықаралық ұтқырлық аясында тәлімдемеден өту (ШҰЫ университеті);
• серіктес ЖОО-да Ресей, Қытай және т.б. қос дипломдық білім алу.

Халықаралық байланыстар: Ресей, Қытай, Ұлыбритания, Испания университеттерімен.
Тәжірибеден өту және ықтимал жұмысқа орналасу орындары: меншік түріне қарамастан экономиканың барлық салаларындағы кәсіпорындар мен ұйымдар, оның ішінде әскери өнеркәсіп кешені; индустрия; ауыл шаруашылығы мен коммуналды шаруашылықтар; өндіріс және қызмет көрсету саласы; тіршілік қауіпсіздігі, еңбек қорғау, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардан қорғау салаларындағы мемлекеттік органдар; экологиялық қызметтер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экология
Мамандық шифры
6M060800
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
159
ОРЫС
159

пәндер

Биологиялық және шикізат ресурстарын тиімді пайдаланудың жаңа технологиялары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақаба суларды тазалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: болашақ мамандар-экологтарды су ресурстарын тиімді пайдалануға және қорғауға үйрету: осы саладағы ғылым мен техниканың жетістіктерінің базасында тазарту қондырғыларының жиынтығын жеке жобалау. Ақаба суларды тазартудың механикалық, физико-химиялық, биологиялық әдістері жайлы тақырыптар терең қарастырылды; Ақаба суларды тазартқанға дейін; залалсыздандыру және жауын-шашынды пайдалану; Өнеркәсіптік сумен қамтамасыз ету жиынтығының су тазартуы. Пәнді оқу нәтижесінде м

Аумақтың табиғи және өңдірістік әлеуетін кешенді бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл блок территориялардың табиғи және өндірістік потенциалдарын кешенді бағалау әдісін оқу негізінде жаңа пәнаралық геоэкологиялық білімді қолдану негізінде профессионалды компетенцияларға бағытталған. Экологиялық бағалау жоспарланған кәсіпорынның қоршаған ортаға әсерін қарастырады және бұл нәтижелерді экологиялық зиян болмау үшін қолдану. Табиғатты қолдануды басқарудың нормативті негіздеріне экологиялық жоспарлау, қоршаған ортаға әр түрлі шаруашылық әрекеттер әсерін бағалау жатады. Пәнді оқу

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жер беті және жер асты суларының сапасын басқару және қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Климаттық өзгерістердің су ресурстар жағдайына әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қоршаған ортаның жаһандық өзгерістерін табиғи және антропогендік факторларының рөлін зерттеу, тиімді табиғатты пайдалану мамандарды пайдалану үшін су ресурстарының жағдайы және климаттың өзгеріс процестерінің әрекеттесуі. Міндеттер: ОАР және ҚР су ресурстарына климаттың өзгерісін жиынтықты білімді қамтамасыз ету; Қазақстанның және басқа аймақтардың су ресурстарын және климат өзгерістерінің келешегін болжау; климат өзгерісіне бейімделу шараларын дайындау және жүзеге асыру. Пәнді

Қалдықтарды қайта өңдеу және сақтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қалдықтарды басқарудың әлемдік тенденциялары, заңнамалары, қазақстандық тәжірибесінің ерекшеліктері, халықаралық стандарттары, экологиялық менеджменттің қазіргі заманғы қағидаларын қоса біртұтастық көрініс шеңберінде қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігі мен қалдықтарды басқарудың теориялық және практикалық негіздерін зерттеу. Қалдықтарды қайта өңдеудың физика-химиялық әдістерін білу, оларды жою үшін қазіргі заманғы технологияларды қолдану кәсіпорындардың тұрақты дамуына мү

Қауыпты бағалаудың қазіргі заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚОӘБ әдістері мен құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта сапасын бағалау әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғау менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғау техникасы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпыхимиялық, инженерлі және арнайы пәндерден алынған білімдер негізінде қалдықтардың рекуперациясының инженерлік әдістері, маңызды өндірістік процесстер мысалындағы қоршаған ортаны қорғау әдістері көрсетілген. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзырларға ие болады: - экологиялық проблемаларды шешеу және шешім қабылдау стратегияларын жасау; - антропогендік жүктеме әсерінен табиғи экожүйелердін қайта құрылу динамикасын анықтау және олардың тұрақты дамуының оптимальды жағдайларын м

Қоршаған ортаны қорғау технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаның биогеохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаның менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде әлемдегі экологиялық жағдайларды бағалайтын методикалық негіздері және кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсері; бөлек алынған мемлекеттің және әлем ресурстарының мінездемесі ұсынылған (Казахстан мысалында). Ресурстарды экономикалық бағалау және табиғатты қорғау іс-шараларын кешенді экономикалық бағалау сұрақтары, табиғатты қорғау қызметін басқару сұрақтары қарастырылған. Менеджменттің қазіргі заманғы принциптері бар экологиялық менеджмент жүйелері, халықаралық стандарттар, заңдар, берілге

ОА мен ҚР-дағы СРББ үшін су сапасының стандарттарын және заңнамаларын үйлестіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: су ресурстарымен қамтамасыз етілуі, су сапасының стандарттары, ОАР және ҚР трансшекаралық су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында заманауи нормативті-құқықтық базамен үйлестіру, проблемалар мен болашағы. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзырларға ие болады: - СРББ-ның негізгі жалпы теориялық негізді қалыптасыру, СРББ-ның құрылымын, құрамын және принциптерін білу; СРББ саласында мемлекетаралық ынтымақтастықты дамыту бағыты мен болашағын қарастыра

ОА мен ҚР-дағы сумен қамтамасыз ету және суды пайдалану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өңдірістің экологиялық қауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы қауіпсіз өндіріс жасау проблемаларын басты тәсілдемелерге неізделе отырып шешу: шешім қабылдау және адам мен қоршаған орта үшін потенциалды қауіптілік көзі болып табылатын өндірісті басқару әдістері (химиялық мысалында) мен технологиялық, ақпаратты-технологиялық және теориялық қағидаларын баяндау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзырларға ие болады: - әдістемелік қасиеттерді дамыту, экологиялық проблемалардың шешілуінін және шешім

Су ресурстарын бірігіп басқару және ОА мен ҚР тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су экожүйелерінің мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш пәннің мақсаты балдырлардың гидрография, систематика, морфология, физиология және экологиясы саласында жаңа білімдер мен әдістерді қолдану арқылы су экожүйесінің мониторингі жайлы жалпы түсінікті қалыптастыру. Міндеттері: Қазақстанның, әлемнің су экожүйелерінің заманауи жағдайларын білу; су экожүйесінің мониторингісінің әр түрлі әдістерін, сонымен қатар балдырларды зерттеу және фотосинтез өнімділігі; су экожүйелерінің өкілдерінің қатысуымен жоспарлауды үйрету және тәжірибені жүзеге а

Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи нысандардың сапасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Трансшекаралық су ресурстарын бірлесе пайдалану және қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ОА мемлекеттері трансшекаралық су ресурстарын ынтымақтастықты түрде пайдалануын меңгеру, су ресурстарының жағдайы мен антропогенді процесстердің қарым-қатынасын орнату, трансшекаралық су ресурстарын қорғау жөнінде соңғы тенденцияларды түсіну. Міндеттер: трансшекаралық су ресурстарын қорғау және бірігіп пайдаланудың жиынтықты біліммен қамтамасыз ету; Қазақстанда және басқа мемлекеттерде су ресурстарын тұрақты бірігіп пайдалану стратегиясын және негізгі бағыттарын анықтау; транс

Халықаралық экологиялық стандарттар бойынша шикізаттар, өрдірістік процестермен өнімдерді сертификаттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты қоршаған ортаға зиянды әсермен байланысты барлық өндіріс өнімдері мен объектілерінің экологиялық сертификация жүйесімен студенттерді таныстыру болып табылады. Бұл курста халық денсаулығын қорғау, табиғатты рационалды пайдалануды қамтамасыз етуге, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған халықаралық және ұлттық нормативті құжаттардың (ISO, EMAS стандарттары, ЕС директивасы, ұлттық стандарттар) экологиялық талаптары; қоршаған ортаны басқару жүйелері, өнім, қалдықтар, өндіріс экологиял

Экожүйелік қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық сараптау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл блок территориялардың табиғи және өндірістік потенциалдарын кешенді бағалау әдісін оқу негізінде жаңа пәнаралық геоэкологиялық білімді қолдану негізінде профессионалды компетенцияларға бағытталған. Экологиялық бағалау жоспарланған кәсіпорынның қоршаған ортаға әсерін қарастырады және бұл нәтижелерді экологиялық зиян болмау үшін қолдану. Табиғатты қолдануды басқарудың нормативті негіздеріне экологиялық жоспарлау, қоршаған ортаға әр түрлі шаруашылық әрекеттер әсерін бағалау жатады. Пәнді оқу н

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген