Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технология магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама атауы: 6М073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі».
Оқу деңгейі: магистратура (ғылыми-педагогикалық дайындық бағыты).
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: очная.
Оқу мерзімі: 2 года.
Кәсіби қызмет түрлері:
Ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде: ғылыми-зерттеу; педагогикалық.
Ғылыми-зерттеу қызметін құрайтындар: ғылыми зерттеулердің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын жасау; эксперименттердің әдістемесін құрастырып, жүргізілуін ұйымдастыру; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтау, өңдеу, талдау және жүйелеу; орындалған зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды, басылымдарды дайындау. Атаулы мамандық түлегі интеллектуалды меншік нысандарын бекітіп, қорғауды жүргізуге, патенттік зерттеулерді жүргізуге, қабылданған техникалық шешімдерді негіздей отырып жобаланған нысандардың жұмыс істеу ұстанымдары мен құрылысына сипаттама беруге, жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалауға қабілетті.
Түлек орта кәсіби және жоғарғы оқу орындарында педагогикалық қызмет атқарып, мамандық бейініне қарай оқу-әдістемелік зерттемелер жасайды, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүргізеді.
Кәсіби пәндер:
ТЖ кезіндегі радиациялық және химиялық қорғаныс;
Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауды басқару;
Техникалық жүйелердің сенімділігін, сақталғыштығын және қауіпсіздігін бағалау;
ТЖ кезінде тұрғындар мен нысандарды қорғау;
Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару (ағыл.тіл.).
Білім беру артықшылықтары:
• кәсіби қарым-қатынас мәдениетінің деңгейі жоғары, заманауи ғылыми және тәжірибелік мәні бар мәселелерді шешуге, зерттеулермен қатар басқаруды қоса алып жүруге, докторантурада ғылыми дайындығын жалғастыруға қабілетті мамандарды дайындау;
• ЖОО педагогика және психология саласына қажетті білім мен ұстаздық тәжірибе алу;
• академиялық ұтқырлық, оның ішінде халықаралық ұтқырлық аясында тәлімдемеден өту;
• серіктес ЖОО-да қос дипломдық білім алу.
Халықаралық байланыстар: қос дипломдық білім алу бағдарламасын жүзеге асыру үшін шет елдік серіктес ЖОО-мен келісімдер бар.
Тәжірибеден өту және ықтимал жұмысқа орналасу орындары: меншік түріне қарамастан экономиканың барлық салаларындағы кәсіпорындар мен ұйымдар, оның ішінде әскери өнеркәсіп кешені; индустрия; ауыл шаруашылығы мен коммуналды шаруашылықтар; өндіріс және қызмет көрсету саласы; тіршілік қауіпсіздігі, еңбек қорғау, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардан қорғау салаларындағы мемлекеттік органдар; экологиялық қызметтер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Мамандық шифры
6M073100
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ТЖ кезінде тұрғындар мен нысандарды қорғау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Жасыл" экономика мақсатында жоспарлау және инновационды менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономика мен жаһандық басқаруға кіріспе
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - аудит-геофак-маг-10окт2015

Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек қорғау бойынша тәуекелдерді басқару және адам денсаулығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – тәуекелдің теориялық аспектілерін және жұмыс ортасындағы тәуекелдерді бағалаудың басты бағыттарын қарастыру; кәсіби практикаға қатысты денсаулық қорғау мен гигиенаның жалпы аспектілерінің жоспарын бағалау; тәуекел компоненттерін анықтауды үйрету, «тәуекел критерийлерін» тануды қарастыру. Пәнді оқу соңында магистранттар келесі құзырлықтарды иеленеді: - практикада жұмыс ортасының тәуекел факторларымен және оларды бағалаумен айналысатын түрлі мемлекеттік мекеме қызметкерлері, жұ

Жарылу-өртену қаупі бар өндірістердің өрт қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұмыс орнындағы қауіпті және зиянды заттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - дусен

Кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру мен қамтамасыз етуді үйрету. Пәнді оқу соңында магистранттар келесі құзырлықтарды иеленеді: - өндірісті дұрыс ұйымдастыра білу; - өндірістің заттай элементтерін жетілдіру (шикiзат, жабдық, материалдар, дайын бұйымдар); - қызметкерлердің шеберлігі мен біліктілігін жүйелі жетілдіру; - мамандандырылған жоғары өнiмдi техниканы қолдануды үйрену; - өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету; - жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын

Қалалардың дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғау менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаның менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде әлемдегі экологиялық жағдайларды бағалайтын методикалық негіздері және кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсері; бөлек алынған мемлекеттің және әлем ресурстарының мінездемесі ұсынылған (Казахстан мысалында). Ресурстарды экономикалық бағалау және табиғатты қорғау іс-шараларын кешенді экономикалық бағалау сұрақтары, табиғатты қорғау қызметін басқару сұрақтары қарастырылған. Менеджменттің қазіргі заманғы принциптері бар экологиялық менеджмент жүйелері, халықаралық стандарттар, заңдар, берілге

Мәліметтерді талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механизмдер мен машиналар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - ТЖ кезінде жұмыс орнында барлық құралдармен (құқықтық, экономикалық, медициналық, ұйымдастырушы-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдік-алдын алу) зиянсыз және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге дағдыландыру. Пәнді оқыту аяқталған соң магистрант келесі құзырлықтарды иеленеді: - техносфераның негативті факторларының физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялық табиғатын, олардың адамға ықпалын білу; - техникалық жүйелер мен нысандар, техникалық жүйел

Өнеркәсіптік инжиниринг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - адамдар, ақшалай құралдар, білім, ақпарат, құрал-жабдық, энергия, материалдар мен үрдістерден құралған біріктірілген жүйелерді жобалау, жақсарту және зерттеу амалдарын оқыту. Пәнді оқу соңында магистранттар келесі құзырлықтарды иеленеді: - өндірісті басқара білу; - инженерлік талдаудың ұстанымдары мен тәсілдерін меңгеру; - экономика нысандарындағы техникалық жүйелердің жұмыс істеу нәтижелерін болжау, анықтау және бағалау тәсілдерін үйрену; - уақыт, ақша, материалдар, эне

Өнеркәсіптік технологиялар мен инновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су ресурстары және климат өзгерісіне бейімделу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғатты пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - audit, PP 5305

Техникалық жүйелердің сенімділігін, өміршеңдігін, қауіпсіздігін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техногенді және табиғи төтенше жағдайлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық үдерістер мен өндірістердің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ТЖ кезінде тұрғындар мен нысандарды қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ТЖ кезіндегі радиациялық және химиялық қорғаныс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төтенше жағдай кезіндегі инженерлік қорғаныс негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төтенше жағдайда экономика нысандарының тұрақтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – зақымдану аймағында құтқару жұмыстарын жүргізуге, зақымданушыға алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге дағдыландыру. Пәнді оқу соңында магистранттар келесі құзырлықтарды иеленеді: - авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыра білу; - оқиға орнында зардап шегушілерге алғашқы көмек пен психологиялық көмекті дұрыс ұйымдастыра білу; - құтқару техникасын, ТЖ туралы ескертетін бақылау және алдын алу жүйелерін жасай және жетілдіре білу. -

Төтенше жағдайларды болжау және мониторинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұрақты даму негіздері
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - audit, OUR 5302

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы инженерлік есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - дуйсен

Тіршілік қауіпсіздігіндегі ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - ақпараттық технологияларды қолдана отырып тіршілік қауіпсіздігін басқару саласындағы ғылыми-зерттеу және инженерлік жұмыстарға магистранттарды практикалық жағынан даярлау. Пәнді оқу соңында магистранттар келесі құзырлықтарды иеленеді: - ақпарат жайындағы негізгі ұғымдарды, оны әртүрлі жолдармен жинақтау, сақтау және өңдеу ұстанымдарын, жабдықтаушы ақпараттық технологиялардың функционалдық бірлестіктерге түрлендіру мүмкіндіктерін білу; - ақпараттық технологиялар көмегімен пр

Халықаралық мекемелер және тұрақты даму стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - audit, MOSUR 5304

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение