Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Ғарыштық техника және технологиялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: Магистратураның білім беру бағдарламасының Халықаралық аккредитация ASIIN (Германия) агенттігі.

Программа: «6М074600- Ғарыштық техника және технологиялар»
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша (жазбаша) оқуға түсу емтиханы.
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 2 жыл
Магистр « Ғарыштық техника және технологиялар» дайындау бағыты бойынша келесі кәсіби қызметке дайындайды:
• Ғарыштық техника және технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
• Ғылыми-өндірістік және ғылыми мекемелерде инженерлік және басқару қызметі;
• Ғарыштық техника және технологиялар саласындағы арнайы қызмет көрсету орталықтарындағы жұмыстарды атқару;
• Жоғарғы оқу орындарында және арнайы колледждерде сабақ беру қызметі;
Профильді пәндер:
• Ғарыштық кұралдадарды пайдалануын инфокоммуникациялы қамтамасыздандыру
• Жерді арақашықтықтан бақылау принциптері мен қосымшалары
• Ғарыштық жүйелерді жобалау негіздері
• Серіктік ақпараттарды өңдеу әдістері
• және т.б.

Білім алу артықшылығы:

• Ғарыштық техника және технологиялар саласында заманауи білім алу;
• ғарыштық техникаларды жобалау және жер серік деректерін сұрыптау үшін заманауи инженерлік бағдарлама пакеттерін қолданып жұмыс жасауға дағдылану;
• ғарыштық аппараттар және жер бетіндегі техникалық кешендерді жобалау, жасау және оларды сынақтан өткізуге байланысты зерттеу және ғылыми жобаларды орындауға қатыса алады.
• Жерді арақашықтықтан бақылау саласындағы зерттеу және ғылыми жобаларды орындауға қатыса алады.

Халықаралық байланыстар: магистранттар жоғарғы оқу орындарында академиялық ұтқырлық аясында серіктес-жоғарғы оқу орындарында (Франция, Германия, Индия, Польша, Жапония, АҚШ, Ресей) білім алуға мүмкіндік алады:
Практика өтетін және жұмысқа орналасатын орындар: ҚР Қорғаныстық және аэроғарыштық өндірістік Министрлігі Аэроғарыштық комитетінің мекемелерінде, еліміздің ЖОО-да, ҚР ғылыми орталықтарда және ғылыми-зерттеу институттарында, ҚР Инженерлік Академиясында, коммерциялық құрылымдар мен және т.б. мекем

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ғарыштық техника және технологиялар
Мамандық шифры
6M074600
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
161
ОРЫС
161

пәндер

Ғарыштық аппараттардың басқару жүйесін бағыттауды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық кұрылғыларды пайдалануды ақпараттық және коммуникациялық жолмен қамтамасыздандыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық құрылғыларды тестілеу жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық ұшу динамикасының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жасанды аспан денелер қозғалысының қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі уақыт жүйелері. Жасанды интеллект. (Ерасмус)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Автоматтандырылған жобалау жүйесінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматты басқарудың негізгі теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдерін әзірлеу және роботтарды бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнелерді танып білу жүйесі деректерді интеллектуалды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Борттық жүйелер мен жабдықтардың энергиялық тиімділігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гуманоид типтес роботтың жұмысын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппараттарын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппараттарының қозғалысын және навигациясын басқару жүйелерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппараттарының миссиясын жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппараттарының электр жүйелерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппараты жүйелерін пайдалану жағдайларын модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратын басқаруды оңтайландыру тапсырмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратын басқарудың жердегі автоматтандырылған кешенін құру және тасымалдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратының бағдарлау жүйесінің ақпараттық құрылғылары мен атқарушы органдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратының бағдары мен навигациясын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратының баллистикасы және миссиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратының борттық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратының нысаналы аппаратурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш бағдарламаларында CAD / CAM / CAE жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш жүйелерін электрондық жобалау және құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш жүйелеріндегі микропроцессорлық техника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш миссиясын жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық аппараттарда қолданбалы микроэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық жүйелерді жобалау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық қызметті басқару негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жер туралы қолданбалы ғылымдар және экологиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерді арақашықтықтан бақылау принциптері мен қосымшалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерді бақылауға арналған ғарыштық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерді қашықтықтан зондтау серіктерінің оптикалық және радарлық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жүйелік талдау және жүйе теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста пәнаралық мәселелерді, олардың жүйелік-синергетикалық негіздері мен байланыстарын зерттегенде қажет болатын жүйелік талдаудың, синтездің және жүйелерді модельдеудің негіздері баяндалады. Бұл пән өте өзекті пәндердің бірі болып табылатын жүйелік талдау және жүйелерді модельдеуге кіріспе болып табылады. Пәнді зерттеу нәтижесінде, магистрант келесі құзіреттерді меңгеруі қажет: -жүйелік талдаудың, синтездің және жүйелерді модельдеудің негіздерін меңгеру. -жүйелік тәсілдеменің ұғым-категори

Жүйелік талдау және тиімді шешу теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қолданбалы ақпараттық технологиялар күйінің жүйелік талдауына негізделетін жүйелердің сапалы теориясының жаңа тәсілін, жүйелердің қызмет ету және даму заңдылықтарын, жүйелер теориясының әдістері мен модельдерін, т.б. оқып үйрену және соның нәтижесі ретінде магистранттардың жүйелік ойлау дағдыларын шынықтыру, оларды жүйелерді талдау және синтездеудің практикалық есептерін шешуге дайындау. Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант: - жүйелік тәсілдің әдістемесін; жүйелердегі өлшеу ш

Заманауи гироскоптық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи микроэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік көзқарас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік көру 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік көру 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күрделі техникалық құралдарды компьютерлік бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі кездегі имитациялық моделдеу теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қолдану барысында жүйенің ішіндегі байланыстарды ескеріле отырып модельденетін жүйе күйі уақыт бойынша иммитацияланатын жүйелік динамика әдісін зерттеу. Иммитациялық-динамикалық модельдердің (ИДМ) құрылуы мен қолданылуы туралы жалпы мағлұмат беріліп, оларды басқаруда қолдану қарастырылады. Пәнді зерттеу нәтижесінде, магистрант келесі құзіреттерді меңгеруі қажет: -иммитациялық модельдеудің заманауи жүйелерін құру принциптері туралы теориялық білімі болу. -иммитациялық модельдері ғарыштық аппар

Қазіргі серіктік навигациялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалаларды жоспарлау және құрылысты басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қашықтықтан аэроғарыштық зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны математикалық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микро және нано классты жерсеріктердің термо-механикалық дизайнын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микро және наносеріктерді бөлшектеп жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроконтроллерлер - енгізілген жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микросұлбада жүйелерді жобалау үшін CAD құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Навигациялық тетіктер механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптік аймақтарда қоршаған ортаның мониторингі үшін GEOMETCast жүйелерін қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехниканың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты роботехника саласында студенттерге жүйелі білімммен қамтамасыз ету болып табылады. Пәннің есебі, студенттер: робототехниканың есебін шешу әдісін және қазіргі жағдайы туралы түсінігі болуы тиіс, кинематиканың есебін компьютерлік технология көмегімен шеше білуі керек, кеңістіктік роботыны жұмысын анықтауды білуі керек, робот қозғалысының траекториясын жоспарлау, алынған нәтижелерді талдап және қорытынды жасай алуы. Берілген курста манипуляциялық робот, кинематикалық манипуляциялық роботтар (тура және кері есептер) туралы, манипулятор траекториясын жоспарлау және кеңістік рбот жұмысын, техникалық жүйе қөз қарасы, роботтардың программалау тілін жалпылама мәліметтермен студенттерге таныстыру. Манипуляциялық роботтар,тура және кері есептер, кеңістік роботтардың жұмысы және манипулятор траекториясын жоспарлау, техникалық көз карас жүйесінде,роботтардың программалық тілдері білуі керек. Кинематика есептерін компьютерлік технология көмегімен шеше біле алуы керек, кеңістік роботтың жұмысын анықтау, робот қозғалсының траекториясын жоспарлау, алынған нәтижелерді талдап, қорытынды жасай алуы керек. Алынған нәтижелердің талдау әдістері және роботехникалық есептерді шешу әдістерін меңгере алуы керек.

Роботтандырылған ғарыштық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтар динамикасы мен басқаруы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтар мен робототехникалық жүйелердi басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтарды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтарды жобалау және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық фотограмметрикалық жүйелердің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Серіктік ақпараттарды өңдеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жердің табиғи ресурстарын ұтымды басқару үшін релеванттық және уақытылы ақпараттар қажет етіледі. Әлемдік қауымдастықтың тұрақты даму талаптарының алғашқы жоспарына міндетті түрде Жер күйін бақылайтын ғарыштық әдістерді қолдану қойылады. Ғарыштық деректерді қолдану табиғи құбылыстар мен төтенше жағдайлар, қоршаған ортаның күйі, техногендік және табиғи объектілердегі, тегістелген жерлер туралы объективті және жылдам ақпарат алу мүмкіндігін береді. Ғарыштық деректердің дәстүрлі жер-үсті де

Серіктік байланыс және навигацияның заманауи жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Серіктік байланыс принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жүйелік талдаудың моделі мен қағидасы, жүйелік зеттеулердің өткізу кезеңі мен процедурасының негізгі түсініктерін білу. Математикалық әдістермен жүйелік талдауды, парметрлерді бағалау әдісін, әдістерді таңдау және есептерді қабылдауды білу. Компьютерлік техникалар көмегімен ғарыштық техникалық облыстағы есептерді шығару үшін қазіргі программалар жиынтығын қолдана білу.Магистранттың серіктік радиотолқындарды қолдану кезінде радиобайланыс және хаба таратудың сандық технологиялар саласында негізгі

Серіктік байланыстың принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Серіктік деректерді өңдеудің заманауи пакеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Серіктік деректерді сандық өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Серіктік навигацияның заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сигналдарды өндеудің жаңаша тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сигналдарды өңдеу – ақпараттық ағымдардың қалпына келтіруі, бөлінуі, дыбыстарды басу, деректерді сығу, фильтрлеу, сигналдарды күшейту жүзеге асатын радиотехниканың бөлімі. Пәнді зерттеу нәтижесінде, магистрант келесі құзіреттерді меңгеруі қажет: -цифрлік және аналогтік сигналдарды өңдеудің негіздерін үйрену. - фильтрация теориясын, әсіресе жоғары және төменгі жиілік фильтрлерін, альфа-бета фильтрін және Калман фильтрін меңгеру. - MatLab қолданбалы программалар пакетінің, Simulink иммитациялы

Спутниктік байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи ресурстарды басқару және мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Университеттік нано - және микросеріктердің құрылымы мен механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұшу аппараттарының баллистикалық және навигациялық жасақтамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұялы роботтарды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электротехника негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение