Магистратура
Әлемдік экономика

Әлемдік экономика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - Экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитациялау: FIBAA
Бағдарламалар: 6М051301- Халықаралық сауда; 6М051302- Халықаралық қаржы
Оқыту деңгейі: Магистратура
Экзамендер:шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтихандары (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
«6М051300- Әлемдік экономика» дайындалу бағыты бойынша магистр кәсіби саланың келесі түрлері бойынша дайындалады:
«6М051300- Әлемдік экономика» оқу бағдарламасының түлектері өздерінің кәсіби қызметін келесі ұйымдарда атқаруы мүмкін:
• жоғары оқу орындары;
• Қазақстан Руспубликасының ғылыми-зерттеу ұйымдары;
• халықаралық экономикалық ұйымдар, институттар, қорлар;
• трансұлттық компаниялар
• бірлескен кәсіпорындар;
• қазақстандық компаниялардың шетелдік өкілдері;
• Қазақстан Республикасының банктері мен қаржы ұйымдары;
• шетелдік банктер, халықаралық қаржы ұймдары мен өзге де халықаралық аймақтық ұйымдар.
Профильдік дисциплиналар:
6М051301- Халықаралық сауда
1. Экономикалық зерттеу методологиясы
2. Халықаралық макроэкономика
3. Тауарлар мен қызметтердің халықаралық саудасы
4. Кедендік іс және кедендік құқық
5. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі
6. ТҰК стратегиясы
7. Жаһандану жағдайындағы халықаралық экономикалық интеграция
8. Әлемдік энергетикалық және тауар нарығы
6М051302- Международные қаржы
1. Экономикалық зерттеу методологиясы
2. Халықаралық макроэкономика
3. Халықаралық жобаларды басқару
4. Халықаралық маркетинг
5. Халықаралық инвестициялаудың теориясы мен тәжірибесі
6. Халықаралық қаржы
7. Қаржылық менеджмент
8. Жобаларды сараптау
Оқудың артықшылықтары:
• Магистрлік бағдарлама, әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қатынастардың, заманауй әлемдік экономиканың даму үрдістерінің мәселелерін жүйелі сараптауға, сауда мен қаржы саласындағы мемлекеттер арасындағы халықаралық өзара әсер ету қайшылықтарын, шет тілдерін терең меңгеруге мүмкіндік береді.
• Сыртқы экономикалық саясат, суда мен қаржы мәселелерін тереңірек зерттеуге, заманауй қала аралық экономикалық интеграция мен жаһандану сұрақтарына сараптама жүргізуге, коммуникативті, ғылыми-зерттеушілік қабілеттерге ие болуға, жаңа идеялар мен қадамдарды ойлап табуға, жобаларды сараптап, дайындауға мүмкіндік береді.
• Кәсіби қызмет көбінесе әр түрлі жеке меншік және мемлекеттік компаниялар мен аумақтық ұйымдарда жүзеге асырылады.
Халықаралық байланыстар: магистранттар, бір семестр бойы серіктес оқу орындарында екі дипломдық бағдарлама бойынша ТМД-ның алдыңғы қатарлы Желілік университеттерінде (РУДН, МГИМО), және өзгеде алыс шетелдік оқу орындарында оқиды.
Тәжірибе өту орны мен еңбекке қамтылу мүмкіндіктері: Әлемдік экономика мен саясат Институты (ИМЭП), Министрліктер, ҚР ҒБМ экономика Институты, түрлі мемлекеттік кәсіпорындар, жеке және халықаралық компаниялар, банктер, қорлар және өзгеде құрылымдар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлемдік экономика
Мамандық шифры
6M051300
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
170
ОРЫС
170

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жаһандану жағдайындығы халықаралық кәсіпкерлік
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Халықаралық кәсіпкерлік
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық макроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Экономикалық зерттеулер әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адамзат жаһандық мәселелерінің экономикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтық интеграция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлем елдерінің салық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты салық салу негіздерін, сондай-ақ әлем елдерінің салық жүйесін оқып-үйрену, студенттердің бойында салық салу саласындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән салық салу және әлем елдерінің салықтық-фискалдық саясаттары саласындағы кең көлемді білімдерді қамтиды. салық салудың мәнін, тәсілдері мен құралдарын білу; - әр түрлі салық түрлерін ажырата білу; - әр түрлі елдердің салық жүйесінің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді білу; - шет елдердің салықтық-фискалдық саясаттарының әдістерін білу.

Әлемдік қаржылық нарығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік нарықтағы баға орнату
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік нарықтарға тауарларды жылжыту ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік тауар нарықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік энергетикалық және тауар нарықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты –студенттердің әлемдік энергетика нарығы меен тауар нарығындағы базалық теориялық білімдерді игеруі,оларды нағыз шынайы ортада жұмыс істеуіне даярлау Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: • Білу: әлемдік тауар нарығында қалыптасқан тауарлардың түрлері мен олардың негізгі тестіленген классификациясымен таныс болу • істей білу: маркетингтік жұмыстарды жүзеге асыру және оны халықаралық деңгейге көтере білу дағдысы;

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану жағдайындағы трансшекаралық ынтымақтастық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану жағдайындағы халықаралық экономикалық интеграция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – «Халықаралық экономикалық интеграция»,әсіресе, «әлемдік экономика» мамандығының студенттеріне методологиялық тұрғыдан жәрдемдесу Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: Білу: Аймақтық экономикалық интеграцияның алғышарттары мен оның маңызын түсіну; Аймақтық экономикалық интеграция үдерісінде ДСҰ шарттарын қолдана білу. Түсіну: АЭИ-лардың кәсіпорының сыртқы экономикалық жағдайына әсері және мемлекетті есепке ала отырып Істей білу: аймақт

Жаһандық логистикалық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты жобалық талдау жасаудың негізгі түсінігі мен әдісін, сонымен қатар жоба портфелін басқару әдісі мен моделін меңгеру. Инвестициялық жоба мен оның мәні оқытылады. Инвестициялық жобаның бизнес-планы. Инвестициялық жобаның сараптамасы. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: • инвестициялық қызмет саласындағы теориялық бағытты, концепцияны білу; • жобаларды талдау мен дайындықтың жалпы кезектілігін қолдана білу; • бизнес-жоспарлаудың әдістемелік базасын

Инновациялық экономика мен технологиялық бизнес
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден ісі және кеден құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Қаржы менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты "Қаржы менеджменті" болып табылады студенттерді оқыту негіздері орнықты сақтау және дамыту фирманың бәсекеге қабілеттілігін ұзақ мерзімді перспективада арқылы тұжырымдамасы стратегиялық басқару, бағалау стратегиялық мүмкіндіктер мен стратегиялар жүргізу барысында қаржы-шаруашылық қызметі кәсіпорындар мен кәсіпкерлік. Пәннің міндеті тұрады қалыптастыру, теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын, қаржыны басқару, оның қажеттілігі туындайды зерделеу:- тұжырымдамалық көзқарастарды, ол мүмкіндік береді, студентке біріктіруге бұрын зерттелген мәселелер қаржыны басқару;- әдістемелерді талдау қаржы-шаруашылық қызметі, олар бөліп көрсетуге мүмкіндік дамуының басты мәселелері кәсіпорын және ұсынуға балама оларды шешу жолдары;- зерттеу салалық ерекшелігіне қаржылық менеджмент;- процестерді интеграция және әртараптандыру, қаржы-шаруашылық қызметін;- зерделеу стратегиялық шешімдер тұрғысынан қаржыны басқарудың кәсіпорынның және т. б. курсты зерделеу нәтижесінде студент білуге тиіс:- тұжырымдамасын және жұмыс істеу тетігі-қаржы менеджменті;- мәні мен әдістемесі, қаржы-шаруашылық қызметті талдау;- құрылымын құрудың әдістемесін әзірлеу стратегиялары мен тактикасын басқару;- құралдар мен жүйелер азайту принциптері, оларды таңдау және т. б. үйренуі керек:- талдау көрсеткіштері, сипаттайтын қаржы-шаруашылық қызметі...

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХҚЕС пәннің мақсаты студенттерді халықаралық қаржылық есептілік стандартының мағынасымен, стандарттардың өңделуі мен өңдеуге әсер етуші факторлар тарихымен таныстыру; студенттерді ХҚЕС арнайы терминологиямен, құқықтар мен талаптамен таныстыру; ХҚЕС құрамы мен мазмұнын қарастыру. - «ХҚЕС және аудит» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: - бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібіне сәйкес ХҚЕС талаптарын; - бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрудағы ХҰЕС талаптарын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік құрамын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру; - ХҚЕС бойынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің трансформациялық әдісін. Қолынан келуі керек: ҚХЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру.

Стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің стратегиялық менеджменттің негізгі концепцияларын және стратегиялық талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Ол дағдылар тәжірибелік жұмыста қолданылауы мүмкін. Оқу пәні – ұйым даму стратегияларын таңдау барысында қалыптасатын қарым-қатынастар және таңдалған стратегияны қолдану кезінде өзгеретін процесстер. Пәнді оқу процесінде студент білуі тиіс: - «Стратегиялық менеджмент» курсының теориялық аспектілерін; - фирманың ішкі жағдайын бағалау тәсілдерін меңгеруді; компанияның бәсекелестік жағдайын анықтауға керекті тәжірибелік дағдыларды қабылдау және орын алуы мүмкін келеңсіз өзгерістерді болжауды; - ұйымның бәсекелестік жағдайын жақсарту мен тұрақтандыруға байланысты шараларды өңдеуге керекті білімді алуы тиіс; - мақсатты құрылымдауға керекті дағдыларды меңгеру және белгіленген мақсатқа жету үшін стратегияны анықтай алуы керек.

Сыртқы экономикалық қауіпсіздік және ұлттық мүдделер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тауарлар мен қызметтердің халықаралық саудасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : тәуекелдерді басқару тәсілдерін үйрету. Міндеттері : тәуекелдi анықтау тәсiлдерi мен тәуекелдiң жiктелу тәсiлдерiн зерттеу; тәуекелді тәдыратын факторлардың идентификация-сын меңгеру.;тәуекелді басқару-да дағдыларды мелену;тәуекелді төмендету төмендету тәсiлдерiн талдау; Курстың мазмұны : курс мына сұрақтарды қарастырады: экономикалық белсендiлiктегі тәуекелдердiң ұғымы, тәуекел-дердi туғызатын факторларды, тәуекелдің жалпы қағидалары, тәуекелдердi басқару, тәуекелдi төмендету тәсiлдерi, жобаны қаржыландыруындағы есебi, тәуекел ұйым - менеджмент. Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі тиіс: тәуекелдiң ұғымы және оның жiктелуi,зиян әкелген тәуекелдердi бағалау әдiстерi; белсендiлiктiң әр түрлi қызметіндегі тәуекелдi барынша азайтудың негiзгi тәсiлдерi . Білу керек: потенциалдық тәуекелдердi талдап анықтауды, оларға басқару механизмдерін қолдануды, ескертiлген шараларды ұйымдастыруды. Дағдылануы: тәуекелде тиiмдi басқару тәсiлдерін таңдауға.

ТҰК-дің стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономикалардың трансформациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирманың бәсекелесу қабілеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық еңбек нарығы және жұмыс күшінің мобильділігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты жобаларды басқару жүйесінің ғылыми, теориялық және әдістемелік негіздерін оқыту болып табылады. Пән инвестициялық жобаларды басқару механизмдерін анықтауға мүмкіндік береді. жобаларды басқару қызметінің мақмұнын, басқару әдістерін, жоба тәуекелдерін басқару әдістерін білу. - жобаларды құрастыру және орындау кезеңдерін анықтай білу. - жобаларды басқаруды ұйымдастыру қабілеттерін игеру.

Халықаралық инвестициялаудың теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - фмо

Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F76522

Халықаралық инновациялық-технологиялық ынтымақтастық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық институттар мен ұйымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық коммерциялық операцияларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық корпоративті менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық көлік коридорлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржы нарықтары мен мекемелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: құрылымдық жолмен, ең күрделі банктік саласындағы банк саласы туралы білімдерін қамтамасыз ету. Екінші деңгейдегі банктердің, кредиттік инвестициялық басқару ерекшеліктері, кредит беру процесінің, атап айтқанда ұйымдастыру, банк активтерін басқару тіркеледі. Банктердің қаржылық қызмет көрсету сұрақтарын ашу. Студент қаржы нарығында банктік қызметтердің өнім ауқымын стратегиялық маркетингтік зерттеу және талдауды жүзеге асыруда практикалық тәжірибесі болуы керек.

Халықаралық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – әлемдік экономиканың дамуы ресурстардың сандық және сапалық тұрғыдан өсуімен қатар жүретін процесс сонымен қатар әлемдік нарықта тауарларды жеткізу тасымалдау технологияларымен таныстыру. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесіқұзыреттергеиеболуытиіс: • Білу: капиталды бағалау, активтердің нарықтық құны сынды негізгі қаржылық менеджменттің тәсілдерін қолдна отырып капиталдан табыс табу • Түсіну: мәдени және рационалды ойлау дағдысын қалыптастыру • Істей білу: қолда

Халықаралық макроэкономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты – студенттерге ұйымды маркетингтік тәсілмен басқаруды, ұйымның халықаралық нарыққа кіру кезінде сол тәсілдің ерекшеліктерін үйрету. Оқыту нәтижесінде студенттер: - ұйым қызметінде халықаралық маркетингтің маңызы ме ролін түсіндіре алады, - маркетингтік қызметтің негізгі қағидалары мен тәсілдеін қолдана алады, - ұйымның ішкі және сыртқы нарыққа шығу кезінде нарықтық жағдайларды бағалайды, - шаруашылық субъектілерінің қаржылық көрсеткіштерін талдау қабілетті болады; - құрастыру дағдылары мен қаржылық есеп нысандарын ұсына алады; - практикада бухгалтерлік есеп саласындағы сыртқы экономикалық қызметті есепке алу ережелері, әдістері мен тәсілдерін қолдана алады;

Халықаралық сақтандыру және тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты халықаралық сақтандырудың теориясы мен тәжірибесін, халықаралық сақтандырудың мақсаттарын, міндеттері мен қағидаларын, сондай-ақ тәуекелдерді басқару механизмдерін зерделеу. Халықаралық коммерциялық және қаржылық қызметтегі тәуекелдердің түсінігі, түрлері, типтерін, әр түрлі нарықтардағы хеджирлеу ерекшеліктерін, тәуекелдерді анықтау және басқару қажеттіліктерін түсіну. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: • коммерциялық және қаржылық қызметтегі хал

Халықаралық салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты магистранттардың халықаралық салық жүйесі саласында жүйелендірілген білім алу болып табылады. Пәнді оқыту барысында магистранттар сыртқы экономикалық қызметтегі иелік етуші субъектілердің саласында салықтық оңтайландырудың тәжірибелік жаңалықтарымен таныса алады. Пәннің міндеті болып келесілер табылады: халықаралық салық салудың құқықтық негізімен танысу. Халықаралық салық салу – бұл шет мемлекеттердің салық салу жүйесін қамтитын, сондай-ақ халықаралық корпорациялардың сал

Халықаралық сауда саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық саудада тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты– студенттерді тәуекел түрлерімен таныстыру және болашақта орын алатын тәукел деңгейін минималды түрге жеткізудің теориялық негіздемелерімен танысу Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесіқұзыреттергеиеболуытиіс: • Білу: тәуекелді экономикалық және басқару категориясы ретінде түсіну • Істей білу: рейтингтік агенттіктер мақалаларына анализ жасай білу; түсінусалыстырмалы анализ арқылы түрлі тәуекелдерді салыстыра білу

Халықаралық сауданың теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономикалық интеграциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық энергетика және дипломатия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – энергетикалық дипломатияның рөлін халықаралық қатынастар жүйесіндегі экономикалық қатынастардың құраушы бөлігі ретінде танып-білу, ХЭҚ-ті саяси және дипломатиялық реттеу саласындағы базалық білімді игеру, жаһанданудың бір саласы ретінде дамып келе жатқан әлемдік интеграциялық үдеріс, трансұлттану туралы білімін толықтыру, халықаралық қатынастардағы саяси, экономикалық ортамен танысуды жалғастыру. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: • ел дамуының

ХХI ғасырдың жаһандық қауіп-қатерлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық зерттеулер әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген