Магистратура
Тарих

Тарих

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Педагогика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация ACQUIN
Бағдарлама 6М011400 – Тарих
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы – жазбаша.
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

Тарих бағыты бойынша магистратура келесі қызмет түрлеріне дайындайды:
● білім беру (жоғары оқу орындарында, колледждерде, лицейлер мен жалпы білім беретін мектептердегі оқытушылық қызмет);
● ғылыми-зерттеу (жоғары оқу орындарының лабораториялары, ғылыми-зерттеу институттары, кітапхана, архив, мұражай, әкімиат жанындағы білім беру орталықтары мен бөлімдері, әдістемелік кабинеттердегі қызмет);
● мәдени-ағартушылық (мәдениет ұйымдары мен мекемелеріндегі қызмет);
● эксперттік-сараптамалық (сараптама, әдістеме орталықтарында, білім беру, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардағы қызмет);
● ұйымдық-басқару (мемлекеттік басқару органдары, жергілікті, аймақтық және республикалық өзін-өзі басқару органдарындағы қызмет).

Профилдік пәндер:
● Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау
● Тарихи пәндерді оқытудың жаңа технологиялары.
● Тарихнама мен деректану: теориялық-әдістемелік мәселелері және заманауи ұстанымдар.
● Шет ел тарихнамасындағы жаңа бағыттар
● Тарихи таным және тарихи жады
● Шетел тарихнамасындағы жаңа бағыттар

Білім берудің артықшылықтары:
● Ғылыми мектептер дәстүрлерінің сабақтастығы;
● Қазақ, ағылшын, орыс тілінде білім алу;
● Өзекті мәселелер бойынша бірегей авторлық пәндер, білім берудегі ең жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
● Тарих саласындағы мәселелер мен методологиялардың кең-ауқымды спектрі
● Магистранттың таңдауы бойынша жекелеген маманданған пәндерді терең зерттеу;
● Факультеттің ғылыми өміріне қатысу;
● Ғылыми жобаларға қатысу;

Халықаралық байланыстар: Ресей, Түркия, Ұлыбритания, Нидерланды, Германия, Италияның ғылыми орталықтары мен жоғары оқу орындарымен тығыз байланыстар орнатылған. Магистранттардың серіктес жоғарғы оқу орындарында – РМГУ (Ресей), Ла Сапиенса (Италия) университеттерінде оқуын жалғастырып, қос дипломды білім алу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ Еуропа, АҚШ, Ресей, Корея мен Түркияның ең үздік ЖОО-ларында ғылыми-зерттеу тағылымнамаларынан өтеді, атап айтқанда, Тюбинген университеті (Тюбинген, Германия), Лейден университеті (Лейден, Нидерланды), Познань университеті (Познань, Польша), Сеул университеті (Сеул, Корея), Стамбул университеті (Стамбул, Түркия). Мамандарды даярлау аясында Германияның бірқатар университеттерімен және ғылыми ұйымдарымен қызметтестік байланыстар орнатылған, атап айтқанда: Георг Август атындағы Геттинген университеті, Билефельд университеті, Германия Археологиялық Институты (Майндағы Франкфурт қ.), Рур-Университеті (Бохум қ.), Мюнстер университеті, Бремен университеті, Альбрехт атындағы университет (Киль қ.).
Тәжірибеден өту және мүмкін болатын қызметке орналасу орындары: Аталмыш мамандықтағы негізгі тәжірибе түрлері педагогикалық және ғылыми-зерттеу тәжірибелері болып табылады. Педагогикалық тәжірибені магистранттар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың тарих, археология және этнология факультетінде, ал ғылыми-зерттеу тәжірибесін ҚР ҰҒА тарих институтында өтеді.
Магистартура түлектері ЖОО, колледждер, лицейлер, жалпы білім беретін мектептердің оқытушылары, ғылыми-зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері, кітапхана, архив, мұражай, білім беру департаменттерінің, мемлекеттік органдардың қызметкерлері болып жұмысқа орналаса алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Тарих
Мамандық шифры
6M011400
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи пәндерді оқутыдың жаңа технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи таным және тарихи жады
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихнама мен деректану: теориялық-әдістемелік мәселелері және заманауи ұстанымдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетел тарихнамасындағы жаңа бағыттар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

«Анналдар» мектебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам және қоғамның тарихи орны тұралы "Анналдар" мектебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдегі ірі университеттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік пәндерді оқыту теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Батыс Европаның зияткерлік тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: магистранттарды тарихнамалық мектептермен таныстыру және жалпы тарихтың фундаментальды мәселелерін зерттеуді үйрету болып табылады. Қазіргі заманғы шетелдік тарихнамада тарихты зерттеуде жаңа көзқарастар қалыптасып келеді, соның ішінде оның теориялық негіздеріне қатысты да өзгерістер көп. Оларға постмодернизм, микротарих, күнделікті тарих, ментальдық тарих, ауызша тарих, гендерлік тарих және т.б. жатады. Бұл көзқарастардың негізгі ережелері әлі шетелдік және отандық тарих

Білім беру жүйесін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру үдерістерін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ватиканның Түрік әлемі тарихы бойынша латын тіліндегі дереккөздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендер теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзі және отандық тарих дамуының қазіргі заманғы үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі және ортағасырлардағы әскери тарихты оқытудың әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Магистранттарды көшпенділердің әскери қабілетіне қатысты өзекті маселелердің мағынасын ашу арқылы өзіндік зерттеу жұмысы мен оқыту әдістерін үйренулеріне теориялық және әдістемелік тұрғыдан дайындау осы курстың мақсаты болып табылады. Пәнді игеру барысында ғылыми ұғымдарды қалыптастыру үшін қажет жаңа ғылыми үрдістер(тенденциялар), тарихи тұжырымдар мен тұрақталған негізгі концепциялар, теориялық және әдістемелік тәсілдермен танысады. Пәнді үйрену барысында магистранттар келесі біліктілікке(

Қазақ элитасы және шығыс ағартушылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ХХ ғ. бас кезіндегі қазақ интеллектуалдық элитасы мен шығыс ағартушылығы – жәдитшілдік арасындағы байланыстың теориялық-методологиялық және фактологиялық тұстарын қарастыру, осыған байланысты болашақ тарих магистрларын мәселеге қатысты квалификациялық зерттеулер мен сараптамаларды жүзеге асыруға дайындау болып табылады. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар мынадай қабілеттерді игере алады: - отандық тарихтың шығыс ағартушылығымен байланысы ткралы бүтін, тарихнамалық тұрғыдан көпқырлы және тарихи тұрғыдан нақты тусініктің мәнін анықтау; - қазіргі заманғы интегралды бағыттағы базалық түсініктерді бағалау; - зерттеу әдістемесінің аясына пәнаралық тәсілдерді интеграциялауға, отан тарихы мен жаһандық тарихтың байланысына қатысты ғылыми, тарихи ақпараттың жаңа деңгейін игеру; - Шығыстағы модернизация үдерістерінің негізгі фактілерімен фазаларын түсіндіру; - зерттеудің нәтижелерін өз кәсіби қалыптасуында бағалай білу; - жәдидшілдіктің ұлттық аспектісін зерттеу бойынша дербес ғылыми қызметтің нәтижелерін есептер, рефераттар, мақалалар, бақылау жұмыстары түрінде тарих ғылымында қабылданған талаптарға сай құрастыра білу.

Қазақстан Республикасындағы және Батыс Еуропадағы білім және ғылым жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғам мен биліктің байланыс жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Билік пен қоғамның өзара ықпал ету жүйесін оқу барысында V–XVII ғ. Еуропаның әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелері, саяси құрылымдары (ағылшын парламенті, Францияның генералдық штаттары, Испаниядағы Кортестер, Германиядағы Рейхстаг және т.б.), ортағасырлық және ерте жаңа заман кезеңіндегі Еуропадағы әлеуметтік-қаржылық институттар қарастырылады. Ортағасырлық және ерте жаңа заман кезеңінің ішкі және сыртқы саясаты, билік символдары мен мәдени кодтары, ортағасырлық қоғамның ұйымдастыру фор

Мемлекеттік емес және мемлекеттік ұйымдар жүйесіндегі тарихшы-менеджер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микротарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микротарихи анализдің теоретикалық және практикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия және Қазақстанда тарихындағы ғылым мен ислам білім беру жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ислам өркениетінің интеллектуалдық тарихы: ғылымы мен ағарту ісі, ортағасырлық мұсылмандардың гуманитарлық және жаратылыстану, теология мен философия саласындағы жетістіктері қарастырылады. Классикалық мұсылман мектебінің үздік дәстүрлері және оның заманауи білім беру жүйесіндегі маңызы ашылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі біліктілікке қол жеткізеді: - Глобализация жағдайындағы Орталық Азиядағы діни дәстүрлердің даму үрдістерін меңгереді: - Тарихи және этномәдени үде

Орталық Азиядағы мұсылмандық модернизация (ХХ ғ. басы)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы дінтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін туралы ғылыми ақпарат беру, діни дүниетаным ұстанымдары туралы түсінік қалыптастыру, әр түрлі діндерде қалыптасқан әлемнің құрылымы және ондағы адамның орны туралы түсініктерді көрсету. Пән магистранттың келесі қабілеттіліктерін қалыптастырады: - салыстырмалы дінтанудың негізгі тұжырымдамалары мен мектептерін талдау; - әлемдік діндердің пайда болу себептерін анықтау; - әлемдік діндердің қалыптасуы мен дамуына, олардың әр түрлі өркениеттілік және әлеуметтік-саяси үдерістермен әрекеттестігінде салыстыра талдау; - конфессияаралық тәрбие методикасын игеру; - аудиториямен әрекеттестікте болу, ақпаратты жеткізудің педагогикалық тәсілдерін теориялық және практикалық тұрғыдан игергендігін көрсету; - кәсіби қызметте салыстырмалы дінтану саласындағы алған білімін қолдану.

Тарихи білім беру жүйесіндегі және тарих ғылымындағы компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи герменевтика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи зерттеудің биографиялық әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи макроәлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарихи макроәлеуметтану курсы әлеуметтік ілімдердің объективті әдістері арқылы құрамында қалыптасу, даму, түрлену(трансформация), қарым-қатынас, қоғам және мемлекеттер, әлемдік жүйелер мен өркениеттер жойылуы сияқты ірі және ұзақ мерзімді тарихи процестер мен құбылыстардың механизмдері және заңдылықтары қарастырылатын зерттеулердің пәне аралық саласы.Макроәлеуметтанудың танымдық әдістері мен құралдары әлеуметтану,саясаттану (әсіресе салыстырмалы), геосаясат, кросс-мәдени зерттеулер, экономикал

Тарихи пәндерді оқытудың жаңа технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи процестің сызықтық және бейсызықтық динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылып отырған пән жалпы тарихтың оқиғалары мен құбылыстарының ішкі логикасының іргетасын құрайтын негізгі теориялық мәселелерді қамтиды. Тарих ғылымы дамуының қазіргі кезеңінде бірқатар жағдайлар оның теориялық-методологиялық мәселесіне ерекше назар аударуды және оларды зерттеуді талап етеді. Соңғы жылдардағы тарих ғылымындағы зерттеушілік бағдарлар мен методологиялық приоритеттердің өзгеруі тарихи таным және тарихи үрдіс теориясы туралы түсініктерде де өзгерістер туғызды. Марк¬систік теорияғ

Тарихнамалық зерттеулердің моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс тарих ғылымының теориясын және методологиясын оқытып үйретеді. Тарих ғылымының негізгі түсініктерін, заманауи теорияларды, тұжырымдамаларды, бағыттары мен ұстанымдарын қарастырады. Тарих ғылымының жалпыметодологиялық принциптері мен әдістерін көрсетеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек: - әлемдік тарих ғылымы бойынша қалыптасқан мектептер арасында отандық және шетелдік зерттеулердің қорытындысын. - тарихи еңбектердің тарихнамалық базасын, қазіргі заманғы концептуалды мәс

Тарихтағы тұлғаның ролі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Евразия түркі көшпелілерінің ұжымдық сананың менталды стереотиптерінен көшпелі элитаның интеллектуалды және көркем мәдениетіне дейінгі рухани аспектілерін кешенді талдау. Менталдылықты зерттеу қазақстандық тарихнама мен мәдениеттану үшін жаңа бағыт. Оның ерекшелігі пәнаралық тұрғы мен қазақ деректері және заманауи ғылыми әдебиеттерді кең пайдалануда. Пәнаралық синтез арқылы тарих ғылымының жалпы жағдайын көре отырып, теориялық және нақты тарихи ойлаудың жаңа деңгейіне көтерілуге болады. Магистранттар төмендегі білім мен түсініктерді жинақтай алады: - ғылыми зерттеулер мен тарихи деректерді кешенді талдау мен пайдалану әдістерін; - тарихи мәселелерді тың көзқарас тұрғысынан, отандық және шетелдік ғалымдардың жалпытарихи, гуманитарлық және ғылыми теорияларын пайдалана отырып талдауды; - отандық және шетелдік тарихи әдістемесінің қалыптасуы мен дамуын және нақты тарихи материалды талдауды

Тарихтың методологиясының қазіргі бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ғылым методологиясының дәстүрлі және замануи бағыттарын айшықтау. Мәселенің терминологиясы, ғылым методологиясы бойынша заманауи тұжырымдамалар мен мектептер қарастырылады. Сонымен бірге, ғылым методологиясының дәстүрлі және дәстүрлі емес бағыттарына салыстырмалы талдау жасалады. Магистранттар мынаны меңгеру қажет: - әртүрлі тарихнамалық мектептермен танысу және жалпы тарихтың фундаментальды мәселелерін зерттеуді үйрену; - деректік материалдарды терең меңгере отырып тарихи

Элективті курстарда ислам тарихын оқыту барысында діни жүйелерді салыстырмалы сараптау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Факультеттің оқу жоспары бойынша бакалавриат пен магистратурада дін тарихына, соның ішінде әсіресе, ислам тарихына қатысты бірқатар элективті пәндер бар. Магистратурада оқытуға ұсынылып отырылған курста сол діни жүйелер салыстырмалы талданып, олардың арасындағы ортақ белгілері мен ерекшеліктері ашып көрсетіледі. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі біліктілікке қол жеткізеді: - Глобализация жағдайындағы Орталық Азиядағы діни дәстүрлердің даму үрдістерін меңгереді: - Тарихи жә

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген