Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Қоғамдық байланыс

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Қоғамдық байланыс» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: AQUA, лицензия 2017 ж. дейін
Бағдарлама: 6М051400 – Қоғамдық байланыс
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

«Қоғамдық байланыс» даярлау бағыты бойынша бакалавриат кәсіптік қызметтің төмендегі түрлері бойынша дайындалады:
• ЖОО оқытушысы,
• Қоғаммен байланыс Департаментінің директоры;
• қоғаммен байланыс маманы;
• баспасөз қызметінің маманы;
• баспасөз хатшысы;
• баспасөз қызметінің бастығы;
• Қазақстан Республикасы елшіліктерінің баспасөз қызметкері; имиджмейкер;
• продюсер;
• БАҚ менеджері;
• копирайтер;
• спичрайтер;
• бренд-менеджер;
• аккаунт-менеджер;
• креативті директор,
• арт-директор
• ғылым және білім саласында қызметкер.

Профильді пәндер:
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Коммуникациялық үдерістегі жарнама
Тиімді PR стратегиясы
Үйлестірілген PR-шешім
PR-дың ғылыми негіздері

Білім беру артықшылықтары:
6M051400- қоғаммен байланыс мамандығы бойынша магистрлерді дайындау PR саласындағы, сондай-ақ, ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік құзыреттіліктері негізінде жүзеге асырылады.
Бағдарламаның міндеттері:
- Қоғамдық байланыс саласындағы жоғары білікті, бәсекеге қабілетті маман дайындау;
- маистранттарға PR-технологиялар мен құралдарды қолдануға үйрету;
- PR және жарнама салаларында жұмыс жасайтын магистранттар дайындау,
- оларды қазіргі, түрлі салаларда PR-жобаларды жүзеге асыруға машықтандыру,
нәтижесінде – алған білімі мен дағдыларын қоғамның түрлі топтарымен өзара түсіністіктерін қалыптастыруда қолдану.

Халықаралық байланыстар:
А.Мицкевич атындағы Познань университеті (Польша), ГАЗИ университеті (Түркия), И.Федоров атындағы Мәскеу мемлекеттік баспасөз университеті (Россия), Вятка мемлекеттік гуманитарлық университеті, М.В.Ломоносов атындағы ММУ
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұратын орны: жоғары оқу орындары, Қоғаммен байланыс Департаменті; барлық саланың баспасөз қызметі, газеттер мен журналдар, телевидение, радио, редакциялар және жарнама агенттіктері; баспа үйлері мен баспаханалар, компьютер орталықтары, Қазақстан Республикасы елшіліктерінің баспасөз қызметі.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қоғамдық байланыс
Мамандық шифры
6M051400
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
164
ОРЫС
164

пәндер

PR-дың ғылыми негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Үйлестірілген PR-шешім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – магистранттарға бірлескен PR-шешімдерді құру базасында коммуникативтік практика саласының негіздерін үйрету; Курстың міндеттері: - коммуникацияның кешенді даму әдістерімен таныстыру; - магистранттарға кәсіби ортадағы негізгі мазмұндық, ойлау, технологиялық машықтарды үйрету; - өнімді бағалау түсініктері мен ноу-хауды мамандықта қолдануға үйрету; - түрлі әдіс-тәсілдер арқылы жобаны жүзеге асыру негіздерін үйрету; - отандық және шетелдік нарыққа бағытталған жаңа PR-өнімдерді жобалауды үйрену. Берілген пәннің аясында оқытудың негізгі нысандары: PR-дағы ноу-хау, бірлескен шешім, ынталандыру жүйесі, түрлі әдіс-тәсілдердің негізінде PR-өнімдер жасау.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

PR- дағы ақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дағдарыс және тәуекелге бейім жағдайлардағы консалтинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарнама бизнесіндегі баға саясаты: қазақстандық болмыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – экономикалық дағдарыс жағдайындағы жарнама бизнесіндегі баға саясатын зерттеу Магистранттарға Қазақстанның жарнама саласындағы баға саясаты концепциясы, жарнама науқаны кезіндегі қаржылық икемділігі, түрлі дағдарыстардың жарнама саласына әсері ұсынылады. Берілген түзетулерді ескере отырып магистранттар баға саясатын өткізуге қажетті амалдарды қарастырады. Пәнді оқып білу барысында магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - түрлі жарнамалық жобаларда стратегиялық баға саясатын қалай жүргізу керек, қалай түзету керектігін білуі; -жарнама саласында жағдаяттың өзгерістерін талдау принциптерін түсінуі; - қаржылық құралдарды еркін меңгеруі; - баға саясатының жаңа әдіснамаларын ұштастыруы.

Жарнама қызметіндегі заңдылықтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – жарнама саласын құқықтық реттеудің әдістерін, принциптері мен түрлерін зерттеу, ақпараттық құқықтағы қазіргі нормашығармашылық қисынын бағалау, нормалардың құқықтыққолданылуы және ерекшеліктер. Қазақстандағы және әлем бойынша жарнамаға қойылатын арнайы және жалпы талаптар, жарнаманың саяси, әлеуметтік, сыртқы, ерекше тауар және қызмет түрлерінің жарнамасы сияқты және т.б. ерекше түрлерін құқықтық реттеу, жарнама берушілердің, жарнамашығарушылардың және жарнама таратушылардың құқықтық

Жарнама науқандарын жүзеге асырудың ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Келіссөздерді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – іскерлік салада адамның өзарақатынасының негізгі құрамын қарастыру, іскерлік байланыстың түрлерінің әмбебаптығын және маңыздылығын көрсету, PR саласында кәсіби қызмет жүргізу дағдысын қалыптастыру. Келіссөздер түрлері, психологиялық негіздер, жемісті іскерлік қатынастың мағынасы зерттеледі. Пәнді оқып білу барысында магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - іскерлік қатынастың түрлерін білуі; - іскерлік келіссөздер ұйымдастырып, оларды өткізуі; - сыни талдау жасау дағдысын и

Коммерциялық компанияның беделін басқарудың әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – коммерциялы құрылымдарда беделді капиталды қалыптастырудың түрлерін зерттеу. Беделді капитал деген кәсіпорынның акционерлі бағамын көтеретін және оның нарықтық құнын құрайтын материалды емес активтер, субъектінің сыртқы (имидж) және ішкі мінездемесі. Курста оны көтерудің факторларын зерттеу, PR құралдары арқылы қазақстандық материалдарды қолданумен туындаған жағымсыз құбылыстарды меңгеру, жеке сектор үшін инновацияларды шығармашылық іздеу ұсынылады. Пәнді оқып білу барысында магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: -субъектінің сыртқы, ішкі мінездемесін ұштастыруда қолданылатын негізгі компоненттерді білуі; - кіші және орта бизнес үшін беделді капитал саласында инновацияларды біріктіру; - мемлекеттік емес секторда беделді капитал негізімен байланысты туындаған жаңа жағдайларды шешуде дағдыларды қолдануы; -PR-маман жұмысында туындайтын жағымсыз жағдайларды еңсеруі.

Коммуникативтік жағдайды талдау және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – кәсіби ортада қалыптасатын коммуникативті жағдайлардың түрлерін зерттеу. Келісім жасасуға бағытталған серіктестердің сөйлеу әрекеттері жүзеге асатын ерекшеліктерімен (мазмұны, жағдайы) негізделген іскерлік қатынас моделі ретінде қатардағы коммуникативті жағдай туғызу. Магистранттар кәсіби мақсаттар үшін түрлі коммуникативті жағдайлар үлгісін жасайды. Пәнді оқып білу барысында магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - ақпараттық маркетингтің негізгі түсінігін білуі; -стратегиялық ақпараттық ресурстарды басқаруды білуі; -нарықтағы өзгеріп отыратын жағдайларға бейімделе білуі; - тәуекел-менеджментін қолдануы.

Коммуникациялық қоғам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммуникациялық үдерістегі жарнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандық PR-дың негізгі трендтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандық нарық жағдайында бәсекеге қабілетті PR-өнімді өндіру технологиясын даярлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстандық нарық жағдайында бәсекеге қабілетті PR-өнімді өндіру технологиясын даярлау

Қазақстандық тұтынушылар үшін танымал бренд жобасын жасау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемелекеттілік қалыптастырудың қазақстандық жолы: ғылыми талдау және медиаконтент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқару органдарындағы және бизнес-саладағы қоғаммен байланыс қызметтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – мемлекеттік басқару органдарында және бизнес-саласында қоғаммен байланыс технологияларын салыстырмалы талдау. Коммуникативті саясатты жүзеге асырудың ұтымды түрлері, қоғаммен байланыс арқылы мемлекеттік мекемелердің ашыықтық және адалдық идеясын тарату жолдарын, мемлекеттік мекемелер мен халықтың тұрақты өзараәрекеттестігінің тетіктерін зерттеу. Қазіргі уақытта тұрақты өзараәрекеттесудің тетіктерін дұрыстау ғана емес, сонымен бірге, халықтың мемлекетке деген адалдығын жақсартудың ерекше шешімдерін, инновацияларын қолдану. Пән мемлекеттік мекеменің немесе коммерциялы құрылымның PR-қызметінің бизнес жобасын құруды ұсынады. Пәнді оқып білу барысында магистрант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - мемлекеттік және коммерциялы PR принциптері мен әдістерін білуі; - халықпен жұмыс жасаудың ең тиімді түрлерін тусінуі; - бизнес-құрылымдардың жұмысында инновацияларды қолдана білуі; - үздіксіз өзгеріп отыратын әлем түсінігінде дағдыларды да үздіксіз кеңейтіп отыруы.

Мемлекеттік идеологемнің модельдері: ақпараттық тәуекелдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Продакт плейсмент (сауда белгісін орналастыру)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси PR-дағы ықпал ету ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси жарнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімді PR стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұтынушы мінез-құлқы: жарнама үшін бағыттаушы импульс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үйлестірілген PR-шешімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение