Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: жоқ
Бағдарлама: 6М074000 - нанотехнология және наноматериалдар
Оқу дәрежесі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қалдау сынағы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6М074000 - нанотехнология және наноматериалдар мамандығының магистранттары келесідей кәсіби қызмет түрлерін орындайды:
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру-басқармалық;
- есептік-жобалық;
- құрастыру-жобалау;
- эксперименттік-зертеу.
Кәсіби қызмет функцияларына жатады: өндірісті ұйымдастыру және басқару, технологиялық процестерді орындауды басқару, материалдардың сапасын басқару, өндіріс орындардың экологиялық және экономикалық көрсеткешін талдау. Технологиялық процестерді алу және материалдарды өңдеуді жетілдіру.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- химиялық және фазалық құрамды, құрылымын және материалдардың қасиеттерін зерттеу;
- жаңа материалдарды алу, олардың термиялық және химия-термиялық өңделуін технологиялық жобалау, қысыммен өңдеу және оларды өндіріске енгізу;
- құрылғыларды және технологиялық құрылғылардың жұмысын және қондырғыларды зерттеу;
- материалдарды алудың және өңдеудің жаңа негізгі технологиялық процестерін жасау, өндіріске енгізу.
Кәсіби қызметтің бағыттары:
- ұйымдастыру-басқармалық жұмыс;
- өндірістік-технологиялық жұмыс;
- эксперименттік-зерттеу жұмыс;
- есептік-жобалық жұмыс.
Профилдік сабақтар:
• Электроника және нанотехнология;
• Нанотехнологиядағы металлургия;
• Наноматериалдарды және наноқұрылымдарды зерттеу әдістері;
• Наноматериалдарды және наноқұрылымдарды қалыптастыру технологиясы.
Оқудың артықшылықтары:
• Электроника және наноэлектроника салаларын зертеу;
• Наноматериалдардың металдардың қасиеттеріне әсерін зерттеу;
• Наноматериалдар мен наноқұрылқұрылмыдарды зерттеу әдістерін оқу;
• Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды қалыптастыру әдістерін оқып үйрену.
Халықаралық байланыстар:
Магистранттардың Кельн Университеті (Германия), Богем Университеті (Чехия), Манчестер Универверситеті (Англия) секілді серіктес ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар.
Практиканы өту орны және мүмкін болатын жұмыс орындары: заводтар, өндіріс орындары, мектептер, колледждер, отандық және шет елдік ЖОО.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бейіндік бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Мамандық шифры
6M074000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалтанудағы нанотехнология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Микроэлектрониканың физикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэлектрониканың физикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанотехнологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

нанотехнологияның фундаменталды негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріске арналған перспективті комозитті наноматериалдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

«Наноматериалы для водородной энергетики»
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аморфты және шынытектес материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны магистранттарды дискретті және интегралді рөл атқатратын әртүрлі қатты денелі аспаптарда өтетін физикалық құбылстармен таныстыру. Осы пән ортақпрофессиональді пәндердің орта бөлігіне жатады және ол келесі пәндермен байланысты; «Конденсирленген күй физикасы», «Жартылайөткізгіштер физикасы»; «Кванттық және оптикалық электроника» және «Қатты дене физикасының арнайы бөлімі» атты курстардың негізі болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар білуге міндетті: білуге: қатт

Арнаулы қасиетке ие наноматериалдарды жасау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бионанотехнология өндірісіндегі аналитикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылай өткізгішті және диэлектрлік материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылай өткізгішті наноқұрылымдардың дайындалу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылайөткізгішті құрылғылар негізіндегі микро және наноэлектрониканың қондырғылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылайөткізгішті наноқұрылымдарды өндірудің технологиялық принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылу коллекторлы, фотовольдтық және термоэлектрлік құрылымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустрияға арналған диэлектрлік және жартылайөткізгішті материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустрияға арналған наноматериалдардың құрылымдық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Композит және наноқұрылымды материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты нанотехнология негізінлегі композициялық материалдарды зеттеу. Композициялық материалдарды жасауға қажетті әртүрлі негізгі матеиалдар түрін зеттеу. Берілген процестің қысқаша мәліметтерін қарай отырып, әрбір технологиялық әдістің сипаттамасын қарастырады. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • наноқұрылымды және композитті материалдардың құрылымдары мен табиғаты жайында негізгі теориялық мәліметтерді білу; • наноқұрылымды және композитті материалдарды жасаудың заманауи жә

Композитті наноқұрылымдардың сипаттамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көміртекті композициялық наноматериалдардың плазмалық ортадағы синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрылыстағы наноқұрылымды материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалдар мен өнімдердің бетін қайта өңдеуге арналған плазмалық нанотенологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Металлургия және нанотехнологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Металлургиядағы нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нано және микроэлектрониканыңшалаөткізгішті аспаптары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылғылардың өндірістегі қолданысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды және нанокристалды материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты нанотехнология негізінлегі композициялық материалдарды зеттеу. Композициялық материалдарды жасауға қажетті әртүрлі негізгі матеиалдар түрін зеттеу Берілген процестің қысқаша мәліметтерін қарай отырып, әрбір технологиялық әдістің сипаттамасын қарастырады. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • наноқұрылымдық элементтердің құрылуы туралы білімі мен түсінігі болады; • наноқұрылымдық элементтер негізінде материалдар туралы білімі мен түсінігі болады; • заттың наноқұрылымд

Наноқұрылымның оптикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оптикалық материалдардың, сонымен қатар фотосерпімді, акутооптика, фотодефракция, термооптика сияқты құбылыстер кезіндегі наноқұрылымдалған материалдардың физикалық қасиеттерінің заң бойынша өзгеруін зерттеу. Лазерлік сәулеленудің қатты денелік және сұйқкристаллды ортаға әсер ету принциптері мен әдістерін үйрену. Фуллерен және нанотүтікшелер бар орта және олардың оптикалық және фотоөткізгіштік қасиеттерінің жаңа өңідеулерімен танысу. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар білуге міндетті:

Наноматериалдар және наноқұрылымдарды зерттеудің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдар және наноқұрылымдарды қалыптастырудың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды алудың физико-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды тәжірибелік зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды және наноқұрылдарды алу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдардың кристаллофизикасы және құрылымдық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдың және аспаптың өндірісінің технологиялқ үдерістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген процестің қысқаша мәліметтерін қарай отырып, әрбір технологиялық әдістің сипаттамасын қарастырады. Сапаны бұзбай бақылау әдісі нәтижесінде алынған элементтер, құрылымдармен таныстыру. Технологиялық опрерацияларды жасау режимдерімен танысу. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар: • ғылыми зерттеу жұмысында кездесетін қиын есептерді қоя және шеше білу керек; • зерттеу нәтижесінен алынған қортындыларды материалдарды өңдеу және материалдарды алу технологиясын таңдауға қолдана білу

Нанотехнологиядағы термиялық плазма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанотехнологиялық өндірістің фундаменталды негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс үшін композиттік наноматериалдар мен наноқұрылымдарды өндіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріске арналғанн наноэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірісте нутрицевтиктерді нано-инкапсуляциялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі бионано-құрылымды композициялық тағам өнімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі нано-тағам өнімдерінің сапасына баға беру және қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі нутригеномика және нанофункционалды тағам өнімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік нанотехнологияға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік электроника және нанотехнологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіпте нанотехнологиянын қолдануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Перспективті компазитты наноматериалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық технология негізіндегінаномедицина
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сутегі энергиясына арналған композиттік наноматериалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сүт өндірісіндегі нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағам инженериясы және нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағам өндірісіндегі биомолекулалар және наноқұрылыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағам өндірісіндегі бионанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағамдық қаптаулардағы нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шыны негізді және аморфты наноматериалдардың инженеринг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электроникадағы наноэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение