Магистратура
Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиеті

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильді пән: Орыс тілі мен әдебиеті
Білім берудің нәтижиелері мен мақсаттары:
Білім беру бағдарламасының мақсаты - Бәсекеге қабілетті жоғарғы академиялық стандарттармен сәйкес орыс тiлi және әдебиет бойынша бастапқы теориялық әзiрлеудi қамтамасыз ету. Қазiргi орыс филологиясында терең бiлiм беру және қазiргi ғылыми зерттеулердiң күйiн кризистiк талдауға икемi болу; лингвистикалық және әдебиеттану ғылымы теориялық негiз негiзделетiн негiзгi курстар бойынша филологиялық бiлiмдері болсын, сонымен қатар мазмұнында тiл бiлімінің және әдебиеттанудың жаңа табыстары бар элективті курс бiлiмдерi болсын.
Білім беру бағдарламасының міндеттері
– Гуманитарлық бiлiмнiң контекстiндегi жүйелiк дағдылар, жалпылау және ғылыми мәлiметтiң талдауы, жаңа филологиялық бiлiмнiң генерациясының шешiмге қатысты мәселелерiн құрастыру; зерттеушi технологиялар және әдiстемелермен қамтамасыз ету.
– Ұтымды жұмысқа орналастырулар және карьер өсуi келешек кәсiби қызметтiң бағытының ұғынылған таңдауының қабiлеттiлiгiн құрастыру.
– Бiтiрушiлер шеңберiнде қазiргi ғылыми парадигмалар және бiртума нәтиже қамтамасыз ететiн зерттеушi технологиялардың ғылыми зерттеуiн жоспарлап орындаған терең теориялық бiлiмдер талап ететiн ғылыми жоба орындауы керек.
– Бiтiрушiлер Қазақстанның кез келген бастаушы университетiнде және басқа елде ғылыми дәреженi алу немесе үйренуге дайындауы керек, немесе, филологиялық және гуманитарлық білім аумағындағы зерттеулермен байланысы бар ғылыми-зерттеу дәрежесіне дайын болу керек.
Магистрант міндетті:
хабардар болуға:
- филологияның дамуындағы парадигмалардың ауысуы мен негізгі даму жолдарын білу,
- гуманитарлық ғылымдардың пәндік, дуниетанымдық, әдістемелік спецификасын білу,
- филология ғылымдарының ғылыми мектептерін, олардың теориялық және тәжірибелік құрылысын білу,
- филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылыми концепцияларды білу,
білуге:
- отандық ғылымның дамуының жаһандану мен интернационализация шартындағы бағыттары мен заңдылықтарының заманауи үрдісін білу;
- ғылыми түсініктің әдістері методологиясын;
- филология ғылымы саласында әлемдік және қазақстандық табыстарды білу;
- білім мен ғылымның әлеуметтік жауапкершілігін біліп, түсіну;
жасай алуға:
- қазiргi бiлiмдерге бiртума қолдану, қатарында жаттығу түсiнiгімен зерттеулердiң қазiргi әдiстерiн және талдау жасау үшiн филологиялық ғылымдарда қолданылатын жаңа бiлiмнiң интерпретациясын табуға икемi болу;
- әдiстемелiк жолдар бағалауға икемi болу керек, олардың кризистiк талдауын жүзеге асыру және егер керек болса жаңа болжамдар ұсыну керек;
ие болуға:
- терең жүйелiк бiлiмдерге ие болу керек және қиын мәселелерді бағалау алу керек
қазiргi ғылыми зерттеулер және филологиялық және гуманитарлық бiлiм теориясы төңiрегiнде сын көзiмен бағалануға мүмкiндiк беретiн жүйелiк түсiнікке ие болу;
- жеке сапасы болсын және табысты жұмысқа орналастыру және әрекет және күрделi және болжамсыз ахуалдарда мәселенi шешетiн дербес жауапкершiлiктiң талап ететiн әсер етулерi үшiн тұрақты кәсiби дамыту үшiн дербес үйренуге қабiлеттiлiкке ие болу қажет.
білікті болуға:
- ғылыми және ғылыми –педагогикалық саладағы қызметте тез жаңару мен өсуді қамтамасыз ету.
- күрделi мәселелердiң шешiмiне жүйелiк және креативтi жолды көрсету, толық мәлiметтердiң жоқтығы шарттарындағы қисынды қорытындылар iстей бiлу және кез келген дәрiсханадағы өз ғылыми табыстарын түсiнiктi баяндау;
- ғылыми проблемаларды шешу барысында дербестікті және біртума жолды көрсету;

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Орыс тілі мен әдебиеті
Мамандық шифры
6M011800
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
154
ОРЫС
154

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеудегі классикалық орыс әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көркем мәтін: талдау түрлері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы орыс әдебиеті: дәстүр мен жаңашылдық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тіл білімінің өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

А.А. Блоктың поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - А.А. Блок поэтикасы пәні А.Блок шығармашылығын терең зерттеуді жоспарлап отыр. Негізгі назарда – ақынның көркем циклдары, сыни мақалалары мен драмалық шығармалары. Блок лирикасының ішкі әлемін құрылымдық түрде сипаттауға аса назар аударылады. Сонымен қатар Блок шығармаларының тарихилық концепциясы игеріледі, блок символизмінің мінезі ашылады, А. Блоктың поэтикалық тілінің негізгі белгілері қарастырылып, оның шағармаларының композициялық және сюжеттік ерекшеліктері, ақынның метафориялық жүйесі, Б

А.П. Чехов поэтикасы зерттеуінің жаңа үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - А.П. Чехов поэтикасын оқудағы жаңа тенденциялар Чехов поэтикасын зерттеу пәнін оқыту курсында жаңа тенденциялардың жарыққа шығуы болып табылады. Чехов поэтикасын терең зерттеу ерекшелiктерi ұсынылады: «кәдiмгi адамдардың кәдiмгi өмiрi»; дәуiр және адамгершiлiк болмысының ең маңызды мәселелерiнiң қойылуы, баяндаудың формаларының динамикасы, көп мәндi бөлшек, монтажға (өмiрдiң ағыны) «кездейсоқтық» қағидасы поэтиканың барлық деңгейлерi, жанама мағыналы сөздiң ұйымының қағидасы тағы басқалар. Пәнд

Әдебиеттанулық зерттеулер технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнде әдебиеттанулық зерттеулер технологиясымен байланысты кейбір мәселелерді теорялық және практикалық тұрғыдан сараптау мүмкіндігі көрсетілген. Көркем мәтінді әдебиеттанушылық тұрғыдан сараптаудың әдістері мен өнімді, нәтижиелі жолдарының сипаттамасы берілген. Пән шығармамен жұмыс істеудің әдістемелік жүйесімен таныстыруды, ХІХ-ХХ ғасырлардағы орыс әдебиетінің материалдары негізінде әдебиеттанушылық зерттеулердің үлгілерін оқытуды ұсынады. Сонымен қатар, аталған пән шеңберінде сөз өне

Ғылыми зерттеудегі классикалық орыс әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Русская классическая литература в научных исследованиях/ Классикалық орыс әдебиеті ғылыми зерттеуінде / Russian Сlassical Literature in scientific Researches

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы мектепте орыс тілін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы мектепте орыс тілін оқытудың интерактивті әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көркем мәтін талдаудың инновациялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көркем мәтінді талдаудың инновациялық әдістері пәні магистранттарды әдебиеттанудың дамуындағы жаңа тенденциялармен таныстыруды, әлдеқайда маңызды теориялық жұмыстарды жалпы әдістемелік және инструменталды сипатта талқылауды жоспарлап отыр және мәтіндік талдаудың әр түрлі тәжірибелеріне уйрету (құрылымдық, герменевтикалық, рецептивті эстетикалық, психоаналитикалық штудии, деконструкциялық, дискурс сараптама, гендерлік жақындық және т.б.). Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларға

Көркем мәтін: талдау түрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: көркем мәтiнді тiлдік құрам жүйесінде оқытудағы бүтіндік жүйеге негiзделеді. Қысқаша мазмұны: көркем мәтiннiң ерекшелiктерiнiң iздеп табу; тiлдiң әр түрлi деңгейлерiнiң эстетикалық мүмкiндiктерiн зерттеу; экстралингвистикалық және лингвистикалық факторларды қарастыру, мәтiннiң тiл ресiмделгендiктерiне әсер ету; көркем мәтiннiң ортақ тiл ерекшелiктерiнiң зерттеуi және жеке-авторлық халықаралық тiл қолданудың ерекшелiгi. Студент білуге міндетті: орыс әдеби тілін дамыту және қалыптастырудағы көркем мәтін ролін түсіне білу. Студент жасай алуға міндетті: көркем мәтінді ғылыми сараптаумен байланысты жеке сұрақтарды шешуге шығармашылық тұрғыдан жақындай білудің жолдарын анықтай алу. Студент ие болуға міндетті: көркем сөзді зерттеудің қазіргі технологиялары мен стратегияларына ие болу.

Қазақстандағы орыс әдебиеті: дәстүр мен жаңашылдық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі орыс және қазақ әдебиетіндегі роман жанры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі орыс және қазақ әдебиетіндегі роман жанры В.Астафьева, В.Маканин, В.Пелевин, А.Нұрпейiсов, М.Симашко, А.Кекилбаев және О.Бөкеевтің өнерлеріндегі мысалдардан XX соңы мен XX1 басында орыс және қазақ әдебиетiнде қалыптасқан роман жанрының өзiндiк ерекшелiгi, ол бiлiм және түсiнiкті қамтамасыз етедi. Сонымен бірге роман ортақ даму беталысы теориялық тұрғыларды зерттеумен бiр жерден шығады. Тапсырма: қазiргi орыс және қазақ романының жанрлық форма қалыптасуының негiзгi тенденцияларын ерекше

Лингвистикадағы дискурс-талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикадағы дискурс-талдау пәні коп сатылы лингвистикалық феномен ретіндегі дискурсты зерттеумен байланысты ғылыми жұмысты жоспарлаудың қазіргі әдістер мен технологияларын білуді қамтамасыз етеді. Ол дискурс-анализ амалдары мен оқыту әдістерін қоса отырып магистранттардың бойында тілді зерттеудің жалпы ғылыми технологияларын білуді, сонымен қатар лингвистиканың жеке нысаны ретіндегі дискурсты оқытудағы зерттеу технологияларын білуді қалыптастырады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі

Лингвистикалық зерттеуді жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық зерттеудің жоспарлауы жоспарлы-бағытталған түрдегі оқу курсы ретінде жоспарлау формалары туралы түсінік береді, лингвистикалық зерттеулердің әдістері мен технологиялары. Пәнді оқу барысында магистранттар тілді зерттеудің лингвистикалық технологияларына ие болады; оларды диагностикалау амалдарын қалыптастырады, диссертациялық жұмысты жоспарлап үйрену, диссертация куәлігін жасау, зерттеу нәтижиелерін ғылыми есеп ретінде жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларғ

Лингвистикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдісі Курста ғылыми зерттеуді жоспарлау мен ұйымдастырудың теориялық және қолданбалы сұрақтары қарастырылады, ғылыми білімді жүйелеу және өңдеу амалдары мен әдістерінің сұрақтары сөз етіледі. Ғылыми зерттеуді жоспарлау принциптеріне, лингвистикалық зерттеулердегі ғылыми мақалалардың негізгі жанрларының сипаттамасы мен іске асу кезеңдеріне ерекше назар аударылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларға ие болуы керек: - лингвистикал

Лингвомәдени аспекттегі орыс тілінің грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвомәдени аспекттегі орыс тілінің лексикасы мен фразеологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Н.В. Гоголь прозасының поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Н.В. Гоголь прозасының поэтикасы магистранттарды Гогольдің жазушының циклдылық принципин пайдалану ерекшелігін қолдана отырып, комикалық және сатиралық образдар жасау жоспарымен таныстыруға негізделген, Гоголь прозасы архитектоникасының өзіндігін тануға, олардағы баяндау құрылымының ерекшеліктерін айқындауға мүмкіндік береді, «Шетел әдебиеттануындағы Гоголь» және «Гогольтанудың қазіргі жағдайы». Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларға ие болуы керек: - Гоголь текстеріндегі ба

Орыс әдебиетінің жанрлық құрылымының семиотикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: семиотиканың нақты тәртіптік өріс ретінде семиотиканың студенттердің идеялар қалыптастыру және қалай гуманитарлық ғылыми-зерттеу әдістемесі. Қысқаша мазмұны: филологиялық пәндерді арасында семиотикасы. Филология негізгі салаларының бірі ретінде семиотиканың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. семиотиканың негізгі заңдары. Қазіргі заманғы семиотиканың жылы бағыттар. жанр құрылымдардың семиотикасы. Ауызша және ауызша мәтін шекарасы Семиотикалық талдау негіздері. Пәнді оқу нәтижи

Орыс тiлi мен әдебиетін оқытудағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс тілі біліміндегі жаңа парадигмалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі орыс тіл біліміндегі жаңа парадигмалар Мақсаты – ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басындағы лингвистиканың басым парадигмаларын қарастыру, қазіргі русистиканың ортақ мәселесі ретіндегі тілдік семантиканың сараптамасын жүзеге асыру; семантиканың ғылым ретіндегі дамуының негізгі кезеңдерін, семантиканы зерттеудегі логикалық-семантикалық жақындық, орыс тілінің лексико-фразеологиялық семантикасындағы концепт түрлерін игеру. Сонымен қатар магистранттарды орыс тіл білімі мектептері мен бағы

Орыс тілі қызметінің экологиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс тілінің синтаксисі диахрония-синхрония тұрғысында
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орыс тілінің синтаксисі диахрония-синхрония тұрғысында синтаксистiк жүйенiң даму беталысы сипаттаманың мәселесi, ойлауды дамытумен тiкелей өзара байланыстағы синтаксистiк бiрлiк өзгерiстерiнiң себептерiне арналған. Онда лингвистикалық бiлiмнiң жаңа деңгейi мен тiлдiң диахрондық күйiндегі позициядан көне орыс тiлiнiң жай сөйлем синтаксисiнiң мәселелерiмен сәйкес қаралады. Синтаксистің диахронды-iлеспе бағытында зерттеуiн, формаларының бiрлiгiндегi тiлдiң күрделiлігін, көп аспект бiрлiгiн, сонымен

Өлеңнің талдауы мен интерпретациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курс поэтикалық мәтін интерпретациясы мен талдау әдістерін оқытуға бағытталған. Негізгі мақсат – әр түрлі талдау әдістерін үйрету ғана емес, сонымен қатар магистрант бойында көркем шығарманы тереңдетіп оқу мүмкіндігін қалыптастыру, шығарманың көркемдік қабатын түсіне білуін және оқыған затының мағыналық және эстетикалық құндылығын игерту. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларға ие болуы керек: - көркем мәтінді сараптау технологиялары мен әдістемелеріне ие болу; - к

Тілдегі уақыттың факторы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тілдегі уақыт ықпалы оның әсер етуi және орыс тiлiнiң дамытуын диахрондық өстiң жеке iлеспе кесулеріне тiл жүйесiнiң динамикасының зерттеуi әр түрлi деңгейлерде ойлайды. Курстiң тапсырмасы: орыс тiлiнiң жазба түрiнің тарихи тамырдан пайда болуымен танысу, әртүрлi деңгейлердегі тiл бiрлiктерінiң төңiректерiдегi эволюциялық процесстерi, қазiргi русистиканың пiкiрталас ұсыныстарымен танысу, зерттеуге қатысты тiл бiрлiктерiнiң өткенiн шолуында және т.б. Пәнді оқу нәтижесiнде магистрант келесi құзыр

ХХ ғасырдағы орыс әдебиетіндегі әдеби ағымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - XX ғғ. орыс әдебиетіндегі көркемдік ағымдар Курс мақсаты – «күміс ғасырдағы» орыс әдебиетінде қалыптасқан көркем бағыттармен таныстыру, көркем мектептердің дамуындағы негізгі заңдылықтар мен тенденциялар жөнінде жалпы сипаттама беру. Пәнді оқыту барысында магистранттар ХХ ғасырдағы көркем өнер мен әдебиетте қалыптасқан ізденістер мен И. Бунин, Л. Андреев, В. Брюсов, Д. Мережковский, А. Блок шығармашылығының жалпы адами құндылықтарының мағыналық-көркемдік спектр бойынша жалпы сипаттама алады

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы орыс философиялық прозасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Русская философская проза 20-30 годов ХХ века

ХХІ ғасырдағы орыс тілінің өзгеруі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХХІ ғасырдағы орыс тіліндегі өзгерістер Курс қазіргі орыс тіліндегі төмендегідей өзгерістерді қарастыруға арналған: олардың нәтижиесі ретінде тілдік таңбалардың варианттарының пайда болуы; тілдік норма статусының өзгеруі; сөйлеу мәдениетіндегі демократизация және либерализация үрдістері. Курстың негізгі назарында – тілдік қарым-қатынас аясындағы белсенді үрдістер: көпшілік алдындағы қарым-қатынас аясы, БАҚ тілінде, Интернет-коммуникацияларда. Оқытылып отырған пәннің негізгі бөлігі болып тілді та

Шетелдегі орыс әдебиетінің жанрлық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет елдегі орыс әдебиетінің жанрлық жүйесі XX ғасырдағы орыс әдеби эмиграциясының өкiлдерiнiң жанрлық поэтикасының терең зерттеуiн қарастырады. Жеке көркем-эстетикалық жүйелерінiң ерекшелiгi, адамгершiлiк-эстетикалық координат iздестiруге қатысты авторлық интенцияларының сипаты байқалады. Ықылас фокусінде - көркем мектептер және «бiрiншi» мен «үшiншi» эмиграцияның өкiлдерiнiң тұжырымдамасы, олардың өзiндiк жанрлық өнерiнiң ерекшелiгi мен дәуiрдiң әдеби-көркем процессiне үлес қосқандық. Пәнді оқ

Шығарманы зерттеудің интербелсенді әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көркем шығарманы зерттеудің интербелсенді әдістері пәні қазіргі ақпараттық аяға педагогиканың кіру кезеңіндегі педагогикалық әрекеттегі инновациялық бағыттарға ие болуға керекті біліммен қамтамасыз етеді. Курстың мақсаты – әдеби-көркем мәтіндерді зерттеудің интерактивті әдістерінің спецификасын оқып-білу, олардың нақтылы бір шығарманың сараптамасында қолданылуын көрсету. Мәселелер: көркем шығарманы зерттеу технологиясы мен негізгі интерактивті әдістерімен таныстыру (пресс-әдісі, кейс-әдісі, әді

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген