Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Педагогика және психология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQA, Австрия
Бағдарлама: 6М010300 – Педагогика және психология
Оқу деңгейі: магистратура, ғылыми-педагогикалық, кәсіби магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл, 1 жыл
Магистрант бағыт бойынша кәсіби іс-әрекеттің келесі түрлеріне дайындалады:
- Ғылыми зерттеушілік (түрлі типтегі білім беру мекемелерінде ғылыми қызметкер);
- Білім беру (білім беру саласындағы педагог-психолог, педагогикалық кадрларды даярлау мен қайта даярлау);
- ЖОО оқытушысы
- Мемлекеттік басқару мекемелері.
Профильді пәндер:
• Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар;
• Білім беру аймағындағы стратегиялық менеджмент;
• Білімдендіру ортасындағы команда құру және ұйымдастырушылық менеджмент;
• Басқару психологиясы;
• Білім беру әдіснамасы;
• Қолданбалы психологияның өзекті мәселелері;
• Білім беру саясаты: дүниежүзілік тәжірибе;
• Білім беру жүйесіндегі инклюзия және эксклюзия;
Білім беру артықшылары:
• Көшбасшылық ұстанымдағы ғылыми мектеп
• Қайталанбайтын авторлық курстар
• Сапалы оқытушылық құрам
• Жобалық зерттеулерге қатысу
• ШЫҰ бағдарламасы бойынша қос дилом алу мүмкіндігі
• «Білім беру менеджменті», «Практикалық педагогика және психология», «Әскери педагогика және психология» траеториялары бойынша білім алу мүмкінндігі.
Халықаралық байланыстар: магистранттар Германия, Болгария, Венгрия және т.б. жетекші ЖОО-да 2 апталық тәжірибе мен тағылымдамадан өту мүмкіндігін алады.
Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу мүмкін болатын орындар: Қазақстан Республикасы Білім Беру Жүйесінің Басшы Және Ғылыми-Педагогикалық Қызметкерлерінің Біліктілігін Арттыратын Республикалық Институты («Өрлеу» БАҰО АҚФ ББЖ ҚБАРИ), ғылыми-зерттеушілік ұйымдар, білім беру мекемелері, білім беруді басқару департаменті.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Педагогика және психология
Мамандық шифры
6M010300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
157
ОРЫС
157

пәндер

Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

ЖОО педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамас
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Андрогогика және ересектерді оқыту технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – ересектерді оқыту бойынша қазіргі мәселелер туралы пікір қалыптастыру, ересектерді оқыту технологияларын жобалау, ересек адамдарды оқыту әрекетін жоспарлау, ұйымдастыру, талдау және бағалау мәселелерін қарастыру; үздіксіз кәсіби білім беру жүйесінде оқытушының кәсіби қызметін жүзеге асыру; ересек адамдарға білім беру саласында педагогикалық зерттеулер жүргізу. 1 пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар төмендегі құзыреттіліктерді игереді: - Ересектерге білім беру үдерісінде заманауи әдістемелер мен технологияны пайдалана алу; - ересектерге білім беру үдерісін ұйымдастыру тиімділігін анықтай алу; - Үздіксіз білім беру мен кәсіби іскерлік жүйесінде алдағы білім беру маршрутын жобалау дағдыларын меңгеру.

Әскери әдеп және қарым-қатынас мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери-педагогикалық үрдісті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару практикасындағы НЛП теориясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары, басқару қызметінің психологиялық жағдайы мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. Курс ұйымның басқару бөліміне қойылатын қазіргі талаптармен; кәсіби психологияның саласы ретінде басқару психологиясының қазіргі жағдайы мен даму үдерісімен; орталығы адам мен оның қажеттіліктері болып табылатын ұйымдастыру жүйелерін құратын әдістермен; білім беру ұйымдарындағы жұмысшылар мен топтардың мінез-құлқын сипаттау тәсілдерімен таныстыруғ

Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру аймағындағы стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру жүйесіндегі инклюзия және эксклюзия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – инклюзия мен эксклюзия, білім алуға қойылатын шектеу мәселелері және оларды шешу жолдары туралы жүйелі пікірді жетілдіру мен дамыту; әлеуметтік инклюзия индикаторлары; инклюзивті білім беру негіздері, әлем мен Қазақстандағы үдеріс қарастырылады. 2 пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар төмендегі құзыреттіліктерді игереді: - Қазақстан мен әлемдегі инклюзивті және эксклюзивті білімді дамыту үдерістерін білу. - инклюзивті және эксклюзивті білім теориясын білу және түсіну. - инклюзивті және эксклюзивті білім стандарттарын білу. - инклюзивті және эксклюзивті білімді ескере отырып білім беру ортасын жобалай алу; - инклюзивті және эксклюзивті білім бойынша зерттеуді талдау дағдыларын меңгеру.

Білім беру саласындағы инновациялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру саласындағы команда құру және ұйымдық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру сапасын басқару және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – білім беру сапасын басқару бойынша жүйелі білім мен құзыреттіліктер қалыптастыру; сонымен қатар бағалау қызметі аясында білім алушылардың квалиметрикалық құзыреттіліктерін қалыптастыру. Аталған курста білім беру сапасын бағалау мен басқару мақсаты, қағидаттары, функциялары мен ерекшеліктері; бағалау тәсілдері, әдістері, әдістемесі мен нәтижелерді сапаны басқаруда пайдалану мәселесі; білім беру жүйесінің өзін-өзі бағалау қызметін жобалау, ұйымдастыру мен жүзеге асыруды қарастырылған

Білім беру саясаты:дүниежүзілік тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курста түрлі елдердің білім беру саясатының маңызды стратегиялық үлгілері мен заманауи аспектілері қарастырылады; сондай-ақ білім берудің ұлттық жүйесін дамытудағы олардың мүмкіндіктерін анықтайды. Білім беру саласындағы реформаларды талдаудың нақты тәсілдерін салыстыруға ерекше мән беріледі, білім беру саясатын талдаудың құралдары қарастырылады; білім беру саясатын түрлі деңгейде талдау мен зерттеудің, мәтінді зерттеудің, мәтінді өз бетінше даярлау, аналитикалық жазбаларды, баяндамаларды, есептер мен өзге де кәсіби құжаттарды толтыру; заманауи білім беру саясатындағы негізгі үрдістерді зерттеу дағдылары мен тәжірибесі меңгеріледі; білім беру саясаты мен оқыту нәтижелері арасындағы байланысы анықталады. 1 пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар төмендегі құзыреттіліктерді игереді: - Білім беру саясатының тұғырларын және мәнін, түсінігін білу; - елдерінің білім беру саясатының стратегияларын, қағидаттары мен артықшылықтарын білу және түсіну. - Жалпыәлемдік және қазақстандық білім беруді дамыту үдерістерін білу. - Білім беру саясатын салыстыру құралдарын игеру.

Білім берудегі экспертиза және мониторинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – білім беру сараптамасы теориясының базалық түсінігімен, сараптамалық бағалау мен мониторингтің әдіснамалық негіздерімен, сараптама сапасын бағалау әдістерін, сараптаманы ұйымдастыру мен жүргізудің формаларымен таныстыру. Білім беру сапасы мен білім беру ұйымдарын лицензиялау мен аттестаттау үдерісінде оның сараптамалық бағалау ерекшеліктері, аттестаттау мен аккредитациялау үдерісінде білім беру мекемелерінің тәрбиелеу қызметін сараптамалық бағалау, басқару қызметінің сапасы мен оны

Білім берудегі арт-технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім берудегі диагностика және психометрия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – өзінің болашақ кәсіби қызметінде игерген білім, білік пен дағдыны ары қарай қолдану үшін психологиялық-педагогикалық диагностика мен психометрия саласында магистранттарды теориялық және практикалық тұрғыда даярлау. Курс білім берудегі диагностика мен психометрияның ғылыми және практикалық негіздерін қалыптастыруға, нақтырақ айтар болсақ, эксперименттік қызметтің әдіснамалық тәсілдерімен, психодиагностикалық рәсіммен, психодиагностикалық рәсімге қойылатын нормативті талаптармен, психологиялық-педагогикалық диагностика әдістері және психодиагностикалық тәсілдермен, «тәжірибелік-эксперименттік жұмыс», «үйретуші эксперимент» ұғымдарымен таныстыруға бағытталған. Практикалық тұрғыда курс «қарапайым зияткерлік сынаманы» пайдалануды үйренуге, зерттеу жүргізуге, психологиялық-педагогикалық қорытынды және т.б. түзуге бағдарланған. 1-пәнді игеру нәтижесінде магситранттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: - психометрия мен психодиагностиканың ұғымдарын, категорияларын біледі; - психометрия мен психодиагностиканың ғылыми тәсілдерін біледі; - психикалық құбылыстарды өлшеу мен диагноз қоя алады; - психометрия мен психодиагностика тәжірибесінде пайдалану үшін тестерді құрастыру дағдыларын игереді.

Білім берудегі көшбасшылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім берудегі көшбасшылық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары, басқару қызметінің психологиялық жағдайы мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. Курс ұйымның басқару бөліміне қойылатын қазіргі талаптармен; кәсіби психологияның саласы ретінде басқару психологиясының қазіргі жағдайы мен даму үдерісімен; орталығы адам мен оның қажеттіліктері болып табылатын ұйымдастыру жүйелерін құратын әдістермен; білім беру ұйымдарындағы жұмысшылар мен топтардың мінез-құлқын сипаттау тәсілдерімен таныстыруға бағытталған. Курс ұйым қызметінің тиімділігін арттыру мақсатымен индивид пен топтың мінез-құлқын басқару дағдыларын игеруге бағдарланған. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесідей құзыреттіліктерді меңгеретін болады: - басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын біледі және түсінетін болады; - басқару жүйесінің болжау әдістемесін білетін болады; - басқару бойынша кеңес беру әдістемесін білетін болады; - басқару жүйесінің жағдайына диагностика жасай алады; - ұйым мен тұлғаның дамуын бағалай алады; - тұлғаның даму траекториясын жобалай алады; - басқару қабілеттерін кәсіби тұрғыда дамыту дағдыларын игереді.

Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – білім берудегі психотерапия мен психокоррекция негіздері бойынша студенттерде білім жүйесін қалыптастыру; психологиялық көмек көрсетудің негізгі ережелерін зерттеу; психологиялық көмек беру үдерісінде қолданылатын әдіс-тәсілдермен, түзету бағдарламаларын жасау және оны жүзеге асыру қағидаттарымен танысу. 2 пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар төмендегі құзыреттіліктерді игереді: - Психологиялық кеңес беру, психотерапия және психологиялық түзету секілді психологиялық кеңес беру бағыттарында жүзеге асатын психологиялық әсер ету техникасы мен негізгі теориялық тәсілдерді; - психологиялық кеңес беру, психологиялық түзету және психотерапевтік көмек көрсету кезінде психологтар тарапынан практикалық жұмыста қолданылатын әсер ету әдістерін білу; - Психологиялық кеңес беруді талдау және түзету бағдарламасын құрастыра алу.

Білім берудегі стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беруің әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Диагностика және әскери-педагогикалық мониторинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммуникация және іскерлік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммуникация және іскерлік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшбасшылық және өзгерістермен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы психологияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Персонал менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – магистранттарды психодиагностика мен психологиялық-педагогикалық медициналық-әлеуметтік кеңес берудің теориялық негіздерін; жеке тұлғаны зерттеу тәсілдері мен жолдарын; психодиагностикалық процедурамен, сондай-ақ баланың дамуына септігін тигізетін қызметтер мен орталықтардың регламенттік әрекетімен, халықаралық және Қазақстандық нормативті-құқықтық құжаттармен таныстыру. 1 пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар төмендегі құзыреттіліктерді игереді: - Балаларды психологиялық-педагогикалық диагностикасы мен кеңес берудің теориялық; - арнайы мекемелерде жұмыс жасауы үшін педагог-психологтардың ережелері мен лауазымдық міндеттерін; - медициналық-педагогикалық-психологиялық кеңес беруде клиникалық, психологиялық және логопедтік зерттеудің негізгі түрлерін білу; - Ерте, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудағы қиындықтарды бақылау, талдай алу; - балалардың медициналық және педагогикалық құжаттарын талдауға дағдылану; - Баланың жасы мен психикалық дамуына сәйкес келетін әдістер мен әдістемелерді таңдай алу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение