Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - Техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ACQUIN,2017.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу деңгейі: Master
Емтихандар: (жазбаша) шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтихан
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Дайындық бағыты бойынша «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» магистр келесі кәсіптік қызметтің түрлеріне дайындалуда:
• Радиотехника құралдарын, электроника және телекоммуникация технологияларын дамыту және енгізу.
• Ұйымдастыру және материалдар іске енгізу сапасын бақылау, өндірістік процесті бақылау, дайын өнім сапасын тексеру;
• Жабдықтар, алгоритмдер мен бағдарламалық және технологиялық процестердің параметрлерін есептеу;
• Өндіру және жөндеу кезінде радиотехника, электроника және телекоммуникациялар техникалық құралдарын стандарттау және сертификаттау.
• Келесі жүйелерді дамыту, техникалық қызмет көрсету, енгізу және сүйемелдеу:
- телекоммуникациялық;
- радиобайланыс;
- TV;
- радио хабар тарату;
- радиолокациялық және навигациялық;
- радио;
- ұялы;
- телевизиялық және дыбыстық сигналдарын жіберу және алу;
- электрондық және компьютерлік;
- микроконтроллер және интегралдық схемалар арқылы басқарылатын.
Білім артықшылықтары:
Бұл бағдарлама магистрантының алдыңғы қатарлы шетелдік жоғары оқу орындарында техникалық және ғылыми тағылым алуға мүмкіндігі бар. Магистранттар өз қабілетін диссертация тақырыбына сәйкес аймақтарда мемлекеттік және келісім-шарт бойынша ғылыми гранттарды іске асыруға қолдана алады. Оқу процесін дамыту мақсатында ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін, арнайы жаңа технологияларды оқытушылары үнемі пайдаланып жетілдіру жұмыстарын жасап қана қоймай, магистранттарға тәжірибесін үйретуден таянбайды.
Халықаралық қатынастар: Хоккайдо университеті, Санкт-Петербург мемлекеттік университеті сынды т.б. университеттерде білімін шыңдап тәжірибе алуға мүмкіндігі бар.
Практика орындары: телекоммуникациялық компаниялар мен операторлар, ғылыми-зерттеу институттары мен өнеркәсіп орталықтары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Мамандық шифры
6M071900
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
165
ОРЫС
165

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Оптоэлектроника және наноэлектрониканың физикалық құбылыстары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың қазіргі кездегі жағдайы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Цифрлы коммуникация инжинирингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Электронды жүйелердегі бейсызық процестер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

АЖЖ антенналар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. АЖЖ-антенналардың заманауи теориясын оқу, детерминделген хаос теориясын, радиожүйелердің және әртүрлі бағыттағы қондырғылардың ақпараттылығын көтеру мақсаттарында бөлшектік өлшем теориясын және скейлингтік инварианттарды оқу. Құрылымы. Радиофизика және электрониканың есептерін шешуге АЖЖ- толқындардың эволюциясы. АЖЖ- антенналардың фракталдық өлшемдері. Фракталдық орналасулар. Фракталдық АЖЖ антенналар. Фракталдық сигналдарды құрастыру әдістерінің негіздері және инф

Ақпаратты жеткізу цифрлік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Электрлік энергияны хабарды тасушы ретінде қолдануға негізделген байланыстың құралдары мен принциптерін оқу, телекоммуникация жүйелерінің байланыс сымдарында, жіберу және коммутация жжүйелерінде даму перспективтері мен заманауи күйі жайында негізгі мәліметтер беру. Құрылымы. Тексттерді кодтауға қолданылатын кодттар. АСҚ және САҚ. Аналогты сигналды кодтау. ИКМ арқылы сигналдарды жіберу әдістері. Каналдағы бұрмалаушылық, символаралық интерференция. Ақ шуыл фонындағы М-д

Ақпаратты қорғау заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Компьютерлік жүйелер мен байланыстарда ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің негізін игеру. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері аймағында магистранттардың зерттеулерді өзіндік жасауын игеру. Құрылымы. Ақпараттық қауіпсіздіктің жалпы принциптері. Қауіпсіздік шарттары. Криптографияның теориялық негіздері. Криптографиялық протоколдар. Кілттерді басқару. 1-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: криптография

Байланыс желілерін жобалау және пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Ғылыми-практикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дыбыс және видеосигналдарын жіберу жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерсеріктік байланыс жүйелерінің техникалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи нейрондық торлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Заманауи нейрондық торларды ұйымдастыру әдістерімен және негіздерімен танысу. Құрылымы. Заманауи нейрондық торлар. Адаптивті нейронды торлар. Хаос генераторы негізіндегі нейрондық тор. Телекоммуникацияда заманауи нейрондық торды қолданудың ерекшеліктері. Радиобайланыста бейнелерді тану. 2-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: нейрондық тор жүйелерін және түрлерін; динамикалық хаос генераторы негізіндегі нейрондық торды;

Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи талшықты-оптикалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи телекоммунакациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Бұл курс магистранттарға байланыс операторларының заманауи байланыс күйі жайында түсінік береді, жобалау аймағының, байланысты эксплуатациялау жәнекеңейту проблемалары жайында, жаңа қызметтерді енгізу (әсіресе мультисервистік), NGN-ге өту сұрақтары және қолданушы тарифтер көлемінің жедел өсуі жайында түсінік береді. Мазмұны. Заманауи инфокоммуникациялық технологиялар. Келесі деңгей байланыстары. Сымсыз телекоммуникациялық байланыстар. Оптикалық мультисервистік байланыстар.

Инженерлік тәжірибенің қорытындыларын жоспарлау және өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кванттық және оптоэлектрондық құралдар мен құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қорғалынған жүйелер мен байланыс желілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноөлшемдік сенсорлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалар. Наноэлектрониканың сенсорларды зерттеу. Радиоэлектроникада және телекоммуникацияда наноэлектронды құрылғыларды жасау және қолдану. Мазмұны. Интегралды сүлбелердегі элементтерді кішірейтудің заманауи тенденциялары. Сенсорлық құрылғылардың және наноэлектрониканың даму тенденциялары. Кванттық шұңқырдағы электрондар. Электронды газбен жасалған құрылымдар. Электрондарды туннелдеу. Интерференциялық транзистор. Атомдық кілт. Кванттық сымдарды жасаудың әдістері. Күйлердің тығыздығы. Кванттық жіптердің баллистикалық өтімділігі. Кванттық сымдарды қолданбалы қолдану. Кремнийлік наноқұрылымдарды алудың әдістері. Кремнийлік наноқұрылымдардың физика-химилялық қасиеттері және борпылдақ кремний. Гетероқұрылымдарды алудың принциптері және физикалық қасиеттері.

Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноэлектрониканың құрылғылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Мақсаты және тапсырмалары. Наноэлектроника құрылғыларын оқу. Радиотехника және телекоммуникациядағы наноэлектронды құрылғыларды қолдану. Құрылымы. Кванттық нүктелер, кванттық жіптер, кванттық көріністер. Кванттық шектеулер. Жұтылу, шағылу, наноқұрылымдар арқылы жарықты жіберу. Оптоэлектроникаға, фотоникаға(жарықты басқару) бастамалар. Компьютерлік моделдер, физикалық тәжірибе. 2-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: фракталдық наноэлектроникалық құр

Оптоэлектронды құрылғылардың тиімді параметрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оптоэлектроника және наноэлектрониканың физикалық құбылыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіпке арналған электрондық құрылғыларды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Программаланатын логикалық интегралды схемалар негізіндегі ендірілетін жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиобайланыс және радиомүмкіндік жүйелерінің радиотаратқыш құрылғылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық құрылғыларды программалау және тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық сигналдарды жылдам өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық электронды жүйелердегі бейсызық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сигналдарды цифрлық өңдеу жаңа технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Сигналдарды жеткізу теориясының таңдаулы бөлімдерін игеру. Сигналдарды сандық өңдеу алгоритмдері мен әдістерін телекоммуникациялық жүйелер мен байланыстарды синтездеу мен анализдеуде қолдану. Мазмұны. Сигналдарды сандық өңдеу әдістерінің анализі. Сандық фильтрация мен спектрлік анализдердің сұрақтарын зерттеу. Сандық сигналдық процессорларды ұйымдастырудың негіздері мен архитектурасы, сигналдарды өңдеудің сандық процессорлар базасында сигналдарды сандық өңдеу алгоритмдерін программалауды қабылдау. Сигналдарды сандық өңдеудің типтік қондырғылардың алгоритмдерін жүзеге асыру технологиясы.

Сымсыз құрылғыларды моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сымсыз байланыстың жаңа жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Сымсыз байланысты талдау үшін жаңа жүйелер мен әдістермен танысу. Сымсыз байланыс бойынша практикалық білім және тәжірибелік зерттеу теориясы негіздері бойынша терең білім алу. Құрылымы. Сымсыз байланыстың жаңа жүйелері. Стандарттар және топология. Торлық құрылғы. Сымсыз тордың қауіпсіздігі. Үшінші және төртінші ұрпақ байланыс жүйесі. Торлық және спутниктік байланыс. 2-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: сымсыз байлан

Сымсыз желілерді жобалау және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сымсыз құрылғыларды модельдеу және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникацияда дауыстық сигналды өңдеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелердің ақпараттық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелердің заманауи информациялық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Заманауи нейрондық торларды ұйымдастыру әдістерімен және негіздерімен танысу. Мазмұны. Заманауи нейрондық торлар. Адаптивті нейронды торлар. Хаос генераторы негізіндегі нейрондық тор. Телекоммуникацияда заманауи нейрондық торды қолданудың ерекшеліктері. Радиобайланыста бейнелерді тану. Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: нейрондық тор жүйелерін және түрлерін; динамикалық хаос генераторы негізіндегі нейрондық торды; • икемі болу: кеңжолақты интервалды спектрлік қуатты хаостық сигналдарды алуды қамтамасыз ететін параметрлер мәнін таңдауға мүмкіншілік беретін заманауи нейрондық торды құру. • ие болу: ақпараттарды динамикалық хаоспен жіберу үшін нейрондық торларды зерттеу және компьютерлік модельдеу әдістері. Мақсаты және тапсырмалары. Бұл курс магистранттардың информациялық технологиялар аймағында білімін және қабілеттілігін, икемін, байланыс каналының жаңа информациялық сипаттамаларын анықтауға, телекоммуникациялық жүйелердің жұмыс істеу негізгі принциптерін құруға бағытталған Мазмұны. Информациялық технологиялардың дамуының тенденциялары және болашағы, күйі. Телекоммуникациялық жүйелердің негізгі сипаттамалары (өткізу қабілеттілігі, шуылға орнықтылығы, энергия тұтынуы). Жалпылама метрикалық телекоммуникациялық жүйелер, концепция ықтималдылық түрін қабылдайды. Импульстік және ауыспалы сигналдар. Телекоммуникациялық жүйелердің инфорациялық - энтропиялық талдауын жасау. Энтропия және информация ұғымы. Телекоммуникациялық жүйелердің өзара және шартты ықтималдылықтары. Телекоммуникациялық торлардағы информацияның таралу әдістері. Информациялық бағыттау (торлық түйіндер) бар телекоммуникациялық торлар. Хабарламаларды қайта қосу. Сигнал/шуыл қатынасы (SNR), телекоммуникациялық жүйенің компоненттерінің информациялық энтропия коэффициенті (IER). Пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: телекоммуникациялық жүйелердің негізгі сипаттамаларын, информациялық технологиялардағы пән аймағының негізгі проблемаларын; • икемі болу: информациялық технологиялар аумағында зерттеуге есеп беруді өзіндік жүзеге асыру, оның жүзеге асырылу жоспарын қарастыру, зерттеу әдісін таңдау және нәтижелерді өңдеуге; • ие болу: профессионалды қызмет негізінде пайда болған шынайы-ғылыми проблемаларды анықтауға.

Телекоммуникациялық сандық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұялы байланыс монтажының технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұялы байланыстың келешектегі технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фототүрлендіргіш құрылғыларды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Цифрлік құралдарды программалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды жүйелердегі бейсызық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды жүйелердің синхронизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды қондырғыларды дауыспен басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение