Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Физика және астрономия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN.
Бағдарлама: 6M061100 - Физика және астрономия.
Оқу деңгейі: Магистратура
Емтихандар: (жазбаша) шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтихан
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
«Физика және Астрономия» бағыты бойынша магистр кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне дайындалуда:
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері, оқу орындары, сондай ақ университеттер мен білім беру ұйымдары болып табылады. Зерттеу орталықтары мен институттары, Қорғаныс министрлігінің Аэроғарыш комитеті және Қазақстан Республикасының «Қазғарыш» аэроғарыш өнеркәсібі құрылымдық бөлімшелері. АҚ «Ұлттық компаниясы Қазақстан Ғарыш Сапар», АҚ, «Ғарыштық зерттеулер мен технологиялар ұлттық орталығы». Ғылыми қызметкерлер мен маман ретінде ЭТФҒЗИ, АТҰН.
Бейінді пәндер:
• Жұлдыздар физикасы.
• Жоғары энергия астрофизикасы.
• Ыстық жұлдыздарды спектральды талдау әдістері.
• Белсенді галактикалар.
• Ғаламның барионды және барионды емес материялары
• Күннің радиосәулеленуі.
• Астрономиялық деректерді бейсызық талдау.
Білім артықшылықтары:
Бұл бағдарламаның магистранттары алдыңғы қатарлы шетелдік жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтуге мүмкіндігіне ие. Қабілетті магистранттар диссертация тақырыбы бойынша мемлекеттік және келісім-шарттық ғылыми гранттарды дайындауға қатыса алады. Білім беру сапасын жоғарылату мақсатында, кафедра мұғалімдері ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін ескере отырып жаңа оқу әдебиеттерін, арнайы курстарын жасап, жаңа технологиялар қолданады.
Халықаралық қатынастар: магистранттар әріптес университеттерде білім алуға мүмкіндігі бар: Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университеті (Киев, Украина); Гринсбородағы Солтүстік Каролина университеті (Greensboro, Америка Құрама Штаттары); Потсдам университеті, Германия; Рим Ла Сапиенца университеті (ICRANet, Рим, Италия); Мексикалық Ұлттық астрономиялық обсерваториясы (San Pedro Martir Mehiko, Мексика); Ұлттық автономиялық университеті (ҰУ Мехико, Мексика).
Практика орындары: Зерттеу институттары сонымен қатар Қорғаныс министрлігінің Аэроғарыш комитеті және Қазақстан Республикасының аэроғарыш «Қазғарыш» құрылымдық бөлімшелері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика және астрономия
Мамандық шифры
6M061100
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

Астрофизикадағы бейсызық процестер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикадағы динамикалық хаос
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Астрофизиканың экспериметтік әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жоғарғы мектепте физиканы және астрономияны оқыту әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұлдыздар физикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақ ергежейлілер астрофизикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ақ ергежейлілердің ішкі құрылысы, құрылымы, қасиеттері мен ерекшеліктері қарастырылып, олардың қайдан және қалай пайда болып, неге айналатыны көрсетіледі, жаңа және асқын жаңа жұлдыздар жарылыстары механизмдері оқытылады. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: Ақ ергежейлілер құрылымы, қасиеттері мен ерекшеліктері, эволюциясы жайлы түсініктері болуы тиіс Асқын жаңа жұлдыз жарылыстары механизмдерін меңгеруі тиіс

Астрономиялық бақылаулардағы шалаөткізгіштік электроника және оптоэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Астрономиялық мәліметтерді бейсызық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикадағы бейсызық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикадағы информациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикадағы нанотехнологиялық жарық фильтрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің қысқаша мазмұны. Астрофотометрияда қолданатын наноқұрылымды жарық фильтрлерінің параметрлерін бақылау және олардың жұмыс істеу принципі, қасиетері, сипаттамалары. Пәннің оқыту мазмұны – жаңа наноқұрылымды жарық фильтрлерін үйрену, олардың сипаттамасын, құру әдістерін, параметрлін бақылауды, астрофотометриялық өлшемдерде қолдануды үйрену. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: - жаңа наноқұрылымды жарық фильтрлерінің жұмыс істеу принципін, қасиеттерін,

Астрофизикалық сигналдардың аддитивті емес энтропиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Біртексіз сигналдарды ескеру. Сигналдардың фазалық бейнесін екіөлшемді энтропиясын есептеу. Пәннің мақсаты: информациялық энтропиялық талдауға негізделген физикалық процестердің эволюциясын көрсету. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: Білуі керек: аддитивті емес энтропия түсінігі, оларды есептеу әдістері Қолданылуы керек: информациялық энтропиялық талдауды астрофизикалық сигналдарға қолдану Дағдылануы тиіс: екіөлшемді энтропияны компьютерде есептеуді

Астрофизикалық сигналдардың фракталдық өлшемділіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен тапсырмалар. Курста Ғалам объектілерінің эволюциялық параметрі арқылы жаңа әдістері көрсетіледі. Астрофизикалық объектілердің фракталдық және мультифракталдық өлшемдерін анықтау. Мазмұны. Анизотропты процестер үшін хаос сипаттамасы. Галактикалардың, жұлдыз бен планета құрылымдары мен эволюциясының жаңа түзілістері. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: Бейсызық физиканың жаңа әдісі фракталдық өлшемді анықтау әдістері туралы білім мен түсінушілі

Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Белсенді галактикалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бақылау деректері мен галактикалардың белсенді ядроларының механизмі туралы жаңа мәліметтермен магистранттарды таныстыру. Сейфертті галактикалар мен квазарлардың сызықты спектрлері туралы, квазарларға дейін арақашықтықты анықтау, квазар, қара құрдымдар, аккрециялық ағындар мен джеттер табиғаты, квазарлар космогониясы, АФИФ-тің теориялық және бақылау жұмыстары жайлы қарастырылған. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: - Галактика белсенді ядроларының механизмде

Галактикалар антигравитациясының медельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері : Динамикалық хаос теориясына негізгі түсінік енгізу, астрономиялық көріністерде фрактальдық анализдерді қолдану артықшылығы мен мүмкіндігін көрсету, көбінесе, антигравитациялық галактиканың құрылымын зерттеу. Мазмұны: Ашық жүйелер, негізгі түсініктер. Жүйелердегі өзқауым процестер. Фазалық кеңістік, фазалық сурет. Динамикалық хаос теориясының негізгі түсініктері. Фракталдық модель, фракталдық өлшемділік, мультифракталдық талдау, мультифракталдық спектр. Әуей аттрактор."Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі тиіс: ашық жүйелер физикасының негізгі ұғымдарын; пайдалана білуі тиіс: астрофизикалық зерттеуде ашық жүйелер физикасының әдістерін қолдану; дағдылануы тиіс : зерттеудің жаңа ұтымды жолдарын қарастыру. "

Галактиканың фракталдық өлшемділіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста Галактикалардың эволюциялық тәртіп параметрі арқылы фракталдық өлшемдерін анықтауда жаңа әдістер берілген. Галактикалардың морфологиялық типтерінің фракталдық, мультифракталдық сипаттамаларын анықтау да көрсетілген. Мазмұны: Галактикалардың шиыршықты, дұрыс емес, эллипстік түрлерінің фракталдық өлшемдері. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: - Бейсызық физиканың жаңа әдісі фракталдық өлшемді анықтау туралы білім мен түсінушілікке ие болу. - Галактика

Ғалам эволюциясының модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсатымен көрсетілген қысқа мазмұнның (негізгі бөлімдердің) қысқа сипаттамасы Курста галактикалардың түрлері мен қасиеттерінің, галактикалардың белсенді ядроларының, Ғалам құрылымының жаңа мәліметтері, сонымен қатар Ғаламның түзілісі мен құрылым эволюциясының, дамуының ыстық модельден бастап Ғаламның инфляциясының жаңа ақпараттары көрсетіледі. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: - Галактика түрлері мен қасиеттері туралы білім мен түсінушілікке ие болу.

Ғаламның барионды және барионды емес материялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерді элементарлы бөлшектердің физикасының жаңа табыстарымен, Ғалам дамуының ерте кезеңдерімен таныстыру. Ғарыштық вакуум, планкеон мен фридмондар, Ғаламның көпбайланыстылығымен, атақты біріктіру теориясы, Ғаламның бариондық кеңею түсініктері беріледі. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерді иелену қажет: - Ғаламның ерте даму кезеңдері жайлы - Ғарыштық вакуум - Планкеон, фридман, Ғаламның көпбайланыстылығы, Ғаламның бариондық толу түсініктері туралы түсінушіліктерге

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жоғары оқу орнындағы физиканы және астрономияны оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары энергиялық астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс магистранттарды шиыршықты галактикалардың құрылымын және модельдерін жаңа теориялармен таныстыру мен үйретуге негізделген. Негізгі мән шиыршықты галактикалардың бейсызық дискретті модельдерге бөлінеді, сонда өтілетін процестер қарастырылады. Сонымен қатар бақылау көзінен қарағанда шиыршықты галактикалардың мәселелеріне көңіл аударылады. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерді иелену қажет: - Шиыршықты галактикалардың теориясы туралы, дискретті шиыршықты толқындар мен серікте

Жұлдыздардың ішкі құрылымы мен эволюциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Массасы мен химиялық құрамы әр түрлі жұлдыздардың өмір сүру кезеңдері мен олардағы үрдістер ерекшеліктері қарастырылып, оларды есептеу әдістері көрсетіледі. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: - Жұлдыздар эволюциясы кезеңдерінің олардың химиялық құрамымен байланысы жайлы түсініктері болуы - Жұлдыздардың ішкі құрылымы ерекшеліктері мен массасы арасындағы байланыстар жайлы білу

Жұлдыздық нуклеосинтез
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сутегіден ауыр элементтердің жұлдыздар қойнауы мен асқын жаңа жұлдыздар жарылысы кезіндегі түзілу үрдістері тиянақты түрде баяндалады. Реакциялардың ерекшеліктері мен маңыздылығы сарапталып, экстремалды жағдайлардағы күй теңдеулерімен баланыстырыла қарастырылады. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: Протондық және көміртегі азот циклы ерекшеліктерін, темірге дейінгі элементтер түзілу механизмдерін білу Жұлдыздар құрамы өзгергендегі реакциялар мен күй теңдеул

Күннің радиосәулеленуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс магистранттарды Күннің радиосәулелену жаңа теориясымен танысуға және үйретуге негізделген. Негізгі мән радиосәулелену механизміне, қалыпты Күн радиосәулеленуі мен оларды тіркейтін құрылғыларға аударылған. Сонымен қатар радиосәулелену мәліметтерін талдау мәселелеріне көңіл бөлінеді. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: - Радиоастрономияның негізгі түсініктерін, Күн радиосәулелену механизмдерін білуі керек. Күн радиосәулеленуін тіркейтін құрылғыларының жұмы

Қара энергия мен қара материя мәселелеріндегі фракталдық өлшем
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейтронды жұлдыздар мен қара құрдымдар астрофизикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста нейтронды жұлдыздардыңішкі құрылысы, құрылымы, қасиеттері мен ерекшеліктері қарастырылып, қай жағдайда қара құрдым пайда болудың шарттары көрсетіледі, қара құрдымдар физикасы математикалық аппараты жан жақты беріледі. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: Нейтронды жұлдыздар құрылымы, қасиеттері мен ерекшеліктері, эволюциясы жайлы түсініктері болуы тиіс Қара құрдымдар физикасы математикалық аппаратын меңгеруі тиіс

Радиоастрономиядағы микронтроллерлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің қысқаша мазмұны. Микропроцессорлық жүйелердің жұмыс жасау принципін үйрену, оның негізгі өзегі болып келетін микропроцессор мен сақтау құралын білу. Кіру және шығу құралдарының сыртқы ортамен байланысын ұйымдастыру. Микроконтролллердің классисфикациясы. Олардың негізгі сипаттамалары ме түрлі сигналдар үшін қолданылуы. Радиоастрономияда күрделі құралдарды бақылау үшін микроконтроллерлер негізінде проектілеу. Пәннің оқыту мазмұны – жаңа микроконтроллер мен сигналдық процестерін, сонымен

Радиоастрономияның жаңа әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Релятивтік аспан механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Релятивтік астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді иеленеді: Білу: релятивтің астрофизиканың негіздерін; Істей білу: өз еркімен қолданбалы және теориялық есептерді шығара алуға; Иелену: берілген тақырып бойынша есептерді қою және оларды шешуге бейімделуге.

Спутник сигналдарын өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз қос жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста мүшелері арасындағы қашықтық олардың жеке өлшемдерімен шамалас болатын релятивтік қосарланған жүйелердің физикасы қарастырылады. Олардың масса алмасу арқасында орын алатын эволюциясы ерекшеліктері көрсетіліп, тасу әсерлесуі мен айналу эффекттері сарапталады. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды иелену қажет: - релятивтік қосарланған жүйелердің физикасы ерекшеліктерін білу керек - масса алмасу, тасу әсерлесуі мен айналу эффекттері арқасында орын алатын құбылыстар жай

Ыстық жұлдыздарды спектрлік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ыстық жұлдыздардың оптикалық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение