Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әскери іс және қауіпсіздік магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»
Халықаралық аккредиттеу: ASIIN
Бағдарлама: 6M100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Оқу деңгейі: Магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» бағытындағы магистр келесі қызмет түріне дайындалуда:
ғылыми-зерттеу институт, мемлекеттік немесе жекеменшік оқу орындарынның, банк, сақтандыру компаниясы қызметкері; қауіпсіздік аналитигі; қауіпсіздік инженері.
Бейінді пәндер:
● Аналитикалық ақпараттық қауіпсіздік жүйелері/Ақпарат қауіпсіздігі мен телекоммуникациялық жүйелердің комплексті баға берудің консалтингті моделі
● Веб-қосымшалар қауіпсіздігі
● Қауіпсіз күрделі жүйелерді жобалау/Ақпарат қауіпсіздігін басқару технологиясы
● Криптографиялық алгоритмдерді талдау және жобалау/Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі
● Программалық жабдықтаудың қауіпсіз жобалауы/Ақпарат қауіпсіздігі аудиті
● ОЖ қауіпсіздігі/Ақпарат қауіпсіздігі объектілерін аттестациялау
● Криптоталдау/Желілер брандмауэрі
● Желілік қауіпсіздікті талдау/Желілік қауіпсіздік жүйелері
Білім артықшылықтары: ақпараттық жүйелер мен технологиялар саласында қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу қабілетті ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау саласындағы жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.
Халықаралық қатынастар:
• Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика, оптика мемлекеттік университеті (Россия)-ШЫҰ-нң қос диплом бағдарламасы
● Аликанте Университеті (Испания)
● Люблин техникалық университеті
● Пьера Мендема Франса атындағы университеті, Гренобль ІІ (Франция)
● Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
● Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
● Саво қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
● Каунасс технологиялық университеті
● Техникалық университеті-София
● Порто университеті және т.б.
Орындар тағылымдамалар және жұмыспен қамту мүмкіндіктері: Академиялық ғылым, ғылыми-зерттеу институттары, MM
Халықаралық:
● Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика, оптика мемлекеттік университеті (Россия)-ШЫҰ-нң қос диплом бағдарламасы
● Аликанте Университеті (Испания)
● Люблин техникалық университеті
● Пьера Мендема Франса атындағы университеті, Гренобль ІІ (Франция)
● Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
● Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
● Саво қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
● Каунасс технологиялық университеті
● Техникалық университеті-София
● Порто университеті және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Мамандық шифры
6M100200
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
161
ОРЫС
161

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Компьютерлік ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Акпарат кауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпаратты криптографиялық қорғаудың жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік аудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік нысандарын тексеру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қосымшалар қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БҚЕ қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жалған кездейсоқ тізбектің криптографиялық генераторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желі брандмауэрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желі қауіпсіздік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желіаралық экрандау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желілік қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желілік қауіпсіздікті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желінің қауіпсіздігін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді қауіпсіздік жүйелерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік жүйелердегі қолжеткізуді бақылау саясаты мен модельдері.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптографиялық алгоритмдерді жобалау және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптографиялық протаколдарды құру принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптоталдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – негізгі қағидаттар мен криптографиялық алгоритмдерін талдау әдістерін зерделеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды меңгеруі қажет: білу - негізгі симметриялық түрлерінің және криптографиялық алгоритмдер - криптографиялық алгоритмдерін құрудың негізгі қағидаттары - негізгі криптографиялық алгоритмдерін талдау әдістері - ыдырау санының жылдам әдістерін қарапайым көбейткіштер - Дискретті логарифмирования жылдам әдістерін икемділік - криптографиялы

Қауіпсіздіктің ақпаратты-аналитиакалық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мобилді және бұлтты есептеу платформалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты –мобильді қосымшалар құру үшін теориялық негіздері мен құралдарды магистранттарға үйрету болып табылады. Пәннің алға қойған мақсаты мобильді технология жайлы магистранттар теориялық және практикалық білім алуы. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей компетенцияларды білу керек: білім: мобильді бағдарламалық қосымшаларды құру үшін түрлі әдіс құралдарын, жобалау әдістерін дамыту және қамтамасыз ету. қажеттілік: бағдарламалық қосымшалар әзірлеу үшін бағдарламалық қамтамасыз

ОЖ қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ОЖ қауіпсіздігін талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Операциялық жүйелер қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Теориялық және практикалық қызмет саласындағы мамандарды оқыту мақсаты тәртіпті тиімді қолдануды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы операциялық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып пайдалану (ОЖ) пайдалануда ақпарат қорғауды қамтамасыз ету әдістерін және баулу ОС. Міндеттері мен функцияларын зерделеу мақсаттағы тәртіпті: ОЖ; дағдылану ресурстарды басқару мен міндеттеріне жаңа ОЖ; ОЖ басқару игеру; ОЖ қорғау қойылатын талаптарды зерделеу; зерттеу әдістері мен құралдарын О

Эксперттік жүйелер автоматтандырылған ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелер қауіпсіздігін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение