Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтік жұмыс(УрФУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - ғылым магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: жоқ
Бағдарлама: 6М090500 –Әлеуметтік жұмыс
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихан: шетел тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 2 жыл
«Жастар арасындағы превентология» бағыты бойынша даярланатын магистр келесі кәсіби салалар бойынша дайындалады:
Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында; білім беру саласының барлық деңгейін қамтитын оқу мекемелерінде; балалар және жастар қоғамдық ұйымдарында; барлық жеке меншік түрлерін қамтитын өндіріс ұйымдарында; құқық қорғау және әскери құрылымдарда.
Кәмелет жасқа толмаған балалар ісі және құқығын қорғау комиссиясында, есірткіге тәуелділерге арналған реабилитациялық орталықтарда алдын алу шараларымен айналысатын ҚР ІІМ есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткілердің айналымын бақылау жөніндегі департаментінде.
Білім беру мекемелерінде, әр түрлі антикризистік орталықтар мен қоғаммен қарым-қатынас жөніндегі орталықтарда, медициналық мекемелер мен кеңес беру орталықтарында және т.б.
Медико-әлеуметтік сараптама қызметінің мемлекеттік мекемелерінде; пенитенциарлы мекемелерде, денсаулық сақтау мекемелерінде, ғылыми-зерттеу институттарында.
Профильді пән: Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен әдіснамасының өзекті мәселелері
Білім берудің артықшылықтары:
Екідипломды (қосдипломды) білім беру (УрФУмен біріге отырып), превентологиядағы өзекті мәселелерді шешу әдістері және ұсыныстарымен қамтылған апробацияланған авторлық курстар, жастардың аддективті іс-әрекетін тереңдетілген зерттеу, оқытудың үштілді форматы.
Халықаралық қатынастар: магистранаттар УрФУмен біріге отырып екідипломды (қосдипломды ) бағдарлама бойынша білім алады.
Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу мүмкіндегі бар жерлер: жастар саясаты бойынша жергілікті және республикалық атқарушы органдар; жастар саясаты бойынша ұйымдар мекемелері; Әлеуметтік қызмет көрсету, жастарға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, жас отбасын қолдау, кәсіби бағдар беру, жастарды жұмыспен қамту орталықтарында. Орта және жоғарғы кәсіби білім беру мекемелері; Кадрларды қайта даяралау, кәсіби біліктілікті жоғарылату институттарында; Қосымша білім беру мекемелерінде; Қоғадық ұйымдар, кәсіби одақ пен коммерциялық емес бірлестіктерде; Жастар пресс-центрлерінде; Жастар сауығу және демалыс орталықтары, жастар бірлестіктері мен жастар инициативасын қолдау және халықаралық жастар бірлестігі орталықтарында; Жастар және жастар саясатының мәселелерін зерттеу институттарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік жұмыс(УрФУ)
Мамандық шифры
6M090500
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен әдіснамасы өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақпараттарды өңдеудің статистикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі транспәндік жобалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік серіктестік пен сұхбат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмыстағы жобалар мен зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс «Әлеуметтік жұмыстағы жобалар мен зерттеулер» студент әлеуметтік жұмыстың ғылыми білімі саласындағытеориялар мен ғылыми зерттеулерді жайлы жүйелі түсініктер қалыптастыруы керек; Игеру керек әлеуметтік жұмыс зерттеулері мен жобаларына жаңа гипотезалар мен керегінше критикалық талдауды жүзеге асыруды бағалаудағы әдістемелік ыңғайлар, білуі қажет әлеуметтік жобаларды игеріп, олардың сипаттамасын, әлеуметтік жобалаудың бағытын, әлеуметтік жобалаудың басқару жүйесіндегі орнын. Пәнніңаяқтал

Әлеуметтік жұмыстағы медиация мен қақтығызтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс медиацияны дамытудың әдістемесі және әдістік принциптерін жақсарту арқылы әлеуметтік жұмыстағы медиация мен конфликтология туралы білімге бағытталған Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды игеруі қажет: - конфликтті түрлі технологиялар арқылы шешу, сонымен қатар, процесс медиациясы - конфликтілі жақтар арасындағы келісімді ерікті шешу ыңғайларының болуы

Әлеуметтік қызметтің әлеуметтік тапсырысы мен жүйесін құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік медиацияны басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік реабилитология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтіқ жұмыстағы отбасымен психотерапияның замануи модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еріктілер қозғалысы әлеуметтік белсенділіктің көрінісі ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пән курсы еріктілер қызметі туралы пікір қалыптастырады және әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында болашақ мамандардың практикалық жұмысын жүзеге асыруға бағытталған. Пән мақсаты – әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында практикалық міндеттерді шешуде қолданылатын және әлеуметтік белсенді азаматтық көзқарас туралы пікірді қамтитын еріктілер қызметінің ерекшеліктері туралы білім жүйесін меңгеру. 1-пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді игереді: Біледі: -

Жасөспірімдер мен жастардың мониторингі және әлеуметтік негізделуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастар арасындағы әлеуметтіқ реабилитология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастар зерттеулерінің әдістемесі мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастар ортасындағы әлеуметтік процестерді математикалық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастар саяси басқарушылық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастар тәжірибесіндегі транспәндік жобалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастармен басқарушылық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зертеулердің модерация және презентация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді зерттеулер әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күйзелістен кейінгі бұзылыстары бар тұлғаларға медико-әлеуметтік көмек
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық және әлеуметтік сақтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нормативтік және реттеушілер құндылығы: әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологиядағы нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психокоррекцияның теориялар мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы әлеуметтік жұмыстың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықтың әл-ауқаты және оны өлшеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыхалықтыңәл-ауқатынжәнеоныңэлементтерін, халықтыңәл-ауқатынқалыптастыруфакторларынжәнеоныңнормативтікжағдайынталдау арқылы зерттеу. Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс: Білуі тиіс: қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуындағы халықтың жақсы тұру жағдайын бағалау, өлшеу, әрбір адамның толыққанды өмір сүруін қадағалауЖасай алуы тиіс: халықтың тұрмысын бағалауда методологиялық келістерді игеру

Экспериманталды мәліметтерді математикалық өңдеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экстремалды жастар субмәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение