Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Мәдениеттану (УрФУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бейіндік пән: «Мәдениет теориясы мен философиясы», «Мәдени антропология», «Қазақ мәдениетінің тарихы», «Этика»
Оқытудың мақсаты мен нәтижелері:
Бағдарламаның мақсат мен міндеттері
– Әлеуметтік бейімделуге және заманауи әлемдегі өзгерістерге ұтқырлығы, өзін дамытуға, теориялық және қосымша өзекті мәселерлерді шеше алатын кәсіби білім деңгейіндегі жоғары білікті мәдениеттанушыларды дайындау;
– мәдениеттану бағытында іргелі теориялық және методологиялық дайындау барысында: мәдени антропология, аксиология мәдениеті, мәдениеттанулық зерттеулердің теориясы және әдіснамасымен танысу, сонымен қатар, бәсекелестік тудыратын кәсіби деңгейдегі білім беру кепілін береді;
– танымдық біліктіліктің дамуы, әдістемелеу және ғылыми мәселелерді оптимальді түрде шешу; жоспар құру, ұйымдастыру қабілеттіліктерін арттыру және әлеуметтік-мәдени (мәдени, этномәдени, кросс-мәдени) зерттеулерге жетекшілік ету қабілеттерін дамыту;
– мәдениеттанулық зерттеулердің заманауи ғылым әдістерін қамтуы, репрезентативті әдістердің таңдалуының қалыптасуы және жоғарғы нәтижелерге қол жеткізу, заманауи ақпараттық және телекоммуникациялық техникалардың көмегімен, ғылыми әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік-мәдени мәселелерді шешу, компьютерлік зерттеу бағдарламаларды, әлеуметтік-мәдени мәліметтерді реттеу бағдарламаларды, сонымен қатар, электронды ғылыми ресурстарды қазақ, орыс, ағылшын және т.б.;
– ғылыми рефлекциялардың дамуы, сыни және шығармашылық ойлаудың, өзін өзі көрсету және өзін дамытуға қабілеттілікті, өз бетімен шешім қабылдау, өз шығармашылығын, білімін жетілдіру үшін жаңадан білім алу икемі, өзін өзі әлеуметтік және профессионалды бейімделе алатын, бәсекелестік тудыратын жоғары дәрежелі тұлғалықты қалыптастыру, өзін бақылай алатын қабілеті бар, кәсіби ортаның өзгеруіне, мәдениеттанулық және пәнаралық жобаның шығармашылық жұмыстарға икемделуі.
Магистрліқ бағдарламаларды бітіруші міндетті:
–талапқа етілген кәсіби ұйымдардың мәселелерін және кәсіби іс-әрекеттерді шеше алу;
–логикалық және сыни ойлауды дамыту және оқуды дұрыс қолдануды дамыту, пәнаралық білім бағытындағы контекстегі шешімдердің аргументациясы мен дәлелі;
– әрқашан кәсіби және жеке тәжірибені қолдануға дайын болу, білім алуды жалғастыру;
– кәсіби мәселелерді шешу, басқару мәселесінде, күрделі ақпараттық ізденіс барысында және оқу кезіндегі түрлі жағдайлар мен жұмыс барысындағы мәселелерді шешу;
– ғылыми және кәсіби деңгейде сұхбаттаса алу, мәдениетаралық коммуникациялар;
– топ арасында өз білімін көрсете алып, ұйымдарда жұмыс істей алу, әртүрлі ой пікірлер барысында басқарушылықпен бірге шешім қабылдау;
– өзінің оқу бағдарламасының траекториясын жасауға және өзін өзі қалыптастыруға дайын болу, сонымен қатар, басқа да кәсіби дамуға ат салысу;
– халықаралық және заманауи маңызды мәселелерден хабардар болу; халықаралық қатынастар бағытындағы ұйымдардың нормативті-құқықтық құжаттарын білу;
– ойлау мәдениетін және халық алдында алдында сөйлей алу қабілетінің болуы, өз ойын жазбаша және ауызша түрде де дұрыс және логикалық жүйелей алуы, кәсіби мәселелерге байланысты пікірталасқа қатысуы;
– ғылыми сараптау негіздерін және әр түрлі құбылыстар мен процесстерді болжай алуы , оның сапалы және сандық сараптамасын жүзеге асыру, арнайы зерттеулердің мақсатын анықтай алуы және олардың жүзеге асуы үшін зерттелген ғылыми әдістерді қолдана білуі, пәнаралық жобалармен жұмыс істеуге дайын болуы

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мәдениеттану (УрФУ)
Мамандық шифры
6M020400
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
164
ОРЫС
164

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Қазіргі заманғы мәдениет зерттеулері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет типологиясының теориясы мен методологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антология және гендерлік зерттеу методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антропологиялық теориялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жергілікті халық мәдениеті, мұра және интеллектуалды меншік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени антропологияға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениаралық коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 14feb

Мәдениет философиясындағы постмодернизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Миф, рәсім және рәміздерді антропологиялық зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Постмодернизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды мәдениет және әлеуметтік желі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение