Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (УрФУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама: 6М012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, Ресей бірінші президенті Б.Н. Ельцин атындағы Урал федералды университетімен қосдипломды бірлескен бағдарлама «Жастар ортасындағы превентология».
Халықаралық аккредитация: ACQUIN, Германия (ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY ASSURANCE INSTITUTE, 2016)
Ұлттық аккредитация: Аккредитация және рейтинг тәуелсіз агенттігі; Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (2017 ж.)
Оқыту деңгейі: магистратура
Оқу нысаны: күндізгі (ғылыми-педагогикалық)
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:
• Ғылыми-зерттеушілік (білім беру мекемелерінің әртүрлі типтеріндегі ғылыми қызметкер);
• Білім берушілік (педагогикалық кадрларды дайындау және қайта дайындау);
• ЖОО оқытушысы
• Мемлекеттік басқару органдары, мемлекеттік құрылымдар
• Әлеуметтік бағыттағы мекемелер
• Өскелең ұрпақтың толыққанды әлеуметтенуі мен тұлғалық дамуы, балалар шығармашылығын қолдау мен балалар қызығушылығын ұйымдастырумен байланысты мекемелер
Білім берудің артықшылары:
• Мықты ғылыми мектеп
• Қайталанбайтын авторлық курстар
• Сапалы оқытушылық құрам
• Жобалық зерттеулерге қатысу
• ШЫҰ бағдарламасы бойынша қос дилом алу мүмкіндігі
• «Отбасымен және балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс», «Әлеуметтік-педагогикалық супервизия мен имитация», «Әлеуметтік педагогика және отбасылық тәрбие», «Превентологиядағы менеджмент» траекториялары бойынша оқу мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: Ресей бірінші президенті Б.Н. Ельцин атындағы Урал федералды университеті, Ресей халықтар достығы университеті, Печ университеті (Венгрия), Лейпциг университеті (Германия), Бургасский Свободный Университет (Болгария); Стамбул университеті (Түркия).
Жұмысқа қабылдану мүмкіндігі және практикадан өту орны: Қазақстан Республикасы Білім Беру Жүйесінің Басшы Және Ғылыми-Педагогикалық Қызметкерлерінің Біліктілігін Арттыратын Республикалық Институты, ғылыми-зерттеушілік ұйымдар, білім беру мекемелері, білім беруді басқару департаменті.
Ғылыми-зерттеу орталықтары:
1. Білім беруді зерттеудің ғылыми-инновациялық орталығы.
2. Т.Тажибаев атындағы этнопедагогика және этнопсихология оқу-әдістемелік орталығы
3. «Гармония» Эстетикалық тәрбие беру орталығы
4. Жас ғалымдар мектебі
5. «Логос» СҒҚ
6. «Үміт сәулесі» еріктілер қозғалысы
7. «Шабыт» театры
8. «Эмпатия»


Жұмыс берушілердің курсы:

1. ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
2. Гендерлік білім берудің педагогикалық-психологиялық негіздері
3. Білім беру сапасын бағалаудың әлемдік жүйесі
4. Білім берудегі мониторинг және сараптама
5. Білім беру сапасын басқару және бағалау
6. Білім беру ортасындағы команда құру және ұйымдастырушылық менеджмент
7. Білім беру және ғылыми орталықтарда адами ресурстарды басқару

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (УрФУ)
Мамандық шифры
6M012300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Әлеуметтік білім беру мекемелеріндегі басқару мен кеңес берушілік-реабилитациялық жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамас
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Салыстырмалы әлеуметтік педагогиканың өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік серіктестік пен сұхбат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік қызметтің әлеуметтік тапсырысы мен жүйесін құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-педагогикалық үдерістерді математикалық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендерлік саясаттың қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Демографиялық мінез-құлықтың заманауи модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау және денсаулық қалыптастырудың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзіндегі қазіргі әлеуметтік теориялар және әлеуметтік даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еріктілер қозғалысы әлеуметтік белсенділіктің көрінісі ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пән курсы еріктілер қызметі туралы пікір қалыптастырады және әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында болашақ мамандардың практикалық жұмысын жүзеге асыруға бағытталған. Пән мақсаты – әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында практикалық міндеттерді шешуде қолданылатын және әлеуметтік белсенді азаматтық көзқарас туралы пікірді қамтитын еріктілер қызметінің ерекшеліктері туралы білім жүйесін меңгеру. 1-пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді игереді: Біледі: -

Жастар ортасындағы пәнаралық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастар практикасындағы геобрендинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастарға азаматтық-патриоттық тәрбие беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастардың әлеуметтік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конфликтология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерде отбасымен әлеуметтік педагогикалық жұмыстың формасы, әдістері, технологиясы және компетентті қамтамасыз етілуімен, педагогикалық ағартушылық жүргізілуі туралы білімдер қалыптастыру. Курс әлеуметтік-педагогтың ата-аналармен, негізгі технологиялармен және әлеуметтік педагогтың отбасымен және білім беру мекемелерінің педагогикалық ұжымымен жұмыс жасау әдістерімен, әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетпен таныстырады. "қоғамдық дамудың қазіргі кезеңіндегі отбасылық тәрбиелеудің ерекшеліктерін білу; отбасының өзара әрекеттестігінің негізгі даму кезеңдері; әлеуметтік педагогтың отбасымен әр түрлі жағдайларда өзара әрекеттестігін жобалауға қабілеттілігі; педагогикалық іс-қағаздарын толтыру; ата-аналармен ағартушылық жұмыс жүргізу. отбасындағы өзара әрекеттестіктің психолого-педагогикалық диагностикасын жүзеге асыру және жобалау дағдысы; әлеуметтік педагог ретінде отбасылық кеңес берудің дағдылары

Өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика бойынша зерттеулердегі математикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологиядағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологиядағы менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологиядағы нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологияның рухани-адамгершілік құндылықтары және әлеуметтік-мәдени аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тайм-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән заманауй тайм-менеджменттің теориялық және тәжерибелік базалық түсініктерін қарастыру мен үйренуге арналған. Пән ұйымның уақыт ресурстары және оларды тиімді пайдалану жүйесі туралы сонымен қатар магистранттар үшін тиімділігі жоғары тәжерибелік ұсыныстармен қамтиды. Нәтижесінде магистранттар өзгермелі сыртқы орта жағдайында тиімді және мезгілді шешім қабылдау әдістерін үйреніге мүмкіншілік алады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей нәтижелерді игеруі тиіс: тайм-менеджментті

Халықтың әл-ауқаты және оны өлшеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыхалықтыңәл-ауқатынжәнеоныңэлементтерін, халықтыңәл-ауқатынқалыптастыруфакторларынжәнеоныңнормативтікжағдайынталдау арқылы зерттеу. Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс: Білуі тиіс: қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуындағы халықтың жақсы тұру жағдайын бағалау, өлшеу, әрбір адамның толыққанды өмір сүруін қадағалауЖасай алуы тиіс: халықтың тұрмысын бағалауда методологиялық келістерді игеру

Экстремалды жастар субмәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение