Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (УРФУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқыту мақсаты және нәтижесі:

Білім беру бағдарламасының мақсаты: отбасында баланы әлеуметтік-педагогикалық қорғауды, тұлғалардың, отбасылардың өзара іс-әрекеттестігін қамтамасыз ету есебінен, ата-аналардың педагогикалық мәдениетін көтеруге мүмкіндік туғызатын түрлі категориядағы тұрғындармен әлеуметтік –педагогикалық қызметке мамандар дайындау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

-кәсіби дайындық бағыты бойында терең білімдерді меңгертуді қамтамасыз ету;

- ғылыми педагогикалық зерттеулердің әдіснамасын меңгеру, ғылыми зерттеулерді жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру;

- алынған білімдердің негізінде магистрант тұлғасының перцептивті және педагогикалық қабілеттерін дамыту;

- халықаралық еңбек нарығы талаптарына бейімделетін және кәсіби ұтқырлыққа кепіл болатын жоғары кәсібилікті қамтамасыз ету.

Магистр білуі тиіс:

Білім беру, әлеуметтік педагогика, педагогика, өзін-өзі тану, әлеуметтану, психология саласындағы отандық және шет елдік ғылым мен тәжірибенің заманауи технологиялық, әдіснамалық, теориялық жетістіктері туралы; мемлекеттік әлеуметтік саясат саласындағы әлеуметтік қатынастар мен әлеуметтік құбылыстарды талдай білуі, әлеуметтік бағдарламаларды болжау және жобалау технологиялары туралы түсініктері болуы тиіс.

білуі тиіс:

- ҚР әлеуметтік саясатының бағыты мен басымдықтарын, мамандама аясында негізгі іргелі ғылымдарды; әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың замануи философиялық мәселелерін; ғылыми білімдер жүйесіндегі әлеуметтік педагогиканы түсінудің негізгі тұғырларын; білім беру саласындағы менеджмент және басқару теориясын; мемлекеттік үкіметтің ұйымдармен өзара іс-әрекеттестігінің ерекшеліктерін; педагогикалық үдерістің мәнін; ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдіснамасын; жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясын;

Игеруі керек:

-педагогикалық қызмет пен ғылыми-зерттеу барысында пайда болған міндеттері шешу және тұжырымдай білуді; практикалық қызметте кәсіби және зерттеу құзіреттіліктерін қолдануды;

- әлеуметтік мәселелер бойынша жобалаушылық-болжамдық қызметті жүзеге асыру және ұйымдастыруды; ғылыми-педагогикалық қызметте ғылым-зерттеушілік, оқу-танымдық және кәсіби шығармашылық өзін-өзі дайындауды біріктіре білуді; жеке және кәсіби өзін- өзі жүзеге асыру жобаларын іске асыру және жасау білуді,

- ЖОО өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика бойынша сабақтарды жобалау және жоспарлай білуді;

Қалыптастыратын дағдылары:

- өз бетінше ғылыми –зерттеу және ғылыми-педагогикалық зерттеулерді, мониторингтік зерттеулерді жүргізу; әлеуметтік бағдарламаларды жобалау; білім беру саласындағы жобалар.

- әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша тәжірибелік әдістерді қолдануды сыни талдауды.

Құзіреттіліктері:
-кәсіби қызметті ұйымдастыру; кәсіби мәселелерді шешу, кәсіби қызметте ғылыми зерттеулерді жүргізу.

Меңгеруі тиіс:

-жұмыс берушілер мен серіктестерді тартатын кәсіби құзіреттіліктер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (УРФУ)
Мамандық шифры
6M012300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Әлеуметтік білім беру мекемелеріндегі басқару мен кеңес берушілік-реабилитациялық жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамас
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Салыстырмалы әлеуметтік педагогиканың өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік серіктестік пен сұхбат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен қызметінің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - болашақ мамандарды жеке ерекшеліктердің психологиясы мәселелерімен, дарындылықтың жеке табиғи алғышарттарының ерекшеліктерін түсіне білу, дарынды балаларды тәрбиелеу мен оқытуда дамыту жүйесі туралы қөзқарастың болуы туралы таныстырады. 1 пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді игереді: - дарынды балалардың тәрбиесінің қазіргі негізгі тұжырымдамаларын білетін болады; - дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктерін; дарынды балаларды оқытудағы қазір

Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бакалавриат білім беру бағдарламасын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балалық шақты зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендерлік саясаттың қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзіндегі қазіргі әлеуметтік теориялар және әлеуметтік даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еріктілер қозғалысы әлеуметтік белсенділіктің көрінісі ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пән курсы еріктілер қызметі туралы пікір қалыптастырады және әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында болашақ мамандардың практикалық жұмысын жүзеге асыруға бағытталған. Пән мақсаты – әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында практикалық міндеттерді шешуде қолданылатын және әлеуметтік белсенді азаматтық көзқарас туралы пікірді қамтитын еріктілер қызметінің ерекшеліктері туралы білім жүйесін меңгеру. 1-пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді игереді: Біледі: -

Жастарға азаматтық-патриоттық тәрбие беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастардың әлеуметтік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерде отбасымен әлеуметтік педагогикалық жұмыстың формасы, әдістері, технологиясы және компетентті қамтамасыз етілуімен, педагогикалық ағартушылық жүргізілуі туралы білімдер қалыптастыру. Курс әлеуметтік-педагогтың ата-аналармен, негізгі технологиялармен және әлеуметтік педагогтың отбасымен және білім беру мекемелерінің педагогикалық ұжымымен жұмыс жасау әдістерімен, әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетпен таныстырады. "қоғамдық дамудың қазіргі кезеңіндегі отбасылық тәрбиелеудің ерекшеліктерін білу; отбасының өзара әрекеттестігінің негізгі даму кезеңдері; әлеуметтік педагогтың отбасымен әр түрлі жағдайларда өзара әрекеттестігін жобалауға қабілеттілігі; педагогикалық іс-қағаздарын толтыру; ата-аналармен ағартушылық жұмыс жүргізу. отбасындағы өзара әрекеттестіктің психолого-педагогикалық диагностикасын жүзеге асыру және жобалау дағдысы; әлеуметтік педагог ретінде отбасылық кеңес берудің дағдылары

Өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика бойынша зерттеулердегі математикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологиядағы менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологиядағы нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Превентологияның рухани-адамгершілік құндылықтары және әлеуметтік-мәдени аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение