Магистратура
Экономика (РХДУ)

Экономика (РХДУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экономика (РХДУ)
Мамандық шифры
6M050600
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірісті ұйымдастыру теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіпті ұйымдастыру теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Экономикалық зерттеулер әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономиканы методологиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлемдік тауарлар нарықтарының конъюнктурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеденді-тарифті реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы микроэконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курс шегінде студенттер күрделі математикалық дайындыққа және қазіргі экономиканың зерттеулеріне негізделген теоретикалық және қолданбалы микроэкономикалық анализ аясында білім алады Оку барысында кеңінен сандық және имитациондық моделдеу тәсілдері қолданылады Магистрант пәнді оқудың нәтижесінде келесілерден хабардар болуы керек: - Мәселенаманы экономикалық ғылыми зерттеу түрінде тұжырымдай білуі керек. - Әр түрлі деңгейлі экономикалық есептерді шешу үшін жеке тұлға аралық қарым-қат

Макроэкономика (intermediate)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Макроэкономика intermediate деңгейлі курсы экономистерді дайындауда негізгі пән болып табылады. Осы курстың ерекшеліктеріне микроэкономика сұрақтарын математикалық құралдар көмегімен жоғары деңгейде түсіндіру жатады. Курсты оқып, білу докторанттарды заманауи ғылыми әдебиеттерді түсіну мен жалпы мемлекет экономикасы деңгейінде жеке зерттеулерін жүргізуге дайындайды. Магистрант пәнді оқудың нәтижесінде келесілерден хабардар болуы керек: - Мәселенаманы экономикалық ғылыми зерттеу түрінде тұжырымдай білуі керек. - Әр түрлі деңгейлі экономикалық есептерді шешу үшін жеке тұлға аралық қарым-қатынастар стратегиясын таңдай алады. - Кәсіби қызметтегі стандартты емес, ерекше жағдайларда шешім қабылдай алады. - Кәсіпорынның экономикалық талдауын жүргізу саласына арналған әдіс-тәсілдермен машықтанған. - Экономикалық мәселелердің кең спектрын микро- және макро-деңгейлерде шеше алады.

Микроэкономика(intermediate)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты микроэкономиканы тереңірек оқып, білу болып табылады. Курс бизнестегі көптеген шешімдердің кілті болып саналатын негізгі мәселелерге арналған. Нарықтық экономикадағы шикізаттардың баламалы құны мен олардың шектеулілігі. Өндірістік мүмкіндіктер. Тауарлар нарығындағы сұраныс пен ұсынысқа сандық талдау. Салықтың баға мен сату көлеміне әсері. Тауарлар нарығындағы тұтынушылар мінез-құлқы. Өндіріс, бухгалтерлік және экономикалық шығындар. Бәсекелес кәсіпорынның пайдасын барынша көбейтуМонополия, монополиялық бәсеке, олигополия. Нарықтың дәрменсіздігі: сыртқы әсерлер, қоғамдық игіліктер, асимметриялық ақпарат. Магистрант пәнді оқудың нәтижесінде келесілерден хабардар болуы керек: - Мәселенаманы экономикалық ғылыми зерттеу үлгісінде тұжырымдай алады. - инновациялар, олардың заманауи экономикадағы рөлі, инновациялық белсенділік түрлері, инновациялық үрдістің негізгі субъектілері, инновациялық дамудың негізгі тетіктері мен олардың әлемдегі өзгешеліктері жайында теориялық түсінікті тұжырымдайды. - Кәсіби қызметтегі стандартты емес, ерекше жағдайларда шешім қабылдай алады. - Кәсіпорында экономикалық талдауды жүргізу саласына арналған әдіс-тәсілдермен машықтанған. - Инновациялық қызметтер мен инновациялық жобалардың тиімділігін бағалауды макро-, мезо- және микродеңгейде басқара алады. - Нақты жағдайларды микроэкономика деңгейінде талдай алады. - Өзінің кәсіпорнындағы мейлінше әлсіз жерлерін әрекет ететін қауіпсіздік шаралары жүйесінде анықтай алады. - ақпараттық экономика бойынша бағыттарды және зерттеулер нәтижелерін шолып, тұжырым жасай алады.

Ойындар теориясы (intermediate)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ойындар теориясының қолданбалы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру мақсаттарына: ойындарға кооперативтік емес теорияда студенттердің білімдерін кеңейту және көбейту; ойындардың кооперативтік емес теориясының негізгі ұғымдарын меңгеру, олардың нақты есептер шешімі үшін қолданып білу керек, ұсыныс алу туралы үнемдеу және қаражаттар қолданатын ойындар теориясы әдістерге және үлгілерге, және алған білімді қолданып дағдылармен ие болу керек. Курс бөлімдерін зерттеу : статикалық ойындардың толық мәліметтерімен, жетілмеген мәліметтерге, қайталанатын статикалық ойындарға, статикалық ойындарға шарттарда мүлтіксіз мәліметтерге, динамикалық ойыншарттарда динамикалық ойынның толық емес мәліметпен, динамикалық ойындары. Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант келесі құзырларды білуі қажет : - Ойындардың теорияларына қолданылатын негізгі ұғымдар мен категорияларды білу қажет - Инновациялар туралы теориялық ұсыныстар құрастыру, инновациялық процессіне инновациялық белсенділігінде, негізгі субъекттерінде қазіргі үнемдеулерінде, формаларында олардың рөлдерлері, инновациялық дамытудың негізгі тетіктері туралы, әлемінде олардың ерекшелігіне - Кәсіби қызметтің әркелкі жағдайларында шешім қабылдай алуы қажет - Экономикалық жағдаят зерттеулерде теоретико-ойын тұрғының әдістемелігін білу керек. - Ойындар теория курсы бойынша есептерді шешу білуі керек. - Микроэкономикалық деңгейде нақты жағдайлар талдай білуі керек; - Қауіпсіздікте қазіргі шараларға кешенде өте әлсіз орындарға (кәсіпорында) өз серіктестікте қабілетті анықтау керек. - Мәлімет үнемдеулер бойынша зерттеулердің бағыттардың және нәтижелердің шолуы.

Уақыттық қатарлардың қолданбалы эконометрикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – экономикалық зерттеулердің нақты салалары мен бөлімдерінде эконометрикалық әдістер мен модельдерді тәжірибелік тұрғыдан қолдануды үйрету. Келесі негізгі тақырыптар курстың қолданбалы деңгейінде қарастырылады: жұптық сызықтық регрессия моделі; көптік сызықтық регрессия моделі; регрессиялық талдауда айнымалыларды өзгерту; бір мезгілді теңдеулер жүйелері; шыншылдықтың максимумы әдісі бойынша бағалау; екілік таңдау модельдері; тәуелді айнымалыларға шектеулері бар модельдер; уақыттық

Халықаралық валюта-несиелік қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жарнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - MR 5203

Халықаралық сауда және жаһандық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-практикалық тұрғыда эконометрикалық әдістер мен модельдерді экономикалық зерттеулердің нақты бөлімдерінде қолдануды үйрету.Мысал ретіндегі жеке олигополия модельдері әртүрлі экономикалық және экономика-математикалық пәндерде, сондай-ақ ойын теориясы курсында кездескенімен , жүйелік олигополия теориясын бір курс шегінде жасаған дұрыс.Олигополия қатысушыларының мінез-құлқы туралы болжаулардың маңыздылығы ,уақыт факторының әсері және тағы басқа модельдің белгілері салыстырмалы талда

Халықаралық сауданы тарифтік емес реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық іскерлік қарым-қатынас теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика (intermediate)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эмпирикалық политэкономия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді меңгеру мақсатына және экономикалық жүйелер арсындағы байланыс туралы білімді кеңейту, политикада шешім қабылдау кезіндегі экономиканың әсері, мемлекеттік экономикалық курсына политиканың эффектісі туралы, демократия мен авторитаризмнің экономикалық тиімділігі туралы, капитализм мен социализмнің политикалық өзгешеліктері туралы меңгеру. Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант келесі құзырларды білуі қажет: - Мәселені ғылыми экономикалық зерттеу форматында тұжырымдай білуі қажет - Әртүрлі

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Ғылыми семинар I
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми семинар II
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген