Магистратура
Техникалық физика

Техникалық физика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN (Германия), 2016
Ұлттық аккредиттеу: НААР, НКАОКО, 2017
Бағдарлама: «6М072300 – Техникалық физика»
Оқу деңгейі: магистратура
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• Зерттеуші, инженер-зерттеуші және теориялық және қолданбалы физика саласындағы инженер-жобалаушы;
• Ғылыми сиымды және компьютерлік технологиялар, математикалық модельдеу, энергия үнемдеу және түрлі нысандардың, процестер мен технологиялардың энергетикалық тиімділігін арттыру саласындағы жоғары білікті маман.
Білім берудің артықшылықтары: Қос диплом бағдарламасының артықшылықтары: Заманауи техникалық жетістіктерді қолдана отырып, ғылыми тақырыпта зерттеулер жүргізу; Екі университеттің дипломдарын алу мүмкіндігі; Заманауи құрылғылармен қамтылған зертханаларда практика өту; Мәдение ортамен танысу; Тілдік орта; Жетекші университеттердің оқу процесімен танысу; Курстардың мазұмны мен кредит санының сәйкестігінде пәндерді қайта есептеу; Диссертация жазу барысында бірлескен зерттеулер жүргізу; Бірлескен мақалалар шығару; Еңбек нарығындағы Қазақстанда және шетелде техникалық физика саласында нақты бәсекелестік артықшылықтарға ие болу.
Халықаралық байланыстар:
• Каунас технологиялық университеті (Каунас, Литва);
• Ақпараттық технологиялар, механика және оптика университеті (Санкт-Петербург, Ресей);
• Жылуфизика және жылутехника институты (Брауншвайг, Германия);
• Чехия Техникалық университеті (Прага, Чехия);
• Политехникалық университет (Валенсия, Испания);
• Орталық Лион институты (Лион, Франция);
• Корольдік Университеті (Мадрид, Испания)
• Университет (Сплит қаласы, Хорватия)
• Физика-техникалық төменгі температуралар институты (Харьков, Украина);
• Одесса университеті (Одесса, Ресей Федерациясы)
• Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті (Челябинск, Ресей Федерациясы);
• Томск политехникалық университеті (Томск, Ресей Федерациясы) және т.б.
Практика өтетін және болжамды еңбекпен қамту орындары: «Ш.Ч. Чокин атындағы Қазақ Энергетика ҒЗИ» АҚ; «Қазатомпром» Ұлттық атом компаниясы»; Эксперименталды және теориялық физика Ғылыми-зерттеу институты; Жану мәселелері институты; «ҚТЖ Жүк тасымалы» АҚ; «Innovative technology company» ЖШС, Алматы қаласы; «АЭМЗ» ЖШС, Алматы қаласы; «Самұрық-Энерго» АҚ; «KEGOK» АҚ; «Ақсу-Энерго» ЖШС; «Алматы электромеханикалық зауыты» ЖШС, Алматы қаласы; «Қордай ауданы әкімдігінің жолаушылар тасымалы және автокөлік жолдары тұрғын-үй комммуналдық бөлімі» КММ; «Тенгизнефтестрой» АҚ; «Волковгеология» АҚ; «Газпромнефть» ЖШС және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Техникалық физика
Мамандық шифры
6M072300
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Қазіргі физиканың таңдамалы тараулары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпкомпонентті газ қоспаларындағы диффузиялық тұрақсыздық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қондырғыларды жобалау және жылуфизикалық есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реологиялық сұйықтардың жылу физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйық және қатты отындардың жануы бойынша есептеу эксперименті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық физикадағы 3D модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ток өткізетін ортаның жылу физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық кинетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эксперименттік жылу физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергетиканың келешектегі бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергия және ресурстарды үнемдейтін технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты магистранттарды техникалық физикадағы энергия және ресурсты үнемдеу процестерін модельдеу практикасымен және теориясымен таныстыру; физикалық процестермен аппараттарды математикалық модельдеу туралы түсініктерді беру; технологиялық процестерді оңтайландыру әдістерін және критерийлерін қалыптастыру; техникалық физикадағы заманауи ақпаратты есептеуіш кешендерді қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқудың негізгі міндеттері: электр станцияларының, коммуналдық өнеркәсіптердің, зауыттардың және өнеркәсіптердің, технологиялық кешендердің қондырғыларының ресурстық және энергетикалық эффективтілігін есептеуде білімді қолдану дағдыларының негізін қалау. Мазмұны. Технологияның қоршаған ортаға жалпы антропогенді әсері. Энергетикалық процестердің оршаған ортанық ластануындағы рөлі. Энергетикалық процестердің қоршаған ортаға зиянды әсерінің төмендеуі. Заманауи энергетикалық технологиялар. Энергия үнемдеу мәселелерінің жағдайы, оның заңнамалық аспектілері. Энергияны қолдануды нормалау және ұтымды режимі. Энергетикалық тексеру өнеркәсіптері үшін техникалық тапсырмалар және бағдарламалар. Тиімді энергия үнемдеу технологиялары.

Энергия түрлендіруінің құрылғыларымен процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энерготехнологиялық процестерді диагностикалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген