Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Техникалық физика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильдік пән: Физика
Білім беру бағдарламасының мақсаты – іргелі ғылым жетістіктеріне негізделген инженерлік салада физикалық білімдерін қолдана алатын мамандарды даярлау; бітірушіге мамандығы бойынша еңбек саласында жақсы қызмет етуін қамтамасыз ету; оның әлеуметтік мобильділігі мен еңбек нарығында тұрақтылығын қамтамасыз ететін бірегей және пәндік-мамандандырылған компетенцияларға ие болуы.
Білім беру бағдарламасының міндеті – техникалық физикада сандық әдістерді оқу, физика-техниклық тәжірибелерді жүргізу әдістерін білу, жылуфизикалық есептерді математикалық және компьютерлік моделдеуді білу; физикадағы барлық теориялық және тәжірибелік зерттеулер түрлеріне қатысты машықтарды игеру; магистранттарға еңбек рыногында мамандық бойынша ұтқырлықты қамтамасыз ететін ғылымдар тоғысында іргелі білімге ие болуы; ғылыми және шығармашылық қызметке даярлау; нәтижелер бойынша критикалық ойтүйіндер жасауға үйрету және мамандандырылған қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру.

Магистр:
Бейнесін білуге міндетті
- жаратылыстану жаңалықтарының болашағы мен оларды техникалық физикада қолдану алғы шарттарын ойластыру туралы; жылуфизикалық есептерін математикалық және компьютерлік моделдеу, жанар отындарды жағу технологиясын оптимизациялау туралы; дәстүрлі емес жаңартылатын және альтернативті энергия көздерін қолданудың принципиалды сұлбалары туралы; заңнамалық база мен мемлекеттік саясат, және энергия үнемдеу әдістері туралы; еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етудің басты ғылыми және инженерлік негіздері мен қоршаған ортаны жылуэнергетикалық жүйелер мен құырлғылар әсерінен қорғау туралы.
Білуге:
- жылуфизикасы мен жылуэнергетикасы саласында заманауи техника мен технологияның даму заңдылықтарын; ғылыми-техникалық даму мен ғылым және техниканың жетістіктерінің болашағын, техникалық физикада отандық және шетелдік машықтарды; отандық және шетелдік жылуэнергетика мен жылутехникасының қолданыстағы жүйелерін жұмыс істеу принципі мен конструкциялық ерекшеліктерін бәлуге; ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу әдістерін білуге, жүргізіліп жатқан зерттеулер мен жобалардың техника-экономикалық эффективтілігін анықтау әдістерін.
Жасай алуға:
- ғылыми-зерттеушілік және педагогикалық қызметте туындайтын есептерді жүйелеу мен шеше алу; алдыңғы қатарлы технологиялар мен зертетудің қажетті әдістерін таңдау, күрделі энергетикалық жүйелер мен көпфазалы процестерді моделдеу; алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және қолда бар әдебиетке сүйеніп ойтүйіндер шығару; жобаланған проектілердің инновациялық потенциалын бағалау және олардыың практикалық қолданылу аймағын анықтау.
Ие болуға:
- жалпы ғылыми методологиясын игеру, логикасы мен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу технологисын игеру, ғылыми қызметтің түрлі формаларында алынған нәтижелерді бейнелеу әдістемесін игеру; заманауи информациялық технологияларды игеру, ғылыми мәдіметті алу, өңдеу және сақтауды қоса алғанда; таңдап алған ғылыми мамандыққа сай ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүргізу мен ұйымдастыруды игеру.
Қолданбалы есептерді шешуде заманауи информациялық технологиялар мен техникалық физика саласында компетентті болу.
Іргелі ғылыми даярлығы бар және ЖОО сабақ беру машығына, сонымен қатар зерттеушілік және басшылық қызметтерін жүргізу әдістеріне ие, шығармашылық ойлау қабілеті мен өз басшылығымен ұжым жұмысын ұйымдастыру қабілетіне ие болу.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Техникалық физика
Мамандық шифры
6M072300
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қондырғыларды жобалау және жылуфизикалық есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реологиялық сұйықтардың жылу физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйық және қатты отындардың жануы бойынша есептеу эксперименті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ток өткізетін ортаның жылу физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эксперименттік жылу физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергия және ресурстарды үнемдейтін технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты магистранттарды техникалық физикадағы энергия және ресурсты үнемдеу процестерін модельдеу практикасымен және теориясымен таныстыру; физикалық процестермен аппараттарды математикалық модельдеу туралы түсініктерді беру; технологиялық процестерді оңтайландыру әдістерін және критерийлерін қалыптастыру; техникалық физикадағы заманауи ақпаратты есептеуіш кешендерді қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқудың негізгі міндеттері: электр станцияларының, коммуналдық өнеркәсіптердің, зауыттардың және өнеркәсіптердің, технологиялық кешендердің қондырғыларының ресурстық және энергетикалық эффективтілігін есептеуде білімді қолдану дағдыларының негізін қалау. Мазмұны. Технологияның қоршаған ортаға жалпы антропогенді әсері. Энергетикалық процестердің оршаған ортанық ластануындағы рөлі. Энергетикалық процестердің қоршаған ортаға зиянды әсерінің төмендеуі. Заманауи энергетикалық технологиялар. Энергия үнемдеу мәселелерінің жағдайы, оның заңнамалық аспектілері. Энергияны қолдануды нормалау және ұтымды режимі. Энергетикалық тексеру өнеркәсіптері үшін техникалық тапсырмалар және бағдарламалар. Тиімді энергия үнемдеу технологиялары.

Энергия түрлендіруінің құрылғыларымен процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энерготехнологиялық процестерді диагностикалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение