Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Физика (ТПУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика (ТПУ)
Мамандық шифры
6M060400
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Заманауи физиканың негізгі принциптері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп бөлшекті жүйелерді компьютерлік модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өрістің кванттық теориясына кіріспе
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Ядролық астрофизика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Газдық разряд процестер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газдың кинетикалық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жылуфизикасындағы ғылыми зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Импульсті плазмодинамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді иеленеді: Білу: импульсті қондырғылардың жұмыс істеу принциптерін және құрылымдарын бiледі; импульсті плазманы зерттеу және тәжірибелік алу әдiстерiн, плазма генераторларын, плазма үдеткiштерiн және диагностикалау әдiстерiн біледі; плазмалық импульсті қондырғылардың жұмыс істеу негiздеріне жататын физикалық құбылыстарды түсiнеді; Істей білу: плазманың физикасының формулалары бойынша негiзгi плазма параметрлерiнiң бағалауға икемi болады. мәселелердiң қазiргi күйiн бүтiндiк суреттеу үшін дәрiстер, ғылыми журналдар мен кiтаптардан алған білімдерін интегралдай алады; Иелену: мамандандық бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындау және диссертациясын жазу барысында алған бiлiмдерiн қолданады.

Көп бөлшекті жүйелерді компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өрістің кванттық теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма физикасының таңдаулы сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмадағы бейсызық құбылыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ионосфералық және лабораториялық плазмадағы сызықты емес физикалық құбылыстары Пәннің оқыту нәтижесі магистранттар келесі құзырлықтарғы ие болады: - ионосфералық және лабораториялық плазмаларды сипаттаулардың негiзгi заңдарын және даму процесстерін, негiзгi физикалық құбылыстарды, олардың сипаттау және есептеу әдiстерiн біледі; - ионосфералық және лабораториялық плазмадағы сызықты емес құбылыстарды және ионосфералық және лабораториялық плазма қасиеттерiн замануи сипаттау әдiстерiн түсінеді;

Реакцияға түсетін 3D моделдеуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді иеленеді: Білу: температураны, қысымды, жылдамдықты, сұйық, газ, бу және т.б. шамалардың шығындарын өлшеу әдістемесін білуі тиіс; Істей білу: қажетті өлшеу құралдарын таңдай білуі және өлшеу жүйелерінің дәлдігін бағалай алуы керек; түрлі приборлар мен өлшеу құралдарының жұмыс істеу принципін білуі керек; түрлі өлшеу құралдарымен жұмыс жасай алуы керек; Иелену: өлшеу құралдарын қолдану шегі туралы түсінікке ие болуы тиіс.

Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді иеленеді: Білу: төменгі температуралы зерттеулердің тарихын; төменгі және асқын төменгі температураларды өлшеудің негізгі әдістерін; төменгі және асқын төменгі температураларды өлшеудің негізгі әдістерін; төменгі және асқын төменгі температуралардағы заттардың механикалық, жылуфизикалық және электромагниттік қасиеттерін; вакуумды өлшеудің және оны алудың әдістерін; заманауи криотехнологияның физикалық негіздерін; Істей білу: қолынан келуі тиіс: криогенді-вакуумдық жүйелердің негізгі түйіндерін құрастыру мен дайындау, сұйық азотты криогенді вакуумды алу үшін қолдану; төменгі температуралы датчиктердің градуировкасын жүзеге асыру; автоматты режимде төменгі температуралы өлшеулерді жүзеге асыру; төменгі температуралардағы заттарға ИҚ-спектрометрлік талдау жүргізу; төменгі температуралар физикасының қарапайым тәжірибелік есептерін қою және шешу; алынған нәтижелерді мұқият өңдеу, талдау және бағалау; Иелену: стандарттарға (техникалық регламенттерге) сәйкес өлшеу құралдарын меңгеру және алынған нәтижелерді талдау.

Тығыз плазма физикасындағы компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Тығыз плазманың және физикалық модельдердерінің қазіргі заманғы физикалық ғылым тренд ретінде оның даму ішкі ығытына сәйкес материяның плазмалық мемлекеттің іргелі қасиеттерін компьютерлік әдістер зерттеп, сипаттау.

Тығыз плазмадағы соқтығысу процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді иеленеді: Білу: тығыз плазмасындағы соқтығысу процесстердiң физикасы туралы түсініктері бiледі; соқтығысатын бөлшектердiң кулондық алыстан әсерлесу кезіндегі соқтығысулардың сипаттау ерекшелiктерін түсiнеді; Істей білу: ұсынылған курстағы оқытылатын әдістері арқылы соқтығысу процестерін зерттей алады; серпiмдi және серпiмсiз шашыраулар қималарын табу үшін теңдеулерді интегралдай алады; Иелену: шашырау қималарын график түрiнде тұрғызу үшiн компьютерлік бағдарламаларын қолдана алады.

Ядролық астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение