Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Инновациялық менеджмент РУДН

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқытудың мақсаты мен нәтижесі:

Оқу бағдарламасының мақсаты: - Бәсекелік білім бері ортасында ең жоғары академиялық стандарттар арқылы және мектептер мен колледждердің ең мықты түлектеріне жасалған Инновациялық менеджмент бойынша мамандарды даярлауды қамтамасыз ету.

Базалық және мамандық пәнінің нақты экспериментальдық және теориялық, сонымен қатар элективті бағыттағы білім негізінде білім алушыларды ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделген жүйелі біліммен қамтамасыз ету.

Оқу бағдарламасының міндеті:

– экономиканың проблемаларын шешумен, статистикалық ақпарттарды критикалық бағалау және тиімді басқарушылық шешім қабылдаумен байланысты жүйелік дағдыларды қалыптастыру.

– Білім алушылардың оқуды аяқтаған соң болашақ ғылыми-педагогикалық қызметтің бағытын сенімді түрде таңдау қабілетіне баулу және таңдаған саласында жұмыс табуға бағыттау.

– Бітірушілер инновациялық менеджмент облысында терең білім алады және қазіргі заманға сай ғылыми зерттеулердің жағдайын критикалық талдау жасай алады.

– Бітірушілер ғылыми жоба жасауы тиіс. Бұл терең практикалық және теориялық білімді қажет етеді, ел экономикасының бәсекеге қабілеттігін және тиімділігіне бағытталған нәтижеге бағытталып жасалынады.

Магистрант білу керек:

- Білімі мен танымын дамытып, жоғарғы білім деңгейінде алынған және негізгі болып табылатын нақты мүмкіндіктердің дамуы мен идеяларын қолдануды көрсету.

Оқытылатын салаға байланысты жаңа немесе заңсыз жағдайлардың кеңейтілген салалар шегіндегі мәселелерді шешуде алған білімінің түсініктері мен қабілеттерін қолдану.

Білу керек:

ғылыми танымның әдістемесін;

ғылыми жұмысты ұйымдастырудың құрылымын және қағидаларын;

оқу барысында студенттердің психологиялық танымдылық қызметін;

психологиялық әдістемесін және тиімділігін жоғарлату құралын және оқудың сапасын көтеруін;

істей білуі керек:

оқытудың интерактивті әдiстемесін қолдану;

ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысын жүргізуге қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану тарту;

жаңа мәселелер мен жағдайларды шешу үшін креативтi ойлау және шығармашылық көзқараспен қарау;

ғылыми зерттеулерді жүргізу және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыру үшін шет тілін кәсiби деңгейде меңгеру;

дағдаларға ие болу керек:

ғылыми-зерттеу қызметiне, стандартты ғылыми мәселені шешуге;

кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру;
кәсiби пәндердiң оқыту әдiстемесі;

оқу үдерісінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану;

құзіреттілігі:

ғылыми зерттеу әдістемесі аясында;

жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметтiң аясында;

қазiргi бiлiм беру технологиялары қатысты сұрақтардан;

білікті болу керек:

- бизнес серіктестіктер мен жұмыс пен қамтамасыз етушілер үшін мамандық құзіретті болуы тиіс

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Инновациялық менеджмент РУДН
Мамандық шифры
6M051700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жасыл экономика және басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновация маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновацияларды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық компанияларда сапаны басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік қаржы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қаржылық көрсеткіштер мен кәсіпорындардың қаржылық қорлары оның құрамы Корпоративтік қаржының экономикалық мәні мен мағынасы. Корпорация және қаржылық нарық. Корпорация шығындары, табысы және пайдасы. Капитал бағасы және оның құрылымын басқару. Меншікті және қарыз капиталдарын басқару. Негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру. Нақты инвестициялық жобалар портфелін басқару. Айналым капиталын инвестициялауды қаржыландыру. Ақшалай ағымдарды басқару. Корпоративті қаржылық бағалау.

Мемлекеттің инновациялық саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стратегиялық инновациялық менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Венчурлық капитал және кәсіпкерлік қызметті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Венчурлық компанияларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу Курстың мақсаты венчурлық компаниялардың бақылау іс-мүмкіндіктерін, венчурлық компаниялардың капитал қалыптастыру әдістерін, венчурлық бизнес құндылықтарды зерттеу болып табылады; венчурлық бизнестің дамуының түрлі кезеңдерінде технологиялық басқару, тез, нарыққа тұжырымдамасын зияткерлік меншік басқару жөніндегі компаниялардың зерттеу жылжыту қабілеті қалыптастыру; инновацияларды коммерцияландыру механизмін зерттеу; венчурлық компаниялардың персоналды басқару ерекшеліктерін зерттеу.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасыл экономика және иновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновация маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновацияларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде инновациялық белсендiлiк саласы мен инновациялық жобаларды басқарудағы кәсіби біліктілік қалыптастыру. Міндеттері: ұйымдардағы жобалық басқару және жобалық бизнестiң ерекшелiктерiмен студенттерді таныстыру; инновациялық белсендiлiктiң ерекшелiктерiнiң түсiнуiн қалыптастыру және инновациялық жобалардың басқарудың ерекше сызықтары талдау аясы және инвестициялық инновациялық жобалардың бағалауда бiлiмдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру; жобалық командада жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Пәнді үйрену нәтижесінде студент білуі керек: жобалық бизнес пен жобалық қызмет ерекшеліктерін; инновациялық жобалардың ерекшеліктерін. Жасай білу керек: жобаның тәуекелін талдауды және инвестициялық талдау жасауды, жобаны жүзеге асыру кестесін жасауды және жобалық қызметтің нәтижесін бағалауды білу керек. Дағдылары: қосымша құжаттар жасау мен жобалық инвестициялық талдау.

Инновациялық компанияларда сапаны басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пән, инновациялық компаниялар тәуекелдерді басқарудың негізгі теориялық және практикалық аспектілері бойынша, тәуекел жағдайлардың алдын алу мақсатында компания басқару принциптерін және әдістерін зерттеп, тәуекелдерді сәйкестендіру және тұрақты дамыту мақсатында инновациялық компаниялар қызметінде бейтараптандыру және азайту тетігі үшін принциптері, әдістері мен тәсілдерін зерттеу және инновациялық компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Инновациялық компанияларда тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнде инновациялық компаниялардағы тәуекелдерді басқарудағы теоретикалық және тәжірибелік аспектілерін басқару қарастырылады, тәуекелдік жағдайларды ескерту, тәуекелдерді идентификациялау, тұрақты даму мақсатында нейтрализациялау және минимизациялау механизмін зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі қажет: Негізгі кәсіпкерлік тәцекелдердің түрлерін білу, тәуекелдерді басқарудағы негізгі әдістемелер; - тәуекелдерді бағалау және басқару, болау және ә

Инновациялық компаниялардағы персоналды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық қызметті ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: экономикалық инновация саласы бойынша студенттердің жадында теориялық білімін қалыптастыру және өндірістік инновацияда үдерістерді басқару мен коммерциализациялау. Міндеттері: бұл пәнді оқу барысында студенттер инноватика саласы бойынша теориялық, әдістемелік және эмпирикалық білімді алу, ұлттық инновациялық үдерісте заңдылықты құру. Пән барысында келесі сұрақтарды зерттеу мен талдау жүргізіледі: Инновацияларды жіктеу, инновациялық жобаларды басқару, инновацияның тиімділігін бағалау, инновацияны қаржыландыру механизмдері, инновациялық кәсіпкерліктің мәселелерін басқару, инновация маркетингісі. Пәнді оқу барысында студент келесілерді Білу керек: салада және ұйымда инновацияны енгізу мен жоспарлау үдерістерді, талдау жүргізу әдістерін. Жасай білу керек: Инновацияның ішкі және сыртқы орталарына талдау жасау Инноватика саласы бойынша заманауи әдістері мен моделдерге негізделіп басқару шешімдерін табу Инновациямен айналысатын ұйымның және оның бөлімшелерін құру Дағдылары: ұйымда инновациялық үдерістердің әдісімен басқару, ұйымға жаңалықтар алып келіп, енгізу

Интелектуалды меншікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің оқыту мақсаты интеллектуалды меншікті басқарудағы ерекшеліктер мен ол туралы жалпы түсінік қалыптасытру, инновациялық компанияларда интеллектуалды меншікің нәтижесіндегі коммерциализацияның қызметін зерттеуге бағытталған. Бүл пәнде инновацияны басқарудағы интеллектуалды басқару дың теоретикалық және практиалық аспектілері зерттеледі: инновациялық компаниядағы материалды және материалды емес активтер құрылымындағы интеллектуалды меншіктің ролі мен орны, интеллектуалды меншіктің объекті

Кәсіпкерлік технологиясы және инновавияларды комерциализациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік инновациялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық инновацияларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение