Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Халықаралық қатынастар (ММХКИ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық гылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық қатынастар (ММХКИ)
Мамандық шифры
6M020200
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

1945-1991 жылдардағы халықаралық дағдарыстар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік қаржы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзілік энергетика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық қауіпсіздік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - фмо-рудн

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды және постиндустриялы елдерінің экономикалық саясаты
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың идеологиялық үрдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Практикум: Халықаралық жағдай сараптамасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Ресейдің қазіргі сыртқы саяси стратегиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыртқы саясат және халықаралық қатынастарды зерттеудің деректанулық сараптамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жағдайлар сараптамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - фмо-маг

Халықаралық көші-қонның саяси аспектілері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар және жаһандану үрдісі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық қатынастар және жаһандану үрдісі Процесс глобализации и международные отношения The process of globalization and international relations

Халықаралық қатынастар теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде халықаралық қатынастар теориясындағы қалып-тасқан негізгі концептуалды тәсілдердің мәнін түсінуге; халық-аралық қатынастар теориясының ең маңызды түсініктерінің мазмұнын білуге; халықаралық қатынастар бойынша ғылымның теориялық-әдіснамалық тұжырымдарының мәнін өздігінен салыстыра және бағалай алу; әртүрлі бағыттағы концептуалды тәсілдердің халықаралық уақиғаларды бағалауларын анықтай алу қабілеті. Міндеті. - халықаралық қатынастар бойынша әлемдік ғылыми саладағы және оқу-әдістемелік әдебиеттердегі негізгі парадигмалар мен теориялық мектептерін оқу; - халықаралық қатынастардың құрылымдық және функцияналдық аспектілерін ашу; халықаралық қатынастарды оқудағы әртүрлі концептуалды тәсілдер мен бағыттардың өзіндік ерекшелігі мен мәні; - халықаралық реттілік мәселесін қарастыру. Қысқаша мазмұны. Аталған курста халықаралық өмірді тану мен терістеудің осы және басқа да деңгейіне мүмкіндік беретін саяси-халықаралық оқу пәнінің ғылыми аппаратын құрайтын теориясы, парадигмасы, концепциясы түсін-дірілді және өз көрінісін берді. • халықаралық қатынастардың негізгі концептуалды теориялық бастамаларын; • халықаралық қатынастар теориясындағы негізгі тұжырымдар мен парадигмаларының әртүрлілігін; • халықаралық қатынастарды құқықтық реттеудің формасын; • саяси-халықаралық ғылымдағы теориялық мектептер мен бағыттардың айырмашылықтарын; • халықаралық процестердің негізгі мазмұны мен бағыттарын біледі; • халықаралық қатынастарды оқуда әртүрлі концептуалды тәсілдер мен бағыттардың ерекшелігі мен мәнін анықтау; ғылымның әдістемелік құралдарын ажырата алу; • халықаралық қатынастар теориясы бойынша әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің ұсынған теориялық тұжырымдарын бағалау және салыстыру; • халықаралық қатынастар теориясының мәселесі бойынша ғылыми әдебиеттерге өз бетімен бағдар жасау; халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттағы көрініс беретін маңызды проблемалардың дискуссиялық мәселелерін талдау бойынша жазбаша үй тапсырмаларын және эссе жазуды жасай алады; • оқу материалдарын зерттеу; түпнұсқалар мен әдебиеттерді талдау, оларды оқуда және халықаралық саясат жағдайын болжам жасауда қолдана білу; • халықаралық уақиғаларды талдай білу; • зерттеу процесінің әдісін жасау.

Халықаралық қатынастарды зерттеудегі әдіснамалық негізі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастарды зерттеудің әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХІ ғасырдағы халықаралық қатынастардың аймақтық жүйелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - фмо-рудн

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлемдік саясаттың жаһандық тұжырымдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 15012015

БҰҰ жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геосаясат және энергетикалық қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты энергетика саласындағы қауіпсіздік пен геосаясат мәселелерін зерттеу болып табылады. Энергетикалық қауіпсіздік – мемлекеттің, оның азаматтарының, қоғамның, үкіметі мен экономикасын сенімді отын- энергоқамсыздандыру қаупінен қорғану жағдайы. Бұл қауіптер сыртқы факторларды (геосаяси, макроэкономикалық, конъюнктуралық) және елдің энергетикалық жағдайы мен әрекет етуімен анықталады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиісті: - энергетикалық қау

ЕО сыртқы саясатының тұжырымдық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі тақырыптары ЕО халықаралық қатынастардағы және сыртқы саясаттағы тарихи және теориялық ұстанымдарына қатысты құрылған. Магистранттар халықаралық қатынастардағы ЕО, еуропалық интеграцияның концептуалды негіздерін, ЕО ортақ сыртқы саясаты мен қауіпсіздік саясатының қалыптасу алғы шарттарын, саясаттың осы салаларындағы шешім қабылдау үдерістерінің құқықтық және институционалды негіздерін, сонымен бірге ЕО мүше-елдерінің ұлттық мүдделерін және ЕО ортақ сыртқы саясаты мен қауіпсізді

Еуразияшылдық өркениеттер мен мәдениеттердің диалогы ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа Жібек жолындағы аймақтық қауіпсіздік сәулеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһанданған әлемдегі мәдениеттердің өзара әрекеттесу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адамзат баласының барлық тарихы - диалог. Мәдениеттердің өзара әрекеттестігі, олардың диалогі этниккаралық, ұлтаралық қатынастардың дамуына жайлы негіз болып табылады. Және керісінше, қоғамды этникаралық шиеленіс, этникаралық қақтығыс орын алған жағдайда мәдениеттер арасындағы диалог қиындай түсіп, мәдениеттердің арасындағы өзара әрекеттестік шектеулі сипатқа ие болуы мүмкін. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиісті: - халықаралық қақтығыстарды шешудің ама

Жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздіктің жаңа өлшемдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі дамуының мазмұны мен негізгі міндеттерін талдауға арналған; жаңа халықаралық құқықтық тәртіптің құрылуы және жаһандық басқару арқылы оның болашақта нығайтылуы жайлы тұжырымдамалар қарастырылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиісті: - кейбір жаһандық үдерістердің әлі жаһандық мәселе бола қоймағандығын, дегенмен олардың болуы мүмкіндігі бар екендігін ашып көрсету; - жаһандану ұлттық үкіметтердің мәнін азайта

Қазіргі ХҚ саяси және экономикалық тұжырымдарын зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі ХҚ тұрақты даму мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде халықаралық қатынастардың тұрақты даму мәселелері қарастырылады. Әлеуметтік, экономикалық, экологиялық өлшемдердегі тұрақты даму фокусындағы мемлекеттердің өзара қатынастарына ерекше назар аударылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиісті: - қазіргі уақыттың жаһандық мәселелерін шешу үшін консенсус іздеу мақсатында аудиториямен, оның ішінде шет елдік, жұмыс жасай білу машықтарын; - кәсіби қызметтегі, аналитикалық және экспертті салалар

Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты Орталық Азия аймағында саяси үдерістердің динамикасын, жаһанды әлем байланысына шығу мен өзінің мемлекеттілік негізін қалыптастыру мәселесі жағдайында орталықазиялық мемлекеттердің аймақтық қауіпсіздік мәселеріне ұстанымдарының ерекшеліктерін талдау болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиісті: • саяси үдерістерге сипаттама беру және олардың бағыты мен динамикасына әсер ететін кешенді факторларды жүйелі талдау; • жаһанданудың жаңа

Сыртқы саясаттың қалыптасуы және сыртқы саяси үдеріс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлы державалар және ішкі аймақтық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жағдайлар сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар және жаһандану үдерісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастарды зерттеудің әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 15012015

Халықаралық лаңкестіктің халықаралық қатынастардың мәселесі ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курс ауқымында лаңкестіктің идеологиялық алғышарттары, оның тарихы мен дамуы, экономикалық, өркениеттік, құқықтық, психологиялық және жаһандану, аймақтану, интеграция, дезинтеграция, демократизация және т.б. сияқты оның басқа да компоненттері оқытылады. Мемлекеттердің өзара әрекеттесудің, үкіметаралық ұйымдар, халықаралық бейүкіметтік ұйымдар және тағы басқа әлемдік үдерістің қатысушыларының лаңкестікпен күрес мәселелерін зерттеуге көп көңіл бөлінген. Пәнді оқыту нәтижесінде магистра

ХҚ қазіргі жүйесіндегі НАТО рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение