Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Дене шынықтыру және спорт

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ» Білім беру программасы

Халықаралық аккредиттеу: ACQUIN
Программа: 6M010800 - Дене шынықтыру және спорт
Оқыту деңгейі: магистратура
Экзамены: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:
• работа в организациях образования, предоставляющих профессиональное среднее и высшее образование по физической культуре,
• дене шынықтыру және спорт аумағындағы ғылыми-зерттеу институты лабораториясының ғылыми қызметкері ретінде,
• ғылыми қамтамасыз ету жоғары жетістіктер спорттық қызметі жаттықтырушы ретінде жұмыс,
• управленческая деятельность в органах высшего звена государственного управления с различной формой собственности;
Профильді пәндер:
• ДШ және спорт ғылымі- зерттеулер жоспарлауды ұйымдастыру
• (ЖОО-да жoғары жетістіктер спортында) таңдаған спорт түрін оқыту, теориясы, әдістемесі және тәжірибесі. Мамандандыру
• ЖОО-дағы дене шынықтыру және спорттың ғылыми-тәжірибелік негіздері
• Жоғары оқу орнында оқу үрдісін, спорттық-сауықтыру және спорттық жұмыстарын әдістемелеу және ұйымдастыру
• Физиологические основы управления функциональной подготовленностью спортсменов и занимающихся ФК
Білім беру артықшылықтары:
• преемственность традиций старейших научных школ;
• уникальные авторские курсы, новейшие методики и технические средства в образовании;
• широкий спектр проблематики и методологии исследований в области физической культуры и спорта;
• углубленное изучение инновационных технологий обучения в «Физической культуре и спорте» и избранной специализации
Халықаралық қатынастар: Кафедра Еуразиялық Университеттер Ассоциациясы (КҒӘО ЕУА Ломоносов атындағы ММУ) негізінде дене тәрбиесіндегі ғылыми-әдістемелік координациялық Орталықтың мүшесі болып табылады, көптеген шетелдің жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста:
• М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті
• Владимир мемлекеттік университеті
• Санкт-Петербург мемлекеттік инженерлік-экономикалық университеті
• Новосібір мемлекеттік техникалық университеті
• Б. Н. Ельцин атындағы Орал федералдық университеті
• Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті
• П.Ф. Лесгафт атындағы дене шынықтыру, спорт және денсаулық ұлттық мемлекеттік университеті
Практика өткізілетің орындары мен жұмыспен қамту мүмкіндіктері: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің дене тәрбиесі және спорт кафедрасы, Республикалық спорт колледжі, Қ. Ахметов атындағы Республикалық мамандандырылған олимпиадалық резервті мектеп-интернат-колледжі және ҚР БжҒМ Дене шынықтыру және спорт Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дене шынықтыру және спорт
Мамандық шифры
6M010800
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
168
ОРЫС
168

пәндер

(ЖОО-да жоғары жетістіктер спортында) тандаған спорт түрін оқыту теориясы, әдістемесі және тәжірибиесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

ЖОО-дағы дене шынықтыру және спорттың ғылыми-педагогикалық негіздер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-дағы дене шынықтырудың ғылыми-тәжірибелік негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Спорт теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Спортты басқарудың ұйымдастыру-әдістемелік негіздері
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

(ЖОО-да жоғары жетістіктер спортында) тандаған спорт түрін оқыту теориясы, әдістемесі және тәжірибиесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әр түрлі біліктіліктегі спортшылардың интерактивті технологиялық оқыту-жаттықтыру үрдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – спортты ақпараттық қамтамасыз етуін дамытуға негізгі алғышарттар мен түсініктер беру, модельдеу және болжау. Бұл курста әр түрлі біліктіліктегі спортшылардың спорттық жаттықтыруы бойынша білімді математизациялау сұрақтары қарастырылады. Спорттағы заңдылықтарды формальды баяндау. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • жоғары білікті спортшылардың спорт түрлері бойынша оқу-жаттығу процесін басқаруда инновациялық және интерактивті технологияларды пайдалануын жасай білу керек. • бағдарлы оқыту мен іскер ойындар, инновациялық оқытуды іске асыру. • зерттеудің қазіргі әдістерін пайдалану арқылы ғылыми проблемаларды қоя білу мен кешенді, кәсіби міндеттерді шешудің күрделі шешімдерін шығармашылықпен іске асыру. • «Дене шынықтыру және спортта» және таңдап алынған пәнде оқытудың инновациялық технологиялары бойынша теориялық, практикалық, әдістемелік және өзіндік дайындықтағы тереңдетілегн жаңа білімдер

Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: Оқыту барысында студенттерге биологиялық ырғақтардың дұрыс қолдану арқылы спорттық жетістіктерін арттыру барысынды биопроцестердің ерекшеліктері мен оның объектілері, биологиялық процестеріне қатынастары жөнінде терең және жан-жақты білім беріледі. Студенттер биоырғақтылықтың уақытаралық құрылымының негізгі заңдарымен танысады. Пәнді оқудың негізгі міндеттері: Биоритм және спорттың негізгі тараулары бойынша студенттерге жалпы биологиялық ырғақтылықтың көрсеткіштерімен таны

Биоырғақ және жұмысқабілеттілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Дене шынықтыру және спорттағы қайта қалпына келтіруге арналған физиологиялық тәсілдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – магистранттарға спорттық сипаттағы жүктеме кезіндегі қажу мен қалыпқа келудің биохимиялық және физиологиялық механизмдерінің дамуын, қажудың даму деңгейінің диагностикалық және қазіргі әдістемелері және спортшыларды қалыпқа келу шаралары мен жаттықтыру жүктемесінің тиімді сәйкестік жағдайы жайлы терең және кең түсінік беру. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • бұлшық еттің күштенуінен кейін және қалыпқа келу процесінің, қажу процесінің

Дене шынықтыру және спорттың ғылыми-тәжірибелік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру жүктемелерінің сауықтырушылық бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – магистранттарды спорт түрлерінен сауықтыру бағыттағы жүктемелерінің сабақ өткізудегі әдістемесімен және мазмұнымен таныстыру. Пән жүктеменің сауықтыру бағытын қолдану арқылы спорт түрлерінен сабақ өткізу әдістемесі мен теориясын меңгеруді және білімді жетілдіруді қарастырады. Жаттықтыру процесін жоспарлау мен модельдеу сұрақтары қарастырылады. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • гимнастиканың дәстүрлі емес жаттығуларын (психомускульд

Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста дене шынықтыру сабақтарында дәрігерлік бақылауында пайдалынатын оны ұйымдастыру, бақылау түрлері, әдістері туралы баяндалынады. Өзі-өзін бақылау тәсілдері беріледі. Өзін-өзін бақылауға арналған күнделікті ағзаның күйі және оған сабақтардың әсері бейнеленеді. Қарастырылатын негізгі тақырыптар: дене шынықтыру сабақтарында дәрігерлік бақылауында пайдалынатын оны ұйымдастыру, бақылау түрлері, әдістері туралы сұрақтар қамтылады; өзін-өзін бақылауға арналған күнделікті ағзаның күйі және

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесінің жас ерекшеліктерінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесінің жас ерекшеліктерінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән дене шынықтырудың жастық негіздерін қамтамасыз етеді, ерте, мектепке дейінгі және мектеп жастарындағы дене шынықтыруды қолдану бағыттарының ерекшеліктерін бойынша білім беруді көздейді. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • дене шынықтыру және спортпен шұғылданушылардың дене саулығын, дене және спорттық дайындығын биологиялық негізі ретінде заманауи құралдар мен функционалдық дайындықтың басқару әдістері туралы білуі керек; • ғылыми-зерттеу институты лабораториясының ғылыми қызметкері ретінде дене шынықтыру және спорт аумағында спорттағы жоғарғы жетістіктерді ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмысын атқаруды білуі керек;

ДШ және спорт ғылыми-зерттеулер жоспарлауды ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ДШ және спортта ғылыми зерттеулердің заманауи әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылым дене шынықтыру және спорт саласында. Ғылыми зерттеулердің негізгі проблематикалары және ғылыми-зерттеу жұмыстарының ұйымдастырушылық құрылымы. ДШ ж С-ның ғылыми зерттеулерінің заманауи әдістері. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • ғылыми-зерттеу әдіснамасын, кешенді зерттеу әдісін (педагогикалық, психологиялық, физиологиялық, статистикалық) жасай білу керек; • магистранттың бойында өзін жетілдіру және өзін дамыту, бүкіл шығармашылықты өмірінде жаңа білімдер мен технологияларды өзбетінше шығармашылықты түрде игеру қажеттілігін қалыптастыру; • ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмысы ғылыми-зерттеу институты лабораториясының ғылыми қызметкері ретінде дене шынықтыру және спорт аумағында спорттағы жоғарғы жетістіктерді зерттеу жұмысы;

ДШ және спорттағы бақылаудың физиологиялық әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста дененің дамуы және ағзаның негізгі физиологиялық жүйелердің күйін бағалауы қарастырылады (бұлшық еттің күшін, төзімділіктің, ОЖЖ және сенсорлардың күйлерін бағалау, тыныштық және жаттығу кезіндегі тыныс және қан айналу жүйелердің қызметтерін бағалау ). Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • ЖОО құрама командаларды жарысқа дайындауда, дене шынықтыру және спорт оқу-жаттығу сабақтарын жоспарлауда, әртүрлі жынысты, спорттық дәрежелеріне байлан

ДШ және спортын заманауи инновациялық технологияларымен оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Цель - дать знания о современных инновационных технологиях обучения в физической культуре и спорте, сформировать у студентов научное мировоззрение и научить ориентироваться в особенностях современных инновационных технологий обучения и высших спортивных достижений, привить магистрам умения и воспитать навыки необходимые для использования современных инновационных технологий обучения в физической культуре и спорте. Задачи: Привить магистрантам умение использовать средства и методы физической подготовки для развития и совершенствования оптимальной физической и специальной работоспособности. Формировать у магистрантов способность обучаться для проведения научных исследований в спортивных коллективах, в вузе. В результате изучения дисциплины магистрант должен владеть следующими компетенциями: • умение использовать инновационные и интерактивные технологии в управлении тренировочным процессом и подготовкой спортсменов высокой квалификации в видах спорта. • умение проводить деловые игры и программированное обучение. • умение ставить научные проблемы и успешно творчески реализовывать сложные решения комплексных, профессиональных задач с использованием современных научных методик исследования. углубленное новейшее знание теоретической, практической, методической и индивидуальной подготовки по инновационным технологиям обучения в «Физической культуре и спорте» и избранной специализации.

Жоғарғы оқу орнында педагогикалық тәжірибесін жоспарлау және ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистранттардың педагогика, психология және кәсіби дайындық саласында алған, оқу құжаттарын жасау кезіндегі және бакалаврдағы мамандық пәндері бойынша сабақтарды өткізу кезіндегі теориялық білімнің тәжірибелік әдістері мен тәсілдерін құру болып табылады. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • оқытудың дидактикалық қағидаларын білу және оқыту мен жетілдіруде қолдану; • оқытудың түрлі әдістері мен тәсілдерінің тәжірибелік дағдыларын игеру; • таңдаған спорт түріндегі жалпы және арнайы жаттығулардың оқыту әдістемесін игеру, әр түрлі дайындық кезіңдегі оқыту мен жетілдірудің әдісі мен тәсілдерін іріктеу; • таңдаған спорт түріндегі техникалық және тактикалық дайындықтың ерекшеліктерін, заңдылықтарын және негіздерін білу; • таңдаған спорт түріндегі жаттығу үдерісін жоспарлау мен іске асыру үшін техникалық және тактикалық дайындықтың әдісі мен тәсілдерін қолдана білу; • спортшылардың бұқаралық дәрежедегі және балалар-жасөспірімдер спорт саласында нақты сабақтың программасы мен болашақ және жедел жоспарын құрастыра білу.

Жоғары оқу орнында оқу үрдісін, спорттық-сауықтар және спорт жұмыстарын әдістемелеу және ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары оқу орнында оқу үрдісін, спорттық-сауықтыру және спорттық жұмыстарын әдістемелеу және ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи сауықтыру жүйелері және ағза жағдайының бақылау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі замандағы ағзаны сауықтыру тәсілдері, олардың принциптері мен дене шынықтырудың ежелгі түрлерінен айырмашылықтары қарастырылынады. Дене шынықтыру тәсілдері, сауықтырудағы шығыс әдістері және аурулардың алдын алуында кеңірек пайдалануы баяндалынады. Сауықтыру тәсілдерін пайдаланатын адамдардың физикалық күйін бақылау әдістері қарастырылынады. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • ғылыми-зерттеу институты лабораториясының ғылыми қызметкер

Сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес түрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста дене шынықтырудың бейімдік түрлеріне теориялық және практикалық аспектілерін, ушуды, хатха-йоганы, йоганы қолдану мүмкіншіліктерін және т.б. денсаулықты нығайтатын спорттық гимнастиканың бейімдік түрлерін қарастырады. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • гимнастиканың дәстүрлі емес жаттығуларын (психомускульдік, парадокстік гимнастиканың, кері қалыптық гимнастиканың, атлетикалық гимнастиканың, стретчингтің, калланетиканың, ритмикалық гимна

Сауықтыру гимнастикасының шығыс жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тақырып организмнің заманауи сауықтыру әдістерінен, оның принциптерінен және дене шынықтыру сабағының классикалық формасының айырмашылығынан; шынығудың әдістерінен, шығыстыс сауықтыру әдістерінен (У-Шу әдісі және т.б.) және аурудың алдын алу үшін кең қолданыстағы мүмкіншіліктерінен; сауықтыру әдістемесімен айналысатын тұлғаның дене қалпын бақылау әдістерінен тұрады. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • дене шынықтырудың дәстүрлі емес түрін қолдан

Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән спорттың теориялық негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы туралы білімдермен қамтамасыз етеді. Оның құрамында спортшылардың дайындықтарының және спорттық жағдайларының жүйелерін, сонымен қатар жарыстан тыс және жаттықтырудан тыс факторлардың жағдайын күшейтіп, толықтыратын және оларға дайындықтарын қарастырады. Аталған пәнді өткеннен кейін магистранттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: • дене шынықтыру және спорт бойынша жоғары мектепте жұмыс істеудің педагогикалық, психологиялық негіздері, жоғары мектептегі педагогтар мен студенттердің құқықтары туралы білімдерді игереді; • «Дене шынықтыру және спортта» және таңдап алынған пәнде оқытудың инновациялық технологиялары бойынша теориялық, практикалық, әдістемелік және өзіндік дайындықтағы тереңдетілегн жаңа білімдер алады.

Спорт теориясы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Цель дисциплины: дать магистрантам глубокие знания для освоения основных путей и методов научных исследований используемых в современной системе подготовки квалифицированных специалистов. В дисциплине рассматривается современные инновационные теоретические и практические средства и методы организации и проведения научных исследований по ФК и спорту, развития и совершенствование физических качеств, функциональных возможностей организма, основные актуальные проблемы современных технологий подготовки спортсменов в обобщающее синтезирующем аспекте, которые направлены на формирование широкой научно-методической эрудиции и творческого теоретического мышления будущих специалистов - тренеров. В результате изучения дисциплины магистрант должен владеть следующими компетенциями: • знание и представление об особенностях воздействий физических упражнений разной интенсивности и направленности на организм у лиц различного пола и уровня спортивной квалификации и использовать эти знания при планировании учебно-тренировочных занятий по физической культуры в вузе и сборных командах при подготовке к соревнованиям; • владение широким спектром знаний по современным средствам и методам управления функциональной подготовленностью как биологической основы физической и спортивной подготовки, физического здоровья, занимающихся физической культурой и спортом; • углубленные знания теоретической, практической, методической и индивидуальной подготовки по инновационным технологиям обучения в «Физической культуре и спорте» и избранной специализации;

Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиологические средства восстановления в ФКиС
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение