Магистратура
Дәрігерлік емдеу ісі

Дәрігерлік емдеу ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - медицина ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - денсаулық сақтау магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Дәрігерлік емдеу ісі» мамандығының білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: ASIIN Сертификаты
Бағдарлама: 6M110500 – Медико-профилактикалық іс
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет ел тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 1 (профильдік бағыт), 2 жыл (ғылыми-педагогикалық )
Кәсіби жұмыс түрі:
6М110500 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша магистранттың кәсіби жұмыс саласы ҚР мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қызметінің мекемелері болып табылады. Сонымен бірге тұрғындардың санитарлық эпидемиологиялық қолайлылығын қамтамасыз ету барысында мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді, алдын алу, гигиеналық тәрбиелеу жұмыстарын жүзеге асырады, сондай ақ, гигиеналық, эпидемиологиялық, микробиологиялық және вирусологиялық саладағы ғылыми зерттеу мекемелерінде жұмыстарды атқарады, ғылыми зерттеу жұмыстарын орындаған жағдайда ғылыми қызметкер жұмысын атқарады, медициналық саладғы білім беру мекемелерінде қызметкер қызмет атқарады.

Профильдік пәндер:
• Гигиена және эпидемиология аумағында оқыту негіздері мен ғылыми зерттеулер;
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;
• Санитарлық эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру;
• Денсаулық сақтау саласындағы заңдылық;
• Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина;
• Биостатистика;

 Білім беру артықышылықтары:
• Дәстүрлі медициналық ғылыми мектебінің бір ізділігі;
• Бірегей авторлық курстар, білім беру жүйесіндегі жаңа әдістемелік және техникалық құрал жабдықтар;
• Тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық қолайлылығы, гигиеналық тәрбиелеу, алдын алу медицинасы аумағында мәселелердің кең ауқымдылығы және оны зерттеу әдістерінің көптүрлілігі;
• Медико-профилактикалық іс мамандығына оқытудағы инновациялық технологиялық амалдарды тереңдете оқыту;

Халықаралық байланыстар:
 РФ ДМ И.М. Сеченов атындағы бірінші Мәскеу мемлекеттік медициналық университеті
 РФ ДМ Ресей медициналық үздіксіз білім беру академиясы

Тәжірибені өту орны және жұмыспен қамту мүмкіндіктері:
 «Санитарлық эпидемиологиялық сараптама және бақылау бойынша ғылыми тәжірибелік орталығы» ҚР және ДМ Тұтынушылар құқығын қорғау бойынша Комитет
 Тұтынушылар құқығын қорғау бойынша Департамент
 ЖШС «КДЛ ОЛИМП»
 Алматы қаласының ГККП қалалық дезинфекциялық станциясы
 РГП Алматы қаласының республикалық қан орталығы
 АИВ/ЖИТС күресу және алдын алу бойынша республикалық орталық

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дәрігерлік емдеу ісі
Мамандық шифры
6M110500
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

MS Excel және SPSS арқылы ғылыми зерттеулерді өңдеу
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биостастика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биостатистика
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және нәтижелерін әртүрлі статистикалық өңдеу әдістерінің көмегімен, алған нәтижелердің сенімділік ықтималдығын талқылауға мүмкіндік береді. Қысқаша мазмұны: курста биологиялық зерттеулерде қолданылатын математикалық әдістер қарастырылады. Студенттерге статистикалық анализдің биологиялық құбылыстарды зерттеуде қажеттігін көрсетіп, статистикалық ой қабілеттерін жетілдіруге, алынған нәтижелердің сенімділігін анықтауға, статистикалық өңдеудің адекватты тәсілдерін үйренуге баулу. Білу керек: зерттеу нәтижелерінің сенімділігін анықтау үшін, қолайлы статистикалық тәсілдерді және нәтижелі зерттеуге әсер ететін факторларды таңдай білу. Игеру керек: есептің берілгенін талдап, қойылған мәселені шеше білу және дұрыс қорытынды шығару.

Биоэтика негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гигиена және эпидемиологиядағы ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гигиена және эпидемиологияны оқытудың әдістемелік негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Денсаулық сақтаудағы экономика
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы ауралардың стандартты анықтамасы және іс-әрекет алгоритмі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды иммунды алдын алу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Өнімдердің қауіпсіздігін кедендік одақ шегінде санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стационарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

MS Excel және SPSS бағдарламаларын қолдану арқылы мәліметтерді өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азық-түліктерге гигиеналық сараптама жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әр түрлі халық топтарының тамақтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балаларға арналған тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігін гигиеналық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоқауіпсіздік және биоқорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты мен міндеттері - зертханалық қызметкерлер білімі мен өздері қажет құралдармен қамтамасыз етеді, құрылыс, білім, биоқауіпсіздік бағдарламасы, жұқпалы микроорганизмдер қоғамдық және қоршаған орта. Қазіргі жағдайдағы Қазақстан Республикасында биологиялық қауіпті болуы мүмкін екенін білеміз: жұқпалы ауруларды тудыруы мүмкін қоздырғыштарын табиғи су қоймалары; оқиғасы және биологиялық қауіпті объектілерді саботаж; аса қауіпті зиянды организмдер, физикалық қорғаудың қажетті деңгейін болмаған білім мен технологиясы «қос» мақсатқа қол жеткізу; Қызметкерлерге жұқпалы микроорганизмдер жұртшылықты және қоршаған ортаны өздері қажет білім мен құралдарды қамтамасыз биоқауіпсіздік зертханаларды бағдарламасын пайдалану мүмкіндігі болуы үшін. Физикалық қорғау аса қауіпті патогенді, білім мен технология қажетті деңгейге қол жеткізу мүмкіндігіне ие болу үшін.

Денсаулық сақтау байланысты инфекциялардың эпидемиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Емдеу алдын алу мекемесінде жұқпалы аураларды қадағалауды ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы ауруларды иммунды алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жұқпалы ауруларды иммунды алдын алу және дезинфекция негіздері таңдау пәні. -Иммунопрофилактика жүргізу және ұйымдастырудың теориялық және практикалық сұрақтарын; -Жұқпалы аурулар ошағында дезинфекция жүргізу негіздері; -Дәрігерлік аймақтағы эпидемияға қарсы жұмыстар принциптерін сипаттайтын білімді алу және ой елегінен өткізу әдістерін игеру жатады Жұқпалы ауруларды иммунды алдын алу және дезинфекция негіздері оқыту міндеттеріне жатады: -Иммунопрофилактика жүргізу және ұйымдастырудың теориялық және практикалық сұрақтары; -Жұқпалы аурулар ошағында дезинфекция жүргізу негіздері; -Дәрігерлік аймақтағы эпидемияға қарсы жұмыстар принциптерін сипаттайтын білімді алу және ой елегінен өткізу әдістерін игеру

Жұқпалы емес аурулардың алдын алуда тұрғындарда микронутриенттердің дефицитін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды иммунды алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік одақ аймағында сырттан келетін және шығарылатын өнімдерді санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік одақ аймағында сырттан келетін өнімдерді Қазақстан Республикасындағы санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік одақ аймағында шығарылатын өнімдерді Қазақстан Республикасындағы санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасында тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен техникалық регламенті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы аймағындағы заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының қоғамдық денсаулық сақтау аймағындағы заңнамалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы аймағындағы заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық көмектің сапасын бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнімдердің қауірсіздігін кедендік одақ шегінде санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эпидемиологиялық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген