Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Дәрігерлік емдеу ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - медицина ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - денсаулық сақтау магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Дәрігерлік емдеу ісі» мамандығының білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: ASIIN Сертификаты
Бағдарлама: 6M110500 – Медико-профилактикалық іс
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет ел тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 1 (профильдік бағыт), 2 жыл (ғылыми-педагогикалық )
Кәсіби жұмыс түрі:
6М110500 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша магистранттың кәсіби жұмыс саласы ҚР мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қызметінің мекемелері болып табылады. Сонымен бірге тұрғындардың санитарлық эпидемиологиялық қолайлылығын қамтамасыз ету барысында мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді, алдын алу, гигиеналық тәрбиелеу жұмыстарын жүзеге асырады, сондай ақ, гигиеналық, эпидемиологиялық, микробиологиялық және вирусологиялық саладағы ғылыми зерттеу мекемелерінде жұмыстарды атқарады, ғылыми зерттеу жұмыстарын орындаған жағдайда ғылыми қызметкер жұмысын атқарады, медициналық саладғы білім беру мекемелерінде қызметкер қызмет атқарады.

Профильдік пәндер:
• Гигиена және эпидемиология аумағында оқыту негіздері мен ғылыми зерттеулер;
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау;
• Санитарлық эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру;
• Денсаулық сақтау саласындағы заңдылық;
• Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина;
• Биостатистика;

 Білім беру артықышылықтары:
• Дәстүрлі медициналық ғылыми мектебінің бір ізділігі;
• Бірегей авторлық курстар, білім беру жүйесіндегі жаңа әдістемелік және техникалық құрал жабдықтар;
• Тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық қолайлылығы, гигиеналық тәрбиелеу, алдын алу медицинасы аумағында мәселелердің кең ауқымдылығы және оны зерттеу әдістерінің көптүрлілігі;
• Медико-профилактикалық іс мамандығына оқытудағы инновациялық технологиялық амалдарды тереңдете оқыту;

Халықаралық байланыстар:
 РФ ДМ И.М. Сеченов атындағы бірінші Мәскеу мемлекеттік медициналық университеті
 РФ ДМ Ресей медициналық үздіксіз білім беру академиясы

Тәжірибені өту орны және жұмыспен қамту мүмкіндіктері:
 «Санитарлық эпидемиологиялық сараптама және бақылау бойынша ғылыми тәжірибелік орталығы» ҚР және ДМ Тұтынушылар құқығын қорғау бойынша Комитет
 Тұтынушылар құқығын қорғау бойынша Департамент
 ЖШС «КДЛ ОЛИМП»
 Алматы қаласының ГККП қалалық дезинфекциялық станциясы
 РГП Алматы қаласының республикалық қан орталығы
 АИВ/ЖИТС күресу және алдын алу бойынша республикалық орталық

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дәрігерлік емдеу ісі
Мамандық шифры
6M110500
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

MS Excel және SPSS арқылы ғылыми зерттеулерді өңдеу
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биостастика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биостатистика
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және нәтижелерін әртүрлі статистикалық өңдеу әдістерінің көмегімен, алған нәтижелердің сенімділік ықтималдығын талқылауға мүмкіндік береді. Қысқаша мазмұны: курста биологиялық зерттеулерде қолданылатын математикалық әдістер қарастырылады. Студенттерге статистикалық анализдің биологиялық құбылыстарды зерттеуде қажеттігін көрсетіп, статистикалық ой қабілеттерін жетілдіруге, алынған нәтижелердің сенімділігін анықтауға, статистикалық өңдеудің адекватты тәсілдерін үйренуге баулу. Білу керек: зерттеу нәтижелерінің сенімділігін анықтау үшін, қолайлы статистикалық тәсілдерді және нәтижелі зерттеуге әсер ететін факторларды таңдай білу. Игеру керек: есептің берілгенін талдап, қойылған мәселені шеше білу және дұрыс қорытынды шығару.

Биоэтика негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гигиена және эпидемиологиядағы ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гигиена және эпидемиологияны оқытудың әдістемелік негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Дәлелдеу медицинасының негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Дәлелдеу медицинасының негіздері. «Дәлелдеу медицинасының негіздері» университеттік курсы студенттерді дәлелдеу медицинасының пайда болу тарихымен, түсініктерімен, әртүрлі ауруларды диагностикалау мен емдеу стандарттарын жасау кезіндегі дәлелдеу медицинасының негізгі принциптерінің маңыздылығымен, клиникалық зерттеулер, дәлелділік дәрежесімен таныстырады, маман-медиктердің қалыптасуына іргелі, теориялық білім қорын береді. Міндеттері: - Студенттерге заманауи денсаулық сақтаудағы дәлелдеу медицинасының маңыздылығы туралы жалпы түсінік беру; дать студентам общее понимание - Дәлелдеу медицинасының маңызды жетістіктері, оның даму перспективасы жайлы айту; - Студенттерде дәлелдеу медицинасының принциптерін клиникалық және ғылыми практикада қолдануға мүмкіндік беретін теориялық-қолданбалы ойлау негіздерін қалыптастыру. Студент білуі керек: дәлелдеу медицинасының даму тарихы мен принциптері, дәлелділік дәрежелерін, клиникалық зерттеулерді жүргізудің негізгі қағидаларын, gcp (good clinical practice) – «лайықты клиникалық практика», дәрілік заттарды өндіру қағидаларының негізі (gmp), лабораториялық зерттеулерді жүргізу қағидалары glp, биостатистика негіздері түсініктерін. Студент меңгеруі керек: игерген теориялық білімі мен практикалық тәжірибелерін жеке өздерінің зерттеулерінің тәжірибелерінде қолдана білуі.

Денсаулық сақтау саласындағы заңнама
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Денсаулық сақтаудағы заңнамалар Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтiк негiздерiн белгiлейдi, мемлекеттiк органдардың, меншiк нысандарына қарамастан жеке және заңды тұлғалардың денсаулық сақтау жөнiнде азаматтардың Конституциялық құқығын iске асырудың негізін береді. Студент білуі керек: Денсаулық сақтау саласында қолданылатын негізгі заңнамалар және олармен жұмыс істей білу.

Денсаулық сақтаудағы экономика
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы ауралардың стандартты анықтамасы және іс-әрекет алгоритмі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды иммунды алдын алу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық статистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Өнімдердің қауіпсіздігін кедендік одақ шегінде санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стационарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

EpiInfo компьютерлік бағдармасын эпидемиологиялық зерттеулерде қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: EpiInfo компьютерлік бағдармасын эпидемиологиялық зерттеулерде қолдану жеке білім беру траекториясының пәні ретінде эпидемио-логиялық зерттеулердің міндеттерінің бірі - әр түрлі аурулардың жиілігін зерделеуді қарастырады. Заманауи зерттеу әдісі EpiInfo компьютерлік бағдармасын эпидемиологиялық зерттеулерде қолдану арқылы сырқаттанушылықтың жиілік көрсеткішін (интенсивті көрсеткіштері) әр түрлі жолдармен есептеп анықтайды, олар белгілі бір тұрғындар топтары арасында жаңа аурулардың жалпы санын сипаттауы мүмкін, сырқатта-нушылық көрсеткіштері, керісінше, белгілі бір уақыт арасында аурудың жаңа жағдайларының пайда болу жиілігін сипаттайды.

MS Excel және SPSS бағдарламаларын қолдану арқылы мәліметтерді өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі – 2кр. Модульде биологиялық сағаттарды физиологиялық реттеуші ретінде қарастырады. Биожүйелердің өзіндік (ішкі) уақыты. Биологиялық және физикалық уақыттардың ерекшеліктері. Биологиялық процестерді реттеу және ақпарат теориясының элементтері. Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары – 2 кр. Онтогенез және қартаю. Генетика және циркадианды ырғақтың дамуы. Клеткалардың уақытқа тәуелді құрылымы. Клетка ішілік реттеуші процестердің динамикалық теориясы. Молекулалық және клеткалық хронобиологияның қолданбалы аспектілері. 1 пәнді оқу барысында магистранттар адам ағзасының барлық деңгейіндегі құрылымдарында физиологиялық процестердің реттелу механизмдерін түсінуге үйренеді, классикалық физиология мен жүйелі талдау көзқарасында ағзаның тіршілік әрекеттерінің процестері мен олардың жеке құрылымдық элементтері жөніндегі түсініктерімен ағзаның функцияларын басқару (реттеу) тәсілдерін өңдеуге қажетті теориялық білімдері болу керек.

Азық-түліктерге гигиеналық сараптама жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әр түрлі халық топтарының тамақтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балаларға арналған тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігін гигиеналық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоқауіпсіздік және биоқорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты мен міндеттері - зертханалық қызметкерлер білімі мен өздері қажет құралдармен қамтамасыз етеді, құрылыс, білім, биоқауіпсіздік бағдарламасы, жұқпалы микроорганизмдер қоғамдық және қоршаған орта. Қазіргі жағдайдағы Қазақстан Республикасында биологиялық қауіпті болуы мүмкін екенін білеміз: жұқпалы ауруларды тудыруы мүмкін қоздырғыштарын табиғи су қоймалары; оқиғасы және биологиялық қауіпті объектілерді саботаж; аса қауіпті зиянды организмдер, физикалық қорғаудың қажетті деңгейін болмаған білім мен технологиясы «қос» мақсатқа қол жеткізу; Қызметкерлерге жұқпалы микроорганизмдер жұртшылықты және қоршаған ортаны өздері қажет білім мен құралдарды қамтамасыз биоқауіпсіздік зертханаларды бағдарламасын пайдалану мүмкіндігі болуы үшін. Физикалық қорғау аса қауіпті патогенді, білім мен технология қажетті деңгейге қол жеткізу мүмкіндігіне ие болу үшін.

Биоэтика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гигиена және эпидемиологиядағы оқыту мен ғылыми зерттеулер негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курсты оқу педагогтар принциптерімен біріктіріліп білім беру қызығушылығы эпидемиология облысын қамтып көрсету: дәрігердің кәсіби деңгейін кеңейту, эпидемиологиялық ойлануды жетілдіру, эпидемиологиялық теория мен практика негізінде түзілген; эпидемиологиялық зерттеуде науқастарды тексеру үшін үйренген методтарын қолдану мүмкіншілігі және қауіпті факторларды бағалау; есеп пен мақсатының ғылыми негізделуі. Эпидемиологиялық ғылымда білім ережелерін игеру процесінде алынған арнайы білімін мүмкіншілігінше қолдануға жол ашады, дәрігердің іс-шараларында профилактикалық бағыт іскерлік пен дағды түзіледі. «Іскерлікті» түсіну эпидемиология дегеніміз қабілеттілігі, ғылыми тексеру себептері мен негізгі эпидемиялық процестері және осы базада жоспарлау, ұйымдастыру іс-шаралар өткізу инфекциялық науқастардың профилактикасы және олармен күресу. «Дағдыны» түсіну эпидемиологияда мақсатталған бағытта істерін орындай алуы эпидемияға қарсы іскерлігі.

Денсаулық сақтау байланысты инфекциялардың эпидемиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс халықтың денсаулығының көрсеткіштерін, демография және денсаулық сақтау модельдерін, денсаулық экономикасының заманауи теорияларын зерттеуді қамтамасыз етеді. Курсты зерттеу нәтижесінде студент денсаулық сақтаудың негізгі заңдарын, терминдерін және түсініктерін; қағидаларын, денсаулық сақтау жүйесінің негізгі қаржыландыру көздерін, бастауларын; денсаулық сақтау кәсіпорынының іс-әрекеттерінің базистік микроэкокномикалық ерекшеліктерін білуі тиіс. Кәсіби медициналық қызметті жүзеге асыру барысында медициналық қызмет нарығының ерекшеліктерін есекере білуі тиіс.

Жұқпалы аураларды қадағалау*
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы ауралардың стандартты анықтамасы және іс-әрекет алгоритмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жұқпалы аурулардың стандартты анықтамасы және шаралар алгоритмі таңдау пәні ретінде жұқпалы аурулардың алдын алу, эпидемияға қарсы шаралар, диагностика әдістері және емдеу шаралары бойынша негізгі алгоритмдерді оқытады. . Жұқпалы ауруларға қатысты сұрақтарға жауапты эпидемиялық процесті, яғни эпидемияға қарсы және оның алдын алу шараларын жүргізудің тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін (не істеу керек?) нақты аумақта, белгілі уақытта, жекеленген тұлғалар немесе тұрғындар тобының арасында спецификалық инфекциялық жағдайлардың пайда болу, таралу және тоқтатылу процесін зерделеу барысында (кім, қай жерде, қашан, неліктен) аталған сұрақтарға жауап алуға болады.

Жұқпалы ауруларды иммунды алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жұқпалы ауруларды иммунды алдын алу және дезинфекция негіздері таңдау пәні. -Иммунопрофилактика жүргізу және ұйымдастырудың теориялық және практикалық сұрақтарын; -Жұқпалы аурулар ошағында дезинфекция жүргізу негіздері; -Дәрігерлік аймақтағы эпидемияға қарсы жұмыстар принциптерін сипаттайтын білімді алу және ой елегінен өткізу әдістерін игеру жатады Жұқпалы ауруларды иммунды алдын алу және дезинфекция негіздері оқыту міндеттеріне жатады: -Иммунопрофилактика жүргізу және ұйымдастырудың теориялық және практикалық сұрақтары; -Жұқпалы аурулар ошағында дезинфекция жүргізу негіздері; -Дәрігерлік аймақтағы эпидемияға қарсы жұмыстар принциптерін сипаттайтын білімді алу және ой елегінен өткізу әдістерін игеру

Жұқпалы емес аурулардың алдын алуда тұрғындарда микронутриенттердің дефицитін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды иммунды алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зертханалық зерттеулердің сапасын талдауға дейін және талдау кезеңдерінде қаматамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зертханалық тәжірибедегі менеджмент негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зиян және қауіпті факторлар. Гигиеналық нормалау қағидалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Иммунологиялық диагностиканың негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Иммунологиялық диагностиканың негізі*
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік одақ аймағында сырттан келетін және шығарылатын өнімдерді санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік одақ аймағында шығарылатын өнімдерді Қазақстан Республикасындағы санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық эпидемиология және иммунды алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасында тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен техникалық регламенті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының қоғамдық денсаулық сақтау аймағындағы заңнамалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы аймағындағы заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық көмектің сапасын бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнімдердің қауірсіздігін кедендік одақ шегінде санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиобиологияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің оқыту мақсаты: арнайы курс «Хроновалеология» тереңдетілген білім, хронобиологиямен байланысқан, хрономедицина және валеология, хронобиология мен хрономедицинаның негізгі жаңа өмірге сай жетістіктеріне сүйене отырып денсаулықты сақтау ерекшеліктері. Курсты оқу нәтижесінде магистранттың хронобиология негізінде дені сау организм қалыптасатынын білуі керек, қалыпты жағдайдағы биоритм хроноструктура туралы және патология кезінде, хроновалеологидің практикалық маңызы, хрономедицинаның жетістік

Радиобиологияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс радиациялық биофизикадан және биологиялық құрылымдық биохимиялық сәулелену реакция процесінен теоретикалық хабардардың болуын қамтамасыз етеді, жалпы заңдылықты түсіну биологиялық жауап береді иондалу жарқырауына. магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларды игереді: Негізгі методтарды игеру иондық жарқыраудың тірі оргнизмге қауіптілігін бағалау, негізгі жарқырау реакциясын организмге қолдану қабілеті. Алынған мәліметтердің барлығын қолдана білу іскерлігі, әртүрлі жүйедегі алын

Тамақ таксикологиясының негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұтынушылардың құқығын қорғау жүйесіндегі заңнамаларды қолдану тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эпидемиология және зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эпидемиологиялық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение