Магистратура
Іскерлік әкімшілік жүргізу

Іскерлік әкімшілік жүргізу

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация:
Бағдарлама: «6М052000 – Іскерлік әкімшілік жүргізу»
Оқу деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 1,5 жыл
«6М052000 – Іскерлік әкімшілік» бағыты бойынша магистр келесі қызмет т.рлеріне даярланады:
• орта кәсіби және жоғары оқу орындарында оқытушы жұмысшы
• мемлекеттік және мемлекеттік емес секторлардағы ғылыми-ізденушілік инститтутарындағы ғылыми қызметкер ретінде;эксперт,оқу-әдістемелік ұйымдарда консультант
• эксперттік-консалтингтік ұйымдардағы,маркетингтік зерттеу орталықтарында ауданаралық және халықаралық ғылми-жобалық ұйымдарда кәсіби қызмет.
• марктенигтік қызметін жүзеге асыру командасында зерттеу,басқару немесе жобалық кәсіби қызмет
• мамандар келесідей лауазымдарда қызмет атқара алады: директор,директор орынбасары,маркетинг,маркетингтік зерттеу және өткізу,сонымен қатар, логистика саласында коммуникациялық саясат,баға құру,әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындар мен ұйымдардағы маркетингті жоспарлау және болжау.
Бейінді пәндер:
- Менеджмент
- Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
- Бизнес Зерттеулер
- Корпоративтік қаржы менеджменті
Білім алу артықшылықтары:
- ең жоғары академиялық стандарттарға сәйкес жобаларды басқару саласында мамандар даярлау;
- білім беру үрдісіне қазіргі заманғы инновациялық технологияларды қолдану;
- Білімді магистратура және докторантурада жалғастыру;
- Кәсіби авторлық курстар, соңғы әдістері мен оқу-әдістемелік құралдар;
- жобаларды басқару зерттеулер перспективаларына мен әдістемелерді кең ауқымы
- универсальность профессии – возможность применения профессиональных знаний в любой сфере деятельности.
Халықаралық қарым-қатынас: магистранттар АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция, Испания, Түркия, Қытай, Венгрия, Чехия, Польша, Ресей сияқты елдерде әріптес жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша және оқытудан өтуге мүмкіндігі бар
Практиканы өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: ұлттық экономика және әртүрлі салаларының кәсіпорындары мен ұйымдарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бейіндік бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Іскерлік әкімшілік жүргізу
Мамандық шифры
6M052000
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Бизнес-зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Бизнес коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану және стратегиялық бәсекеге қабілеттілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жүйелік талдау және шешім қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялық жобалардың моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс тематикалық түрде ұйысдасқан және ірі модульдер көмегімен қалыптасқан: ресми дәрістер, семинар және командалық проектілік жұмыстарға ынта білдіру, жоспарлау, проекті жүзегеа сыру және аяқтау. Бұл курс бірқалыпты шығын мен оның нәтижесінің әдіснамасын анықтайты, ақша нарығын зерттейді, екі периодты Фишер моделіне талдау жасайды. Бұл курста капиталдық активтерді бағалау моделі, жобаны басқарудың басқа концепциялары зерттеліп, жобаны басқарудың бизнес-құбылысы айқындалады. Пәнді зерттеу барыс

Инновация теориясы және кәсіпорынның инновациялық әрекеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – инновациялар теориясын,негізгі қағидалары мен экономикалық агенттердің инновациялық мінез-құлқын талдау әдістерін, ұйымдар мен кәсіпорындардың деңгейінде (микро деңгей) инновациялық қызметті, аймақтар мен салаларды (мезо деңгей),жалпы экономика мен қоғамды(макро деңгей) басқару және талдау әдістерін меңгеру. Пәнді оқудағы нәтижелер ретінде магистрант келесілерден хабардар болуы міндетті: - экономикалық ғылыми зерттеу форматында мәслені тұжырымдай білу. - инновация, оның қазіргі экономикадағы рөлі, инновациялық белсенділік формалары, инновациялық субъекттің негізгі субъектілері, инновациялық дамудың негізгі механизмдері, оның әлемдегі ерекшелігі туралы теориялық көрініс қалыптастыру. - кәсіби қызметтегі стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай алу. - фирмадағы экономикалық талдау жүргізу аясында амалдар мен дағдыларды иелену. - инновациялық жобаларды макро-,мезо- және микродеңгейдегі инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау мен инновациялық қызметті басқара білу. - Микроэкономика деңгейінде нақты жағдайларды талдау алу. - өзінің компаниясында(кәсіпорнында) бар қауіпсіздік жүйесіндегі барынша әлсізжердерін анықтай алу. - Ақпарат экономикасы бойынша зерттеу нәтижелері мен бағыттарына шолу жасау.

Институционалды экономика (intermediate)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпорациялардың қаржысын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып магистранттарды корпорация қаржысын басқарудың ғылыми-теориялық әдісін және корпорациялық қызметті басқару саласындағы тәжірибелік жаңалықтарды қалыптастыру табылады. Пәннің оқытылу тапсырмасы болып корпорация қаржысының теориялық маңызы мен жалпы басқару теориясындағы ролі, шешім дайындау әдістерін меңгеру, жоспарлау және қадағалау болып табылады. Заманауи корпорацияның негізгі түрлері мен оны басқару ерекшеліктері. Біріңғай қаржылық, инвестициялық және несиелік қызметтің құрылымы, мақсаттары. Пән бойынша оқыту нәтижелері негізінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс: - Пәннің негізгі түсініктері мен терминдерін, корпорация қаржысын басқарудағы интеграция мен әртараптандыру ролін меңгеру; - Корпоративтік қаржыны басқарудағы ұйымдардың ерекшеліктерін білу; - Корпорацияның қаржылық саясаты, инвестициялау мәселелерін талдай білу.

Көшбасшылық және ынталандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есеп және басқарушылық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық тәуекелділік - менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс бір қалыпты шығын мен оның нәтижесінің әдіснамасын анықтайты, ақша нарығын зерттейді, екі периодты Фишер моделіне талдау жасайды. Бұл курста капиталдық активтерді бағалау моделі, жобаны басқарудың басқа концепциялары зерттеліп, жобаны басқарудың бизнес-құбылысы айқындалады. Пәннің өту нәтижесінде магистрант келесі міндеттерді игеру қажет: - қолайсыз жағдайды профессионалды түрде шешім қабылдауға бейімді; - Өз ойын айқын жеткізе білу.

Макроэкономикалық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу барысында энергетикалық ресурстар қаралады, сонымен қатар қоғамдық дамудағы экологиялық аспектілерді шешу мақсатында жасыл экономиканың дамуының қажеттілігін және осы бағыттарды басқару. Пәннің өту нәтижесінде магистрант келесі міндеттерді игеру қажет: - энергия ресурстарыныңжетіспеушілігінмеңгеру - өндірісті ұқыпты пайдалану - жасыл экономика пәнінің мәнін түсіну

Операциялық басқару және ақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзгерістерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіпті ұйымдастыру теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдық мінез-құлық және адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іскерлік тілдесу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика (intermediate)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық зерттеулер әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген