Магистратура
Сот сараптамасы

Сот сараптамасы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - заң ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - құқық магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Шифр: 6М030500-Сот сараптамасы
Ғылыми-педагогикалық бағыт – заң ғылымдарының магистрі
Оқу нысаны: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Білім беру артықшылықтары:
- сараптамалардың барлық түрлері үшін жалпы ғылыми, ұйымдастырушылық, әдістемелік ережелерді кешенді терең зерттеу және криминалистік техника, сот сараптамасының теориясы және т.б. саласында білімдерді қолданумен байланысты ерекше салааралық қағидаларды меңгеру;
- талдауға деген бағыттылық, қылмыстық әрекеттер мен басқа да құқық бұзушылықтарды саралаумен айқындалған қағидалардың білімдеріне, ҚР сот өндірісін құру қағидаларына, дәлелдемелерді жинау, криминалистік техника мен тактиканың және т.б. қағидаларына негізделген сарапшылық тәжірибені және нақты сарапшылық қызметті меңгеру;
- сарапшыларды тек сараптамалық мекемелердегі тәжірибелік қызмет үшін ғана емес, сонымен қатар зерттеушілік, жоғары оқу орындарындағы ғылыми-педагогикалық қызметке дайындау.
Кәсіби қызметтің түрлері: сарапшылық қызметтің жетекшілік салаларында, соның ішінде ҚР ӘМ Сот сараптамасы орталығында құжаттарды сарапшылық зерттеу зертханасының, трасологиялық, баллистикалық сараптамалар зертханаларының, өрт-техникалық сараптамалар зертханаларының, комьютерлік технологиялардың, экологиялық сараптамалар зертханаларының және т.б. жетекшісі, ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер Комитетінің Кедендік сараптамалардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары қызметінде, ҚР ҰҚК, ҚР Қорғаныс Министрлігінің, ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің және басқа да мемлекеттік қызметте жұмыс жасауға, сонымен қатар жеке сарапшылық қызметке лицензия алуға және т.б. магистранттарды дайындау.
Халықаралық байланыстар: Беларуссия Республикасының ІІМ Академиясы, Дубай қаласындағы Американдық университет (БАӘ), О.Е.Кутафин атындағы Мәскеу мемлекеттік заң университеті, Нью-Йорк қаласының «John Jay» қылмыстық әділсоттылық Колледжі (АҚШ), Париж қаласының Д.Дидро Университеті (Франция), Шанхай саясат және құқық университеті (Шанхай қаласы, ҚХДР).
Жұмысқа қабылдану мүмкіндігі және тәжірибеден өту орны: ҚР ӘМ Сот сараптамасы орталығы, ҚР ҰҚК, ҚР Қорғаныс Министрлігінің, ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің сарапшылық мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары, жоғарғы оқу орындары және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Сот сараптамасы
Мамандық шифры
6M030500
Факультеті
Заң
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Сот сараптамасының құқықтық, ұйымдастырушылық және ғылыми-әдістемелік негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы сот сараптамасының теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жол-көлік оқиғасының мән-жайларына сараптама тағайындау және жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік технологияларға сот сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криминалистика ғылымының қазіргі заманғы концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криминалистикадағы жеке теориялар мен ілімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының қылмыстық,қылмыстық процесстік заңнамаларын қолдану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстарды тергеудегі криминалистік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты – қылмысты ашу саласындағы қазіргі заманғы ғылыми мәселелерді анықтау қабілеттеріне үйрету; құқықтық күрделі жағдайлардың шешімін табуға бағытталған ұсыныстарды дайындау, қазіргі заманғы криминалистикалық технологияларды қолдану аясындағы мәселелерді шеше алу. Оқыту нәтижесінде магистранттар мынадай құзіреттерге ие болуы қажет: Білуі тиіс: - криминалистік технологияларды қолданудың ерекшеліктерін, түрлері мен тәсілдерін; - криминалистік технологияларды қолданудың процессуалд

Материалдарға, заттарға сот сараптамасының теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өрт-техникалық сот сараптамасын жүргізу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот лингвистикалық сараптамасын жүргізу әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот тауартану сараптамасын жүргізу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот экологиялық сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот экономикалық сараптамасын жүргізу әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот-биологиялық сараптамасын тағайындау және жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот-құрылыс сараптамасын жүргізу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот-психологиялық сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Соттық лингвистика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот-экономикалық сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы тұру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Трасологиялық сараптамасының әдіснамалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Трасологиялық сараптамасының теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іс жүргізу әрекеттерінің өндірісінің теориялық және тәжірибелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген