Магистратура
Аударма ісі

Аударма ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аударма ісі
Мамандық шифры
6M020700
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі Современная методология теории и практики перевода Modern Methodology of Theory and Practice of Translation

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аударма жазбаларының техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аударма жазба техникасының ережелерімен танысуды қарастырып, амалдарды меңгеру Оқу нәтижесінде студент: Ілеспелі ауызша аударманың аудармалық жазбаларды қысқарту; жүйесінің негізін білу Ауызша аударманың өту барысына бағдарлама жаза алу; Мәтінді қабылдау барысында ақпаратты рационалды түрде бекітуді жүзеге асыру

Аударма және контрастивті лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аударма үдерісінде контрастивтік лингвистиканың негізгі мәселелерін зерттеуге және аударма техникасы мен технологиясының оптимизациясы мен аударма мәтіннің сапасын сараптау үшін тілдік контрасттар мен сәйкестіктер заңдылықтарын анықтауға бағытталған. Курс шеңберінде қарастырылатын мәселе: аударманың жалпы теориясы мен практикасына қатысты міндеттерді шешу мақсатында тіларалық интерференцияның негізгі сегменттерін анықтау. 2- пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі тү

Аударманың идиоматикалық аспектісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударматану пәндерін оқытудың әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударматанудағы заманауи тенденциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудармашының шығармашылық лабораториясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аудармашының кәсіби-шығармашылық тәжірибесін, шығармашылық лабораториясын зерттеп, ғылыми жинақтауды мақсат етеді. Пәннің негізгі міндеттері: түпнұсқа мен аударма мәтіндегі тіл мен стиль мәселесін шығармашылық лаборатория аспектісінде қарастыру, аударма мәтіннің мәдени-лингвистикалық құрылымын және аудармадағы авторлық интенциялар үрдісін саралау. 2- пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі түрлерін меңгереді: - аудармашының лингвистикалық корпусын талдай білуі тиіс; - к

Газет және журналистік мәтіндерді интерпретациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми мәтіндерді аннотациялау және рефераттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дипломатиялық терминдерді аудару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заң мәтіндерін аудару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық саяси аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – аударманың когнитивтік теориясы мен көркем мәтіннің когнитивтік-коммуникативтік кеңістігін зерттеу, аударма үдерісі үшін релевантты негізгі категорияларын сипаттау; көркем мәтін концептосферасын когнитивті модельдеуді меңгеру; көркем аударманың тілдік және стильдік мәселелерін, тұпнұсқа мен аударманың функционалды-эквиваленттілігіне қол жеткізудің амал-тәсілдерін талдау, аудармашының когнитивтік диссонансын түпнұсқа тілі мен аударма мәтін тілінің айырмашылығын түсінудің

Ілеспе аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық мәтіндер аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты шет тілін кәсіби мақсатта пайдалануға мүмкіндік беретін шеттілдік коммуникативті құзыреттіліктерді қалыптастыру; экономикалық сипаттағы мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару; кәсіби мәселелерді шешу мақсатында шетелдік серіктестермен кездесу өткізу; Оқу барысында келесі мақсаттар жүзеге асады: - студенттердің экономикалық терминдер бойынша лексикалық қорды кеңейту; - экономикалық мәтіндерді қазақ/орыс тілдерінен шығыс тіліне, шығыс тілінен қазақ/орыс тілдеріне аудару дағдыларын дамыту; -экономикалық мәтіндерді ауызша аудару дағдыларын дамыту; - студенттерде екі жақты аударма дағдыларын меңгерту; - студентердің экономика, іскерлік әдеп салалары бойынша білімдерін кеңейту. Оқу нәтижесінде студенттер: 1) экономикалық мәтіндерін аударудың негізгі қиындықтары 2) экономика аудармасындағы аудармалық сәйкестіктің негізгі түрлері; 3) экономикалық аудармадағы аударма өзгертулердің ерекшеліктерін білу керек; 1) экономика мәтіндерін аударма алдында талдай алу; 2) түпнұсқаның жанр және мәнмәтінін ескере отырып, экономикалық мәтінің аударма стратегиясын таңдау 3) экономикалық мәтіндерді аудару барысында аударманың дұрыстығымен баламалығын жүзеге асыру үшін әдістер мен амалдарды таңдап, талдау 4) ауызша аударма кезінде мәтінді қабылдаумен бірге оның мағыналық талдауын жасау; 5) ауызша аударма кезінде мәтінді қабылдаумен бірге қысқа жазулар жүргізу керек; 6) фондық білімдерді келтіру; 7) жазбаша аударма кезінде мәтіннің ақпараттық мәнін құрайтын тірек-кілттік терминдерін бөліп қарастыру; Қабілеттерді меңгеру: - терминологиялық сөздік құрастыру; - экономикалық мәтіндерді ауызша және жазбаша аударма жасау; - экономикалық сөздіктері мен анықтамалық оқулықтарды қолдана отырып, заң құжатта рмен жұмыс істеу

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген