Магистратура
Химия

Химия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама: 6М060600 – Химия, бірігіп жасалған екі дипломдық бағдарламалар Белгород мемлекеттік ұлттық зертеу университеті, Д.И. Менделеев атындағы Ресей химиялық – технологиялық университеті
Халықаралық аккредитация: ASIIN, Германия
Ұлттық аккредитация: НААР, НКAОКO
Оқыту деңгейі: магистратура
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Оқу түрі: күндізгі
Кәсіби қызметтің түрлері:
• Химиялық процестерді және заттар мен материалдардың физико-химиялық қасиеттерін зерттеуде теориялық химияның дамуының басым бағыты бойынша іргелі білімдер және ең алдыңғы ақпаратты әдістер саласында білімнің кең спектрін иемдену, бұл әдістерді меңгеру және қолдануда оңтайлы әдістемелерді таңдау қабілеттілігі.
• Химия саласында ғылыми зерттеулерді алынған нәтижелерді диссертациялық жұмыс түрінде кезекті дайындай отырып жоспарлау және дәлелдеу қабілеттілігі, шығармашылық және ізденушілік қызметтегі тәжірибеге ие болу, химиялық ғылымның таңдалған саласындағы мәселелер мен міндеттердің ең оңтайлы шешімдерін іздеуде альтернативті ойлауды көрсете алу.
• Химимялық ғылым саласында ақпараттарды тиімді іздеуге, сыни талдауға, қайта жасауға, жинақтау мен сақтауға қабілеттілік және нақты міндеттер мен мәселелердің шешімінің тактикасы мен стратегиясын жасау үшін қолдану.
• Өздігінен даму және өздігінен жетілудің шығармашылық қағидаларын білу және иемдену, оларды бүкіл кәсіби қызметте негізгі және пәндік құзыреттердің дамуы үшін қолдану, шығармашылық қызметтің қағидаларын иемдену, жаңа нәтижелі идеяларды жаса алу, оларды тәжірибе жүзінде іске асыру.
Білім беру артықшылықтары:
Көне ғылыми-зерттеу мектептер дәстүрлерінің сабақтастығы, бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы ең жаңа әдістемелер және техникалық құралдар, химия саласындағы ғылыми зерттеулер аса кең ауқымды спектрі, мамандандырылған және талап етілген химия саласын терең зерттеу
Халықаралық байланыс: Белгород мемлекеттік зертеу университеті, Ресей химиялық – технологиялық университеті екі дипломдық бағдарламалар бойынша магистранттардың білім алуға мүмкіндігі бар, М.В. Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университеті (Ресей федерациясы), Babes-Bolyai Университеті (Румыния), Солтүстік Арктикалық федералды университет (Ресей федерациясы), Николай Коперник атындағы Университеті (Польша), Aix-Marseill Университеті (Франция), Грайсвальд Университеті (Германия), В.С. Соболев атындағы геология және минерология институты (Ресей федерациясы), Джорджтаун Университеті (Малайзия), Ла-Рошель ғылыми Университеті (Франция), Карачи Университеті (Пакистан), Постдам университеті (Германия), Карачи университеті (Пәкістан), Пурду университеті (АҚШ), Рединг университеті (Ұлыбритания) және т.б. серіктес жоғары оқу орындарында білім алуға магистранттар мүмкіндігі бар.
Жұмысқа қабылдану мүмкіндігі және практикадан өту орны: «6М060600 - Химия» мамандығының магистранттары химия саласындвғы ғылыми-зерттеу институттарында, жоғары оқу орындарда тәжірибе өтеді. «6М060600 - Химия» мамандығының түлектері ғылыми-зерттеу институттарында, Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібі кәсіпорындарында, химиялық лабораторияларда, техникалық мектептерде, колледждерде, Назарбаев Зияткерлік мектептері сияқты химиялық бейіндік мектептерде, университеттік жүйеде жоғары деңгейде жұмыс істейді.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Химия
Мамандық шифры
6M060600
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Бейорганикалық химияның таңдамалы тараулары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Физикалық химияның теориясы және мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аналитикалық химиядағы теориялық дәлелдеулер мен есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аналитикалық химияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Беттік кұбылыстардың термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта нысандарын талдаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғаудың коллоидтық-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымданған жүйелердің химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Супрамолекулалық жүйелер химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Талдаудың заманауи электрхимиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрхимиялық үдерістердің теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген