Магистратура
Журналистика

Журналистика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6М050400 – Журналистика» білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Бағдарлама: Журналистика
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Ұлттық аккредитация: НКАОКО
Білім беру деңгейі: магистратура
Білім беру түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері: ғылыми көзқарас пен сыни ойлаудың толыққанды жүйесін игеру; медиазерттеу саласындағы қазіргі заманғы отандық және шетелдік жетістіктер мен көрнекті отандық және шетелдік ғылыми мектептердің тәжірибесін хабардар болу; аталған салада ғылыми және тәжірибелік зерттеу міндеттерін іске асыруға қабілетті болу, зерттеу методологиясын өз бетінше құрастыру, инновациялық әдістемелерді пайдалану; пәнаралық кешенді зерттеулерді іске асыру, өзінің ғылыми біліктілігін арттыру мақсатында отандық және халықаралық ғылыми ұжымдардың жобаларына қатысуға дайын болу.
Білім беру бағдарламасының кәсіби ұстанымы: Білім беру бағдарламасы қоғам өміріндегі бұқаралық коммуникация құралдары мен журналистиканың алатын орны мен рөлі негізінде, отандық және шетелдік тәжірибедегі масс-медиа қызметі мен осы саладағы ғылыми зерттеулердің тәжірибесі бағытында қазіргі заманға сай құрастырылған. Техникалық жарақтандырылған зертханалар мен саны шектеулі магистранттардың ғалымдармен, тәжірибелі журналистердің және редакторлардың, мамандардың тығыз байланысын дамытуға, мансап құрудағы олардың жоғары кәсібилігі мен терең саяси жеке тәлімгерлік сипатын ашуға мүмкіндік береді. Семинар мен тренингтерді дамыту үшін тәжірибедегі журналистер мен редакторлар сындарлы байланыстарды дамыту үшін тәжірибелі ғалымдармен байланыста болады. Кімнің кәсіби шеберлігі жоғары және терең саясатындағы ұстанымыңыз жеке тәлімгерлігі магистранттарға мансабының басында көмектеседі. 2015 жылы БСҚА рейтингтері бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы І орынды, 2016 жылы II орынды иеленді. 2015 жылы АРТА рейтингінде– І орын; 2016 жылы – ІІ орынға жетті.
Түлектер қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жақсы меңгерген, толыққанды ғылыми зерттеулер жүргізуге отандық және халықаралық ғылыми әдебиеттерді қарауға мүмкіндігі бар.
Халықаралық байланыстар: Журналистика факультетінің шетелдік ЖОО-мен, ғылыми ұйымдармен ғылыми-техникалық ынтымақтастық байланыстары туралы халықаралық келісім шарттары қызмет етеді: Тұрақты дамыту бойынша шетелдік тағылымдамалардың магистрлік бағдарламалары құрылды. Олар: Harriman Institute of Columbia University (АҚШ); магистранттардың іс-сапар тәжірибесі: Стамбул университеті (Түркия), Яноша Кодолани атындағы Қолданбалы Ғылымдар Университеті (Венгрия), Turiba Университеті (Латвия), Огайо Университеті, Атенс қаласы (АҚШ), Страсбург Университеті UNISTRA6 (Франция); екі дипломды білім беру келісімі: University of Adam Mickiewicz (Польша); академиялық ұтқырлық: Мәскеу мемлекеттік баспа университеті (Ресей); ғылыми ынтымақтастық шетелдік ғылыми ұйымдармен дамиды: Harriman Institute of Columbia University (АҚШ); Американдық университеті, Гирне (Түркия); Istanbul University (Түркия); Еуразиялық телевизия және радио Академиясы (ЕАТР, РФ, Мәскеу).
Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар салалар: Медиакоммуникация, журналистика бөлімі, факультеті, департаменті қызметін атқаратын Қазақстанның, алыс және жақын шет елдерінің жоғары оқу орындары. Қазақстанның ірі медиа-холдингтері: «Хабар», «Нұр-Медиа», «Аймақтық медиа», т.б. Қазақстанның ақпараттық агенттігі: ҚазАқпарат, ҚазТАГ, Интерньюс-Қазақстан, Kazakhstan Today, Tengry Жаңалықтары, және т.б. Қазақстан Республикасы Журналистер одағы. Сөз бостандығын қорғау жөніндегі «Әділ сөз» халықаралық қоры. БҚ «Бас редакторлар клубы».

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Журналистика
Мамандық шифры
6M050400
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Заманауи медиа технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты – отандық және шетелдік медиакомпаниялардың коммуникациялық стратегияларын игеру. Бұқаралық коммуникация құралдарындағы коммуникациялық стратегиялар ұғымы туралы түсінік. Медиалық компанияларда медиа-кейстер құрастырудың негізгі кезеңдері. Міндеті - Коммуникациялық стратегиялар құрастырудың теориялық базаларын игеру: әлемдік тәжірибе және Қазақстан. Коммуникациялық стратегиялардың рөлі туралы эволюциялық көзқарас. Қазіргі коммуникативтік технологияларды ғылыми тұрғыда зерттеу. Жаhандық ақпараттық эволюцияның дамуына ұлттық медиакеңістіктің тигізетін әсері мен рөлі. Медиалық компанияларға арналған коммуникациялық стратегияларды үйретудің әдістемесі.

Замануи медиа технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

XXI ғасырдағы медиаөндіріс трансформациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ағартушылық қоғамдағы ғылыми коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық сауаттылықты жоспарлау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ жүйелеріне салыстырмалы зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – медиажүйеге салыстырмалы зерттеу жүргізуді және қажетті элементтерді үйрету. Қоғамдық институт ретінде өз орнын тапқан журналистика жүйесінің ең негізгі ядросы - қоғамдық-саяси сипаттағы БАҚ болып табылады. Олар қоғамдағы барлық саяси күштер мен әлеуметтік топтардың ортақ мүдделерін білдіре алады. Сондықтан да БАҚ жүйесіне салыстырмалы зерттеулер жүргізуді меңгеру керек. Бұл пән магистранттарга Қазақстандағы БАҚ-тың институттары мен арналары жайында толық мәліметтер алуға септ

БАҚ сауаттылықты зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару БАҚ бренд
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - бренд жүйесінің қалыптасу және даму жолдарын білу, жоғары жетістікке жетудегі өзгерістерді зерттеу. Қазіргі брендингті кәсіби-ғылыми контексте саралау, олардың индивид, қоғам санасына ықпалын журналистика теориясы тұрғысынан тарату. Міндеттері: Магистрант қазіргі брендтің анатомиясының байыбына барады, бренд технологиясын, оның жекебастық. шығармашылық мүмкіндігін еркін игереді. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистрант төмендегідей құзырлықты меңгеріп шығуы тиіс: - "біржақты принцип" әдісін білу; - медиаөнімнің сапасын басқаруды қолдануды білу; - іскерлік мәдениетті меңгеру;

Басқару шешімдерін ақпараттық қолдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес-орта жағдайындағы іскерлік журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Ғылыми-танымдық журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистикадағы ғылым тақырыбын зерттеудің жаңа әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистикадағы коммуникативтік стратегияларды зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – жаңа медиашындықтың мәтінде ақпараттық қоғамда даму үдерістерін оқыту. Магистрант коммуникацияның ғылыми қағидасын, заманалы методологиясын, оның сан аспектілігін білуге, ақпараттық кеңістіктегі өзекті мәселелерді сауатты талдай алуға тиіс. Міндеті - адамзаттың қарым-қатынас (коммуникация) тарихы – ол коммуникация құралдарының, яғни ақпаратты тарату арналарының, символ-белгі сипатында хабарламаларды бойында сақтаушы материалдардың кемелденуі ғана емес, ол сонымен қабат пікірлесу, ұғысу мен түсінісудің тарихи дамуының формасы ретінде қаралады. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистрант төмендегідей құзырлықты меңгеріп шығуы тиіс: Пәнді оқытудың нәтижесінде магистрант төмендегідей құзырлықты меңгеріп шығуы тиіс: -«импакт-фактор» түсінігін білу; - ғалымдар жұмыстарының нәтижелілігін анықтауды меңгеру; - медиатизация ұғымын ғылыми платформасын түсіну.

Журналистік айғақтамадағы инновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи медианың бизнес модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық зерттеу журналистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ММақсаты – пәнді меңгеру барысында журналистік зерттеулер барысындағы инновациялық жаңа әдістерді қолдана отырып, зерттеудің мақсатына жету. Міндеті – Журналистика жанрын зерттеу, сараптау барысындағы заманауи технологиялар арқылы қазіргі ғаламдастыру үдерісі мен Интернеттің қарқынды дамуы нәтижесінде мемлекеттер арасында ақпарат тарату. Дамыған шет мемлекеттерден тек теориялық білім мен инновациялық, технологиялық жаңалықтарды ғана үйреніп қоймай, тәжірибелік құндылықтарды да үйренуге тиіспіақсаты – пәнді меңгеру барысында журналистік зерттеулер барысындағы инновациялық жаңа әдістерді қолдана отырып, зерттеудің мақсатына жету. Міндеті – Журналистика жанрын зерттеу, сараптау барысындағы заманауи технологиялар арқылы қазіргі ғаламдастыру үдерісі мен Интернеттің қарқынды дамуы нәтижесінде мемлекеттер арасында ақпарат тарату. Дамыған шет мемлекеттерден тек теориялық білім мен инновациялық, технологиялық жаңалықтарды ғана үйреніп қоймай, тәжірибелік құндылықтарды да үйренуге тиіспі

Коммуникативтік таным антропологиясы және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конвергенттік журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конвергенттік журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контент-маркетинг және медиа
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарын қалыптастырудың саяси-экономикалық және әлеуметтік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиа және ақпараттық сауаттылық концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиа зерттеулердің тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиабизнестің кластеризациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиабрендинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиаөндіріс экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультимедиалық журналистикадағы фактчекинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық Бизнес коммуникациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - бұқаралық және корпоративтік коммуникациялардың қызметін реттеу негіздеріне зерттеу жүргізу. Жалпы интеллектуалдық жоғары білім деңгейін қамтамасыз ету, БАҚ-тағы қаржы сауаттылығын меңгеру, бизнес мәдениеті мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларында медиа-құқықтық негіздермен танысуға негізделген; Міндеттері: - инновациялық мемлекет құруға, ұлттық идея мен қоғамдық сана және қоғамдық пікірді қалыптастыруға ықпал етуге; - басқарушылық, ұйымдастырушылық, ақпараттық, креативтік, интегративтік қызметтік міндеттерді жүзеге асыруға; - қоғамдағы үдерістерді бақылауға және ғылыми-техникалық дамудың жаңаша табыстарын игеруге; Пәнді оқытудың нәтижесінде магистрант төмендегідей құзырлықты меңгеріп шығуы тиіс: - қазіргі заманауи механизмдер мен бұқаралық ақпараттар легін, басқару жобаларының жүйесін білу; -әртүрлі жағдайлардың дамуына байланысты сценарийлер жаза білу, кілтті сөздер дайындау; - қарым-қатынастың форматын дұрыс таңдай білу.

Ұлттық және трансұлттық медиакорпорациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық медиа нарығының бизнес моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - желілік коммуникацияларды қолдануды оқыту және Интернет құралдардың дамуын білу. Ұлттық журналистика - бұл дәстүр жалғастығы, тарихи сабақтастық. Қоғамдық сананың көрінісі ретінде медианарық турасынан жаңа бизнес модельдерін талдау. Міндеті – журналистикадағы жаңа тақырыптарға құрылған ғылыми зерттеулерді айқындау; Пәнді оқытудың нәтижесінде магистрант төмендегідей құзырлықты меңгеріп шығуы тиіс: - маркетинг құралдары мен әдістерін білу;

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген