Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6М072000-БЗХТ
Оқу деңгейі : магистратура
Емтихандар : ағылшын тілі, арнайы курс
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

Кәсіби қызметі: Инженер-химик, химик, технолог, жетекші инженер, металлургиялық, электрхимиялық және басқа да көптеген өндіріс аумақтарында өнім сапасын бақылайтын мамандар.
Профильдік пәндер негізгі үш бағытта оқытылады: «Сирек металды шикізатты өңдеу технологиясы», «Электрхимиялық өндіріс технологиясы», «Бейорганикалық заттар мен материалдар»
Білім беру саласының артықшылықтары:
• Оқу процесінде алдыңғы шептегі ғылыми мектеп зерттеу нәтижелері кенінен пайдаланады.
• Факультетте жоғары кәсіпкерлікке ие білікті мамандар жұмыс жасайды.
• Ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында химия және химиялық технология факультететінің жанында 3 ғылыми – зерттеу институттары және әл-Фараби атындағы ҚаЗҰУ жанындағы физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы жұмыс жасайды
• Факультет ғалымдары мен мамандары өздерінің ғылыми саласындағы жетістіктерімен әйгілі әрі әлемде мойындалған.
Халықаралық байланыстар: Экс Марсель Технологиялық университеті, (Марсель қ., Франция); Люблин Техникалық университеті, (Люблин қ., Польша); Синьцзян университеті (Урумчи қ., Кытай); М.В. Ломоносов атындағы ММУ (Москва қ., Россия); РҒА СБ қатты дене химиясы институты (Новосибирск қ, Россия); Санкт-Петербург Мемлекеттік университеті (Санкт-Петербург қ, Россия) және т.б., барлығы 100-ден астам алыс шет ел университеттері.
Практика өту және мүмкін болатын жұмысқа орналасатын орын: АҚ жер, металллургия және байыту ғылымдарының орталығы; РМК «Қазақстан Республикасының минералды шикізатты кешенді өңдеудің ұлттық орталығы»; ЖШС «AIM Lab»; әл-Фараби атындағы ҚаЗҰУ жанындағы физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы; ЖШС Жоғары технология Институты АҚ «Казатомпром» Ұлттық атомдық компаниясы және басқа да жұмыс берушілердің келісім шарты бойынша химиялық, металлургиялық, мұнай химиялық, фармацевтикалық өндіріс орындарына орналаса алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6M072000
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
171
ОРЫС
171

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Минералды шикізатты қайта өңдеудің қазіргі заманғы технологияларының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптік химиялық процестер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Технологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Агросфера нысандарын химиялық-токсикологиялық талдау және баға беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агрохимия және экологиядағы қазіргі заманғы технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агрохимия үшін полимерлі реагенттердің химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агрохимиядағы зерттеудің физико-химиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агрохимиялық есептеулердің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агрохимиялық қызметті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агрохимиялық технологиялардың үрдістері мен аппараттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агроэкологияның қазіргі заманғы химиялық аспекттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ағашты қайта өңдеудің өндірістік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Активті металлдарды электрохимиялық бөліп алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауылшаруашылығы үшін полимерлер химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауылшаруашылығындағы микробиологиялық альтернативтер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауылшаруашылығындағы нанодисперсті жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын қадағалаудағы экспресс-әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аэрозолдердің химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Байытатын өндіріс жабдықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бактерицидтік және фунгицидтік композицияларды өндірудің коллоидты-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық заттарды алудың галургиялық әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Біркөміртекті молекулалар негізіндегі қазіргі катализдік синтездер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гальваникалық жабындыны алу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гальванотехника негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрофилді полимерлі материалдар мен композиттердің химиясы және технологиясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидроэлектрометаллургия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-ші пәннің мақсаты - минералды шикізаттарды қайта өңдеудің электрхимиялық тәсілдерімен таныстыру. Металдарды бөліп алудың, концентрлеудің және электрхимиялық айналулардың теориялық негіздері, сол мақсатта қолданылатын қондырғылар мен процестерді, гальваностегия және гальванопластика негіздері, металдарды электролиз, электррафинирлеу, электрэкстаркция көмегімен гидрометаллургиялық әдіспен алу, бейорганикалық заттарды электролизбен металл бөлінбей алу, балқымалар электролизі. 2-ші пәнді оқу нә

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәрілік заттар өндірісіндегі коллоидтық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерасты шаймалауға қарай кеуекті орталарда химиялық тасымалдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеудің тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің және олармен таныстырудың жалпы баптары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Катализаторлар алудың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Катализаторлармен катализдік процестерді зерттеудің физика-химиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Каталитикалық өндірудің процестері мен реакторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Каталитикалық процесстердің экологиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Каталитикалық процестердің инженерлік химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кенді жерасты шаймалаудың химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Комплексті тыңайтқыштарды өндірудің физико-химиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конструкциялық пластмассалар алудың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коррозия және металдарды қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1-ші пәннің мақсаты – магистранттарға материалдардың химиялық кедергісі және қорғау әдістері аймағында қажетті көлемді білім беру. Электрхимиялық болып келетін өте қауіпті коррозиялық үрдістерге және мұнай өндіретін және мұнай өңдейтін өндіріс құралдарының коррозиясына негізгі көңіл бөлінеді. Коррозиялық үрдістердің термодинамикасы. Коррозияның негізгі түрлері. Коррозиялық шөгінділер және олардың металдарды бүлдірудегі рөлі. Металдарды қорғау мәселелері. 1-ші пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі білімділіктерді меңгереді - коррозиялық үрдістерге, мұнай өндіретін және мұнай өңдейтін өндіріс құралдарының коррозиясын білу, - коррозиялық үрдістердің термодинамикасы, негізгі түрлерін, коррозиялық шөгінділердің ролін білу, - металдарды қорғаудағы казіргі кездегі мәселелерін біліп, тәжірибеде жүзеге асыру.

Көбіктер негізіндегі заманауи өртке қарсы жабдықтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутектерді (С1 – С4) өңдеудің өндірістік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көміртек құрамды шикізатты байыту технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның сирек-металды және сирек-жер шикізатын кешенді өндеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі гомогенді-катализдік процестер және катализаторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қара металлургия процестері мен аппараттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қатты көмірсутек шикізатын өңдеудің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қатты техногенді қалдықтарды түрлендіру және утилизациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қауіпсіз агротехнология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы электрохимияның заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-ғы уран өндірісінің экологиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қыш химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маңызды бейорганикалық материалдардың сапасын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге химия, физика саласында фундаменталды білімдердің қажетті көлемін беру, әртүрлі әдістермен және олардың тәжірибеде қолданылуының негізгі аймақтарымен таныстыру. Мазмұны: Маңызды бейорганикалық материалдар. Бейорганикалық қосылыстардың номенклатурасы және жіктелуі. Әртүрлі талдау әдістері. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білу керек: бейорганикалық қосылыстардың номенклатурасын және жіктелуін, тәжірибеде кеңінен қолданылатын заттар мен материалдарды: негізгі металдар мен балқымалар, графит, кварц, минералды тыңайтқыштар, минералды және органикалық қышқылдар, негіздер, аммиак, көмірсутектер, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, аминқышқылдары, ақуыздар, жасанды талшықтар, каучуктер, пластмассалар, майлар, сабын және жуғыш заттар икемдену керек: маңызды заттар мен материалдарды тани және сәйкестендіре білу дағдылар қалыптастыру керек : әртүрлі талдау әдістері (хроматография, гравиметрия, титриметрия, спектроскопия және талдаудың электрохимиялық әдістері) бойынша, физика-химиялық есептеулер әдістемесі бойынша дағдылар.

Материалдар мен процестер ғылымдарының заманауи мәселелері және математикалық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалдарды 3D принтинг әдісімен алу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мелиорленетін және суарылатын топырақтардағы химиялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Металдар мен құймаларды алу технологиясының аналитикалық қамтамасыз етілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1-ші пәннің мақсаты - магистранттарды металдар мен құймалардың талдануының негізгі мақсаттарымен таныстыру. Металлургиядағы фазалық талдаумен таныстыру, оның мақсаты мен орындалу тәртіптерімен танысу. Магистранттарды шойынды, мысты, никельді, алюминийді талдау барысында бір-бірінен бөлуді үйрету. Металдар мен темір құймаларын легирлеу үшін қолданылатын фосфор, кремний газтәрізді заттарды анықтауды үйрену. Түсті және қара металлургиядағы бақылауды автоматтандыруды қарастыру. 1-ші пәнді оқу нә

Металдарды алудың экстракциялық және ион алмасу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микротыңайтқыштарды өндірудің заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды және техногенді шикізатты плазмохимиялық өндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тыңайтқыштарды және мелиоранттарды тиімді қолдануды экологиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тыңайтқыштарды қолдану жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тыңайтқыштарды өндіру орындарын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тыңайтқыштарды сақтау, дайындау және енгізу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тыңайтқыштардың механохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясындағы өндірістік қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды шикізаттарды талдаудағы концентрлеу және бөлу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1-ші пәннің мақсаты - магистранттарды минералды шикізатты қайта өңдеу технологиясында қолданылатын қазіргі заманғы бөлу және концентрлеу әдістерімен таныстыру. Курста минералды шикізаттарды талдауда қолданылатын негізгі бөлу және концентрлеу әдістерінің (экстракция, сорбция, қосарлана тұндыру, бүркемелеу, кристалдану, дистилляция, хроматографиялық және мембраналық әдістер) жалпы сипаттамасы, олардың теориялық негіздері, қолданылу жағдайлары қарастырылады. 1-ші пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі біліктіктерді меңгереді: - көміртек құрамды шикізатты байыту технологиясының негіздері мен тереңдетілген білімдерге ие болады, - көміртек құрамды шикізаттың технологиялық сипаттамасын минералды шикізатты байыту үрдісі кезінде қолданылатын құрал-жабдықтардың негізгі сипаттамалары мен класификациясын білу, - химиялық-технологиялық үрдістерді талдауда фундаменталды білімдерді қолдана алу.

Минералды шикізатты өңдеу технологиясының экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты - минералды шикізатты өндеу кезіндегі қоршаған ортаның ластануын қадағалау әдістерімен және проблемаларымен таныстыру. Минералды шикізатты өндеу сатылары және қоршаған ортаға әсері; кәсіпорындардағы ластайтын заттарды талдаудың қазіргі заманғы экспресс-әдістері; экоаналитикалық қадағалаудың нормативті құжаттары. Курс барысында «пайдалы қазбаларды өндіру – дайын өнімді алу» схемасының әр сатысында пайда болатын негізгі экологиялық проблемалар қарастырылады. 2-ші пәнді оқу нәт

Минералды шикізатты өңдеудегі комплекс түзілудің теориясы мен қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мономер және полимерді селективті катализдік синтезінің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимия өнімдерінің негізіндегі беттік активті заттар синтезінің өндірістік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды материалдар негізінде қорғау жабындылары өндірісінің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанотехнологияның электрохимиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-ші пәннің мақсаты - металдардың дисперсті және фрактальды құрылымдарының түзілуінің электрхимиялық әдістері туралы негізгі мағлұматтар беру. Керекті қасиеттерді алу үшін электролиз немесе электролит құрамымен түрлендіріп, басқарудың әдістері қарастырылады. Ұрық түзілу үрдісіне және электролиз кезінде металл кластерлерінің түзілуіне ерекше көңіл бөлінеді. Электролиз жағдайлары мен фазаның дисперстігі. Кластерлердің тұрақтануының жағдайлары, электрхимиялық үрдістер сатысы ортасының және кластерлер мөлшерінің әсері. Электрхимиялық түзетін құрылымдардың даму геометриясы. 2-ші пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі білімділіктерді меңгереді - - нанотехнологияның электрхимиялық аспектілерімен казіргі кездегі теорияларының негіздерін білу, - нанобөлшектердің құрылымдарының түзілуінің электрхимиялық әдістерін білу, - кластерлердің тұрақтануының жағдайларын, электрхимиялық үрдістер сатысы ортасының және кластерлер мөлшерінің әсерін білу, тәжірибеде қолдана алу.

Органикалық бояғыш заттар синтезінің өндірістік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық флотореагенттер синтезінің өндірістік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық хош иістендіргіштер синтезінің өндірістік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органоминералды тыңайтқыштардың химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өздігінен таралатын жоғары температуралық синтез технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндіріс орындарын аналитикалық және радиациялық бақылау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік ағынды суларды тазартудың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік гaздарды алуды аналитикалық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік гидрометаллургия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік дисперсиялардың диспергаторлары мен тұрақтандырғыштары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік иониттер мен комплекстүзгіштер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік кәсіпорындарындағы экологиялық бақылау және мониторинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік маңызды азотты заттарды синтездеудің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік маңызды мономерлерді синтездеудің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік маңызды оттекті заттарды синтездеудің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік пирометаллургия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік суспензиялардың биофлокулянттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіп қалдықтарын қайта өңдеудің инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіпке арналған полимерлі реагенттер өндірісіндегі қазіргі заманғы технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өртке төзімді материалдар химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік тектес заттарды өндірісте түрлендірудің негізгі жолдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік текті бояғыштардың өнеркәсіптік өндірісі және талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік шикізаттарының сапасын бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік шикізатын қайта өңдеудің өндірістік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік шикізатынан алынатын дәрумендердің өнеркәсіптік өндірісі және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік шикізатынан алынатын тері илегіш заттарды өнеркәсіпте өндіру және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер негізіндегі антиоксиданттардың өндірістегі химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді биологиялық қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Биологиялық бақылау саласындағы кең ауқымды мәселелерімен танысу. Өсімдіктерді қорғау және оның біріктірілген өсімдіктер қорғау жүйесінде орны туралы білімдерді қалыптастыру. Экожүйелерді ағзалардың өзара қарым-қатынас негізінде өсімдіктердің биологиялық қорғау әдістері туралы түсінік қалыптастыру. Биологиялық қорғауда физиологиясы және биохимиясы саласындағы жетістіктерді қолдану туралы білім қалыптастыру. Бұл пәнді оқу кезінде магистрант келесі компетенцияларға ие болу: Нәтиже 1. Агроце

Өсімдіктерді биологиялық қорғау үшін улы жәндіктердің феромондарын синтездеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді қорғауға қолданылатын химиялық қосылыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді қорғаудағы диагностикалаудың молекулалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді қорғауды аналитикалық бақылаудың қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді қорғаудың физика-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді өсірудің табиғи стимуляторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктерді химиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктердің өсу үрдісіндегі реттегіштердің химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктердің өсуіне жаңа көміртекті модификаторлар және биостимуляторлар жасау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктердің өсуіне синтетикалық реттеушілерін алу химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктің өнімділігін арттырудағы азоттың биологиялық фиксациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пектинқұрамды шикізаттар негізінде азық түлік жүйесін құру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пестицидтер химиясы және технологиясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық заттар мен бұйымдарды алу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пластмассалар және эластомерлерді өңдеудің технологиясының физика-механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлі бейорганикалық материалдарды алу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлі материалдарды өндіру мен қайта өңдеу технологиясында өндірісті және жабдықтарды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлі фосфаттар негізінде бейорганикалық фосфаттарды синтездеудің заманауи технолoгиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-ші пәннің мақсаты - магистранттарды берілген қасиеттері бойынша модифицерленген фосфат полимерлерді синтезідеудің ғылыми негіздерін түсіндіру. Полифосфаттардың түзілуінің орташа бос Гиббс энергиясын (∆fG0), гидролизін (∆rG0) есептеу әдістерін игеру. Тізбекті, циклды, тармақталған фосфаттардың гидролитикалық ыдырауының негізгі заңдылықтарын меңгеру. Бейорганикалық материалдарды полимерлі фосфаттар негізінде синтездеу өте қиын. Синтез жүргзу үшін модификаторларды қолдану. Химия өнеркәсібін ба

Полимерлік құрылыс материалдарын өндірудің заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлік материалдарды талдау және сапасын бақылаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиоактивті кендерді зерттеудің минерологиясы және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиоактивті шикізат кен орындарының геология-өнеркәсіптік типтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Силикатты материалдар химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Синтетикалық дәрілік заттар өндірісінің өнеркәсіптік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирек және сирек-жер элементтердің заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирек металдар өндірісіндегі қазіргі заманғы технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стресс жағдайындағы өсімдіктердің өнімділік көрсеткіштері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су мен топырақтың сапасын қадағалаудың хроматографиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Суару үшін қолданылатын судың сапасын бағалау теориясы және практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи биологиялық белсенді заттарды стандарттау және сертификаттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағам өнімдерінің сапасын қадағалаудағы заманауи әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау-кен химиялық шикізатын байытудың және өңдеудің химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы электрохимияның таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникада плазмохимиялық процестерді қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық термодинамиканың қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық химияның заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техногенді металлургиялық шикізатты қайта өндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технохимиялық есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Токтың химиялық көздерін шығару технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тоқтың химиялық көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1-ші пәннің мақсаты – энергияны өзгертетін электрхимиялық тәсілдер жайында мәліметтерді баяндамалауға негізделген. Біріншілік және екіншілік (аккумуляторлар) тоқ көздері, сонымен қатар электрхимиялық генераторлар ісінің, химиялық ток түзілуінің принциптері, процестердің термодинамикасы қарастырылады. ХТК катодты материалдары, анодты материалдары, энергия түрлендіретіндерде қолданылатын электролиттер. 1-ші пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі білімділіктерді меңгереді - электрхимия

Топырақ мелиорациясының физико-химиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақ ремедиациясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақ экоаналитикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақ эрозиясымен коллоидты-химиялық заттармен күресу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақтағы патогенді миркроорганизмдерді биобақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Топырақтағы патогенді микроорганизмдерді биобақылау» курсының мақсаты – жаңа әдістерді, теориялық және практикалық білімдерді пайдалана отырып топырақтағы санитарлы микробиологиялық бақылау жүргізу кезінде өндірістік объект ретінде қолдануда оның қауіпсіздігін анықтау. Модульдің аяғында магистранттар білу қажет: - эдидемиологялық қауіпсіздігі жағынан топырақ микрофлорасының құрамы мен маңызын және топырақтағы санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдердің нормада болуын білу. - топырақтың санитарлы-микробиологиялық тазалығын анықтауда қазіргі жаңа әдістерді пайдала білу. - топырақтың профилактикалық және ағымдағы санитарлық қадағалау жасауда әдістерін, мерзімдерін және себептері жайлы дағдысы болуы қажет.

Топырақтардағы бор қосылыстарының химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақты және өсімдіктерді химиялық талдаудың қазіргі заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақты зерттеудегі агрохимиялық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақтың агроэкологиялық және химиялық сипаттамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақтың физико-химиялық механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түсті металдар кендерін байытудың физика-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1-ші пәннің мақсаты - магистранттарды түсті металдар байыту әдістері мен процестерінің жіктелуі, олардың физика-химиясы, кен шикізатын бағалау мәселелері қарастырылады. Түсті металдардың минералдық шикізаттарын өндеудің тиімділігін жоғарлату үшін механикалық әдістер және операциялармен бірге қолданылатын химиялық байытудың мәселелерін шешуге ерекше көңіл бөлінеді. 1-ші пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі біліктіліктерді меңгереді: - Кендерді химиялық байытудың мәселелерін шешуді үйре

Түсті металлургия процестері мен аппараттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тыңайтқыштардың химиясы мен технологиясының заманауи жағдайы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Уран кен орындарын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Уран кен орындарындағы радиациялық қауіпсіздік және радиациялық қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Уран кен орындарының үш өлшемді геологиялық үлгісін құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Уранның химиясы және химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фитопатогендер мен өсімдіктердің арақатынастарының молекулалық механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фитопатогендермен және өсімдіктер арасындағы қарым-қатынас молекулалық механизмдерін зерттеуге кешенді көзқарас қажеттігін түсіну. Өндірістік-технологиялық, жобалық және зерттеу аймағында алған білімідерін фитопатология саласында пайдалану. Модуль аяғында магистранттар білу қажет: - өсімдік қоздырғыштардың молекулалық механизмін теориялық негізі ғылым дамуының қазіргі үрдістерін талдау білу; - саңырауқұлақтар, бактериялар, вирустар туындаған ауруларға қарсы иммунитеттің молекулалық механизмдерін анықтай білу. - өсімдік патогендерін типтеу және идентификациялауда қазіргі заманғы әдістерін пайдалана білу; - тәжірибелерді жасаудың заманауи әдістерін игеру, мәліметтерді талдау және зерттеуді ұйымдастыру, диссертациялық зерттеу мәселесі бойынша ақпаратты кең көлемде және бос өңдей алу.

Флотация және өндірістік флотреагенттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фототрофты микроорганизмдер негізіндегі биотыңайтқыштар мен биостимуляторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалды полимерлі композитті материалдардың химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химия өнеркәсібін басқару және оның экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық мелиоранттарды өндіру және пайдалану технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық өндірістерді технологиялық қамтамасыз етудің заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық процесстерді математикалық модельдеу және тұрақтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық технологиялық процестерін жүйелік талдаудың қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-ші пәннің мақсаты - жаңа химия ғылымының жетістіктерінің көмегімен жаңа өнім алу технологиясын нығайта алатын жас мамандар дайындау болып табылады. Жүйелік талдаудың әдістері көптеген күрделі химиялық процестерді терең зерттеуге мүмкіндік беріп, олардың технологиялық қондырғыларда жүруіне жаңа көзқарас береді. Магистрант бар өндірісті дұрыс бағалап, процесті жаңа мәліметтерді қолдана отырып мазмұндап беру керек. Олар әлемдік практикада жоқ, абсолютты жаңа процесстер мен аппараттарды өңдеп о

Химиялық-технологиялық процестерді және реакторларды модельдеудің математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химия-технологиялық кәсіпорындарды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хош иiстi заттардың өнеркәсіптік өндірісі және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шашыранды және баяу балқитын металдарды өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-ші пәннің мақсаты - Шашыранды және баяу балқитын металдар өңдірісінің заманауи технологияларымен таныстыру. Шашыранды және баяу балқитын металдар өңдіріс технологияларының теориялық негіздері және олардың тәжірибелік қолданылуы баяндалады. 2-ші пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі біліктіктерді меңгереді: - Шашыранды және қиын балқитын металдар өңдірісінің заманауи технологияларын, технологиялық сызбанұсқаларан білу; - Шашыранды және баяу балқитын металдар өңдірісінің ең тиімді және э

Эластомерлер химиясы және технологиясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрометаллургиялық өндіріс технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрохимиялық өндірістерді басқарудың технологиясы мен автоматтандырылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Элементорганикалық полимерлі материалдар химиясы және технологиясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эмульгаторлар мен деэмульгаторлардың химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергоқанық материалдарды алудың химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Тәжірибелік зерттеу жұмысы бойынша семинар III
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение