Магистратура
Құқық және экономика негіздері

Құқық және экономика негіздері

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: FIBAA 2020 жылға дейінгі
Бағдарлама: 6М011500 – Экономика және құқық негіздері
Білім беру деңгейі: Магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихан (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

Кәсіби қызмет түрлері: Магистір ЭжҚН мемлекеттік және құқықтық мекемелер, сондай-ақ білім беру орындары мен ғылыми орталықтарында кәсіби қызметті жүзеге асыруға болады. Кәсіби магистрлік қызметінің негізгі түрлері мыналар болып табылады:
- есеп айырысу және экономикалық қызмет: елдің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу орындау қабілеті, инфляция деңгейін болжау, елдің экономикалық тұрақтылығын болжау;
- Аналитикалық жұмыс: нарықты талдау қабілеті; инновациялық (инвестициялық) жобалардың тиімділігін бағалау қабілеті; Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдауды жүзеге асыруға қабілеті;
- басқару қызметі: (және т.б. кәсіпорын пайдасы орталығы,) шағын кәсіпорынның жобасын әзірлейді және оның орындалуын қадағалауды білу; нақты тапсырманы орындау кезінде орындаушылар шағын топтарын басқару қабілеті.
Бағдарламаны меңгерген Магистр келесі дағдыларға ие:
түсінік болу керек:
- оқу-әдістемелік орта және кәсіптік мектептерде оқу-әдістемелік жұмыстар ұйымдастыру;
- құқық және экономика саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу;
- білім беру ұйымдарында ұйымдастыру, басқару және үйлестіру қызметі.
білуі керек:
- педагогика, құқық және экономика саласындағы ғылыми-зерттеу жүйелік білімді қолдану;
- ғылыми-зерттеу жалпы әдістемелік принциптері мен әдістері;
қабілетті болу керек:
- жаңа білім құру және түсіндіру үшін тиісті ғылым пайдаланылатын зерттеу және талдау,
- толық деректер болмаған кезде негiзделген шешімдер қабылдау, олардың пікірін білдіруге мүмкіндігі болуы үшін, күрделі проблемаларды шешу үшін жүйелі және шығармашылық тәсіл көрсету;
- педагогика, құқық және экономика саласында зерттеулер жүргізуге
меңгеру:
- әдістері және оқыту әдістері;
- ақпарат іздеу технологиясы, жинау, сақтау және қайта өңдеу;
құзыретті болуы:
- қазіргі заманның нақты білім мәселелері;
- сыни ғылыми білім саласындағы ағымдағы зерттеулер мен теория бағалауға мүмкіндік беретін жүйелі түсінік;
- ғылыми пәндер, ғылыми-зерттеу және кәсіби практика аясын ағымдағы жай-күйін көрсететін тәсілдер мен үрдістер, жүйенің терең білімі бар және сыни проблемаларды бағалауға қабілетті болуы.
Бейінді пәндер Білім экономикасының өзекті мәселелері; Еуразиялық экономикалық интеграция: заманауи тенденциялар; Қазақстанның халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың құқықтық реттеуінің өзекті мәселелері; Еуразиялық экономикалық интеграцияның құқықтық негіздері; Экономикалық өсу модельдері; Инвестициялық құқық теориясының мәселелері; ҚР банктер заңнамасының теориялық-құқықтық мәселелері; Экологиялық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету мәселелері; Банк құқықтық нормаларын қолданудың өзекті мәселелері; ҚР жаһандануының жағдайында ұлттық бәсекелестік; Көлеңкелі экономика: институционалдық тәсіл; Макроэкономикалық статистика; Қазақстан экономикасының индустриалды-инновациялық дамуы; Қазіргі заманның экономикалық ой-пікірлер; Салық заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы; Институционалды экономика (ідгері деңгейі ).
Білім беру артықшылықтары: білім беру бағдарламасы ЭжҚН мақсаты:
- бәсекеге қабілетті, әлі күрделі оқу ортада жоғары академиялық стандарттарға сәйкес құқықтық білімі бар экономикалық оқытуды қамтамасыз ету
- түлектері терең заң және экономика білімі меңгеру тиіс, және қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу сыни талдау жүргізе алады.
- Бітірушілер Қазақстан Республикасының кез-келген жетекші университет мамандығы немесе кез келген басқа ел үшін, немесе экономикалық және құқықтық білімді пайдалануға негізделген индустрия салаларында зерттеулер жүргізу тиіс.
Халықаралық қатынастар: Рим университеті “La Sapienza” (Италия) ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт; Падуя университеті (Италия) Padua University Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт; ХДРУ (РУДН) Кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт (желілік университет), Новосибирск мемлекеттік университеті; кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт. (желілік университет), Экология және Варшаваның басқару университеті (Польша) Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт.
Практикадан өту және жұмысқа тұру мүмкіндігі болатын орындар: өндірісте менеджері; экономикалық жоспарлау бөлімінде экономист; өнеркәсіп саласындағы экономист-менеджер; экономикалық талдау және болжау саласындағы талдаушы, жоғары оқу орындарында оқытушы, ғылыми қызметкер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Құқық және экономика негіздері
Мамандық шифры
6M011500
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
156
ОРЫС
156

пәндер

Білім экономикасының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР азаматының, адамның еркіндігі мен құқығын жүзеге асыру мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқықтық және экономикалық пәндерді оқытудың әдістемелік мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Экономиканы методологиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Банкілік құқық нормаларын қолданудың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бюджеттік құқықтың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: бюджет заңнамасының ең маңызды актілерін , бюджеттік құқықтың теориялық және құқықтық мәселелерін, бюджеттік қарым-қатынастар қатысушылардың құқықтық мәртебесін, бюджеттік өндіріс ережелер меңгеру Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - бюджеттік құқықтың негізгі принциптері, ұғымдар мен мекемелері ; - бюджеттік қарым-қатынаста азаматтық құқықтың құбылысы, процессуалдық мерзіміде - бюджеттік қатынастар үшін заңдық фактілердің қалыптастырудың шарты ретінде азаматтық-құқықтық

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуразиялық экономикалық интеграция: заманауи тенденциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуразиялық экономикалық интергацияның құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялық құқық теориясының проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Инвестициялық құқығы теориясының мәселелері» курсын зерттеудің мақсаты инвестициялық заңнаманың маңызды актілерін зерттеу, ұлттық құқық жүйесінің ірі институты ретіндегі инвестициялық құқығының теориялық негіздерін меңгеру болып табылады. Отандық және шетелдік инвестициялардың рөлінің дамуымен байланысты инвестиицялық құқық жүйесіне, құрылымы, оны кодификациялау, құқықтық қағидалары мен институттарын теориялық негіздеуге, инвестициялық қаражатты пайдаланудың тиімділігін қамтамасыщ ету мен бақы

Институционалды экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: экономикалық саясат мәселелеріне қатысты экономикалық теорияны одан әрі терең зерттеу үшін институционалдық экономиканы меңгеру Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - қазіргі заманғы экономикалық теорияның мәселелері; - қазіргі заманғы институтшылдық әдістемелік аппараты ; - неоинститутшылдық жалпы сипаттамасы мен бағыттары; - жаңа институционалдық экономиканың жалпы сипаттамасы мен бағыттары. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі біліктілікке ие болуы тиіс: - институционалдық экономиканың жетекші өкілдері мен олардың жұмысы туралы білу; - мемлекеттің институционалды саясаттағы негізгі әдістерін білу ; - экономикалық құбылыстар мен процестердің түсіндіру мақсатында институционалдық талдау пайдалана алу; - Қазақстанның қазіргі экономикасында болып жатқан процестерді түсіндіру үшін дағдылану.

Институционалды экономика (ідгері деңгейі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көлеңкелі экономика: институционалды бағыт
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: көлеңкелі экономиканың пайда болуына ықпал ететiн себептер мен жағдайларды талдауда қажетті білім және қолайсыз экономикалық салдарын азайту үшін ұсыныстар жасауға қабілеттілік Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - көлеңкелі экономика бойынша ірі шетелдік және отандық теорияларды зерттеу; - қазіргі заманғы көлеңкелі экономикаға қарсы күресудің негізгі бағыттарын зерттеу; - мемлекеттік саясаттың көлеңкелі экономикаға қарсы күресу ерекшеліктерін зерттеу; - мемлекеттік

Көлеңкелі экономика: институционалдық тәсіл
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан экономикасының индустриялды-инновациялық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: бәсекеге қабілетті өнімдер мен экспорттық өсу өндіру үшін жағдай жасау, экономиканы әртараптандыру және жаңғырту негiзiнде ҚР-ның индустриялық-инновациялық дамуын қамтамасыз ету жолдары мен шарттарын анықтау Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - шикізаттық бағыттан шығуға ықпал ететінэкономика салаларын әртараптандыру; - ұзақ мерзімді жоспарда қызмет көрстеу және технологиялық экономикаға өту; - жеке секторды ынталандыратын және бәсекеге қабілеттілігін арттыратын іскерлік

Қазақстанның халықаралық экономикалық ынтымақтастығын құқықтық реттеудің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның халықаралық экономикалық ынтымақтастығын құқықтық реттеудің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы экономикалық ілімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: магистранттарға экономикалық теория ағымындағы мәселелер мен қазіргі заманғы экономикалық теорияның проблемалық мәселелері туралы кәсіби білім алуға беріледі. Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - қазіргі заманғы теориялық білімнің жағдайы; - қолданбалы бағыттар және экономикалық ахуалды тез және үнемі түрлендіретін талдамалық тәсілдер Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі біліктілікке ие болуы тиіс: - Ғылыми-зерттеу шешу үшін қазіргі заманғы экономикалық теорияның ең ө

ҚР азаматының, адамның еркіндігі мен құқығын жүзеге асыру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР банкілік құқығының теориялық-құқықтық проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу пәнінің мақсаты қазіргі банк жүйесінің теориялық негіздерін, несиелік ұйымдардың құқықтық қызмет етуінің механизмін оқыту, «несиелік ұйым», «банк», «банкілік операция», «банкілік мәміле» сияқты қаржылық-құқықтық институттардың теориялық негіздерін оқыту, банкілік несиелеу, ақшалай эмиссия, қолма-қол және қолма-қолсыз есеп айырсу, депозиттік құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу механизмін оқыту болып табылады. Курстың басты міндеттері: Қазақстан Республикасындағы қаржылық тұрақтылық пен жар

ҚР Жаһандану жағдайындағы ұлттық бәсекегеқабілеттілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: Жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін теориялық негіздерді және практикалық дағдыларды зерттеу. Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін экономикалық саясаттың мақсаттары мен құралдары; - жаһандану жағдайындағы мемлекеттік реттеу принциптері; - жаһандану және ұлттық бәсекеге қабілеттілік үрдісінің түрлі аспектілерінің өзара қарым-қатынасы және әсері Пәнді о

Макроэкономикалық статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: Шарттарын жеткілікті дәрежеде сипаттау және жұмы сістеп жатқан нарық экономикасының нәтижелерін және оның үрдісін, өзара байланысты сандық көрсеткіштер жүйесі арқылы қоғамның даму үрдістері мен заңдылықтарын талдау. Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - Іргелі ұғымдарды, анықтамаларды, көрсеткіштерді және нарықтық экономика жағдайында макроэкономикалық статистиканың түрлерін зерттеу; - Халықаралық стандарттар және заманауи тәжірибе бойынша статистика әдістемесін тексеру; -

Салықтық заңнаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу мақсаты: Құқықтық жүйесінің негізгі институты ретінде салық заңнамасының актілерін , салықтық құқықтың теориялық негіздерін білу және меңгеру . Негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны: - салық актілер жүйесінің және мемлекеттік органдардың заң жобалау жұмыстарының құрылу тәсілдеріне әсер ететін өзекті мәселелер; - түрлі қоғамдық салық қатынас жүйесіндегісалықтық заңнама оның функцияларын зерттеу; - Қазақстан Республикасының салық заңнамасының салықтық актінің реттеуші мүмкіндіктерін

Экологиялық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз етудің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық және құқықтық пәндерді оқытудың әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық зерттеулер әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық өсу моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген