Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Химия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Педагогика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN, Германия
Бағдарлама: 6М011200-Химия
Білім беру деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Химия» мамандығының магистрі төмендегі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
● педагогикалық (мектептерде, колледждер мен жоғары оқу орындарында);
● ғылыми-зерттеушілік (жоғары оқу орындарында, ҒЗИ-ның білім беру мәселелерінде, академияларда және т.б.);
● басқарушылық (аудандық, қалалық, облыстық ЖОББМ-тің директоры, оқу ісінің меңгерушісі, ҚР-ның БҒМ-де және т.б.);
● әдістемелік (аудандық, қалалық, облыстық ЖОББМ-тің әдіскерлері);
● мәдени-ағартушылық (ағарту мекемелерінде, студенттер мен оқушылар сарайында, химия саласындағы журналдардың редакциялары мен баспаларында және т.б.).
Профильді пәндер:
● Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың методологиясы және заманауи технологиялары;
● Химиядағы заманауи физикалық әдістер;
● Химияны қашықтықтан оқыту технологиясы;
● Тотығу-тотықсыздану процестері;
● Кешенді қосылыстар түзілу реакциялары;
● Жоғары мектепте химиялық эксперимент әдістемесі;
● Жоғары мектепте химия курсының есептері;
● Химия дидактикасы;
● Химиядағы заманауи оқыту-әдістемелік кешендері (ОӘК);
Білім берудің артықшылығы:
● Барлық уақыт бойында және барлық елдерде педагогтар өздерінің еңбектеріне лайық сый-құрметке ие болған. Қоғамның тарапынан бұл мамандыққа деген ерекше ықыласы мынаған байланысты: тек ұстаздар ғана жалпы қоғам мен өскелең ұрпақтың зияткерлік қабілеттерін, адамгершілік нормасын және дүниетанымын қалыптастыруға үлкен әсер етеді. Сондықтан педагог мамандығының негізгі артықшылығы – көптеген адамдармен үнемі қатынаста болып, қоғамның қалыптасуына әсер ететіндігін түсінуі болып табылады.
● өзін-өзі кемелдендіру мен таныту үшін үлкен мүмкіндіктер;
● еңбек нарығында талап етілетін, жоғары деңгейде байланысқа бейімділік пен тұрақты рухани-өнегелік негізінің болуы;
Халықаралық байланыстар: М.В. Ломоносов атындағы ММУ (МГУ), Мәскеу, Ресей; БелМҰЗУ (БелГНИУ), Белгород қаласы, Ресей; Жаратылыстану Ғылымдары Университеті, Прага қаласы, Чехия; Кельн Университеті, Кельн қаласы, Германия.
Практиканың өту орны мен жұмысқа орналасу мүмкіндігі: аудандық, қалалық және облыстық жалпы орта мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, Назарбаев зияткерлік мектебі, жоғары оқу орындары, білім беру мәселелері жөніндегі институттар, студенттер мен оқушылар сарайы, ғылыми-әдістемелік журналдардың редакциясы мен баспалары және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Химия
Мамандық шифры
6M011200
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың заманауи технологиялары мен методологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары мектепте химия курсы есептерін шығару әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары мектепте химия курсының есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – жоғары мектеп химия курсы бойынша білім, білік, және дағды жүйесінің шығармашылық қызметін қалыптастыру. Мазмұны: химияның келесі негізгі бөлімдері бойынша расчетные задачи: атом-молекулалық ілім, химияның стехиометриялық заңдары, химиялық термодинамика, химиялық кинетика, ерітінділердің құрамы және олардың бір-біріне айнлуының әдістері, сұйық ерітінділердің коллигативтік қасиеттері, электролит ерітінділеріндегі иондық тепе-теңдіктер ( диссоциация константас

Жоғары мектепте химиялық эксперимент әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – жоғары мектептің химия курсы бойынша білім жүйесін, жинақталған білік және дағдыларын , сонымен қатар кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру Мазмұны: жоғарғы мектеп химия курсының маңызды бөлімдері бойынша зертханалық , практикалық сабақтар және демонстрациялық экспериментті дайындау әдістемесі мен өткізу техникасы. Қазіргі заманғы және басқа да технкалық құралдарды (фотоаппараттар, видеокамералар, интерактивті тақталар және т.б. )құрастыру білігі мен дағдысын қалыптас

Заманауи жалпы химия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді қосылыстар түзілу реакциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы координациялық химияның негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы химия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Редоксометрияның теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тотығу-тотықсыздану процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физика-химиялық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химия дидактикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – химияны жоғары мектепте оқытудың әдістемесі бойынша шығармашылық қызметі нің тәжірибелік білім жүйесін, білік және дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: химияны оқыту барсыныда мақсаты, мазмұны (бағдарламалары, ОӘК және т.б.), әдістері, құралдары (техникалық және ақпараттық), ұйымдастырушылық түрлері (қашықтықтан оқытуды есептегенде) және диагностикалық тиімділігі қарастырылады. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар: - химияны жоғары мектепте оқытудың тұжырымдары мен

Химиядағы заманауи оқыту комплекстері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – жоғары оқу орындарында химия пәнінің оқу-әдістемелік кешенін жасаудың білім, білік, дағды жүйесін қалыптастыру. Мазмұны: білім берудің қазіргі тұжырымдары, мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары, типтік және оқу жоспарлары мен бағдарламалары, оқу-әдістемелік кешендері (дәрістің конспектісі, видео-эксперименттер, оқу-призентациялары) Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар: - оқу-әдістемелік кешенінің құрамы мен мазмұнының әр бөлімін біледі; - пәннің ОӘК (

Химиядағы заманауи физикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиядағы кванттық-механикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химияны қашықтан оқыту технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химия-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение