Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Филология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильді пән: Орыс тілі мен әдебиеті
Білім берудің нәтижиелері мен мақсаттары:
Білім беру бағдарламасының мақсаты - Бәсекелестiк бiлiм ортасындағы жоғарғы академиялық стандарттармен сәйкес орыс тiл білімі және әдебиеттануы бойынша бастапқы теориялық әзiрлеудi қамтамасыз ету. Қазiргi орыс филологиясында терең бiлiм беру және қазiргi ғылыми зерттеулердiң күйiн кризистiк талдауға икемi болу; лингвистикалық және әдебиеттану ғылымы теориялық негiз негiзделетiн негiзгi курстар бойынша филологиялық бiлiмдері болсын, сонымен қатар мазмұнында тiл бiлімінің және әдебиеттанудың жаңа табыстары бар элективті курс бiлiмдерi болсын.
Білім беру бағдарламасының міндеттері
– Гуманитарлық бiлiмнiң контекстiндегi жүйелiк дағдыларды, жалпылау және ғылыми мәлiметтiң талдауын, жаңа филологиялық бiлiмнiң генерациясының шешiмге қатысты мәселелерiн құрастыру; зерттеушi технологиялар және әдiстемелермен қамтамасыз ету.
– Ұтымды жұмысқа орналастырулар және карьер өсуi келешек кәсiби қызметтiң бағытының ұғынылған таңдауының қабiлеттiлiгiн құрастыру.
– Бiтiрушiлер шеңберiнде қазiргi ғылыми парадигмалар және бiртума нәтиже қамтамасыз ететiн зерттеушi технологиялардың ғылыми зерттеуiн жоспарлап орындаған терең теориялық бiлiмдер талап ететiн ғылыми жоба орындауы керек.
– Бiтiрушiлер Қазақстанның кез келген бастаушы университетiнде және басқа елде ғылыми дәреженi алу немесе үйренуге дайындауы керек, немесе, филологиялық және гуманитарлық б
Магистрант міндетті:
хабардар болуға:
- филологияның дамуындағы парадигмалардың ауысуы мен негізгі даму жолдарын білу,
- гуманитарлық ғылымдардың пәндік, дуниетанымдық, әдістемелік спецификасын білу,
- филология ғылымдарының ғылыми мектептерін, олардың теориялық және тәжірибелік құрылысын білу,
- филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылыми концепцияларды білу,
білуге:
- отандық ғылымның дамуының жаһандану мен интернационализация шартындағы бағыттары мен заңдылықтарының заманауи үрдісін білу;
- ғылыми түсініктің әдістері методологиясын;
- филология ғылымы саласында әлемдік және қазақстандық табыстарды білу;
- білім мен ғылымның әлеуметтік жауапкершілігін біліп, түсіну;
жасай алуға:
- қазiргi бiлiмдерге бiртума қолдану, қатарында жаттығу түсiнiгімен зерттеулердiң қазiргi әдiстерiн және талдау жасау үшiн филологиялық ғылымдарда қолданылатын жаңа бiлiмнiң интерпретациясын табуға икемi болу;
- әдiстемелiк жолдар бағалауға икемi болу керек, олардың кризистiк талдауын жүзеге асыру және егер керек болса жаңа болжамдар ұсыну керек;
ие болуға:
- терең жүйелiк бiлiмдерге ие болу керек және қиын мәселелерді бағалау алу керек
қазiргi ғылыми зерттеулер және филологиялық және гуманитарлық бiлiм теориясы төңiрегiнде сын көзiмен бағалануға мүмкiндiк беретiн жүйелiк түсiнікке ие болу;
- жеке сапасы болсын және табысты жұмысқа орналастыру және әрекет және күрделi және болжамсыз ахуалдарда мәселенi шешетiн дербес жауапкершiлiктiң талап ететiн әсер етулерi үшiн тұрақты кәсiби дамыту үшiн дербес үйренуге қабiлеттiлiкке ие болу қажет.
білікті болуға:
- ғылыми және ғылыми –педагогикалық саладағы қызметте тез жаңару мен өсуді қамтамасыз ету.
- күрделi мәселелердiң шешiмiне жүйелiк және креативтi жолды көрсету, толық мәлiметтердiң жоқтығы шарттарындағы қисынды қорытындылар iстей бiлу және кез келген дәрiсханадағы өз ғылыми табыстарын түсiнiктi баяндау;
- ғылыми проблемаларды шешу барысында дербестікті және біртума жолды көрсету;

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Филология
Мамандық шифры
6M020500
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тіл білімінің / әдебиеттанудың //қазақ, орыс тіл білімінің // қазақ әдебиеттануының жаңа бағыттыры
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл білімінің /орыс тіл білімінің ,әдебиеттанудың жаңа бағыттыры

Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтіннің теориясы//Көркем мәтінді талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл білімінің /әдебиеттанудың өзекті мәселелері

Филология мен әдебиеттанудың ортақ мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Абай сөзінің лингвопоэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Абай сөзіндегі лингвопоэтикалық ерекшеліктер мен Абайдың сөз қолданысы арқылы қазақ әдеби тілінің даму заңдылықтарын анықтау. Мақсаты: Абай өлеңдерінің поэтикасын, лингвопоэтикасын таразылау; Абай сөзіндегі мән мен мағынаның ерекшелігін таразылау; Қазақ әдеби тілінің даму заңдылықтары негізінде Аба поэтикасының маңызын зерделеу; Мәтіндегі сөз қолданыстарын, мағыналық құрылымын ғылыми талдау; Мәтін ішіндегі поэтикалық қолданыстардың когнитивтік негізділігін саралау; Абай шығар

Абайдың әдеби дәстүрі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Абайтанудың жаңа бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Абайтанудың жаңа бағыттары New Directions of Abay Studies

Аналитикалық етістік: семантикалық аспект
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақ тіліндегі аналитикалық етістіктердің функционалды-грамматикалық жіктелімін құру. Функционалды грамматикалық аспектіде зерттеу осы заманғы тіл білімінің маңызды міндеті болып табылады. Пәннің мақсаты осы міндеттерді шешуде аналитикалық етістіктердің семантикасының көпқырлы екендігін практикалық тұрғыдан қарастыру. Аналитизм құбылысын синтетизммен оппозиция ретінде қарастыра білу керек. Грамматикалық мағыналардың аналитикалық және синтетикалық амалдармен берілуін саралай

Әдеби үдеріс және сын
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде жалпы әдеби үдерістер мәселесі мен қазақ әдебиеті сынының тарихына қатысты зерттеулердің дамуы, әдебиеттанудағы жаңа бағыттарды талдау мен танудың заманауи әдістері қамтылады. Қазақ әдебиеті сынына қатысты заңдылықтарды тарихи даму тұрғысынан қарастырудың жаңа аспектілері ашылады. 2-пәнді оқу нәтижесі бойынша магистранттар келесі құзыретке ие болады: - әдебиетіндегі сыни-эстетикалық танымдарды біледі; - қазақ әдебиеті сынының тарихына қатысты жаңа көзқарастармен таны

Әдебиет және дәстүр
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиеттанулық зерттеулер технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнде әдебиеттанулық зерттеулер технологиясымен байланысты кейбір мәселелерді теорялық және практикалық тұрғыдан сараптау мүмкіндігі көрсетілген. Көркем мәтінді әдебиеттанушылық тұрғыдан сараптаудың әдістері мен өнімді, нәтижиелі жолдарының сипаттамасы берілген. Пән шығармамен жұмыс істеудің әдістемелік жүйесімен таныстыруды, ХІХ-ХХ ғасырлардағы орыс әдебиетінің материалдары негізінде әдебиеттанушылық зерттеулердің үлгілерін оқытуды ұсынады. Сонымен қатар, аталған пән шеңберінде сөз өне

Әдебиетті жоғары мектепте оқытудың әдіснамалық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әдебиетті оқытудың жаңа технологиялары мен әдіс-тәсілдері. Мәселелік және жоспарлау әдіснамасының негізгі тәсілдері. Тұлға аралық және ұжым ішінде жұмыс істеудің бастапқы критерийлері. Оқытудың инновациялық технологиялары мен түрлері. 1-пәнді оқу нәтижесі бойынша магистранттар келесі құзыретке ие болады: - жоғары оқу орнында әдебиетті оқытудың негізгі технологиялары қалыптасады; - тұлға қалыптастырудағы басты ұстанымдар дағдыға айналады; - білім алушылардың дидактикалық

Әлемдік контекстегі қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлем әдебиеті дамуының заңдылықтары. Көркемдік үдерістегі философиялық және теориялық оқулардың үлесі. Ұлттық әдебиеттердің өзара байланысы мен өзара ықпалы. Қазақ әдебиетінің ерекшелігі және оның әлемдік мәдениет жүйесіндегі орны. Қаламгерлер шығармаларындағы жалпыұлттық бейнелер мен сюжеттер. Жаһандану, оның қазақ және әлем әдебиетінің дамуына әсері. Қазақстанның қазіргі әдебиетіндегі интеграциялық үдерістердің бейнеленуі. 3-пәнді оқу нәтижесі бойынша магистранттар келесі құзыретке ие бо

Газет лексикасы және қазақ медиа-мәтінінің прагматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әдеби тіл қоғам өмірінің сан-саласының қамтитын, қоғам мен әлеуметтің қажеттерін өтейтін қатынас құрал. Сала-сала бойынша қызметінің түрлері көбейген сайын әдеби тілдің функционалдық стильдік тармақтары қалыптасып, бір-бірінен ара-жіктері ашылып, дамиды. Осы даму барысында әр стильдің лексикалық сөз байлағының қатары түзіледі, жиі қолданылатын сөздер тобы анықталады. Ал әдеби тіл әр стилі деңгейлік дәрежеде жан-жақты зерттелді деп алмаймыз. Сондай зерттеуді қажет етіп тұрған функционалдық стильдік тармақтың бірі – публицистикалық стиль, атап айтсақ, оның негізін құрайтын – газет тілі болып табылады. - Білу керек: - көркем мәтін талдаудың әдістемесі мен аспектілерін; - мәтіндердің функционалдық стильдік типологиясын; - мәтіннің концептуалдық кеңістігін талдауды; әдеби тілдің сөздік қорын көбейту, газетке тән тілдік ерекшеліктері қалыптастыру бағытындағы қызметін.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми мәтін және оның оқу ретрансляциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми мәтін және оның оқу ретрансляциясы магистранттардың оқу және ғылыми-зерттеу әрекетінде ғылыми лингвистикалық мәтiнді түсiне және қолдана білуге шақырылған. Курстiң негiзiне мәтiн, ұйым және типология оның конструкттерi, ерекшелiктерi туралы теориялық бiлiм жатады. Мәтiннiң мазмұнын түсiну, өңдеу және меңгерудiң әр түрлi әдiстемелерi ұсынылады. Моделдеу және картирлеу технология суреттеледi. Пәнді оқу нәтижесiнде магистрант келесi құзырларға ие болуы керек: - мәтiн ғылыми бiлiмнiң бiрлiг

Дискурстың зерттеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән сөздік ойлау әрекетімен байланысты көп өлшемді лингвистикалық феномен ретіндегі дискурс сипаттамасы мен қазіргі зерттеу технологияларын білуді қамтамасыз етеді. Курсқа дискурстың жүзеге асуының барлық түріндегі сараптау амалдары мен әдістері кіреді, сонымен қатар лингвистиканың жеке нысаны ретіндегі дискурсты зерттеудегі технологиаларды білу. Пәнді оқу нәтижиесінде магистрант келесідей компетенциаларға ие болуы керек: - дискурсты зерттеуге бағытталған қазіргі лингвистиканың принциптерін

Ж.Аймауытовтың көркемдік әлемі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жазба ескерткіштер тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл тарихтың өн бойында толассыз, тоқтаусыз даму үстінде болады. Тілдің барлық категориялары да осы заңдылыққа бағынады. Әр категорияның даму, өзгеру, қалыптасу тарихын білу тіл білімінің басты талаптарының қатарына жатады. Зат есімнің септік, тәуелдік, көптік жалғаулары біршама дәрежеде зерттелді. Алайда даму сабақтастығын ашу үшін ескерткіштерді өзара салыстырудың, барлық түркі тілдерімен салғастырудың маңызы зор. Ғалымдардың теориялық қағидаларына сүйене отырып, элективті курста қыпшақ ескерт

Жазушы және әдеби дәстүр
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жазушы еңбегінің жалпы заңдылықтарын, оның әлеуметтік-психологиялық себеп-салдарын, алғышартта-ры. Жазушы атқаратын жұмыстардың күллі кезеңдері. Қаламгердің алғашқы әсері мен ой өзегінен бастап шығарманың толық нұсқасына дейінгі аралықтағы творчестволық үдерісі. Жекелеген қаламгерлердің тәжірибесінен алынған үлгі-мысалдарды пайдалану арқылы көркем шығарма процесін аңғарылуы. 2-пәнді оқып аяқтағанда магистранттар төмендегідей құзыретке ие болады: - қазақ әдебиетінің бүгінгі кезеңінд

Көркем сөзді зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән «көркем сөз», «көркем тіл», «сөйлеу», «көркем стиль», «мәтін» және «көркем мәтін», «көркем дискурс» сияқты терминдік анықтамаларды кіргізетін түсініктік аймақ жөніндегі көріністерді қалыптастыруды жоспарлайды; көркем мәтін категориясын меңгеруді; көркем мәтінді зерттеудің негізгі бағыттарымен танысу; көркем мәтінді сараптау түрлерін меңгеру. Пәнді оқу нәтижиесінде магистрант келесідей компетенциаларға ие болуы керек: - орыс әдеби тілін дамыту және қалыптастырудағы көркем мәтін ролін түсі

Қазақ әдебиетнің көркемдік-эстетикалық әлемі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ әдебиеттануының қалыптасу негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ әдебиетіндегі назира дәстүрі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ әдебиетінің шығыстық даму бағыт-арналары. Олардағы тақырып, ізденіс, көркемдік-стильдік сырларына назар аудару. Шығыстық негізде жазылған басты тақырыптарының табиғатын ашу. Ақын-жыраулар шығармашылығындағы шығыстық дәстүр мен жаңашылдықты, ұлттық-рухани мұраттарды, дерек-дәйек көздерін, елдік-ерлік сипаттарды, көркемдік өрнектерді жан-жақты танып, талдау. Нәзирашылдық жанрының өзіндік ерекшеліктерін білу. 1-пәнді оқу нәтижесі бойынша магистранттар келесі құзыретке ие болады: -

Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ әдебиетіндегі шығыс дәстүрі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ әдебиетінің философиялық, эстетикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ әдебиетінің философиялық, эстетикалық аспектілері Философские и эстетические аспекты казахской литературы Philosophical and esthetic aspects of the Kazakh literature

Қазақ лексикасы дамуының этимологиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сөз құрамындағы тарихи фонетикалық, тарихи морфологиялық өзгерістер туралы, байырғы түбірлер мен қосымшалардың сабақтастығы туралы, семантикалық даму жайында магистрлерге терең білім беру көзделеді. Түркі тілдерінде тарихқа белгісіз ежелгі дәуірлерде жіңішке дауыстылар да, ұяң дауыссыздар да болмаған. Уақыт өте келе олардың бірте-бірте пайда болуы, байырғы сөздердің көмекші сөздерге, шылауларға немесе қосымшаларға айналуы – тарихи құбылыс. Сөз мағыналарының кеңеюі, тарылуы да – даму заңдылығы. С

Қазақ терминологиясының қалыптасу негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі қазақ тіліндегі термин жасау ғылымының қалыптасу тарихы, жолдары мен әдістері қарастырылады. Термин саласындағы тілдік амалдар мен құралдарға қатысты терең пайымдаулар сөз болады. Болашақ мамандардың дұрыс термин қалыптастыруға деген дағдылары мен ой пікірлері сараланады. қазақ тілі жүйесінің, қазақ тіл бірліктерінің құрылымы және қызметі, қазақ тілдерінің дамуы мен қызметтері туралы іргелі білімді қолдана білу керек. ғылыми кітапханадағы, анықтамалық-библиографиялық бөлімдердегі

Қазақстандағы орыс әдебиеті: дәстүр мен жаңашылдық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның орыс жазушыларының прозасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Қазақстанның орыс жазушыларының эпикалық прозасының өзіндік көркемдік құндылығын зерттеуді, Қазақстанның орыс әдебиетінің тарихи даму мәселелерін оқытуды, И. Щеголихиннің, В. Ивановтың, Д. Снегиннің, И. Шуховтың және т.б. прозаларының жанрлық табиғатын және өзіндік сюжетқұрылымын сараптауды ұсынады. Аталған жазушылардың романдары мен повестерін құрылымдық-семантикалық тұрғыдан сараптауға аса назар аударылады. Пәнді оқу нәтижиесінде магистрант келесідей компетенциаларға ие болуы керек:

Қазіргі замандағы Пушкинтану: жаңа зерттеулер мен технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қазақ поэзиясындағы ұлттық идея
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық білімдегі мәтін парадигмасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл білімінің парадигмасындағы мәтін- филфак 17.04.2013-маг-2012

М. Қашқари және түркі мәдени феномені
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - М. Қашқари еңбегінің әлемдік деңгейдегі ғылыми маңызын айқындап, түркі мәдени феномені ретіндегі рөлін зерделеу. Міндеті: • М. Қашқари туралы әлемдік ғылыми зерттеулерді меңгеру; • М. Қашқари еңбегінің когнитивтік мәні; • Ғалымның түркі мәдени кеңістігіндегі феномендік рөлін көрсету; • М. Қашқари еңбегіндегі түркі тілдерінің салыстырмалы тарихи зерделенуін саралау; • М. Қашқари жасаған картаның маңызын талдау; М. Қашқари еңбегінің түркі дүниесіндегі маңызы мен рөлін саралап, алға

Махамбет Өтемісұлының ақындық әлемі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХІХ ғасырдағы Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс тағдырын және Махамбеттің ақындық қызметін зерделеу. Махамбеттің ақындық әлемі, көркемдік алымы жайлы тереңнен алып талдау жүргізу. 2-пәнді оқу нәтижесі бойынша магистранттар келесі құзыретке ие болады: - теориялық тұжырым-түйіндердің Махамбет ақын поэзиясының жанрлық сипатын ашуға мүмкіндік беретіндігін байқайды; - ақын өлеңдерінің құрылымын жаңаша талдауға қол жеткізеді.

Мәдениет диалогы контексіндегі Шығыс лирикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән қазақ әдебиетінің генетикалық байланыстарын анықтау үшін ертеклассикалық шығыс поэзиясын тереңдете зерттеуді, шығыс менталитетінің ерекшеліктерін түсінуді және аталған ерекшеліктердің мәдени ескерткіштерде көрінуін зерттеуді ұсынады. Зерттеліп отырған кезеңнің тарихи-мәдени ерекшеліктерін анықтауға, Рудаки, Фирдоуси, Омара Хайям, Низами, Руми, Саади, Хафиза, Джами, Навои сияқты ақындардың өзіндік шығармашылық ерекшеліктерін анықтауға аса назар аударылады. Пәнді оқу нәтижиесінде магистрант

Мәтін талдаудың лингвистикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиетінің жанрлық құрылымының семиотикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: семиотиканың нақты тәртіптік өріс ретінде семиотиканың студенттердің идеялар қалыптастыру және қалай гуманитарлық ғылыми-зерттеу әдістемесі. Қысқаша мазмұны: филологиялық пәндерді арасында семиотикасы. Филология негізгі салаларының бірі ретінде семиотиканың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. семиотиканың негізгі заңдары. Қазіргі заманғы семиотиканың жылы бағыттар. жанр құрылымдардың семиотикасы. Ауызша және ауызша мәтін шекарасы Семиотикалық талдау негіздері. Пәнді оқу нәтижи

Орыс модернизмінің поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қалыптасқан орыс әдебиетінің көркемдік ағымдарының ерекшелігін түсіну мен білімін қамтамасыз етеді, тұтастай алғанда модернизм поэтикасының ерекшеліктері жөнінде және жеке суретшілер шығармашылығы жөнінде білім береді. Модернистік шеберлік спецификасын көрсететін негізгі мәселеерге аса назар аударылады: тұлғаның жаңа концепциасына, жанрлық ерекшеліктеріне, модернистік мәтіннің көркем мәтініне. Пәнді оқу нәтижиесінде магистрант келесідей компетенциаларға ие болуы керек: - ХХ ғасырдағы орыс поэзиясы мен прозасындағы әр түрлі көркемдік дәстүрлер жөніндегі білімге ие болу; - ХХ ғасыр әдебиетіндегі орыс және шет ел модернистік ағымының көшбасшылары мен олардың ізбасарлары жөнінде білімді игеру; - әдебиет және өнердегі әр түрлі модернистік ағымдардың теориалық манифестерін білу, олар аталған бағыт тұлғаларының өзіндік көркемдік ізденістерін ашуға мүмкіндік берді; - ХХ ғасырдағы әлеуметтік-мәдени және философиалық-эстетикалық контексіне бейімделу.

Орыс тілін зерттеудегі лингвомәдени аспектілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орыс тілін зерттеудегі лингвомәдениеттік аспектісі

Орыс тілінің экологиясы: теория және практика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орыс тілінің экологиясы: теория және тәжірибе

Орыс шетел әдебиетінің көркемдік дискурсы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет елдік орыс әдебиетінің көркемдік дискурсы

Синтксистік синонимия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөздердің орын тәртібі және сөйлемнің синтагмалық жіктелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сөздердің орын тәртібі және сөйлемнің синтагмалық жіктелуі Порядок слов и синтагматическое членение предложения The order of words and syntagmatic division of sentense

Сөйлеу және рухани экология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сөз экологиясының теориялық және практикалық мәселелері қарастырылады. Қазіргі уақытта жаһандану дәуірінде мәдениет және рухани экологияға айырықша мән берілуде. Бұл қазақ тілінің ғана емес әлемдік тілдерге ортақ көкейкесті мәселелердің көптеген экологиялық мәселелері қазақ тіліне де ортақ болып келеді сондықтан қазақ тілінің экологиялық проблемалары әлемдік рухани мәселелермен тығыз байланыста болып келеді. Рухани экология мәдениеттің ең басты тірегі ре

Тәуелсіздік кезең әдебиетіндегі идеялық-көркемдік ізденістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ әдебиеті қазіргі кезеңде әлеуметтік өмірді, қоғамдық дамуындағы рухани сұраныстарды, әдебиеттің басты нысаны болып табылатын адам, оның уақыт сұранысына сай бүгінгі өмірдегі демократия мен тәуелсіздік талаптарына деген көзқарасын бейнелеуде түрліше әдіс-тәсілдерді қалай қолданысқа енгізіп келеді. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттің даму бағыт-бағдары. Бүгінгі әдебиеттегі, қоғамдағы демократиялық ахуал, тәуелсіздік жетістіктерін бедерлі бейнелеген туындылар. 2-пәнді оқу нәтижесі бойы

Тіл білімінің /қазақ, орыс тілі// әдебиеттану/ қазақ әдебиеттануының жаңа бағыттыры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тілдегі уақыттың факторы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тілдегі уақыт ықпалы оның әсер етуi және орыс тiлiнiң дамытуын диахрондық өстiң жеке iлеспе кесулеріне тiл жүйесiнiң динамикасының зерттеуi әр түрлi деңгейлерде ойлайды. Курстiң тапсырмасы: орыс тiлiнiң жазба түрiнің тарихи тамырдан пайда болуымен танысу, әртүрлi деңгейлердегі тiл бiрлiктерінiң төңiректерiдегi эволюциялық процесстерi, қазiргi русистиканың пiкiрталас ұсыныстарымен танысу, зерттеуге қатысты тiл бiрлiктерiнiң өткенiн шолуында және т.б. Пәнді оқу нәтижесiнде магистрант келесi құзыр

Тілді жоғары мектепте оқытудың әдіснамалық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Филология және әдебиеттанудың ортақ мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фонетикадағы жаңа көзқарастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фонетикалық зерттеулердің дамуын, фонетикадағы жаңа бағыттарды білуді, сөйлеуді автоматты түрде талдау мен танудың заманауи әдістерін қолдануды, осы білімдерді тектес жүйелерде қолдана білу дағдыларын қамтиды. Қазақ тіліндегі дыбыстық заңдылықтарды тарихи даму тұрғысынан қарастырудың жаңа аспектілері ашылады. Магистранттар өз құзырлығы шеңберінде фонология, сингармония жəне интонология мəселелеріне қатысты практикалық мақсаттарды шеше алу керек. Компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып

Фразеологизмдердің лингвомәдени сипаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фразеологизмдердің лингвомәдени сипаты Лингвокультурные особенности фразеологизмов

ХХI ғасыр лингвистикасы: мәселелері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение