Магистратура
Лингвистика

Лингвистика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама: «6М021300 – Лингвистика»
Халықаралық аккредитация: білім беру сапасын қадағалайтын сертификацияланған және аккредитациялық комиссия AQA (Австрия)
Ұлттық аккредитация: Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА). Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА).
Оқу деңгейі: магистратура
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл, 1 жыл, 1.5 жыл
Кәсіби қызмет түрлері: лингвист, оқытушы: орта және жоғары оқу орындарының маманы; Гуманитарлық саладағы зерттеуші; Сот-лингвистикалық сараптама, лингвокриминалистика маманы; аудармашы; компьютерлік және корпустық лингвистика маманы; мемлекеттік және коммерциялық құрылымдардың әкімшілік қызметкері (министрлік, фирмалар, акимат); қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде іскери қарым-қатынас негіздерін меңгерген іс-қағаздарын жүргізу маманы; сөйлеу және бейсөйлеу карым-қатынасында тактикар мен стратегияға ие спичрайтерлер, PR-менеджерлер; білім беру басқармасының менеджері.
Білім беру бағдарламасының артықшылықтары:
• Лингвистиканың ғылым саласы ретіндегі өзіндік мәнісі, зерттеу нысаны мен пәні, мақсат-міндеттері туралы және лингвистика ілімі тарихындағы түрлі мектептер мен бағыттар, лингвисти ғалымдардың ғылыми концепциялары мен олардың осы ғылымдағы орны туралы терең білімі;
• лингвистика ілімі саласындағы түрлі лингвистикалық ғылыми концепцияларға олардың мәнісі, орны, маңызы, жетістіктері мен кемшіліктері тұрғысынан талдау жасай алуы; түрлі тілдік деректермен сараптау, талдау, синтездеу т.б. тұрғыда зерттеу жұмыстарын жүргізу қабілеті; лингвистикалық зерттеу әдістерін магистрлік диссертация жұмыстары үдерісінде қолдана алу дағдыларын игеруі.
• шетел тілідерін оқытуда озық әдістеме мен техникалық құралдарын қолдана отырып, тіл теориясын шет тілінде терең оқытудың әдіснамасы мен мәселенамасының кең спектрі, қазіргі лингвистиканың жаңа бағыттарын қамтитын білім беру траекториясын оқыту, сонымен қатар міндетті ғылыми іс-сапар (бірінші оқу жылынан кейін);
• Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жетекші шетел университеттерінде оқу мүмкіндігі. Әлемнің озық университеттерінде және ғылыми-зерттеу институттарында шетел профессорларының дәрістеріне қатысу, семинарлар және мастер-кластарға қатысу.
Халықаралық байланыстар: Утрехт университеті (Утрехт, Нидернланд); Кадис университеті (Кадис, Испания); М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Мәскеу, Ресей); Жоғары экономикалық мектеп ұлттық зерттеу университеті (Мәскеу, Ресей); Константин Философ атындағы университет (Нитра, Словакия).
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру орындары: Педагогикалық тәжірибе базасы – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультеті. Ғылыми зерттеу базасы – «Қазақ тілі: социо- және психолингвистикалық зерттеулер» оқу-зерттеу лабораториясы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультеті жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасына қарасты «British Center» орталығы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Лингвистика
Мамандық шифры
6M021300
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік лингвистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика және семиотика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика ілімдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Функционалды грамматиканың метатілі және қазақ тілінің функционалды-семантикалық категориялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Cөздік құрастыру теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу теориясы мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ-Социолингвистиканы зерттеу теориясы мен әдістері

Бірінші және екінші тіл: мәдениаралық қатынас негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі грамматиканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Дискурсивті лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дискурстық лингвистика

Діни дискурстың мәні, қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сущность, современные проблемы религиозного дискурса/ Діни дискурстың мәні, қазіргі мәселелері/The essence, modern problems of religious discourse

Жазу теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Жалпы және компьютерлік лексикография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Жалпы және салғастырмалы грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және салғастырмалы фонетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке тұлға мен қоғам психологиясы және тілдегі көрініс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық филология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны ғылымның жалпы әдістемесі ұғымын, адам арқылы қоршаған ортаны, сондай-ақ белгілі бір заттар саласын танудағы әдіс-тәсілдер мен әдістеменің мәнін зерттеуге бағытталған. Тіл білімінің заттар саласындағы уақыт өткен сайын ауқымы кеңейіп отыратын мәселелерді қарастыру модульде алдын-ала бекітілген. Аталмыш модуль когнитивті лингвистиканың теориясы (әдістеме сұрақтары, лингвистикалық анализ жасаудың репрезентаттық әдістерін қолдана білу) түсінігін қамтиды. Пәнді оқу нәтижесінде магис

Когнитивтік ономастика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивтік ономастика Когнитивная ономастика

Коммуникативті грамматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Компьютерлік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контрастивтік лингвистика және екінші тілді үйрену
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қазақ\орыс және ағылшын тілдерінің контрастивтік сипаттамаларын, контрастивті талдаудың әдістерін, ұлттық арнайы тілдік бірліктер түсінігін, лексикалық лакуналар мен баламасы жоқ бірліктерді, тіларалық сәйкестіліктерді, контрастивті лингвистиканың ұғымдық терминологиялық аппараты сияқты мәселелерді оқытады. Студенттерді контрастивтік лингвистика негіздерімен таныстырып, тілдердің (әсіресе қазақ және орыс тілдерінің) контрастивтік сипатталуына арналған лингвистикалық топтастыруларды қолдана

Корпустық лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Корпустық лингвистика

Корпустық лингвистиканың теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Қазақ сөйлеу тілі мәдениетінің ғылыми негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - NOKKR 8304 и/ Қазақ сөйлеу мәдениетінің ғылыми негіздері/

Қазақ тіл білімінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - История казахского языкознания History of Kazakh linguistics

Қазақ тілінің суперсегментті фонетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Қазақстандағы тілдік саясат және тілдік жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлеуметтік лингвистиканың макро және микро зерттеулер әдістері жиынтығымен таныстыру, тіл саясаты және тілдік жоспарлау мәселесінің ара жігін айқындау болып табылады. Курста қазіргі әлеуметтік лингвистиканың төмендегідей бағыттары көрсетіледі: синхрондық және диахрондық әлеуметтік лингвистика, макро және микро әлеуметтік лингвистика, теориялық және эксперименталды әлеуметтік лингвистика,, әлеуметтік лингвистика, және тіл әлеуметі, қолданбалы әлеуметтік лингвистика. Әлеуметтік л

Латын тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:латын тілі грамматикасының негіздерін үйрену болып табылады; осы тілдің құрылымы туралы жалпы түсінік; сондай-ақ тілдік құбылыстармен тікелей байланысты мәдени ұғымдармен таныстыру немесе латын тілінің фразеологиялық жағдайымен таныстыру . Білуі тиіс:латын тіліның әріптері мен әріп құрамдарының айтылу қағидалары,сондай-ақ екпінді қою ережесін білу; жатқа белгілі бір латына мақал-мәтелдер, қанатты сөздер мен өрнектер санын білу. Істей білуі: барлық типтегі оқылатын сөздердіңзат есімнің, етістіктің, сын есімнің, есімдіктің, есімшеның) грамматикалық категорияларын анықтау

Лексикография теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика және семиотика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика ілімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингводеректану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық деректану – болашақ лингвистерді дайындау жүйесі бойынша жалпытеориялық және оқу-әдістемелік сипаттағы өзекті мәселелерді шешу мақсатында аса маңызды орын алады. Студенттерді лингвистикалық ойдың даму жолдарымен және дүниежүзі тілдерінің типологиялық белгілерімен, фонетикалық, морфологиялық, лексикалық, синтаксистік деңгейлердегі әмбебап және бірегей ерекшеліктермен таныстырады. Модуль бойынша лингвистика ілімінің тарихы мектептер, бағыттар, концепциялардың жүйелі түрдегі сатысы

Лингвоелтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аясында елдің лингвистикалық сипаттамасы мен ұлттық социумның тіршілік әрекетінің түрлі аспектілерін: этнонимдер, қоғамдық-саяси лексика, ірі корпорациялар мен қоғамдық институттар атаулары, билік органдарының классификациясы мен олардың атаулары, оқитын ел тілінің әлеуметтік-тұрмыстық лексикасы мен лексикалық бірліктерді оқытуды көздейді.Негізгі тарихи даталар мен оқиғаларды; географиялық жағдай ымен табиғи ресурстарын; халықтың ұлттық және әлеуметтік құрылымын; мемлекеттік құрылысын; мәдени дәстүрін; сол тілде сөйлейтін халықтың мен әдет-ғұрпы мен дәстүрін білуі тиіс. Анықтамалық басылымдарды пайдалану; елтанулық мазмұндағы әдебиеттердің түпнұсқасын конспектілеу, реферат жазу және оларға қажетті түсініктемелер беру; түрлі дерек көздерінен алынған мәліметтерді жинақтау. Мәдениетаралық қатынасқа қатысуға қажетті шарт болып лингвоелтанулық құзыреттілік дағдысын қалыптастыру.

Лингвоқақтығыстану негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвомәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің өз ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу қабілетін ашу. Қытайдың мінез құлқын мәдениеті туралы түсінік қалптастыру Сабақ барысындағы ең маңызды міндеттердің бірі – тілдік қызмет ретіндегі аудиотыңдауды қалыптастыру. Қытай тілінің осы міндеттері мен мақсаттарына сәйкес, тіл үйрету әдістерін ( аудиотыңдау, оқу, жазу, аудару) оқу материалдары негізінде және практикалық тұрғыда іске асыру. 1. Студент білуі тиіс дағдылар: • Студенттердің өз ойларын құрмалас сөйлемдер арқылы жеткізе алу дағдысы мен тәрбиесін қалыптастыру. • Студентті Қытайда тіл ұстарту стажировкасына дайындау. Ол үшін студентті әр түрлі тұрмыстық және саяси-экономикалық тақырыптарға еркін әңгіме жүргізе алу және ауызекі сөйлеу тілінің кейбір элементтерін түсініп, жауап бере алатындай деңгейге жеткізу. 2. Студент игеруі және меңгеруі тиіс: • оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау; • жазылған таспаны тыңдап түсіну; • оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; • қытай тілінен қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру; • өткен тақырыптар бойынша қытай тілінде еркін сөйлей білу керек;

Лингвомәдениеттану және лингвоантропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвомәдениеттану және лингвистикалық антропология

Лингвомәдениеттанымдық аспектіде тілді зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Проблемы исследования языка в лингвокультурологическом аспекте/ Лингвомәдениеттанулық аспекттегі тілді зерттеу мәселелері / Problems in the study of language in the lingvo culturological aspect aspect

Лингвомәдениеттанымдық аспектіде тілді зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроәлеуметтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Казахская модель межкультурной коммуникации/Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі/ Kazakh model of intercultural communication

Мәтін лингвистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - О«Мәтін лингвистикасы» пәні өзіне мәтін теория бойынша негізгі мәселелердің мазмұндамасын, әр түрлі стиль мен жанр мәтінінің классификациялық белгілері, синтаксистік бірліктер, зерттеу түрлерін анықтау үшін алгоритмдердің қарастырылуы және тапсырмалардың және жаттығулардың талдануын кірістіреді. «Мәтін лингвистикасы : мәселелердің қазіргі күйі» пәнін игеру мақсаттары: магистрдан лингвистилистикалық зерттеу объект сияқты мәтін туралы түсінік қалыптастыру керек; мәтінді және оның ұғымдарын, дәре

Медиалингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді мегерту мақсаттары: білім алушыларды мақсатты түрде дамып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарындағы тілің қызмет көрсетуін зерттейтін гуманитарлық пән – медиалингвистикамен таныстыру. Медиалингвистика алғаш рет медиа сөйлеу талдуына кешендік, интеграцияланған әдіс ұсынады, ол оның тек сыртқы ерекшелігін түсініріп қана қоймай оың пайда болу,таралуының ішкі механизмдерін ашуға мүмкіндік береді, сонымен қатар, бұқаралық аудиторияға ықпалын тигізеді. Пәнді оқығанда магистранттар төменде

Ономастикалық зерттеулердің теориясы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Прагмалингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Психолингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психолингвистика/ Психолингвистика/ Psycholinguistics-НИИ-03.11.2014

Психолингвистика әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психолингвистика теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психолингвистика теориясы

Рефлексивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс магистранттарды рефлексивті лингвистика негіздерімен таныстырып, лингвистикалық зерттеулерге арналған ақпараттық технологиялар талдамаларының аса маңызды мәселелері бойынша білім алуларына мүмкіндік береді, жалпы лингвистикалық даярлықтарын тереңдетеді. Аталмыш пән дистанциялық оқудың өзіндік ерекшеліктері мен тұжырымдамалары, және интеллектуалдық оқу жүйесі тұрғысынан біліктілікті қалыптастырады. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистранттар рефлексивті лингвистиканың ұғымдарын толық меңгер

Саяси лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Саяси лингвистика» курсы магистранттарға тіл білімінің жаңа салалары – тіл саясаты, саяси лингвистиканың методологиялық статусы және онтологиялық сипаттарын ғылыми бағыттағы теорретикалық пән ретінде оқытуды мақасат етеді. Курс бөліміне саяси лингвистиканың әдістерін сипаттау және Қазақстан саяси лингвистикасының пайда болуы, құрылу этаптары тарих пен саясаттану ғылымдарының озық үлгілері тұрғысынан оқыту; республикадағы көптілділік жағдайындағы саяси коммуникацияның ерекшеліктері туралы мәліме

Сөйлеу коммуникацияның теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / / Theory of Verbal Communication

Сөйлеу қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кәсіби және басқару саласындағы тұлғааралық қарым-қатынастың жүргізе білу үшін қажетті білім мен дағдыны меңгеру. Курс түрлі мемлекеттік және муниципалды істерде сөйлеу қарым-қатынасын жүргізе алу дағдыларын дамытуды қалыптастырады: әкімшіліктік-құқықтық, оқу-зерттеу, еңбек-кәсіби, әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-мәдени салаларда. Курс оқу нәтижесінде магистранттар қарым-қатынас қалпы мен мазмұны, түрлі іскерлік қатынас жасаудың қағидалары, жетекшіге талап етілген сөйлеу нормаларын білу, мәтінді

Сөйлеу тілінің анализі мен синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Тарихи фонетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Историческая фонетика/Тарихи фонетика/ The historical phonetics

Терминология: теория және практика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл және гендер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл және ойлауды когнитивті тұрғыдан зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Тіл және сөйлеу стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост Stylistics and Culture of Speech филфак-тіл мәдениеті-культура языка-Culture of Language сөйлеу мәдениетікультура речи-Culture of Speech 25.03.2013

Тіл корпусы және қолданбалы лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш модуль лингвистика, мәдениаралық коммуникация және этноспен байланысты білім мен түсініктер туралы маңызды мәселелерді қамтамасыз етеді. Модуль тілдің қоғамдағы қызметі жайлы және мәдениетті күрделі де біртекті емес құрылым ретінде түсіндіретін ғылыми тұрғы жайлы білімдерді қамтиды. Аталмыш мәселе жайында ең негізгі аспектілерді: универсалды, аймақтық, ұлттық-этникалық, лингвистикалық, топтық, және т.б. атап көрсетуге болады. Модуль мәдени және ұлттық сәйкестілік феномені жайында т

Тюркологиядағы когнитивті лингвистика мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Ұлттық паремиологиялық қоры: генезис және прагматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Функционалды грамматиканың метатілі және қазақ тілінің функционалды-семантикалық категориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Метаязык функциональной грамматики и функционально-семантические категории казахского языка/Функционалды грамматиканың метатілі және қазақ тілінің функционалды-семантикалық категориялары/ Metalanguage functional grammar and functional-semantic categories of the Kazakh language

ХХ ғасыр басындағы қазақ әдеби тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іскери коммуникация негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл және қарым-қатынас мәселелері модулі тілдің аса маңызды қарым-қатынас құралы ретіндегі сипаттарын лингвистикалық криминалистика және мәдениаралық қарым-қатынас тұрғысынан қарастыруға бағытталады. Тілдік қарым-қатынасқа түсуші коммуниканттар тарапынан қолданылатын вербалды және бейвербалды құралдардың түрлі салаларда, атап айтқанда, криминалдық, мәдениаралық қарым-қатынас үдерістеріндегі сипаттары туралы терең білім беріледі. Іскерлік қарым қатынас тәжірибесі және теориясы атты курс қазіргі

Эксперименттік фонетиканың әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Этномаркерлік лексика және фразеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Этнопсихолингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Этнопсихолингвистика/ Этнопсихолингвистика/

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген