Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Лингвистика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Лингвистика
Мамандық шифры
6M021300
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік лингвистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика және семиотика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика ілімдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Функционалды грамматиканың метатілі және қазақ тілінің функционалды-семантикалық категориялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу теориясы мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ-Социолингвистиканы зерттеу теориясы мен әдістері

Бірінші және екінші тіл: мәдениаралық қатынас негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі грамматиканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Дискурсивті лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дискурстық лингвистика

Жазу теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Жалпы және компьютерлік лексикография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Жалпы және салғастырмалы грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және салғастырмалы фонетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке тұлға мен қоғам психологиясы және тілдегі көрініс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық филология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны ғылымның жалпы әдістемесі ұғымын, адам арқылы қоршаған ортаны, сондай-ақ белгілі бір заттар саласын танудағы әдіс-тәсілдер мен әдістеменің мәнін зерттеуге бағытталған. Тіл білімінің заттар саласындағы уақыт өткен сайын ауқымы кеңейіп отыратын мәселелерді қарастыру модульде алдын-ала бекітілген. Аталмыш модуль когнитивті лингвистиканың теориясы (әдістеме сұрақтары, лингвистикалық анализ жасаудың репрезентаттық әдістерін қолдана білу) түсінігін қамтиды. Пәнді оқу нәтижесінде магис

Когнитивтік ономастика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивтік ономастика Когнитивная ономастика

Коммуникативті грамматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Компьютерлік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпустық лингвистиканың теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Қазақ сөйлеу тілі мәдениетінің ғылыми негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - NOKKR 8304 и/ Қазақ сөйлеу мәдениетінің ғылыми негіздері/

Қазақ тілінің суперсегментті фонетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Қазақстандағы тілдік саясат және тілдік жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлеуметтік лингвистиканың макро және микро зерттеулер әдістері жиынтығымен таныстыру, тіл саясаты және тілдік жоспарлау мәселесінің ара жігін айқындау болып табылады. Курста қазіргі әлеуметтік лингвистиканың төмендегідей бағыттары көрсетіледі: синхрондық және диахрондық әлеуметтік лингвистика, макро және микро әлеуметтік лингвистика, теориялық және эксперименталды әлеуметтік лингвистика,, әлеуметтік лингвистика, және тіл әлеуметі, қолданбалы әлеуметтік лингвистика. Әлеуметтік л

Латын тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:латын тілі грамматикасының негіздерін үйрену болып табылады; осы тілдің құрылымы туралы жалпы түсінік; сондай-ақ тілдік құбылыстармен тікелей байланысты мәдени ұғымдармен таныстыру немесе латын тілінің фразеологиялық жағдайымен таныстыру . Білуі тиіс:латын тіліның әріптері мен әріп құрамдарының айтылу қағидалары,сондай-ақ екпінді қою ережесін білу; жатқа белгілі бір латына мақал-мәтелдер, қанатты сөздер мен өрнектер санын білу. Істей білуі: барлық типтегі оқылатын сөздердіңзат есімнің, етістіктің, сын есімнің, есімдіктің, есімшеның) грамматикалық категорияларын анықтау

Лексикография теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика және семиотика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистика ілімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвоелтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аясында елдің лингвистикалық сипаттамасы мен ұлттық социумның тіршілік әрекетінің түрлі аспектілерін: этнонимдер, қоғамдық-саяси лексика, ірі корпорациялар мен қоғамдық институттар атаулары, билік органдарының классификациясы мен олардың атаулары, оқитын ел тілінің әлеуметтік-тұрмыстық лексикасы мен лексикалық бірліктерді оқытуды көздейді.Негізгі тарихи даталар мен оқиғаларды; географиялық жағдай ымен табиғи ресурстарын; халықтың ұлттық және әлеуметтік құрылымын; мемлекеттік құрылысын; мәдени дәстүрін; сол тілде сөйлейтін халықтың мен әдет-ғұрпы мен дәстүрін білуі тиіс. Анықтамалық басылымдарды пайдалану; елтанулық мазмұндағы әдебиеттердің түпнұсқасын конспектілеу, реферат жазу және оларға қажетті түсініктемелер беру; түрлі дерек көздерінен алынған мәліметтерді жинақтау. Мәдениетаралық қатынасқа қатысуға қажетті шарт болып лингвоелтанулық құзыреттілік дағдысын қалыптастыру.

Лингвоқақтығыстану негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвомәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің өз ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу қабілетін ашу. Қытайдың мінез құлқын мәдениеті туралы түсінік қалптастыру Сабақ барысындағы ең маңызды міндеттердің бірі – тілдік қызмет ретіндегі аудиотыңдауды қалыптастыру. Қытай тілінің осы міндеттері мен мақсаттарына сәйкес, тіл үйрету әдістерін ( аудиотыңдау, оқу, жазу, аудару) оқу материалдары негізінде және практикалық тұрғыда іске асыру. 1. Студент білуі тиіс дағдылар: • Студенттердің өз ойларын құрмалас сөйлемдер арқылы жеткізе алу дағдысы мен тәрбиесін қалыптастыру. • Студентті Қытайда тіл ұстарту стажировкасына дайындау. Ол үшін студентті әр түрлі тұрмыстық және саяси-экономикалық тақырыптарға еркін әңгіме жүргізе алу және ауызекі сөйлеу тілінің кейбір элементтерін түсініп, жауап бере алатындай деңгейге жеткізу. 2. Студент игеруі және меңгеруі тиіс: • оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау; • жазылған таспаны тыңдап түсіну; • оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; • қытай тілінен қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру; • өткен тақырыптар бойынша қытай тілінде еркін сөйлей білу керек;

Лингвомәдениеттану және лингвоантропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвомәдениеттану және лингвистикалық антропология

Лингвомәдениеттанымдық аспектіде тілді зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Проблемы исследования языка в лингвокультурологическом аспекте/ Лингвомәдениеттанулық аспекттегі тілді зерттеу мәселелері / Problems in the study of language in the lingvo culturological aspect aspect

Лингвомәдениеттанымдық аспектіде тілді зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроәлеуметтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Казахская модель межкультурной коммуникации/Мәдениетаралық коммуникацияның қазақи үлгісі/ Kazakh model of intercultural communication

Ономастикалық зерттеулердің теориясы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Психолингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психолингвистика/ Психолингвистика/ Psycholinguistics-НИИ-03.11.2014

Психолингвистика әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психолингвистика теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психолингвистика теориясы

Саяси лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Саяси лингвистика» курсы магистранттарға тіл білімінің жаңа салалары – тіл саясаты, саяси лингвистиканың методологиялық статусы және онтологиялық сипаттарын ғылыми бағыттағы теорретикалық пән ретінде оқытуды мақасат етеді. Курс бөліміне саяси лингвистиканың әдістерін сипаттау және Қазақстан саяси лингвистикасының пайда болуы, құрылу этаптары тарих пен саясаттану ғылымдарының озық үлгілері тұрғысынан оқыту; республикадағы көптілділік жағдайындағы саяси коммуникацияның ерекшеліктері туралы мәліме

Сөйлеу коммуникацияның теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / / Theory of Verbal Communication

Сөйлеу қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кәсіби және басқару саласындағы тұлғааралық қарым-қатынастың жүргізе білу үшін қажетті білім мен дағдыны меңгеру. Курс түрлі мемлекеттік және муниципалды істерде сөйлеу қарым-қатынасын жүргізе алу дағдыларын дамытуды қалыптастырады: әкімшіліктік-құқықтық, оқу-зерттеу, еңбек-кәсіби, әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-мәдени салаларда. Курс оқу нәтижесінде магистранттар қарым-қатынас қалпы мен мазмұны, түрлі іскерлік қатынас жасаудың қағидалары, жетекшіге талап етілген сөйлеу нормаларын білу, мәтінді

Сөйлеу тілінің анализі мен синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Тіл және гендер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл және ойлауды когнитивті тұрғыдан зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Тіл және сөйлеу стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост Stylistics and Culture of Speech филфак-тіл мәдениеті-культура языка-Culture of Language сөйлеу мәдениетікультура речи-Culture of Speech 25.03.2013

Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш модуль лингвистика, мәдениаралық коммуникация және этноспен байланысты білім мен түсініктер туралы маңызды мәселелерді қамтамасыз етеді. Модуль тілдің қоғамдағы қызметі жайлы және мәдениетті күрделі де біртекті емес құрылым ретінде түсіндіретін ғылыми тұрғы жайлы білімдерді қамтиды. Аталмыш мәселе жайында ең негізгі аспектілерді: универсалды, аймақтық, ұлттық-этникалық, лингвистикалық, топтық, және т.б. атап көрсетуге болады. Модуль мәдени және ұлттық сәйкестілік феномені жайында т

Функционалды грамматиканың метатілі және қазақ тілінің функционалды-семантикалық категориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Метаязык функциональной грамматики и функционально-семантические категории казахского языка/Функционалды грамматиканың метатілі және қазақ тілінің функционалды-семантикалық категориялары/ Metalanguage functional grammar and functional-semantic categories of the Kazakh language

Этномаркерлік лексика және фразеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Этнопсихолингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Этнопсихолингвистика/ Этнопсихолингвистика/

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение