Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әдебиеттану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация – бар
Бағдарлама: 6М021400 – Әдебиеттану
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Әдебиеттану» бағыты бойынша магистрі: келесі кәсіби қызметтің түрлеріне дайындалады:

- ғылыми-педагогикалық, ғылыми-зерттеу, ғылыми-ұйымдастырушылық, ғылыми-кеңестік, ұйымдастырушылық-басқарушылық, редакциялық-баспа, инновациялық ғылыми жобаларды дайындау және жүзеге асыру бойынша жобалық қызмет; сараптама жасау; мәдени-ұйымдастыру, ұйымдастыру-басқарушылық, өндірістік-технологиялық қызмет саласындағы тілдік және әлеуметтік-мәдени коммуникация және басқа да салалардағы әлеуметтік-гуманитарлық қызмет.
- гуманитарлық профиль салаларында жүргізілетін жұмыстар: зерттеуші (әдебиеттану, фольклористика және филология бойынша), оқытушы (әдебиет теориясы, әдебиеттану, фольклортану), оқытушы-зерттеуші (әдебиет теориясы, әдебиеттану, фольклортану), редактор (баспа басылымдары, теле және радиоарналар редакциялары, интернет-БАҚ, ақпараттық агенттіктер және интернет порталдар); шығармашылық қызмет (ақын, жазушы), аудармашы, әлеуметтік қызметкер; кітапхана, мұрағат, мұражай қызметі, "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасындағы жұмыстар.

Профильдік пәндер:
• Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
• Әдебиеттанудағы теориялық-методологиялық мәселелер
• Қазақ әдебиеті, фольклор мен мифология
• Салыстырмалы әдебиеттану және әдеби байланыстар
• Әдебиеттану және фольклористика: қолданбалы аспектілер

Білім берудің артықшылықтары:
• Әдебиеттану саласында қазіргі заманғы мәселелер спектрі мен зерттеулер әдіснамасы;
• Қазақ әдебиеттанудың Әуезов, Қабдолов және басқа да көрнекті өкілдерінің филологиялық мектептерімен дәстүр сабақтастығы;
• Авторлық курстар, таяу және алыс шетелдердің ірі орталықтарында ғылыми тағылымдамалардан өту;
• Докторантурада жеке-дара тереңдете білім алуды жалғастыру мүмкіндігі.
Халықаралық өзара байланыс: магистранттардың Ресей, Испания, Венгрия серіктес жоғары оқу орындарында тағылымдамалардан және оқу бағдарлаларынан өту мүмкіндігі.
Практикадан өту орындары мен жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: ғылыми-зерттеу алаңдары, ЖОО-дар, БАҚ, редакциялар, мұражайлар, мұрағаттар, басқару және мәдениет органдары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әдебиеттану
Мамандық шифры
6M021400
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
180
ОРЫС
180

пәндер

Әдебиеттанудың методологиялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиеттанудың поэтикасының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әдебиеттанудың теориялық проблемалары

Әдебиеттегі фольклоризм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көркем әдебиеттің психологизмі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ мифологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әдебиет теориясы және текстология мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Современная теория литературы и вопросы текстологии The modern theory of literature and questions of textual criticism

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фольклор текстологиясы: эдиция мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әдеби антропология және кейіпкер поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдеби шығармаларды текстологиялық зерттеудің ғылыми-практикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Әдебиет және текстология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әдебиет және текстология

Әдебиет және фольклор поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиет теориясы және риторика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиеттанудың библиографиялық және дерекнамалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Әдебиеттің және фольклордың эстетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: – қазақ, орыс, шетел жазушыларының шығармаларындағы эстетикалық категориясының қалыптасу және спецификасын барысын қарау; - қазақ ұлттық әдебиетінің эстетикалық жүйесін қарау; қазіргі әлем әдебиеттануының жетістігін есептей отырып эстетикалық категорияның және оның мазмұнын, мәнін қарастыру. – көркем әдебиет шығармасы және оларды оқыту әдістемесі жөнінде эстетикалық жан-жақты мәлімет беру; - әдеби құбылыстың эстетикалық және әлеуметтік бағасы, әлемдік әдебиеттегі философия

Әлемдік әдеби үдерістегі қаламгердің шығармашылық тұлғасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интертекстуальдық компаративистика және текстология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: - интертекстуальды компаративистиканың негізгі мақсатын оқып білу, - Қазіргі әдебиеттанудың рол мен мәнін білу: -әдеби шығарманы талдау үшін оның принциптері мен и әдістерін білу. -Курстың мазмұнына мыналар бөлімдер енеді: Интертекстуальды поэтика. Мәтін авторы мен аудармашының коммуникативті позициясы Стилизации, пародия және криптопародияның поэтикасы. Интертекстуальды талдау мен әдеби түсіндірудің әдістемесі. Пәнді оқып аяқтағанда магистранттар төмендегідей құзы

Композиция поэтикасы және нарратология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – қазақ, орыс, шетел жазушыларының шығарма- ларындағы философиялық, эстетикалық категориясының қалыптасу және спецификасын барысын қарау; - қазақ ұлттық әдебиетінің эстетикалық жүйесін қарау; қазіргі әлем әдебиеттануының жетістігін есептей отырып эстетикалық категорияның және оның мазмұнын, мәнін қарастыру. Пәнді оқып аяқтағанда магистранттар төмендегідей құзыретке ие болады: - Философиялық және эстетикалық идеялардың қалыптасуын, дамуын, талқылануын, тарихын, әлем әдебиетіні

Қазақ әдебиеті, фольклор және мифология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ балалар әдебиетінің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Қазақ батырлық жырының поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ қолжазбаларын сақтаудың ғылыми негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ мифологиясының генезисі мен құрамы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Қазақ прозасының дамуындағы жаңа бағыттар: мазмұн мен пішін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Қазақ фольклорының жанрлық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / Қазақ фольклорының жанрлық жүйесі/

Қазақ фольклорының тарихилығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан әдебиеті сынының негізгі даму тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әдеби сын нысаны, әдебиет теориясының, әдебиет тарихының, библиографиясының, тарихнамасы мен текстологиясы және оны игеру мәселесі; - әдебиеттану әдіснамасындағы инновациялар, әдеби-сын жанрындағы эстетикалық, аксиологиялық заңдылықтар; - көркем мәтіннің сыны мен философиясы, әдеби қозғалыстар және олардың сыни тұрғыдан манифестері, әдеби-сын жанрының құрылымы. Пәнді оқып аяқтағанда магистранттар төмендегідей құзыретке ие болады: - әдебиеттану ғылымындағы әдеби сынның орн

Қазіргі заманғы технологиялар мен әдеби талдау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қазақ драматургиясындағы көркемдік ізденістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Қазіргі қазақ поэзиясының дамуы /тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қазақ поэзиясының тенденциялық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі қазақ поэзиясының тенденциялық дамуы Тенденция развития современной казахской поэзии The Tendency of the Development of Modern Kazakh Poetry

Орыс тілді қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Салыстырмалы әдебиеттану және фольклортану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиетінің даму-бағыттарын айқындау, қазіргі әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу; Қысқаша мазмұны. Қазіргі кезеңдегі танымал ақын-жазушылардың шығармаларын қазақ әдебиетінің даму бағыт-арналары негізінде кеңінен қарастырылып, ондағы тақырып, ізденіс, көркемдік арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару –Қазіргі әдебиеттанудың бағыттары мен даму заңдылықтарын білу; –осы кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларын білу; • көркем шығармаларға тарихи-мәдени контексте, әлемдік әдеби үдерістің тақырыптық-идеялық, көркемдік ізденістері бойынша сарпатама жасай білу; • қазақ жазушыларының шығармаларының жанрлық құрамы мен стиліне сараптама жасай білу және көркемдік шеберлігінің анықтай алу.

Текстологияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Текстологияның өзекті мәселелері Актуальные вопросы текстологии Actual issues of textual criticism

Типология және стиль теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: - дискурс теориясын әдеби шығарма материалымен жан-жақты оқыту; көркем шығармашылықта «стиль» деген ұғымға түсінік қалыптастырып, оның рөлін айқындау; стиль көркем әдебиеттің шығармасының мазмұны, қызметімен бірге қарастырады. «стиль» түсінігі әдістің мәселесі, ағымның және көркем шығарманың образы тұрғысынан қарастырады. Пәнді оқып аяқтағанда магистранттар төмендегідей құзыретке ие болады: - Стилдің жүйесі мен типологиясын, стиль ұғымын әдістің, ағымның, образдардың мәселесі

Түркі өлең жүйесінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - /

Түркі халықтарының әдеби байланыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі халықтарының фольклорлық байланыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фольклор генезисі мен тектік белгілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - НИИ

Фольклор текстологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фольклор текстологиясы: эдиция мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Текстология фольклора: вопросы эдиции/ Фольклор текстологиясы: эдиция мәселелері/ Textual criticism Folklore: questions of Edition

Хронотоп теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ХХ ғасырдың дүниежүзілік және қазақ әдебиетінің негізгі бағыт және ағымдары; - Қазақстан әдебиетінің ерекшеліктері мен даму заңдылықтарын әрбір тарихи кезең шығарамаларында неореализмді, оның орнын ұғыну және дүниежүзілік мәдениет контекстісінде « сыншылық реализм» рөлін анықтау; - модернизм мен постмодернизмнің ағымы; баллетристиканың, жалпы әдебиеттің, Қазақстанның әдеби және мәдени байланыстарының даму ерекшеліктері; - Қазақстан жазушыларының шығрамашығындағы мәдени си

Шетел қазақтарының фольклоры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фольклор казахов зарубежья/ Шетел қазақтарының фольклоры/ Folklore of Kazakhs abroad

Шетелдегі қазақ әдебиетінің дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение