Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Аударма ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQUIN (2016)
Бағдарлама: 6М020700 – Аударма ісі.
Оқу деңгейі: магистратура
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: екі жыл.
"Аударма ісі" оқыту бағыты бойынша дайындалған гуманитарлық ғылымының магистрі кәсіби қызметтің келесі түрлеріне сайланады:
• Аудармашы,
• аудармашы-синхронист,
• аудармашы-референт,
• гид-референт,
• аудармашы-лингвист,
• көркем әдебиет аудармашысы ретінде республиканың сыртқы саяси,
• аудармашы ретінде сыртқы экономикалық, ғылым-мәдени байланыстарын жүзеге асыратын ұйымдарда;
• аударматану пәнінің оқытушысы - білім және ғылым саласында.
Бейінді пәндер:
• Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі;
• Аударма және лингвомәдениеттану;
• Аударматану пәндерін оқытудың әдіснамасы;
• Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері;
• Аударма және контрастивті лингвистика;
• Аударманың семиотикалық аспектілері;
• Аударманың функциональды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері;
• Кәсіби-салалық аударма технологиясы.
• Кәсіби-салалық аударма тренингі
Білім беру артықшылықтары:
• терең кәсіби дайындықты меңгерген кәсіби менеджерлерді дайындауды қамтамасыз етуге және басқару дағдыларын дамыту;
• барлық белсенді тіршілік әрекеті бойы өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруге, өздігінен жаңа білімді шығармашылық меңгеру қабілетін қалыптастыру;
• ұйымдастыру дағдыларын үйрену және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе білуді қалыптастыру.
• ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдалған бағытында терең теориялық және практикалық дайындыққа баулу;
• - қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді шешетін, әрі оны қалыптастыруға қабілеті, азаматтық ұстанымы, кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі, соның ішінде кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау;
• - жоғары оқу орындарында аударматанудан дәріс беру, зерттеу және басқару қызметін сәтті жүзеге асыруды білуге үйрету;
• - жоғары оқу орны педагогикасы мен психологиясы саласында, сондай-ақ жоғары оқу орнында оқыту тәжірибесіне қажетті білім жинақтауға баулу.
Халықаралық байланыс: докторанттар оқуға мүмкіндіктері бар оқу орындары:
• Утрехт университеті (Нидерландтар мемлекеті)
• Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Мәскеу)
• Нитрадағы Константин Пәлсапашы Университеті (Словакия)
• Ноттингем университетінің Малайзия еліндегі филиалы
• Тілдер бойынша Біріккен Ұлттық Комитет (АҚШ, Вашингтон)
• Мэриленд университеті (АҚШ, Вашингтон)
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: мәдениет және мәдениетаралық қарым-қатынас және халықаралық байланыстар саласында; әкімшілік-басқару және бұқаралық ақпарат құралдары саласында; ақпараттық-талдау және баспа ісі саласында; білім және ғылым саласында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аударма ісі
Мамандық шифры
6M020700
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
160
ОРЫС
160

пәндер

Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі Современная методология теории и практики перевода Modern Methodology of Theory and Practice of Translation

Аударматанудағы заманауи тенденциялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Абайдың антропологизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударма және контрастивті лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аударма үдерісінде контрастивтік лингвистиканың негізгі мәселелерін зерттеуге және аударма техникасы мен технологиясының оптимизациясы мен аударма мәтіннің сапасын сараптау үшін тілдік контрасттар мен сәйкестіктер заңдылықтарын анықтауға бағытталған. Курс шеңберінде қарастырылатын мәселе: аударманың жалпы теориясы мен практикасына қатысты міндеттерді шешу мақсатында тіларалық интерференцияның негізгі сегменттерін анықтау. 2- пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі тү

Аударманың когнитивтік-коммуникативтік концепциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – аудармашы-маманның когнитивтік-коммуникативтік біліктілігін жетіліру, аударма ісі саласында магистранттарды теориялық және практикалық дайындауды заман талабына сай жаңарту. Пәнді оқытудың міндеттері – магистранттарды аударматанудағы жаңа когнитивтік және коммуникативтік үрдістермен және категориялармен таныстыру, болашақ кәсіби әрекеті мен аударма дағдыларын дамыту мақсатында теориялық когнитивтік-коммуникативтік базасын кеңейту, аударма үдерісінде когнитивтік-коммуника

Аударманың семиотикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ аударматанушының әдіснамалық фундаментін қалыптастыру мақсатында таңбалар жүйесі және оларды зерттеудің қағидалары туралы жүйелі білім беру. Пәнді оқытудың міндеттері: таңба және таңбалар жүйесі туралы ғылым – семиотиканың– негізгі қағидаларымен таныстыру, таңбаның түрлі табиғаты туралы түсінік қалыптастыру, семиотика, лингвистика және аударма теориясының өзара байланысын зерделеу, түпнұсқа мен аударма мәтінді семиотикалық талдаудың амал-тәсілдері және әдістеріме

Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударматану және лингвомәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударматану және лингвопоэтика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударматану пәндерін оқытудың әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудармашының шығармашылық лабораториясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аудармашының кәсіби-шығармашылық тәжірибесін, шығармашылық лабораториясын зерттеп, ғылыми жинақтауды мақсат етеді. Пәннің негізгі міндеттері: түпнұсқа мен аударма мәтіндегі тіл мен стиль мәселесін шығармашылық лаборатория аспектісінде қарастыру, аударма мәтіннің мәдени-лингвистикалық құрылымын және аудармадағы авторлық интенциялар үрдісін саралау. 2- пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі түрлерін меңгереді: - аудармашының лингвистикалық корпусын талдай білуі тиіс; - к

Әдеби компаративистика және көркем аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Герменевтика және аударматану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – аударматануда герменевтикалық теорияларды қолдану жолдарын талдау және ғылыми пайымдау, аудармашының ізденушілік және герменевтикалық мүмкіндіктерін аудармашының шығармашылық лабораториясы контексінде қарастыру, герменевтиканың тарихы мен бүгінгі таңдағы даму үрдістерін аударматану ғылымы аясында пайымдау. 1-ші пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі түрлерін меңгереді: - мәтінді талдаудың герменевтикалық әдістерінің заманауи әдебиеттану мен аударматанудың әд

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби-салалық аударма технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән кәсіби-салалық аударманың заманауи технологиялары мен әдіснамасын талдап, ғылыми жинақтауды мақсат етеді. Курстың міндеттері: мәтіннің семантикалық-коммуникативтік бағыттары және оның аударма стратегиясын таңдауға әсері, аударма барысында қолданатын трансформациялардың түрлері, аударудың негізгі әдіс-тәсілдері, аударма прагматикасы, кәсіби-салалық аудармадағы терминология мәселелерін сараптау; кәсіби-салалық аударма тәжірибесіндегі жаңа бағыттар және инновациялық технологиялармен таныстыру.

Кәсіби-салалық аударма тренингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс кәсіби-салалық аударманың заңдылықтарын меңгеру мақсатында арнайы жаттығулар мен тренингтерді өткізуді, кәсіби-салалық аударманың әдістері мен тәсілдерін талдап, ғылыми жинақтауды мақсат етеді. Пәннің міндеті: кәсіби-салалық аударма тәжірибесіндегі жаңа бағыттар мен инновациялық технологияларды игеру. 2- пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі түрлерін меңгереді: - кәсіби қызмет саласында мәдениетаралық қарым-қатынас машығын меңгеруі.

Көркем аударма және әдеби шығармашылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көркем аударма және әдеби шығармашылық

Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері – магистранттарға аударманың интерпретациялық моделі туралы түсінік беру; көркем мәтінді қабылдау, талдау, талқылау және бағалаудың үдерісі туралы жүйелі мағлұмат беру; объективтік, авторлық және аудармашы ұстанымдары арасындағы байланыстардың табиғатын сараптауға жаттықтыру; бір түпнұсқаның бірнеше аудармасын салыстыра талдау арқылы интерпретациялық аударманың ерекшеліктерін сараптауға үйрету. 1- пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі түрлерін

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – аударманың когнитивтік теориясы мен көркем мәтіннің когнитивтік-коммуникативтік кеңістігін зерттеу, аударма үдерісі үшін релевантты негізгі категорияларын сипаттау; көркем мәтін концептосферасын когнитивті модельдеуді меңгеру; көркем аударманың тілдік және стильдік мәселелерін, тұпнұсқа мен аударманың функционалды-эквиваленттілігіне қол жеткізудің амал-тәсілдерін талдау, аудармашының когнитивтік диссонансын түпнұсқа тілі мен аударма мәтін тілінің айырмашылығын түсінудің

Поэтикалық аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – поэтикалық аударманың өзіндік ерекшелігін зерделеу, аударматанушының кәсіби құзырын қалыптастыру. Қарастырылатын негізгі мәселелер: поэтикалық мәтіннің өзіндік ерекшеліктері; поэтикалық аударманың лексико-семантикалық, стилистикалық мәселелері; поэтикалық аудармадағы ырғақтық-әуендік сәйкестік мәселесі, аударма мәтінде ұлттық ерекшелік пен автор идиостилінің сақталуы. 2- пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар құзіреттің келесі түрлерін меңгереді: - поэтикалық аударма заңдылы

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение