Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Шетел филологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шетел филологиясы
Мамандық шифры
6M021000
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
166
ОРЫС
166

пәндер

Ағылшын әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Американ әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Американ әдебиетінің тарихы История американской литературы The History of American Literature

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ағылшын әдебиетінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ағылшын тілін үйренудегі лингвомәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Академиялық жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Американ әдебиетінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес қарым-қатынастағы ағылшын тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бизнес қарым-қатынастағы ағылшын тілі

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екінші тілді меңгеру теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Екінші тілді меңгеру теориясы

Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты –магистранттарға формалардың өзара шарттары және мәтін мазмұндары арқылы оның мағынасы мен мәдени статусын көрсету автор диалогы және оқырман тұрғысынан қарым қатынас формалары ретінде мәтіннің қарым қаынастық формаларын күшейту. Мәтінге коммуникативтік тәсілді пайдалану ол туралы түсінікті,оның қасиеттері,бірліктер мен категориялары,семантикасы мен прагматикасы бойынша түсінікті едәуір кеңейтеді. Пәнді оқу нәижесінде магистранттар төмендегілерді жасай білуге міндетті: - маги

Қазіргі ағылшын тілінің ұлттық нұсқалары: мәселелері, шешімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты заманауи әлемдегі ағылшын тілінің стаандартты лексикасының қалыптасу ұлттық ресуртсарын үйренуге мүмкіндік беретін заманауи кезеңде ағылшын тілінің нұсқаларының семантикалық, функционалды-парадигматикалық, диатопиялық қасиеттерін таныту . Пәнді оқу нәижесінде магистранттар төмендегілерді жасай білуге міндетті: - ағлышн тілінің әр нұсқасын сипаттай білу керек; - ағылшын тілінің ұлттық нұсқалар жүйесінде әр бір нұсқаның орнын білу керек; - әлеуметтік лингвистиканың негізгі па

Қолданбалы лингвистика: тілді меңгеру теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1 пән мақсаты – жаңа заманауи ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарын қарастыру, сонымен қатар оларды лингвистикалық зерттеулерді жүргізуде, мәтіндерді өңдеу және шет тілдеріне дербес компьютерлерді қолдану отырып оқытуда қолдану мүмкіндіктері. Курс табиғи және жасанды тілдердің адамзаттың ойы және мәдениеті нысандарын ұйымдастыру және бейнелеу құралдары ретінде оқуға және үлгілеуге бағытталған тәжірибелік және зерттеу әрекетін ұсынады. Курсты оқу барысында тілдік қарым-қатынасты автоматта

Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1 пән мақсаты – жаңа заманауи ақпараттық технологиялардың негізгі түсінігін,лингвисстикалық зерттеулер жүргізуде,мәтіндердің практикалық өңделуінде және жеке компьютерлер базасында шет тілдеріне оқытуда оның қолданулыу қарастыру. Курс табиғи және жасанды тілдерді адамдық ойлау мен мәдениет нысандарын көрсету мен ұйымдастыру үшін құрал ретінде модельдеу мен оқытуға бағытталған практикалық және зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруға бағытталған. Курсты оқу барысында тілдік қарым қатынас жасауды ав

Мәдениаралық коммуникацияның теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиалингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді мегерту мақсаттары: білім алушыларды мақсатты түрде дамып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарындағы тілің қызмет көрсетуін зерттейтін гуманитарлық пән – медиалингвистикамен таныстыру. Медиалингвистика алғаш рет медиа сөйлеу талдуына кешендік, интеграцияланған әдіс ұсынады, ол оның тек сыртқы ерекшелігін түсініріп қана қоймай оың пайда болу,таралуының ішкі механизмдерін ашуға мүмкіндік береді, сонымен қатар, бұқаралық аудиторияға ықпалын тигізеді. Пәнді оқығанда магистранттар төменде

Тілдік қарым-қатынас мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты оқытылатын тіл материалы аясында магистранттардың сөйлеу қабілеттерін жетілдіру, соынмен қатар, оқытылған тақырыптар бойынша дайындалмаған монолог жасай біліуге үйрету; хабарлама,түсіндірме, сипаттама,пайымдау сияқты дискурс түрлерін меңгеруді дамтыу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: - курс аясында оқытылатын материалдарды қатыстыра отырып ағылшын тілінде ауызша және жазбаша қарым қатынас жасаудың технологияларын меңгеру; - көркем, публ

Шешен сөйлеудің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс магистранттардың зерттеу қателері мен адасуларға, иллюзиялар мен саналы манипуляциға қатысты өздігінше еркін тұжырым жасауға мүмкіндік беретін,өз пікірлеріңді негізге сүйей оырып басқаларды соған сендіруге мүмкіндік беретін, адамдық рационалдылықтың формасы ретінде шешендік сөйлеу негіздеріне қызығушылығын ояту керек х. Пәнді оқу нәижесінде магистранттар төмендегілерді жасай білуге міндетті: Білу керек: риториканы қалыптастыру мен дамуның кезеңдерін, жалпы және жеке (іскери және пе

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение