Магистратура
Геоботаника

Геоботаника

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6М061300 – Геоботаника» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: ASIIN 2016
Бағдарлама: «6М061300 - Геоботаника»
Білім деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандығы бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«6М061300 - Геоботаника» бағытындағы магистр келесідей кәсіби қызметтер бойынша дайындалады:
 Сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерімен қатысты өсімдіктер қауымдарының флорасын, құрамын және құрылымын зерттеу және оны қорғау.
 Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғауға байланысты салаларда геоботаникалық зерттеулердің теориялық және практикалық білімдерін тереңдету.
Профильдік пәндер:
 Пайдалы өсімдіктер
 Фитоценология
 Биоалуантүрлілікті сақтау және өсімдіктер жабынын тиімді пайдалану
 Индикациялық геоботаника
Қалыптастыру артықшылығы:
 Инновациялық ғылыми-зерттеу әдістерін және құралдарын пайдалану,
 Кәсіби білімді деңгейі жоғары мамандарды дайындау,
 Әкімшілік қызметті жүзеге асыру үшін, ғылым және өнеркәсіп саласындағы қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу қабілеті.
Халықаралық қатынастар:
- М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Ресей),
- Грайфсвальд университетінің Ботаника және ландшафтық экология институты (Германия),
- Синь-Цзян университетінде (Қытай),
- Солтүстіктің қолданбалы экологияның Институты (Якутск).
Тәжірибе өтетін және ықтимал жұмыс орындары:
1. Ботаника и фитоинтродукция институты ҚР БҒМ ҒК,
2. Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты, ҚазҰУ,
3. Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ, Алматы;
4. Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Геоботаника
Мамандық шифры
6M061300
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
153
ОРЫС
153

пәндер

Биоалуантүрлілікті сақтау және өсімдіктер жабынын тиімді пайдалану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоалуантүрлілікті сақтау және өсімдіктер жабынын тиімді пайдалану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индикациялық геоботаника
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер популияциясы генетикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Фитоценология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Арақашықтықтан зерделеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқа мазмұнды оқыту мақсаты көрсетілген (негізгі бөлімдері) қысқаша сипаттама Пәнде топографиялық және арнайы картографиялау мақсатында дешифрлеудің замануи өндірістік әдісінің қағидалық сұрақтарын баяндалады. Осы бөлімде топографиялық дешифрлеудің ұйымдастыру және әдістері қарастырылып, салалық дешифрлеудің негізгі түрлерінің әдістері беріледі. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - альтернативті шешімдерді спектр мен жағдайды жан жақты бағалау көпнұсқалылықты

Арам шөптер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Теориялық курсты өтудің, семинар сабақтарын жүргізудің және өзіндік жұмыстарды орындаудың негізінде магистрларды Қазақстан және ТМД елдерінің флорасында кездесетін арамшөптермен таныстыру. Курстың міндеттері: Магистрлар егіс алқабының, шабындықтармен жайлымдықтардың арамшөптерімен таныстыру. Курсты өту барысында магистранттар мыналарды білулері тиіс: - бір- , екіншілік арамшөптерді; - Көп жылдық арамшөптерді; - Корантинді арамшөптерді және олардың биологиялық ерекшеліктерін; - Егіс алқабының паразиттік арамшөптерін. - Арамшөптермен күресудің қазіргі кездегі тәсілдерін қолдана білулері тиіс. Қолдана білулері тиіс: - Арамшөптерді жоюға бағытталған агротехникалық шараларды қолдана білулері тиіс. - Арамшөптерді жоюдың қазіргі тәсілдерін қолдана білулері; - Арамшөптерді анықтауда практикалық дағдыны қалыптастыра білулері тиіс.

Арнайы практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы практикумның мақсыты: Магистрларды Қазақстан флорасындағы жетекші тұқымдастардың негізгі белгілерімен таныстыру. Арнайы практикумның міндеттері: магистранттар арнайы практикумды өту барысында өздерінің өсімдіктер морфологиясынан алған теориялық білмдерін жетілдіре білулері тиіс. Себебі өсімдіктердің қай тақсанға жататындығын анықтау, олардың морфологиялық белгілеріне негізделген. Магистранттарды өсімдіктерді анықтау дағдысын қалыптастыруға жетелеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесі біліктіктерді игеру керек: Білу: - Ландшафтардағы үдемелі антропогендік трансформация нәтижесінде өсімдік жабынының деградациялануының себептерін; - Өсімдіктер жабынының дискретілігі мен континдарды үрдістерін - Флуктуациялы және сукессиялы табиғи процестердің динамикасын Істей білуі керек: - Экологиялық монитор жүйесін құруүшін және түрлік алуантүрлілікке инвентаризация жүргізу; - ҚР территориясының дәстүрлі далалы орындарының объектілердің, сулы пурарийлі рекреациялық, мәдени – тарихы кешендердің орналасуының тобына қарайтын түзуді немесе жаңарды; - Уақытты кеңістікте ботаникалық объектілер сипатта жүргізу Игеру керек: Территорияға геоботаникалық, флоралық сипаттамалар жүргізуде ГИС технологиясының әдістемелерін пайдалануды.

Арнайы практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ботаникадан арнайы практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс далалы зонаның өсімдіктер жабынының негізгі типтерін (негізгі подзоналар мен олардың сипаттамалары), даму ритмикасын, ауа-райына тәуелділік пен топырақтың ылғалдануы, түр көптігі, далалардың топырақтары, климат, оның континенттігі, температураның маусымдық өзгерістері. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды игеруі тиісті: білуге міндетті: - дала туралы түсінікті. - далалы аймақтың өсімдік жабынының ксероморфтық ұйымдасуын. - далалы аймаққа тән өсімдіктерді. - шөптің қалыңдығының өзгеруін, далалы аймақтағы өнімділікті. - мал жаю нәтижесіндегі тапталу мен жерді айдаудың әсерін. - далалы аймақта өсімдік жабынының таралу заңдылықтары мен құрамын. - өсімдік жабынының қоршаған ортаға әсері мен өсімдік жабынына антропогендік әсерін, сонымен қатар әр фитоценоз типіне қажет қорғау шараларын. жасай алуы керек: - далалы аймақтың өсімдік жабынының негізгі типтерін ажырату. - далалы аймақтың фитоценоздары, шаруашылыққа құнды өсімдіктер мен жеке түрлердің маңызы мен жағдайын бағалау. игеру керек: - флоралық зерттеу әдістері. - өсімдіктерді репродуктивті және вегетативі белгілері бойынша анықтауға машықтану. - өсімдік жабынын шаруашылық болжамды бағалау (породалардың ауысуы, балшықтану және т.б.).

Бриология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ботаника, Экология Курс мақсаты – мүктәрізділердің құрылысы, олардың экологиясы және тіршілік әрекеті жөнінде магистранттардың белгілі бір білім жүйесін қалыптастыру

Геоботаникалық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Табиғи өсімдіктерді зерттеуге бағытталған маңызды геоботаникалық жұмыстардың тармағымен танысу Пәнді оқудың магистранттар жаңа оқуда мына нәтижесінде төмендегідей комперлициялауды игеруі: Білу: - Геобатикалық зерттеудің бөліктерін; - Бір фитоценозды басқасынан ажырататын ерекшелікті маңызды категорияларын; Істей білу: - Сипаттаудың геоботаникалық бланкысын толтыруды; - Кешенді геоботаникалық топырақтың турологиялық гемор әртүрлі қашықтықтан түсіру - Суармалы объектілердің территориясын

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индикациялық геоботаника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картаға түсіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Курстың мақсаты өсімдік жабының геоботаникалық сипаттаудың әдістемесін жүргізуді: шабындықты, орманды өсімдіктер қауымдастықтарын, табиғатты қорғаудың, орман шаруашылығының мақсатына сукцессиялық өсімдіктер жабының алмасу тәсілдерін оқып білу Қазіргі таңдағы табиғатты пайдалану жағдайындағы өсімдіктер жабынының ақуалың бағалау

Қоршаған орта мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән шетелде Қазахстанды қоршаған орта объектілеріне мониторинг жүйесін ұйымдастыруды, экологиялық сыртқы орта өзгерістеріне арналған Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесі біліктіктерді игеру керек: Білу: - Қоршаған орта объектілеріне мониторинг жүргізудің әдістемесі мен принциптерін, сыртқы ортаға факторлар әсерін бағалауда; - Жолдардың мониторинг жүргізуді негіздеудің қажеттілігі; - Қоршаған орта септігін бағалаудың биологиялық, дистанциялық, контактының әдістерін қолдануды; - Экологиялық мониторинг жүргізу жұмыстарын ұйымдастыруды; Меңгеру: - ОВОС, мониторинг жүргізудің амалдары мен әдістемелерін; - Қоршаған орта объектілерінің токсиканттарды анықтаудың физика – химиялық әдістемеліктерін және биоиндикаторлардың организмдердің түрлрін; - Биоиндикаторлық түрлерді таңдаудың принциптері - Биотестілеудің биоиндикацияның генетикалық, физиологиялық, морфологиялық, биохимиялық қасиеттерін

Ландшафттық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ашық орта түзуші жағдайда микроклиматты, өмірлік тұрмысты жақсартуда, ғимарат интерьерлерінде ландшафті композиция түзудің теориялық және практикалық жүйесін қалыптастыру Магистранттар пәнді оқудың нәтижесінде мынадай компетенцияны менгереді Білетіндері: - жобалаудың принциптік негізін стилистикасын, зондылауы және белгілі территорияның басқада аспектілерін - объектілерді жобалауға сараптама, тиісті есептеуді жүргізуін нормасы мен ережесін - ландшафты архитектураның әртүрлі композиция

Өсімдіктердің географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән жер бетіндегі өсімдікті организмдердің таралу ерекшелігін қарастырып, жер шарындағы өсімдік әлемінің басты таксондары мен қауымдастықтарының географиялық таралуы заңдылықтары және экологиясымен студенттерді таныстыру Пәнді меңгеру барысында магистранттар мынадай компетенцияны игеру тиіс: білетіндері: - жер шарындағы өсімдіктердің географиялық экологиялық факторлармен анықталатын олардың басты таралу заңдылықтары; - құрлық бетіндегі және оның акваториясындағы бөлінетін басты фитохориялар мен олардың ерекшеліктері; - әртүрлі климаттың белдеулердегі басты өсімдіктер жабының зоналық (аймақтық) типтері; - өсімдіктер географиясының терминологиясы мен түсі ніктік ақпараты - ареалдар шегі, типтері, динамикасы, айғақты сызба тобынығ тәсілі топографиясы, формалары және мөлшері (көлемі) - систематикалық реликтердің ареалы, реликтивтік және эндемизмнәі мәні - жер шарындағы өткен дәурдегі және бүгінгі флора әлементермен өсімдіктердің орналасу заңдылықтары (палеоботаника негізі) - флораның басты географиялық элементтері, флора сараптамасының негізгі аспектілері - флораның патшылыөтардың маңызды ерекшеліктері мен жер шарындағы флоралық аудандастырудың басты бірлігі мен принциптері - жер шарындағы өсімдіктер аймақтық сипаты мен таралу заңдылықтары Істеп білу: - әртүрлі өсімдік таксондардың карталауыды, ИНТЕРНЕТ ресурстармен, ғылыми әдебиеттермен дербес жұмыс істеуді; - жоғары сатыдағы өсімдік түрлерінің ареалының шекарасын, систематикалық бірлігін, ареалдарды сараптауды - шектелген жер көлемінің нақтылы флорасының сараптамасының жасауды - магистранттар қолданбалы және теориялық мақсаттарды шешуге меңгерілген фитогеографиялық білімді қолдана білуі тиіс.

Өсімдіктердің салыстырмалы морфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерді жоғары сатыдағы өсімдіктердің құрылысының анатомиялық және морфологиялық ерекшеліктері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге, ол үшін өсімдіктердің құрылысын зерттеуде жалпы және жекелеген сандық-анатомиялық тәсілдерді қолдана білуге дайындау. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистрант біліктілікке қол жеткізуі тиіс: Білуі керек: - Өсімдік организмінің өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын - Әр түрлі ортаға өсімдіктің негізгі анатомиялық және морфологиялық бейімделушілігі Жасай білулері тиіс: - Анатомиялық препаратттар дайындай білулері керек - Микроскопиялық тәсілдерді пайдалана отырып, эколого-анатомиялық зерттеулер жүргізе білулері керек.

Пайдалы өсімдіктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстанның қызыл кітабына енген сирек кездесетін және жойылуға жақын түрлердің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін, олардың табиғатта таралуы, қорының кему себебтері түрді қоғау туралы жасалынып жатқан іс-шарлар туралы сөз болады. Пәнді өту барысында магистрант төмендегідей біліктілікке қол жеткізуі тиіс: Білуі тиіс: - аймақтағы өсімдіктер қауымдастықтарының және сирек кездесетін өсімдіктердің негізгі проблемаларын білулері тиіс: - Өсімдіктер қауымдастықтарының құрылысын

Таулы жерлердің өсімдіктер жабыны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Теориялық курсты, семинар сабақтарын өтудің және өзіндік жұмыстарды орындаудың барысында Қазақстанның және ТМД елдерінің флорасы мен өсімдіктер жабынымен танысу. Курстың міндеттері: Курсты өтудің барысында магистранттарды далалы және шөлді зонаның флоралық құрамының және өсімдіктер жабынының структурасымен, өсімдік ресурстарымен, эндемдік және реликт түрлерімен таныстыру. Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды игеруі тиісті: білуге міндетті: - ТМД елдерінің географиялық орналасуымен, табиғи жағдайымен, флорасының және өсімдіктер жабынының арасындағы байланыстарды ажырата білулері тиіс; - ТМД елдерінің далалық және шөлді зоналарының өсімдіктер жабынының және флоралық құрамының қалыптасу жолдарын және олардың ерекшеліктерін білулері тиіс; - Белгілі бір өсімдіктер жабынының типін ботаникалық – географиялық тұрғыдан зерттеуді дағдыға дағдыға айналдырулары тиіс.

Топырақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты – студеттерге Жер бетінің табиғи қабаты топырақтың ерекше дене ретінде пайда болуы, оның қасиеттері, дамуы мен эволюциясы, географиялық таралу заңдылықтары, тиімді пайдалану және қарғау жайында нақты білім беру. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге қажет: - топырақ пен топырақ жамылғысының негізгі қалыптасу заңдылықтарын; - жер бетіндегі топырақтың таралуының зоналдық заңдылықтарын және оның табиғи зоналдықпен байланыстары; - энергия ағынының заңдылықтары және заттардың топырақ арқылы айналымы; - топырақ түзілу процессі және топырақ түзуші факторларды білу; - топырақтың қалыптасуында биологиялық факторлардың рөлі; - топырақтың қасиеттері мен режимдері және олардың әртүрлі жағыдайларда өзгерістерін; - топырақ құнарлығын және оны шаруашылықта пайдаланғандағы өзгерістері; - топырақты бонитеттеуді және жерді бағалауды. Үйренуге: - топырақтағы процестердің жүруінің заңдылықтарын сараптауды; - далалық және лабораторлық топырақ зерттеу әдістерін пайдалануды; - антропогендік ықпалмен байланысты топырақтың бұзылу себептерін анықтауды және оны қалпына келтіру жолдарын дайындауды; - топырақ ресурстарын тиімді пайдалану және топырақ құнарлығын ұдайы өндіру мақсатында алған білімдерін пайдалануды. Біліп алуға: - диагностикалық белгілері бойынша топырақтың типтерін анықтаудың теориялық және практикалық дағдыларды; - топырақтану саласындағы далалық және лабораторлық-аналитикалық жұмыстарды орындауды; - топырақ және өсімдік ресурстарын қорғау және тиімді пайдалануда мәселелерді қоюды және шешуді.

Улы өсімдіктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерді әртүрлі тұқымдастардың негізгі улы өсімдіктерімен және олардың токсикологиялық, клиникалық маңызымен, өсімдіктерден алынатын негізгі улы заттармен, улану белгілерімен, жалпы емдеу шараларын және улы өсімдіктермен улану профилактикасымен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесі біліктіктерді игеру керек: Білу керек: - адам және жануар организміне физилогиялық әсер ету ұқсастығы бойынша улы өсімдіктердің негізгі топтарын білу. - әртүрлі тұқымдастардағы улы өсімдіктерді білу. - өсімдіктерден алынатын негізгі улы заттар, және олардың әсерін білу. Істей білуі тиіс: - Алған білімдерін өсімдіктерде болатын улы заттармен уланудан сақтандыру, профилактика, улануды айыру және емдеу шараларын білуі тиіс. Игеруі керек: - Зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында басқа курстарды өту кезінде қолданылған тәсілдерді ғылыми мәселелерді шешуге және практикалық дағдыны қалыптастыра білуі керек.

Үлкен практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көлемді практикум мақсаты: магистрларды гербарии жинауға, этикетка толтыруға, гербарии кептіруге, генбарииға инсерация жасауға үйрету. Сонымен бірге өсімдіктерді анықтауды үйрету. Көлемді практикум міндеттері: магистрларды Қазақстанның әр түрлі табиғи – климаттық зоналарының флорасымен таныстыру. Оларды өсімдіктерді анықтауға арналған кілтті пайдалана білуге үйрету. Көлемді практикумды өту барысында магистранттар мыналарды білулері тиіс: - Қазақстан флорасындағы жетекші тұқымдастықтарының негізгі белгілерін; - Жапырақтың, гүлшоғырының және жемістердің классификасиясын білулері тиіс. - Өсімдіктердің тамыр жүйесін және олардың экологиялық ерекшеліктерін білулері тиіс; - Кезкелген өсімдік түрлерінің белгелі бір таксонға жататындығын анықтай білулері тиіс. - Өсімдіктерді анықтауда белгілі бір дағдыны қалыптастыра білулері керек.

Фитоценоздағы ценопопуляцияның қарым-қатынасы және құрылысын үйрену әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс фитоценоздағы ценопопуляцияның динамикасы мен қарым қатынасы сонымен қатар кеңістіктік структурасын қарастырады. Пәнді зерттеу барысында магистрант келесі компетенцияларды меңгеру керек: Біліуі керек: - Әр түрлі биоморфты өсімдіктер ценопопуляциясының сандық бірліктерінің көлемін. - Өсімдіктер ценопопуляциясының онтогенездік ерекшкліктерін. - Ценопопуляцияның өмір сүру ерекшелігі және оны анықтау методтары. - Ценопопуляцияның жастық құрылымы мен биоморфологиялық ерекшеліктері. Меңгеру керек: - Ценопопуляциядағы түрлердің дифференциациясы методтары.

Фитоценология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген