Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Түркітану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Бағдарлама: 6М021200 – түркітану
Халықаралық аккредитация: AQUA, 2014-2019 жж
Ұлттық аккредитация: Аккредитация және рейтингтің тәуелсіз агенттігі 2017 ж.(НААР)
Оқыту деңгейі: магистратура.
Оқу түрі: күндізгі (бірінші жоғары білім).
Оқу мерзімі: 2 жыл

Кәсіби қызмет түрі:
түркітанушы-тарихшы, түркітанушы-филолог, талдаушы-сарапшы, референт-аудармашы, туризм саласының қызметкері, ұлтаралық корпорациялар қызметкері, мемлекеттік және жергілікті басқару салаларының қызметкері, ғылыми зерттеу саласының қызметкері, идеология және мәдениет саласының қызметкері, түркі елдері тарихы, түркі халықтары әдебиетінің тарихы және түрік тілінің мұғалімі, Қазақстан республикасының ғылым және білім беру ұйымдарының қызметкері.

Бағдарламаның артықшылықтары:
- мамандық бойынша біліктіліктің одан да жоғары деңгейін алу мүмкіндігі;
- шетелде білім алу мүмкіндігі;
- түркітанудың үздік мектептерінің дәстүр жалғастығы;
- авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
- түркітану саласындағы жаңа әдістемелер.

Халықаралық байланыстар:
магистранттардың Қытай, Түркия, Оңтүстік Корея, Үндістан, Иран, Европа және Америка елдеріндегі әріптес жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндігі бар.

Практика өтетін және жұмысқа тұруы мүмкін орындар:
Қазақстандағы түркі елдерінің елшіліктері / өкілдіктері, мәдени және білім беру орталықтары, банктер, сауда-экономикалық фирмалар мен компаниялары, Қазақстан Республикасының кітапханалары мен ғылыми-зерттеу орталықтары және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Түркітану
Мамандық шифры
6M021200
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
154
ОРЫС
154

пәндер

Алтаистиканың теория-методологиялық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Түркі халықтары әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - дусен19сен

Түркі ілімдерінің қазіргі өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Араб жазулы түркі ескерткіштері: әдеби-текстологиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орта ғасырлық әдеби түркі тілі Орта Азияда түркілер қолданған тіл. Бұл тіл түркілердің ресми тілі ретінде XX ғасырдың басына дейін қолданылды. Орта ғасырлық түркі тілі өз бойына араб, парсы лексикасын және басқа да диалектілік формаларды сіңірген. Өйткені қарлұқ, қыпшақ және оғыз топтары өкілдерінің қатар өмір сүруі себебінен, сол топтардың тіл ерекшеліктеріне ие болып түркі халықтарының бәріне ортақ тіл болып табылған. Бұл тіл өзінің көркемдігімен, айшықтылығымен ерекшеленеді. Позия мен проза жанрлары құрамына діни, философиялық-дидактикалық, ғылыми, заң, іскерлік, эпистолярлық әдебиет түрлері енген. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегідей құзіреттерге ие болуы керек: - Араб графикасын меңгеруі тиіс; - Араб тілінің фонетикалық ерекшеліктерін білуі тиіс; - Ортағасырлық түркі әдеби тілінің грамматикалық ерекшеліктерін білуі тиіс; - Араб графикасымен жазылған түркі дереккөздерін оқи және түсіне алуы тиіс және оны өзінің ғылыми-зерттеу жұмыстарына пайдалана алауы қажет.

Әлем тілдеріндегі түркизмдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жүсіп Баласағұн мен Захирад-дин Бабырдың әдеби мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жүсіп Баласағұн мен Захирид-дин Бабырдың әдеби мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ортағасырлық ойшыл, энциклопедист, мемлекеттік қайраткер, педагог Жүсіп Хас-Хаджип Баласағұнның «Құдатғұ Білік» атты шығармасы тарихта ерекше орынға ие. «Құдатғу Білік» - ежелгі түркілердің әдет-ғұрыптарымен, тәлім-тәрбиесімен таныстыратын дидактикалық поэма. Захирад-дин Бабыр атақты «Бабырнаманың» авторы. Оның еңбегі орта ғасырлық шығыстың ғылым және мәдениет саласындағы әйгілі қайраткерлердің шығармаларының арасында көрнекті орын алады. Талантты жазушы, өнерді, әдебиет пен ғылымды бағалаушы Бабыр кең көзқарасымен және ақылымен Орта Азия, Ауғанстан және Үндістан халықтарының өмірінің көптеген саларында маңызды ізін қалдырды. Өзінің ерекше қабілетінің арқасында Бабыр тарихқа тек қолбасшы мен билеуші ғана емес, сонымен қатар Үндістандағы Бабуриттер әулетінің негізін салушы, сондай-ақ ғалым және ақын ретінде енді. Жоғарыда аталған шығармаларды пайдалану студенттердің білімін толықтырады. Сол кездегі тарихтан хабардар етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегідей құзіреттерге ие болуы керек: - Баласағұн және Бабыр шығармаларын түпнұсқада оқи алу; - Шығармаларға әдеби талдау жасай алу және түсіндірме беру; - Шығармаға тақырыптық және композициялық сипаттама бере алу, жазушының стилінің ерекшеліктерін айқындай алу; - Әдебиет тарихы кезеңдерін анықтаудың негізгі әдістерін игеру, түркі халықтары әдебиеті тарихының ортақ көздері мен көркемдік тәжірибе сабақтастығы туралы түсінігі болу.

Көне және ортағасыр дәуіріндегі түркі халықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – магистрантарды көне және ортағасыр дәуіріндегі дерекөздермен, түркі елдеріндегі деректерді зерттеу проблемаларымен таныстырады. Түркі халықтарының бір-бірімен қарым-қатынасын, этникалық тарихын, және көне тұрғылықты халықтардың дәстүрлі мәдениетін де қарастырады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: Ғылыми-зерттеу қызметінде проблемаларды базалық білімді пайдалана отырып, творчестволвқ тұрғыдан шешу; Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау

Қазіргі түркі тілдеріндегі салалық терминдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста, қазақ және түрік тілдеріндегі ғылым мен техниканың түрлі салаларындағы терминология, салалық терминдер мәселелері қарастырылады. Салалық терминдер мен терминологияны толықтыру және әдістері, уәжі, мағынасы, сондай-ақ маңыздылығын анықтау керек. Магистранттар пәнді оқып-үйрену нәтижесінде келесі құзіреттілікке ие болуы тиіс: түркі тілдеріндегі салалық терминдердің сөздігі және жарық көрген еңбектерді білу; лексика-семантикалық талдау, салыстырмалы және жүйелі әдістерді меңгеру; түркі тілдеріндегі салалық терминдердің лексикалық құрамын терең ұғыну

Қазіргі түркі тілдеріндегі терминжасам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі түркі тілдерінің терминжасам мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста, қазақ және түрік тілдеріндегі ғылым мен техниканың түрлі салаларындағы терминология, салалық терминдер мәселелері қарастырылады. Салалық терминдер мен терминологияны толықтыру әдістері, уәжі, мағынасы, сондай-ақ маңыздылығын анықтау керек. Магистранттар пәнді оқып-үйрену нәтижесінде келесі құзіреттілікке ие болуы тиіс: түркі тілдеріндегі салалық терминдердің сөздігі және жарық көрген еңбектерді білу; лексика-семантикалық талдау, салыстырмалы және жүйелі әдістерді меңгеру; түркі тілдеріндегі салалық терминдердің лексикалық құрамын терең ұғыну

Манас эпосы - түркі ауыз әдебиетінің энциклопедиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus19sen

Манастану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ортағасырлық түркі әдеби тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus19sen

Орталық Азия түркілерінің діни идентификациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – халықаралық қатынас және орталықазия мемлекеттерінің саясатқа исламның оның тіл, мәдениет, псижология, ойлау жүйесі, басқа қоршаған әсерін зерттеу болып табылады. Бұл мәселенің негізгі күші Орталық Азия. Орталық Азия аймақтарында дәстүрлі исламға сенеді, бірақ ұзақ уақыттар бойына түрлі діни қызметтер болғандықтан, көптеген дәстүрлі құндылықтар жоғалып кетті. Орталық Азия аймақтарында тұратын халықтың бәрінде исламның дамуы әр түрлі деңгейде дамыды. Орталық Азия аймақтарындағы

Түркі әлемі және Шығыс: мәдени-тілдік байланыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dusen19sen

Түркі мемлекеттері дипломатиясының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі мемлекеттерінің саяси және экономикалық модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – түркітілдес мемлекеттердегі саяси және экономикалық модернизациясына талдай жасай білу және жетік меңгеру. Бұл берілген курста Қазақстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркменстан, Ресей федерациясы, ССРО, Ресей империясындағы түркітілдес елдердің, қазіргі Түркия кезіндегі Тұрғыт Озалдың, Осман империясы кезеңіндегі ІІІ Селим, ІІ Махмұд, Мұстафа Кемал Ататүрктің, жастүріктер, ХVІІІ және ХІХ ғасырдағы түркітілдес мемлекеттердің дәстүрлі қоғамдық, саяси және экономикалық модернизациясы, методологиясы мен теориясы және олардың кемшіліктері мен жетістіктері оқытылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: -Шығыс пен Батыс елдеріндегі саяси және экономикалық модернизацияның ерекшеліктерін білу; - Осман империясы кезеңіндегі саяси және экономикалық үдерістерді білу - Ресей империясындағы түркітілдес елдердің білу саяси және экономикалық модернизацияның ерекшеліктерін білу - Мұстафа Кемал Ататүрктің саяси және экономикалық модернизациядағы ерекшеліктерін білу - кемалистер кезеңінен кейінгі саяси және экономикалық модернизациядағы ерекшеліктерін білу -ССРО-дағы түркітілдес облыстардың саяси және экономикалық үдерістерін білу - кеңестік кезеңнен кейінгі саяси және экономикалық үдерістерін білу - Осман империясы кезеңіндегі және қазіргі Түркияның реформаларын хронологиялық жүйесін меңгеру; - Осман империясы кезеңіндегі және қазіргі Түркияның және басқа да түркітілдес елдердің реформаларының жетістіктері мен кемшіліктерін аша білу; - түркітілдес елдердің саяси және экономикалық модернизациядағы келешектеріне болжам жасай білу; - түркітілдес елдердің экономикалық реформалары мен саяси және экономикалық модернизациялаудың методологиясын меңгеру

Түркі тілдерінің лингвомәдениеті және когнитологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі тілдерінің салыстырмалы фразеологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың қысқаша мазмұны Фразеологияның дамуы туралы салыстырмалы аспектіде жалпы мәлімет. Түркі тілдерінің негізгі сөздік қоры және негізгі түбір. Берілген курстың шеңберінде практикалық сабақтарда студенттер түркі тілдерінің күнделікті тұрмыста қолданылатын фразеологиясын зерттейді. Көптеген түркі тілдеріндегі фраземалар мақал-мәтелдер, басқа да қанатты сөздердің нәтижесінде жасалған. Курстың мақсаты Түркі тілдеріндегі фразеологизмдерді қарастыру Түркі тілдеріндегі фразеологизмдердің семантикалық ерекшеліктерін анықтау. Оқыту нәтижесі - түркі тілдеріндегі фразологиялық бірліктерді меңгеру; - фразологиялық анализ жасауды үйрену ; - лексикографиялық деректерді белсене қолдануды меңгеру Ғылыми лингвистикалық көзқараста болу; Ономастикалық фразеологизмдерді жүйелеп салыстыра білу.

Түркі халықтары тарихын зерттеудің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – берілген курста тарих бойынша зерттеу әдістері және тарихты жазу методологиясын, сондай-ақ түркі халықтарының тарихын зерттеу методологиясы қарастырылады. Курста магистранттар патшалық Ресей кезіндегі түркі халықтарының зерттелуімен, И.Гаспринский, В.Бартольтд, Зернов, Радлов, Ильминский, Остроумов, Граменицкий сияқты орыс зерттеушілерінің еңбектерімен, кеңес дәуіріндегі түрктанудың жамуымен, сияқты Түркия ғалымдарының ғылыми еңбектерімен танысады. Пәнді оқу нәтижесінде магис

Түркі халықтарының деректері мен оны зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – берілген курста тарих бойынша зерттеу әдістері және тарихты жазу методологиясын, сондай-ақ түркі халықтарының зерттеу методологиясы қарастырылады. Курста магистранттар патшалық Ресей кезіндегі түркі халықтарының зерттелуімен, И.Гаспринский, В.Бартольтд, Зернов, Радлов, Ильминский, Остроумов, Граменицкий сияқты орыс зерттеушілерінің еңбектерімен, кеңес дәуіріндегі түрктанудың жамуымен, сияқты Түркия ғалымдарының ғылыми еңбектерімен танысады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: Алынған ақпараттар мен жеткіліксіз деректерді жүйелеу, этикалық және әлеуметтік жауапкершілікпен қолдануда пікірлер, ойлауды реттестіру; Арнайы әдебиеттерді және ғылыми-техникалық ақпараттарды, отандық және шетелдік ғылым мен тезника саласындағы жетістерді осы салада дұрыс пайдалана білу

Түркі халықтарының орта ғасырлық әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты– орта ғасырдағы түркілік қоғамның саяси- мәдени, шарушылық, этноәлеуметік құрылымын тұтас жүйе ретінде қарастыру Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: Ғылыми негізге сүйене отырып өз жұмыстарында пайдалану; Оқыту нәтижесінде білімді интеграциялау; Жаңа ақпараттық технологияны райдалана отырып, сақталған деректерді заманауи тәсілдермен өз бетімен жетілдіру

Түркі халықтарының тарихы, мәдениеті және діні
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түріктанудың теориялық-методологиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шағатай жазба ескерткіштерінің тарихи деректемелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: шағатай тілі XV- ғасырдан XX ғасырдың басына дейін Орта Азия түркі халықтарының сөйлеу және әдеби тілі болған. Шағатай тіліндегі тарихи деректер пәні орта ғасырларда түркілердің әдеби және ресми тілі болған Шағатай тілінде жазыған және күнімізге дейін жеткен деректерді (Шайбанинама, шежере-и таракиме, тарих-и рашиди) магистранттарға таныстыру ерекшеліктерін мазмұнын таныстыру үйрету және осы деректер негізінде ғылыми зерттеулер, талдаулар жасауды үйрету пәннің мақсаттары болып та

Шығыс әдебиеті үлгілеріндегі түркі дастандары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - дусен19сен

Этнос: тіл және әдебиет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение