Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Метеорология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e.
Бағдарлама: «6М061200 – Метеорология»
Оқу деңгейі: Магистратура
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту түрі: Күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Магистр дайындау бағыты бойынша «Метеорология» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• метеорология саласындағы кәсіби қызмет, атмосфералық процесстерді модельдеу және сандық болжамдар.
• тәжірибелік міндеттерді шешуде ақпараттарды синтездеу және сараптауда, метеорология саласы және аралас ғылым жүйесінде зерттеулер жүргізу үшін нәтижелі қолдану;
Бейінді пәндер:
• Атмосфераның жаһандық мониторингісі;
• Метеорологияның жаһандық және аймақтық мәселелері
• Атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктері және ұзақ мерзімді ауа райын болжау
• Метеорологиядағы заманауи статистикалық әдістер
• Табиғи апаттарды болжау
• Геоақпараттық жүйелеу – метеорологиядағы модельдеу
• Ауа райын болжаудың заманауи сандық әдістері

Білім беру артықшылықтары:
• дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен метеорологияның дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• метеорологиялық білім беру саласында толық жинақты қызмет көрсету;
• аралас ғылымдар мен метеорология саласында заманауи ғылыми зерттеулер жүргізуі;
• метеорология саласында халықаралық талаптарға сай және заманауи сұрақтарға жауап беретін жоғары білікті мамандарды дайындау.
Халықаралық байланыстары: Ресейлік Гидрометеорологиялық Университет (Санкт-Петербург қ-сы, Ресей), М.В. Ломоносов атындағы Мәскеулік мемлекеттік университет (Москва қ-сы, Ресей), Рединг университеті (University of Reading) (Ұлыбритания), «Дубна» университеті (Дубна қ-сы, Ресей) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: РМҚ «Казгидромет», РМҚ «Қазаэронавигация», ҚР БжҒМ география институты, ҒЗИ экологиялық мәселелері, У.М. Султангазин академигі атындағы космостық зертттеу институты АҚ технология және ғарыштық ұлттық зерттеу орталығы, Ионосфера институты АҚ технология және ғарыштық ұлттық зерттеу орталығы, РМК филиалы «ҚР минералды шикізаттарды кешенді қайта өңдеу ұлттық орталығы» «Казмеханобр» өндірістік экологиялық ғылыми-зерттеу мемлекеттік бірлестігі, экологиялық фирмалар және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Метеорология
Мамандық шифры
6M061200
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
160
ОРЫС
160

пәндер

Атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктері және ұзақ мерзімді ауа райын болжау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атмосфераның жаһандық мониторингі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорологиядағы заманауи статистикалық әдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорологияның жаһандық және аймақтық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктері және ұзақ мерзімді ауа райын болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атмосфераның жоғарғы қабатының физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауа райын болжаудың заманауи сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – квазибіртекті орта ретінде қарастырылатын және атмосфераға қатысты энергия және массаның қозғалыс мөлшерінің сақтау фундаментальды жалпыфизикалық заңдарына негізделген ауа райын болжау және сандық талдау саласында мамандарды дайындау. Курстың міндеттері атмосфера гидродинамика теңдеу жүйесінің сандық әдістерін; торасты масштаб процесстерді параметризация әдістерін оқу болып табылады; Энергия, масса, импульс фундаменталды физикалық сақталу заңдарының негізінде атмосфера дина

Геоақпараттық жүйелеу - метеорологиядағы модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – геоақпараттық жүйенің моделдерін мен заманауи әдістерін және оларды метеорологияда қолдануды зерттеу. Курстың міндеттері геоақпараттық технологиялардың заманауи теорияларын зерттеп және оларды метеорологияда қолдану. Геоақпараттық заманауи технология теорияларында, ҒАЖ –ды зманауи ұйымдастыру әдістерінде, ҒАЖ-дың MapInfo, ArcGIS, заманауи өнім бағдарламаларын, оларды нәтижелі қолдануында білімді жетілдіру. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі компетенцияларға ие болады:

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Динамикалық (теоретикалық) метеорологияның арнайы бөлімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты білім алушылардың физика және механика заңдарының динамикасына бағынатын – атмосферадағы әр түрлі субстанциялардың сақталу заңдарына, атмосфералық процесстердің аналитикалық жолдарымен түсінуді қалыптастыру. Курстың міндеттері атмосферадағы қозғалыстарды және онымен байланысты ауа температураның, ылғалдылықтың мен қысымның, тығыздықтың таралуын зерттеу; әр түрлі гидротермодинамика теңдеулер жүйесінің шешу әдістерінің негізінде негізгі метеорологиялық шамалардың кеңістікте ж

Жаһандық климат және оның өзгеруі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорологияның жаһандық және аймақтық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорологияның қазіргі кездегі статистикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Солтүстік жарты шардағы цикло және антициклогенездің құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты синоптикалық нысанның эволюциясы мен пайда болу теориясы, энергияны тасымалдау және қайта құру, цикло- және антициклогенезге орографияның әсері туралы сұрақтарды зерттеу. Курстың міндеттері циклон мен антициклондардың пайда болуына және эволюциясына әр түрлі факторлардың әсерін және ролін зерттеу. Солтүстік жарты шарда цикло- және антициклогенез процесстерінің құрылымы мен динамикасы. Тропосферадағы термобарикалық алқаптың маусымдық құрылымы және циклон (антициклондардың) қ

Табиғи апаттарды болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение